سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
م-ت اخلاقی

 

در رورز ۷ آبانماه ۱۳۹۵ بخش کوچک،امّا قابل توّجه کثیری ازکلّ مردم به جان آمده ایران از دست حکومت اسلامی ایران در پاسارگاد در محل آرامگاه کوروش گرد هم آمدند وبا شعارهای مختلف که تیزترین شعارهای آنها نفرت از اسلام بویژه اسلام"سیاسی" بود،مخالفت خود را با این رژیم جنایتکار وسرچشمه آن اعلام کردند .

به دنبال این تجمع گویا،فیلمها وعکسهای مختلفی که ملّت به هر شیوه ای که توانستند از فیلترهای رژیم عبور داده وفریاد وپیام اصلی خود را به جهان واز جمله به مدافعان اسلام وطنی از راست راستش گرفته تا نشسته در  چپ مارکسیستش یعنی سازمان "مرحوم رجوی"(مرحوم واژه ای است که یکی از شاهزادگان اطلاعاتی سعودی در مراسم امسال ویلپنت بکار برد وتکذیبیه ای هم در این مورد از طرف جریان مربوطه صادر نشد) اعلام کردند.

پیام در یک کلام این بود:

ما ایرانی هستیم،شناسنامه مشخص داریم وزندگی روزمره مارا که شامل آب ونان،پوشش ودیگر زوایای زندگی است را با اسلام،بویژه تیره سیاسی آن که زائیده یک اندیشه برون آمده از غار توّسط یک مرد عرب با هوش به اسم محمد وکتابش قرآن است کاری نیست .

جماعت"مرحوم رجوی" که سالها آگاهانه چشم بر چنین تجمعاتی بسته بود ومی گفت "انشاء الله گربه است ،این بار خود را در برابر غرش شیری دید که مجبور به انعکاس فقط بخشی وشاید بتوان گفت تصویر "دم" این شیر شد .

به خبری که" تله-ویزیون" این جماعت تحت عنوان "سیلی مردم بر بناگوش نظام" مجبور به پخش آن شد با هم نگاهی می افکنیم :

https://www.mojahedin.org/links/10629/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

گوینده"برادر" مجاهد مسلمان" با کمال راحتی وجدان در یک جمله کوتاه وزیر سبیلی می گوید که :

"البته جایگاه تاریخی کوروش برای مردم ایران روشن است"!؟

"امّا مردم در این ر ویارویی بزرگ با نظام یک حرف"مشخص" داشتند،وسپس بخش کوتاهی از فیلم این تجمع که مردم فریاد می زنند" :

"سوریه را رها کن     فکری به حال ما کن، به اضافه  چند شعار" سیاسی"دیگررابه نمایش گذاشت.

 این " تله-ویزیون" اسلام دمکراتیک و در"چپ نشسته مارکسیست"،شعارهای اساسی ملت را که به ریشه واندیشه اسلام ناب می زند را نادیده گرفته وبه دم قیچی سانسور مجاهد می سپارند .

به شعار های اساسی بخشی از ملت ایران که در دو فیلم زیر آمده است باز با هم نگاهی می افکنیم :

http://veresk.life/pasargad-gathering-video/

در این فیلم ملت فریاد می زند که :

کورش پدر ماست -ایران وطن ماست

http://tamasha.today/index.php/2016/10/28/pasargad-gathering-video/

ودر فیلم دوّم ملت فریاد می زند که :

اینهمه لشکر آمده - به عشق کوروش آمده

همش می گن دست خداست-- هرچی بلاست از عرباست

ما آریائی هستیم-- عرب نمی پرستیم

آزدی اندیشه با ریش وپشم نمی شه

وقتی این شعارها را در زیر ذرّبین تاریخ می بریم چهره واقعی آنها به شکل زیر ظاهر می شود :

تاریخ توّلد ما از زمان کوروش است ونه پس از ظهور اسلام(کورش هر نوع شاهی که بوده،کشورگشا یا آزاده یا دیکتاتور،در این زمینه با توّجه به روند تاریخ می توان زیاد به بحث نشست وقضاوت کرد.)

ایران از آن همه ایرانیان از جمله "لر،ترک ،عرب ،بلوچ ودیگرملیت ها و گویش هاست ،اشتباه نشود ملّت ضدّ ایرانی عرب زبان نیست،چرا که به چشم خود می بیند که خوزستان که بخش قابل توجهی از آن "عرب زبان" هستند ،با آنهمه ثروت نفت همانند دیگر بخشهای ایران در بدبختی روزگار می گذرانند ومرکز استانش که اهواز است "به عنوان دارای کثیف ترین آب وهوا در دنیا اعلام می شود.

ملّت در یک کلام می گوید ما : مکتب ویا همان ایدئولوژی ناشی از"عرب متجاوز" را که سرزمین ما را به سیاهی وعزا  کشاند والان در چهره کریه آخوندهای حاکم نمایندگی می شود را نمی خواهیم،ودر طرف دیگر"اسلام حتّی رنگ آمیزی شده" به واژه دروغین "دمکراتیک" را که جماعت رجوی مدعی آنست را نیز نمی خواهیم .

باز جای شکرش باقیست که این جماعت مدّعی نشدند که بگویند ملت فریاد می زد:

ایران مریم،مریم ایران، یا کوروش مریم- مریم کوروش.

در آنجا که فریاد می زند :اینهمه لشکر آمده،به عشق کوروش آمده،این یک :"تف ملّی به ریش خامنه ای وبیت"بچه" باز پرور اوست.

 در جائی دیگر: ما آریائی هستیم- عرب نمی پرستیم،تاکید بر هویت تاریخی خود دارد ونه تاکید بر نژادپرستی"هیتلری" .

امّا،امّآ،

وضع آخوندهای مسلمان حاکم بر "ایران" روشن است،ولی باید به این جماعت "به خود خواب زده" وسانسورچی مرحوم رجوی وبخصوص به "بیوه رجوی" گفت که ای خواهران وبرادران مجاهد مسلمان ؛این تجمع ملّت نه فقط سیلی بر بناگوش نظام  آلوده به همه چیز،بلکه  یک "سیلی تاریخی واستراتژیک" بود که در جمله زیر خلاصه می شود،که اگر شما را بخود نیاورد در روزهای دیگر مجبور می شوید یا بیشتر به سانسور آویزان شوید ویا با آیت الله های مسلمان با ریش حاکم بر ایران اطلاعیه مشترک بدهید واز بنیان مشرک خویش دفاع کنید ،سیلی یک سیلی بیش نبود، وآن هم :

"سیلی بر بناگوش اسلام"

م- ت اخلاقی                                                                                  9 آبانماه 1395

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف