سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
م-ت اخلاقی

 

در رورز ۷ آبانماه ۱۳۹۵ بخش کوچک،امّا قابل توّجه کثیری ازکلّ مردم به جان آمده ایران از دست حکومت اسلامی ایران در پاسارگاد در محل آرامگاه کوروش گرد هم آمدند وبا شعارهای مختلف که تیزترین شعارهای آنها نفرت از اسلام بویژه اسلام"سیاسی" بود،مخالفت خود را با این رژیم جنایتکار وسرچشمه آن اعلام کردند .

به دنبال این تجمع گویا،فیلمها وعکسهای مختلفی که ملّت به هر شیوه ای که توانستند از فیلترهای رژیم عبور داده وفریاد وپیام اصلی خود را به جهان واز جمله به مدافعان اسلام وطنی از راست راستش گرفته تا نشسته در  چپ مارکسیستش یعنی سازمان "مرحوم رجوی"(مرحوم واژه ای است که یکی از شاهزادگان اطلاعاتی سعودی در مراسم امسال ویلپنت بکار برد وتکذیبیه ای هم در این مورد از طرف جریان مربوطه صادر نشد) اعلام کردند.

پیام در یک کلام این بود:

ما ایرانی هستیم،شناسنامه مشخص داریم وزندگی روزمره مارا که شامل آب ونان،پوشش ودیگر زوایای زندگی است را با اسلام،بویژه تیره سیاسی آن که زائیده یک اندیشه برون آمده از غار توّسط یک مرد عرب با هوش به اسم محمد وکتابش قرآن است کاری نیست .

جماعت"مرحوم رجوی" که سالها آگاهانه چشم بر چنین تجمعاتی بسته بود ومی گفت "انشاء الله گربه است ،این بار خود را در برابر غرش شیری دید که مجبور به انعکاس فقط بخشی وشاید بتوان گفت تصویر "دم" این شیر شد .

به خبری که" تله-ویزیون" این جماعت تحت عنوان "سیلی مردم بر بناگوش نظام" مجبور به پخش آن شد با هم نگاهی می افکنیم :

https://www.mojahedin.org/links/10629/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

گوینده"برادر" مجاهد مسلمان" با کمال راحتی وجدان در یک جمله کوتاه وزیر سبیلی می گوید که :

"البته جایگاه تاریخی کوروش برای مردم ایران روشن است"!؟

"امّا مردم در این ر ویارویی بزرگ با نظام یک حرف"مشخص" داشتند،وسپس بخش کوتاهی از فیلم این تجمع که مردم فریاد می زنند" :

"سوریه را رها کن     فکری به حال ما کن، به اضافه  چند شعار" سیاسی"دیگررابه نمایش گذاشت.

 این " تله-ویزیون" اسلام دمکراتیک و در"چپ نشسته مارکسیست"،شعارهای اساسی ملت را که به ریشه واندیشه اسلام ناب می زند را نادیده گرفته وبه دم قیچی سانسور مجاهد می سپارند .

به شعار های اساسی بخشی از ملت ایران که در دو فیلم زیر آمده است باز با هم نگاهی می افکنیم :

http://veresk.life/pasargad-gathering-video/

در این فیلم ملت فریاد می زند که :

کورش پدر ماست -ایران وطن ماست

http://tamasha.today/index.php/2016/10/28/pasargad-gathering-video/

ودر فیلم دوّم ملت فریاد می زند که :

اینهمه لشکر آمده - به عشق کوروش آمده

همش می گن دست خداست-- هرچی بلاست از عرباست

ما آریائی هستیم-- عرب نمی پرستیم

آزدی اندیشه با ریش وپشم نمی شه

وقتی این شعارها را در زیر ذرّبین تاریخ می بریم چهره واقعی آنها به شکل زیر ظاهر می شود :

تاریخ توّلد ما از زمان کوروش است ونه پس از ظهور اسلام(کورش هر نوع شاهی که بوده،کشورگشا یا آزاده یا دیکتاتور،در این زمینه با توّجه به روند تاریخ می توان زیاد به بحث نشست وقضاوت کرد.)

ایران از آن همه ایرانیان از جمله "لر،ترک ،عرب ،بلوچ ودیگرملیت ها و گویش هاست ،اشتباه نشود ملّت ضدّ ایرانی عرب زبان نیست،چرا که به چشم خود می بیند که خوزستان که بخش قابل توجهی از آن "عرب زبان" هستند ،با آنهمه ثروت نفت همانند دیگر بخشهای ایران در بدبختی روزگار می گذرانند ومرکز استانش که اهواز است "به عنوان دارای کثیف ترین آب وهوا در دنیا اعلام می شود.

ملّت در یک کلام می گوید ما : مکتب ویا همان ایدئولوژی ناشی از"عرب متجاوز" را که سرزمین ما را به سیاهی وعزا  کشاند والان در چهره کریه آخوندهای حاکم نمایندگی می شود را نمی خواهیم،ودر طرف دیگر"اسلام حتّی رنگ آمیزی شده" به واژه دروغین "دمکراتیک" را که جماعت رجوی مدعی آنست را نیز نمی خواهیم .

باز جای شکرش باقیست که این جماعت مدّعی نشدند که بگویند ملت فریاد می زد:

ایران مریم،مریم ایران، یا کوروش مریم- مریم کوروش.

در آنجا که فریاد می زند :اینهمه لشکر آمده،به عشق کوروش آمده،این یک :"تف ملّی به ریش خامنه ای وبیت"بچه" باز پرور اوست.

 در جائی دیگر: ما آریائی هستیم- عرب نمی پرستیم،تاکید بر هویت تاریخی خود دارد ونه تاکید بر نژادپرستی"هیتلری" .

امّا،امّآ،

وضع آخوندهای مسلمان حاکم بر "ایران" روشن است،ولی باید به این جماعت "به خود خواب زده" وسانسورچی مرحوم رجوی وبخصوص به "بیوه رجوی" گفت که ای خواهران وبرادران مجاهد مسلمان ؛این تجمع ملّت نه فقط سیلی بر بناگوش نظام  آلوده به همه چیز،بلکه  یک "سیلی تاریخی واستراتژیک" بود که در جمله زیر خلاصه می شود،که اگر شما را بخود نیاورد در روزهای دیگر مجبور می شوید یا بیشتر به سانسور آویزان شوید ویا با آیت الله های مسلمان با ریش حاکم بر ایران اطلاعیه مشترک بدهید واز بنیان مشرک خویش دفاع کنید ،سیلی یک سیلی بیش نبود، وآن هم :

"سیلی بر بناگوش اسلام"

م- ت اخلاقی                                                                                  9 آبانماه 1395

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]