شاد باش به خامنه ای
م-ت اخلاقی

بله باید به خامنه ای شاد باش گفت،البته نه برای نوروز وسال نو،بلکه برای اتّفاقی که در تاریخ ١٤ مارس ٢٠١١ در جلو مقر اروپائی سازمان ملل متّحد در شهر ژنو  پیش آمد.گروهائی وشاید هم بطور واقعی باید گفت"دسته جاتی" از روزها قبل اطلاعیه صادر کرده وملّت را برای تجمع واعتراض به نقض حقوق بشر توّسط رژیم خامنه ای دعوت کرده بودند.با توّجه به نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت "خامنه ای احمدی نژاد"،وخروش ملّتی که یکپارچه در داخل میهن فریاد"مرگ بر اصل ولایت فقیه ومرگ بر خامنه ای را سر میدهند و این شعار بصورت یک شعار همیشگی وملّی در آمده است،انتظار میرفت که تجّمع ١٤ مارس انعکاسی کوبنده باشد از فریادهای مردم در خیابانهای وطن.امّا متّاسفانه نه تنها چنین نشد،بلکه منجر به تجمّعی شد که هرکس شعار مرگ بر خامنه ای را سر میداد،به او اعتراض کرده ومیکروفن را از او گرفته واورا به شکلی خفه میکردند.یکی از شرکت کنندگان مستقل در این تجمّع، لیستی از شعارهای سر داده شده توّسط ملّت در داخل را آماده کرده بودوقصد انعکاس آنها را از میکروفن داشت،وی در ابتدا گفت : شعارهائی که در اینجا قصد بازخوانی آنها را دارم و از شما درخواست دارم که در تکرار آنها همکاری کنید، جیزی نیست بجز انعکاس شعارهای مردم در داخل.

شعارها عبارت بودند از :

مبارک ..بن علی .نوبتت سید علی .(2 بار)

مرگ بر ستمران...چه قاهره چه تهران (2)

تچاوز جنایت....2 پایۀ ولایت (2)

اروپا حیا کن.....پشت ملّا را رها کن (2)

عامل تبعیض وفساد....محمود احمدی نژاد (2)

فریاد خلق ایران.....سقوط جهل وزندان (2)

سهرابیم، ندائیم... ماهمه یکصدائیم (2)

زندانی سیاسی،با هر مرامو خواستی آزاد باید گردد..

 جمهوری اسلامی نابود باید گردد (2)

ای غرب بی مروّت..حامی جهل وثروت......بشنو صدای ملّت :"

مرگ بر دیکتاتو (2)

اروپا بدونه،نه جنک میخوایم نه سازش....خود داریم سازو برگش (2)

مرگ بر دیکتاتور

خلق ایران بیداره....از مماشات بیزاره..از هرچه جنگ بیزاره(2)

مرگ بر دیکتاتور.

خامنه ای لعنتی...تو دشمن ملّتی (2)

مرگ بر دیکتاتو ر.

ما همه با هم هستیم...ملّت بی شکستیم(2)

مرگ بر دیکتاتور.

لحظه به لحظه گویم ....زیر شکنجه گویم ،یا مرگ یا آزادی (2)

مرگ بر دیکتاتور .

ایرانی می میمیرد....ذلّت نمی پذیرد (2)

مرگ بر دیکتاتور .

خامنه ای بدونه....بزودی سرنگونه (2)

مرگ بر دیکتاتور .

خون ندا می جوشد.... ملّتی می خروشد (2)

مرگ بر دیکتاتور.

خون سهراب می جوشد.... ایرانی می خروشد (2)

مرگ بر دیکتاتور) .

خامنه ای حیا کن.... مبارکو نگاه کن (2)

مرگ بر دیکتاتور)

چنانکه مشاهده می کنیدشعارها فقط انعکاسی از فریاد مردم در داخل است،بجز یکی دو شعار که خطاب به اروپا است.

داشتم می گفتم،هنوز شعار دوّم(مرگ بر ستمران...چه قاهره چه تهران) از میکروفن سر داده نشده بود،که٤ عدد خانم ویک عدد مرد آنچنان بر او اعتراض کرده وبا اعتراض میکروفن را از او گرفتند که انگار به خواهر ومادر آنها ویا به همسران آنها فوش آنچنانی داده بود، وهمه با هم وبا یک کر یکنواخت فریاد زدند که :

"نه نه کسی حق ندارد ، شعار مرگ بر خامنه ای سر دهد"

ما شعار میدهیم نه به جمهوری اسلامی

این "مشکوکان" واگر به آنها ارفاقی کرده باشیم،این "ساده اندیشان"، آیانمیدانند که "نه" به جمهوری اسلامی بجزبا عبور از نابودی و حافظ وسمبل آن یعنی "خامنه ای " امکان پذیر نیست ؟

آنقدر فضا به اصطلاح "حقوق بشری وضدّ خشونت !؟" ویا بهتر است بگوئیم "تی تیش مامانی" بود که ٢ راس نرو ماده از چندین راس هیئت اعزامی رژیم به ژنو،به خود جرئت داده ودرست در کنار جمعیت به اصطلاح معترّض آمده وایستاده بودند،فقط مانده بود که به گردانندگان این "شو اعتراضی" خط بدهند که چه شعاری از بلندگو داده شود" تا آغا خامنه ای خیالش مکدّر نشود وبه بواسیلش فشار اضافی وارد نشود .

در این حین یک پناهندۀ سیاسی با غیرت، یک تنه به آن ٢ راس نر ومادۀ عضو هیئت اعزامی رژیم خامنه ای تهاجم کرده ودر ست چهره به چهرۀ آنها ،فریاد به شعار دادن وافشای آنها در برابر رهگذرارن می کرد،واین در حالی بود که این پناهده سیاسی با غیرت،از بلند گوبدستان "مشکوک" در  آن تجمّع، ملتمسانه خواهش می کرد که از بلند گو شعاری فریاکنندتا باعث رم کردن آن ٢ "راس لباس شخصی" اعزامی رژیم شوند،امّا اگر از "چیز" بخاری بلند شد،از آنها هیچ وهیچ،و آن پناهنده در اوج بی کسی وتنهائی بر سر آن٢ راس دیپلمات تروریست اعزامی رژیم  فریاد میزد وافشاگری می کرد(این اعتراض را شخصا فیلمبرداری کرده ام ،امّا به علّت نا آشنائی شیوۀ انتشار آن بر انترنت،نتوانستم آنرا بر این نوشته اضافه کنم).

در این حال وهوا به سازمان مجاهدین خلق ایران وتظاهراتهای محکم و آتشین آنها بر علیه رژیم فکر می کردم،که در همه جاوهمه وقت وبه قول خودشان بدون کمترین "شکافی" در همه جا وبا صدای بلند وبا افتخار فریاد میزنند :

مرگ بر خامنه ای،لعنت بر خمینی

وبا تمام وجود خواهان سرنگونی تمام وعیار این رژیم ضدّ بشر تا خشت آخر هستند.جایشان در جلو سازمان ملل در شهر ژنو خالی بود،امّا از طرف دیگر به این فکر افتادم که آری سازمان مجاهدین بدون شکاف خواهان سرنگونی این رژیم است،امّا آیا واقعا بدون شکاف به عملی کردن شعار" همبستگی ملّی" که تنها راه نجات ایران وایرانی هست ایمان دارد ؟

اگر آری ،پس شعار های "دمکراسی آزادی ،با مریم رجوی . ویا شعار ایران رجوی ،رجوی ایران"،چه مناسبتی با همبستگی ملّی و دمکراسی وچند صدائی دارد ؟

در حالی که در گوشه ای به تنهائی نشسته بودم و به جمعیت نگاه میکردم که عین کبریت بی خطر شعارهای بی خطر سر میدادند و در دل بر همۀ آنهائی که در هر گوشه ای از این کرۀ خاکی حاضر به دادن شعارمرگ بر خامنه ای(مرگ بطور سمبلیک) این ام الفساد خاورمیانه وچه بسا جهان نبودند، لعنت ونفرین می فرستادم،   وبر لبانم تنها کلمۀ "حیف حیف" جاری بود،وبه نیروئی وسازمانی فکر میکردم که به همبستگی ملّی واقعی ایمان داشته باشد،تا جمعیت پراکندۀ ایرانیان قسم خورده به نابودی این رژیم ولی سرگردان را دز زیر یک چتر گرد هم تجمّع دهد .

در آخر خطاب به همۀ آنهائی که حاضر به دادن شعار نابودی این رژیم و شعار مرگ بر دیکتاتور وخامنه ای سمبل این رژیم نیستند باید گفت شرمتان باد،به فریاد ملّت در شب عید وسال تحویل در زیر گوش کنید :

http://www.youtube.com/watch?v=5L8fDBGd76U

تا این بن بست "تفرقه" شکسته نشود وهمبستگی ملّی همصدا با مردم داخل در عمل ایجاد نشود ومیدانهای کشورها توّسط کبریتهای بی خطر ی همچون "تجمّع ١٤ مارس ٢٠١١ ژنو " اشغال شود ،باید به خامنه ای گفت:

 

"شاد باش خامنه ای"

              

 

         

  م- ت اخلاقی

٥ فروردین ١٣٩٠

 

 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]