شاد باش به خامنه ای
م-ت اخلاقی

بله باید به خامنه ای شاد باش گفت،البته نه برای نوروز وسال نو،بلکه برای اتّفاقی که در تاریخ ١٤ مارس ٢٠١١ در جلو مقر اروپائی سازمان ملل متّحد در شهر ژنو  پیش آمد.گروهائی وشاید هم بطور واقعی باید گفت"دسته جاتی" از روزها قبل اطلاعیه صادر کرده وملّت را برای تجمع واعتراض به نقض حقوق بشر توّسط رژیم خامنه ای دعوت کرده بودند.با توّجه به نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت "خامنه ای احمدی نژاد"،وخروش ملّتی که یکپارچه در داخل میهن فریاد"مرگ بر اصل ولایت فقیه ومرگ بر خامنه ای را سر میدهند و این شعار بصورت یک شعار همیشگی وملّی در آمده است،انتظار میرفت که تجّمع ١٤ مارس انعکاسی کوبنده باشد از فریادهای مردم در خیابانهای وطن.امّا متّاسفانه نه تنها چنین نشد،بلکه منجر به تجمّعی شد که هرکس شعار مرگ بر خامنه ای را سر میداد،به او اعتراض کرده ومیکروفن را از او گرفته واورا به شکلی خفه میکردند.یکی از شرکت کنندگان مستقل در این تجمّع، لیستی از شعارهای سر داده شده توّسط ملّت در داخل را آماده کرده بودوقصد انعکاس آنها را از میکروفن داشت،وی در ابتدا گفت : شعارهائی که در اینجا قصد بازخوانی آنها را دارم و از شما درخواست دارم که در تکرار آنها همکاری کنید، جیزی نیست بجز انعکاس شعارهای مردم در داخل.

شعارها عبارت بودند از :

مبارک ..بن علی .نوبتت سید علی .(2 بار)

مرگ بر ستمران...چه قاهره چه تهران (2)

تچاوز جنایت....2 پایۀ ولایت (2)

اروپا حیا کن.....پشت ملّا را رها کن (2)

عامل تبعیض وفساد....محمود احمدی نژاد (2)

فریاد خلق ایران.....سقوط جهل وزندان (2)

سهرابیم، ندائیم... ماهمه یکصدائیم (2)

زندانی سیاسی،با هر مرامو خواستی آزاد باید گردد..

 جمهوری اسلامی نابود باید گردد (2)

ای غرب بی مروّت..حامی جهل وثروت......بشنو صدای ملّت :"

مرگ بر دیکتاتو (2)

اروپا بدونه،نه جنک میخوایم نه سازش....خود داریم سازو برگش (2)

مرگ بر دیکتاتور

خلق ایران بیداره....از مماشات بیزاره..از هرچه جنگ بیزاره(2)

مرگ بر دیکتاتور.

خامنه ای لعنتی...تو دشمن ملّتی (2)

مرگ بر دیکتاتو ر.

ما همه با هم هستیم...ملّت بی شکستیم(2)

مرگ بر دیکتاتور.

لحظه به لحظه گویم ....زیر شکنجه گویم ،یا مرگ یا آزادی (2)

مرگ بر دیکتاتور .

ایرانی می میمیرد....ذلّت نمی پذیرد (2)

مرگ بر دیکتاتور .

خامنه ای بدونه....بزودی سرنگونه (2)

مرگ بر دیکتاتور .

خون ندا می جوشد.... ملّتی می خروشد (2)

مرگ بر دیکتاتور.

خون سهراب می جوشد.... ایرانی می خروشد (2)

مرگ بر دیکتاتور) .

خامنه ای حیا کن.... مبارکو نگاه کن (2)

مرگ بر دیکتاتور)

چنانکه مشاهده می کنیدشعارها فقط انعکاسی از فریاد مردم در داخل است،بجز یکی دو شعار که خطاب به اروپا است.

داشتم می گفتم،هنوز شعار دوّم(مرگ بر ستمران...چه قاهره چه تهران) از میکروفن سر داده نشده بود،که٤ عدد خانم ویک عدد مرد آنچنان بر او اعتراض کرده وبا اعتراض میکروفن را از او گرفتند که انگار به خواهر ومادر آنها ویا به همسران آنها فوش آنچنانی داده بود، وهمه با هم وبا یک کر یکنواخت فریاد زدند که :

"نه نه کسی حق ندارد ، شعار مرگ بر خامنه ای سر دهد"

ما شعار میدهیم نه به جمهوری اسلامی

این "مشکوکان" واگر به آنها ارفاقی کرده باشیم،این "ساده اندیشان"، آیانمیدانند که "نه" به جمهوری اسلامی بجزبا عبور از نابودی و حافظ وسمبل آن یعنی "خامنه ای " امکان پذیر نیست ؟

آنقدر فضا به اصطلاح "حقوق بشری وضدّ خشونت !؟" ویا بهتر است بگوئیم "تی تیش مامانی" بود که ٢ راس نرو ماده از چندین راس هیئت اعزامی رژیم به ژنو،به خود جرئت داده ودرست در کنار جمعیت به اصطلاح معترّض آمده وایستاده بودند،فقط مانده بود که به گردانندگان این "شو اعتراضی" خط بدهند که چه شعاری از بلندگو داده شود" تا آغا خامنه ای خیالش مکدّر نشود وبه بواسیلش فشار اضافی وارد نشود .

در این حین یک پناهندۀ سیاسی با غیرت، یک تنه به آن ٢ راس نر ومادۀ عضو هیئت اعزامی رژیم خامنه ای تهاجم کرده ودر ست چهره به چهرۀ آنها ،فریاد به شعار دادن وافشای آنها در برابر رهگذرارن می کرد،واین در حالی بود که این پناهده سیاسی با غیرت،از بلند گوبدستان "مشکوک" در  آن تجمّع، ملتمسانه خواهش می کرد که از بلند گو شعاری فریاکنندتا باعث رم کردن آن ٢ "راس لباس شخصی" اعزامی رژیم شوند،امّا اگر از "چیز" بخاری بلند شد،از آنها هیچ وهیچ،و آن پناهنده در اوج بی کسی وتنهائی بر سر آن٢ راس دیپلمات تروریست اعزامی رژیم  فریاد میزد وافشاگری می کرد(این اعتراض را شخصا فیلمبرداری کرده ام ،امّا به علّت نا آشنائی شیوۀ انتشار آن بر انترنت،نتوانستم آنرا بر این نوشته اضافه کنم).

در این حال وهوا به سازمان مجاهدین خلق ایران وتظاهراتهای محکم و آتشین آنها بر علیه رژیم فکر می کردم،که در همه جاوهمه وقت وبه قول خودشان بدون کمترین "شکافی" در همه جا وبا صدای بلند وبا افتخار فریاد میزنند :

مرگ بر خامنه ای،لعنت بر خمینی

وبا تمام وجود خواهان سرنگونی تمام وعیار این رژیم ضدّ بشر تا خشت آخر هستند.جایشان در جلو سازمان ملل در شهر ژنو خالی بود،امّا از طرف دیگر به این فکر افتادم که آری سازمان مجاهدین بدون شکاف خواهان سرنگونی این رژیم است،امّا آیا واقعا بدون شکاف به عملی کردن شعار" همبستگی ملّی" که تنها راه نجات ایران وایرانی هست ایمان دارد ؟

اگر آری ،پس شعار های "دمکراسی آزادی ،با مریم رجوی . ویا شعار ایران رجوی ،رجوی ایران"،چه مناسبتی با همبستگی ملّی و دمکراسی وچند صدائی دارد ؟

در حالی که در گوشه ای به تنهائی نشسته بودم و به جمعیت نگاه میکردم که عین کبریت بی خطر شعارهای بی خطر سر میدادند و در دل بر همۀ آنهائی که در هر گوشه ای از این کرۀ خاکی حاضر به دادن شعارمرگ بر خامنه ای(مرگ بطور سمبلیک) این ام الفساد خاورمیانه وچه بسا جهان نبودند، لعنت ونفرین می فرستادم،   وبر لبانم تنها کلمۀ "حیف حیف" جاری بود،وبه نیروئی وسازمانی فکر میکردم که به همبستگی ملّی واقعی ایمان داشته باشد،تا جمعیت پراکندۀ ایرانیان قسم خورده به نابودی این رژیم ولی سرگردان را دز زیر یک چتر گرد هم تجمّع دهد .

در آخر خطاب به همۀ آنهائی که حاضر به دادن شعار نابودی این رژیم و شعار مرگ بر دیکتاتور وخامنه ای سمبل این رژیم نیستند باید گفت شرمتان باد،به فریاد ملّت در شب عید وسال تحویل در زیر گوش کنید :

http://www.youtube.com/watch?v=5L8fDBGd76U

تا این بن بست "تفرقه" شکسته نشود وهمبستگی ملّی همصدا با مردم داخل در عمل ایجاد نشود ومیدانهای کشورها توّسط کبریتهای بی خطر ی همچون "تجمّع ١٤ مارس ٢٠١١ ژنو " اشغال شود ،باید به خامنه ای گفت:

 

"شاد باش خامنه ای"

              

 

         

  م- ت اخلاقی

٥ فروردین ١٣٩٠

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف