خطّ قرمز کجاست ؟
م-ت اخلاقی

 

خطاب به همه آنهائی که فریاد می زنند، ایرج مصداقی برای شناسائی یاران خویش سوار بر گشت سپاه وکمیته می شده ویا دیگر زندانیان را لو می داده است(اگر مسئله واقعی باشد ونه اتهام) .

 آیا شرافتا وانصافا شما چنین عملی را محکوم می کنید وخیانت وجنایت میدانید ؟

حتما با تمام توان پاسخ همه انسانهای با شرافت آری است(در اینجا خطاب بیشتر به زندانیان سیاسی مبارز وبویژه مجاهد است) .

 اینجانب  نیز به همراه شما نه تنها ایرج مصداقی(در صورت واقعی بودن،ونه اتهام بی سند) ،بلکه هر زندانی یا غیر زندانی را که سوار بر گشت شناسائی رژیم می شده ومبارزین ومجاهدین را شناسائی وبه دام شکنجه گران گرفتار می کرده است را محکوم کرده وقابل افشاء و در مواردی شایان مجازات هم میدانم. بلکه بطور کلّی خائنین وتوابینی را که به لو دادن وگزارش نوشتن در زندان در باره دیگرزندانیان اقدام می کرده اند وزندانیان را به زیر شکنجه و در مواردی به جوخه تیرباران روانه می کرده اند را، محکوم وخائن میدانم.

نگارنده این چند سطر، به عنوان" یک" زندانی سیاسی  دهه ۱۳۶۰(ونه یک فرد شناخته شده یا خدای نکرده "سر") قصد داشتم که در بخش نظرات یکی از مقالات، فراخوان داده واز همه زندانیان سیاسی درخواست کنم که عمل آقای مصداقی(لو دادن یاران،در صورت واقعی بودن) را خیانت و جنایت دانسته ومحکوم کرده و درخواست کنم که پای بیانیه یا فراخوان را امضاء کنند. امّا قبل از اینکه اینجانب دست به چنین کاری بزنم ،مشاهده کردم که سایت آفتابکاران که متعلق به سازمان مجاهدین است ، فراخوان یا بیانیه ای با تیتر:

"در مورد ياوه گوييهاي ايرج مصداقي " دست به چنین ابتکاری زده است.

 با مراجعه به بند 1 این فراخوان،بدرستی می توان درک کرد که بیانیه به خاطر به اصطلاح توّاب بودن آقای مصداقی  ویا به گفته مجاهدین همکاری وشرکت ایشان در شکار مجاهدین ومبارزین نیست،چرا که در بند 1 بیانیه آمده است که :

ما اقدام اخير ايرج مصداقي که تحت عنوان گزارش (٩٢) انتشار يافته و چيزي جز گردآوري سلسله اتهامات و اكاذيب رژيم و اطلاعات آخوندي عليه مقاومت نيست را به شديدترين وجه محکوم ميکنيم .

 

نتیجه گیری اینجانب از بند ۱این بیانیه اینست که :

 اگر آقای مصداقی اقدام به گزارش  (٩٢) نکرده بود،ایشان خدای نکرده هر جنایت یا خیانت وهمکاری با رژیم ضد بشری"خمینی" در دوران زندان کرده بود را نادیده گرفته وچه بسا در روابط سازمان  صاحب رده،ویا حدّاقلش عضو شورای ملّی مقاومت هم می شد . آدرس این بیانیه یا فراخوان مورد اشاره به قرار زیر است :                                                                                                                                                                    http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=12252

 

تک تک اسامی زندانیان در این بیانیه را با دقّت خواندم ،به عنوان یک زندانی سیاسی که به زندانهای مختلف از اوین گرفته تا قزلحصار،تا زندانهای مختلف جنوب واز جمله "زندان کارون اهواز" ، تبعید شده بودم،اسامی چند نفر نظرم را به خود جلب کرد،که نشان می داد بیانیه نه در جهت محکوم کردن  عمل کثیف وبی شرمانه "لو دادن" همرزمان خویش،بلکه فقط یک جنگ جمعی  با فردی تنها به نام  ایرج مصداقی وبر سر موضوعی دیگر است.

حتما خواننده این چند سطر خواهد پرسید چرا " یک جنگ جمعی  با فردی تنها" ؟

اگر به لیست اسامی  نگاهی بیفکنیم ، اسامی به اصطلاح زندانیان سیاسیی در این لیست مشاهده می شود که خود نه تنها در شناسائی ولو دادن مبارزان وبویژه مجاهدان شرکت داشته اند،بلکه برخی از آنها در بازجوئی دیگر زندانیان و در برخی موارد روانه کردنشان به جوخه اعدام هم دست داشته اند .

برای نمونه  فقط به ۲نفر از آنها که خود شاهد وهمکاری تنگاتنگ آنها با بازجویان وشکنجه گران بوده ام ،واز جمله خود اینجانب بخاطر گزارشات آنها چندین بار زیر ضرب رفته ،اشاره می کنم.

در لیست ذکر شده به اسامی 2 نفر از زندانیان زندان کارون برخوردم که نامبردگان در دهه ۱۳۶۰ در زندان کارون اهواز در بندهای ۵- ۶وبویژه بند ۷  بطور حرفه ای و خستگی ناپذیر همکار بازجوها و شکنجه گران ورئیس زندان کارون اهواز یعنی "حاج جمشید قلعه سواری" بودند.گزارش نویسیهای این ۲ فرد نامبرده به اضافه دیگر فشارهایشان به همکاری دیگر توّابان زندان کارون اهواز ،باعث به زیر شکنجه  رفتن خیلی از زندانیان ، همچنانکه اشاره کردم از جمله خود اینجانب و "دو برادر زندانی سیاسی مجاهد " یعنی  شاپور وفرهنگ فدائی شدند،دو برادر نامبرده هر دو پس از مدّتها اسارت وشکنجه به جوخه اعدام سپرده شدند(من نمیدانم که گزارشات این ۲ فرد در باره تسریع اعدام این ۲برادر مجاهد موّثر بوده است یا نه).

از جمله گل کاریهای این  افراد منفور در برابر زندانیان سیاسی مقاوم زندان کارون اهواز ،ترتیب دادن برنامه های دعا وقرآن خوانی وبرنامه ریزی کردن برای  بردن  دیگر زندانیان سیاسی بر سر قبر کشته شدگان جنگ ونماز جمعه اهواز بود(این عمل آقایان باعث زیر ضرب وشکنجه رفتن ما دیگر زندانیان که از رفتن به چنین مراسم" رسوائی" خوداری می کردیم ،می شد) .در مواردی یکی از این  آقایان وهمکاران دیگرش نقش زندانبان را هم داشتند،ودر بند ۵ نگهبان وزندانبان سلولهای انفرادی ما بودند.از جمله خدمات دیگر ایشان به شکنجه گران وبازجویان زندان،این بود که در وقت ملاقات زندانیان با خانواده ،آنها به عنوان کنترل چی صحبتهای رد وبدل شده بین زندانی وخانواده،مامور وناظر بودند.

تکه کلام یکی از این تحفه های سیاسی در روزهائی که به قول خودش برای زیارت "قبر شهدا" می رفت این بود:

به زیارت قبور شهدا می رویم ،شاید خدا خیانت وجنایت های ما را ببخشد. شعار" مرگ بر مسعود رجوی" ومرگ بر منافق، که نقل کلامش بود .

در یک کلام این افراد ودیگرهمکارانشان، خون به دل زندانیان مجاهد ومبارز سر موضع وحتّی زندانیان عادی هم کرده بودند .

فرد دیگری که  در لیست نظر شما را به خود جلب خواهد کرد ،زندانی مفلوکی بود که ید طولائی  در خدمت به جنایتکاران واز جمله رئیس زندان کارون یعنی حاج جمشید قلعه سواری داشت که بعدها  توّسط تیمهای عملیاتی سازمان مجاهدین، به قول خود سازمان "اعدام انقلابی" شد. همسر ایشان که زمانی یکی از مقّربین سازمان بود ،دست کمی ازشوهر خویش نداشت :

کبوتر با کبوتر،باز با باز

کند همجنس با همجنس پرواز.

در این سبد بهم ریخته 

بيانيه جمعي از زندانيان سياسي ازبند رسته زندانهاي خميني در مورد ياوه گوييهاي ايرج مصداقي

فقط به این ۲ نمونه اشاره کرد ه ام.بماند زندانهای دیگر یعنی اوین،قزل ووووو که در آنها تبعید بوده وشاهد ی برعملکرد خائنانه برخی از اسامی موجود در این لیست بوده ام.

ناگفته نماند که می شناسم وهم بند یا هم سلول بوده ام با بسیار کسانی که  در لیست، اسامی شریفشان حک شده است و شرافتا بر سر موضع بوده وسخت شکنجه شدند،امّا چه حکمی ومصلحتی در کار است که اسامی خود را در کنار توّابین بدتر از بازجوها وشکنجه گران همردیف کرده اند!؟

مرا آگاهی از این راز پنهان نیست

که زندانی وزندانبان رفیقند،حکم قاضی چیست ؟!

شرافت و وجدان حکم می کند که جنایت وخیانت را از طرف هر کس و در اینجا از طرف هر" زندانی سیاسی" که باشد، افشاکرده، ونه به جنگ فرد یا افرادی مشخّص به خاطرنقد و زیر سئوال بردن "رهبر" یک جریان ویا حزب یا سازمان سیاسی بیفتیم .

برای هر انسان شریفی سئوال زیر باقیست که به راستی :

خطّ قرمرز کجاست ؟

 

م- ت  اخلاقی

 

۲۴ آذر ۱۳۹۲- ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف