خطّ قرمز کجاست ؟
م-ت اخلاقی

 

خطاب به همه آنهائی که فریاد می زنند، ایرج مصداقی برای شناسائی یاران خویش سوار بر گشت سپاه وکمیته می شده ویا دیگر زندانیان را لو می داده است(اگر مسئله واقعی باشد ونه اتهام) .

 آیا شرافتا وانصافا شما چنین عملی را محکوم می کنید وخیانت وجنایت میدانید ؟

حتما با تمام توان پاسخ همه انسانهای با شرافت آری است(در اینجا خطاب بیشتر به زندانیان سیاسی مبارز وبویژه مجاهد است) .

 اینجانب  نیز به همراه شما نه تنها ایرج مصداقی(در صورت واقعی بودن،ونه اتهام بی سند) ،بلکه هر زندانی یا غیر زندانی را که سوار بر گشت شناسائی رژیم می شده ومبارزین ومجاهدین را شناسائی وبه دام شکنجه گران گرفتار می کرده است را محکوم کرده وقابل افشاء و در مواردی شایان مجازات هم میدانم. بلکه بطور کلّی خائنین وتوابینی را که به لو دادن وگزارش نوشتن در زندان در باره دیگرزندانیان اقدام می کرده اند وزندانیان را به زیر شکنجه و در مواردی به جوخه تیرباران روانه می کرده اند را، محکوم وخائن میدانم.

نگارنده این چند سطر، به عنوان" یک" زندانی سیاسی  دهه ۱۳۶۰(ونه یک فرد شناخته شده یا خدای نکرده "سر") قصد داشتم که در بخش نظرات یکی از مقالات، فراخوان داده واز همه زندانیان سیاسی درخواست کنم که عمل آقای مصداقی(لو دادن یاران،در صورت واقعی بودن) را خیانت و جنایت دانسته ومحکوم کرده و درخواست کنم که پای بیانیه یا فراخوان را امضاء کنند. امّا قبل از اینکه اینجانب دست به چنین کاری بزنم ،مشاهده کردم که سایت آفتابکاران که متعلق به سازمان مجاهدین است ، فراخوان یا بیانیه ای با تیتر:

"در مورد ياوه گوييهاي ايرج مصداقي " دست به چنین ابتکاری زده است.

 با مراجعه به بند 1 این فراخوان،بدرستی می توان درک کرد که بیانیه به خاطر به اصطلاح توّاب بودن آقای مصداقی  ویا به گفته مجاهدین همکاری وشرکت ایشان در شکار مجاهدین ومبارزین نیست،چرا که در بند 1 بیانیه آمده است که :

ما اقدام اخير ايرج مصداقي که تحت عنوان گزارش (٩٢) انتشار يافته و چيزي جز گردآوري سلسله اتهامات و اكاذيب رژيم و اطلاعات آخوندي عليه مقاومت نيست را به شديدترين وجه محکوم ميکنيم .

 

نتیجه گیری اینجانب از بند ۱این بیانیه اینست که :

 اگر آقای مصداقی اقدام به گزارش  (٩٢) نکرده بود،ایشان خدای نکرده هر جنایت یا خیانت وهمکاری با رژیم ضد بشری"خمینی" در دوران زندان کرده بود را نادیده گرفته وچه بسا در روابط سازمان  صاحب رده،ویا حدّاقلش عضو شورای ملّی مقاومت هم می شد . آدرس این بیانیه یا فراخوان مورد اشاره به قرار زیر است :                                                                                                                                                                    http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=12252

 

تک تک اسامی زندانیان در این بیانیه را با دقّت خواندم ،به عنوان یک زندانی سیاسی که به زندانهای مختلف از اوین گرفته تا قزلحصار،تا زندانهای مختلف جنوب واز جمله "زندان کارون اهواز" ، تبعید شده بودم،اسامی چند نفر نظرم را به خود جلب کرد،که نشان می داد بیانیه نه در جهت محکوم کردن  عمل کثیف وبی شرمانه "لو دادن" همرزمان خویش،بلکه فقط یک جنگ جمعی  با فردی تنها به نام  ایرج مصداقی وبر سر موضوعی دیگر است.

حتما خواننده این چند سطر خواهد پرسید چرا " یک جنگ جمعی  با فردی تنها" ؟

اگر به لیست اسامی  نگاهی بیفکنیم ، اسامی به اصطلاح زندانیان سیاسیی در این لیست مشاهده می شود که خود نه تنها در شناسائی ولو دادن مبارزان وبویژه مجاهدان شرکت داشته اند،بلکه برخی از آنها در بازجوئی دیگر زندانیان و در برخی موارد روانه کردنشان به جوخه اعدام هم دست داشته اند .

برای نمونه  فقط به ۲نفر از آنها که خود شاهد وهمکاری تنگاتنگ آنها با بازجویان وشکنجه گران بوده ام ،واز جمله خود اینجانب بخاطر گزارشات آنها چندین بار زیر ضرب رفته ،اشاره می کنم.

در لیست ذکر شده به اسامی 2 نفر از زندانیان زندان کارون برخوردم که نامبردگان در دهه ۱۳۶۰ در زندان کارون اهواز در بندهای ۵- ۶وبویژه بند ۷  بطور حرفه ای و خستگی ناپذیر همکار بازجوها و شکنجه گران ورئیس زندان کارون اهواز یعنی "حاج جمشید قلعه سواری" بودند.گزارش نویسیهای این ۲ فرد نامبرده به اضافه دیگر فشارهایشان به همکاری دیگر توّابان زندان کارون اهواز ،باعث به زیر شکنجه  رفتن خیلی از زندانیان ، همچنانکه اشاره کردم از جمله خود اینجانب و "دو برادر زندانی سیاسی مجاهد " یعنی  شاپور وفرهنگ فدائی شدند،دو برادر نامبرده هر دو پس از مدّتها اسارت وشکنجه به جوخه اعدام سپرده شدند(من نمیدانم که گزارشات این ۲ فرد در باره تسریع اعدام این ۲برادر مجاهد موّثر بوده است یا نه).

از جمله گل کاریهای این  افراد منفور در برابر زندانیان سیاسی مقاوم زندان کارون اهواز ،ترتیب دادن برنامه های دعا وقرآن خوانی وبرنامه ریزی کردن برای  بردن  دیگر زندانیان سیاسی بر سر قبر کشته شدگان جنگ ونماز جمعه اهواز بود(این عمل آقایان باعث زیر ضرب وشکنجه رفتن ما دیگر زندانیان که از رفتن به چنین مراسم" رسوائی" خوداری می کردیم ،می شد) .در مواردی یکی از این  آقایان وهمکاران دیگرش نقش زندانبان را هم داشتند،ودر بند ۵ نگهبان وزندانبان سلولهای انفرادی ما بودند.از جمله خدمات دیگر ایشان به شکنجه گران وبازجویان زندان،این بود که در وقت ملاقات زندانیان با خانواده ،آنها به عنوان کنترل چی صحبتهای رد وبدل شده بین زندانی وخانواده،مامور وناظر بودند.

تکه کلام یکی از این تحفه های سیاسی در روزهائی که به قول خودش برای زیارت "قبر شهدا" می رفت این بود:

به زیارت قبور شهدا می رویم ،شاید خدا خیانت وجنایت های ما را ببخشد. شعار" مرگ بر مسعود رجوی" ومرگ بر منافق، که نقل کلامش بود .

در یک کلام این افراد ودیگرهمکارانشان، خون به دل زندانیان مجاهد ومبارز سر موضع وحتّی زندانیان عادی هم کرده بودند .

فرد دیگری که  در لیست نظر شما را به خود جلب خواهد کرد ،زندانی مفلوکی بود که ید طولائی  در خدمت به جنایتکاران واز جمله رئیس زندان کارون یعنی حاج جمشید قلعه سواری داشت که بعدها  توّسط تیمهای عملیاتی سازمان مجاهدین، به قول خود سازمان "اعدام انقلابی" شد. همسر ایشان که زمانی یکی از مقّربین سازمان بود ،دست کمی ازشوهر خویش نداشت :

کبوتر با کبوتر،باز با باز

کند همجنس با همجنس پرواز.

در این سبد بهم ریخته 

بيانيه جمعي از زندانيان سياسي ازبند رسته زندانهاي خميني در مورد ياوه گوييهاي ايرج مصداقي

فقط به این ۲ نمونه اشاره کرد ه ام.بماند زندانهای دیگر یعنی اوین،قزل ووووو که در آنها تبعید بوده وشاهد ی برعملکرد خائنانه برخی از اسامی موجود در این لیست بوده ام.

ناگفته نماند که می شناسم وهم بند یا هم سلول بوده ام با بسیار کسانی که  در لیست، اسامی شریفشان حک شده است و شرافتا بر سر موضع بوده وسخت شکنجه شدند،امّا چه حکمی ومصلحتی در کار است که اسامی خود را در کنار توّابین بدتر از بازجوها وشکنجه گران همردیف کرده اند!؟

مرا آگاهی از این راز پنهان نیست

که زندانی وزندانبان رفیقند،حکم قاضی چیست ؟!

شرافت و وجدان حکم می کند که جنایت وخیانت را از طرف هر کس و در اینجا از طرف هر" زندانی سیاسی" که باشد، افشاکرده، ونه به جنگ فرد یا افرادی مشخّص به خاطرنقد و زیر سئوال بردن "رهبر" یک جریان ویا حزب یا سازمان سیاسی بیفتیم .

برای هر انسان شریفی سئوال زیر باقیست که به راستی :

خطّ قرمرز کجاست ؟

 

م- ت  اخلاقی

 

۲۴ آذر ۱۳۹۲- ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*جعل سخنرانی یک رئیس جمهور ! ‌؟  [2020 Nov] 
*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]