آیا در فردای ایران ؟
م-ت اخلاقی

به فیلم کوتاه زیرتوّجه کنید :

http://www.youtube.com/watch?v=axDyUNWyuw8&feature=related

فیلم کوتاهی را که مشاهده کردید،دیدار نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فعلی کشور فرانسه از سالن نمایشگاه کشارورزی و دامپروری فرانسه است.

در این فیلم که ازتمامی شبکه های تلویزیونی فرانسه و تلویزیونی دنیا وبین المللی پخش شد،چند نکته قابل تامّل است،از جمله شیوۀ استقبال از این آقا،چنانکه مشاهده میکنید،ملّت نه دستک و دنبک ودلقک ودلقکانی در ورودگاهش راه انداخته اند،و نه اسپندی دود کرده، ونه پرچمی تکان داده شده، ویا دستۀ "صلی علی محمد یار امام خوش آمدی" .

امّا نکتۀ خیلی مهمّی که در این دیدار باید برای ما ایرانیان استبداد زده واستبداد پرور وبویژه رهبران مدّعی آزادی ستان و ضدّ دیکتاتور(اپوزیسیون) موردتوّجه قرار گیرد،شیوۀ تنظیم رابطۀ ملّت و یک رئیس جمهور است( حساب امثال خامنه ای واحمدی ووو که قدرت را در چنگ دارند که روشن است) .

امّا داستان و ترجمۀ فیلم کوتاه در بالا :

طبق سنّت هر ساله در پاریس یک نمایشگاهی برای عموم برگزار می شود که کشاورزان و دامپروران(وبه زبان ما ایرانیان گاوچرانها ود هاتیها) محصولات خود را جهت نمایش در اختیار عموم قرار میدهند. از جمله کسانی که هر ساله از این سالن دیدار میکند، رئیس جمهور منتخب و حاکم بر فرانسه است .

در زیر عین جملات رد و بدل شده بین نیکولا سرکوزی ودامپرور(که او شروع کنندۀ این درگیری لفظی است) بیان می شود :

سرکوزی خطاب به کشاورزان و گاودارانی که در مسیر دیدارش با آنها برخورد می کند :سلام ،سلام .....

ناگهان یک دامدار(مخالف سیاستهای رئیس جمهور) که سرکوزی به سمت او می رود تا با او دست بدهد، آن گاوچران ابتدا با هو از سرکوزی استقبال می کند،و سپس وقتی سرکوزی دست به سمت او دراز می کند که با او دست بدهد،بین این دامپرور(مخالف) و رئیس جمهور فرانسه جملات زیر ردو بدل می شود :

رئیس جمهور: سلام. سلام...

دامپرور(یعنی همون گالش به زبان شمالی ما) :   "اه ، به من دست نزن" !

رئیس جمهور : "پس برو گمشو " !

دامپرور : "تو منو کثیف میکنی" .

رئیس جمهور فرانسه : "پس برو گم شو بدبخت احمق " !

به مسائل بعد از این جریان اشاره نمیکنم،فقط بطورخلاصه بگویم: الیزه با همۀ دم ودستگاهش به غلط کردن و عذرخواهی از این گاوچران افتاد .(یکبار دیگرفیلم را ببینیم) :

http://www.youtube.com/watch?v=axDyUNWyuw8&feature=related

جدای از مؤّدب یا نا مؤّدب بودن کلمات رد وبدل شده، مهّم مفهوم دمکراسی وآزادی، و نبود ترس و وحشت مّلت ازبالاترین مقام اجرائی کشورا ست.

حال مقایسه کنید اگر این دامدار در کشور فرهنگ وادب با نمیدانم ...٣ یا... ٢٥ سال سابقۀ تاریخی ویا ایران پراز رحمت اسلامی بود و فقط با خامنه ای یا احمدی نژاد دست نداده بود،چه به روزگارش که آورده نمیشد؟!

حدّاقل اتهام :

توهین به شخص مقام معّظم رهبری(دوران شاهنشاه آریامهر،توهین به شخص اوّل مملکت)،ویا توهین به رئیس جمهور کشور امام زمان(احمدی) .وبعد هم به روزسیاه نشاندن و کهریزکی(کمیته ضدّ خرابکاری) کردن این بندۀ نگون بخت که تنها جرم اوّلش زاده شدن در کشور دیکتاتور زدۀ  ایران بوده است .

و یا در نظربگیرید که فردی فقط کلامی برضدّ یکی از این رهبران اپوزیسیون و یا سیاستهایشان بر زبان آورده بود، حدّاقل کیفرخواستی که نثارش می شد،"مزدور رژیم بود"،چرا که خود جلو جلو این نسخه را برای خفه کردن همه از قبل پیچیده اند : "هرکس از اینطرف جدا شود جایگاهش دامن خمینی است" .

متّاسفانه در زبان وبه طبع آن در کردار اجتماعی ما(وبخصوص نیروهای مخالف رژیم) کلماتی ویا جملاتی بکار می رود و دست به اعمالی زده می شود که نتیجۀ عملیش فقط آمدن دیکتاتوری در پس دیگری است و بس.

به برخی از این کلمات به اختصار اشاره می شود :

شاه سایۀ خداست .

علیا حضرت همایونی .

چو فرمان یزدان چوفرمان شاه .

امام امّت، ولی امّت

نایب برحقّ امام زمان(تازه وجود چنین امامی خودش زیر سئوال است)

حضرت امام خمینی و جدیدأ امام خامنه ای .

مهر تابان

بالاترین پرداخت به من این بوده که اسم مرا صدا کرده ای.

تو کعبه ای هرجا روم      جان را غلامت میکنم .

دمکراسی آزادی (با هر کی که من فقط میگم)

رهبر ی بانیروی لایزال

امید یک خلق در زنجیر.

وقتی تو می خندی خلق خوشحال میشود.

خمینی در جماران می نشست و دستش را از ایوان دراز میکرد تا ملّت بر آن بوسه زده وتبرّک جویند، خامنه ای در چفیه ای که دور گردن کثیفش پیچیده، تف می کند وجهت تبرّک به مریدانش میدهد،آن مرید دیگر خطاب به مرادش میگوید،بینهایت بر من منّت گذاشتی که اسمم را بر دهان آوردی ،ویا من از قدرت "لایزال" تو بوده وهست که برپا ایستاده ام . تا بخواهید از این گنده کاریها زیاد است،فقط کافیست به انترنت ویا به برنامه های تلویزیونی فارسی زبان از رژیم گرفته تا مخالفینش سری بزنید،بوی گند نشر فرهنگ تحقیر ملّت و دیکتاتورپروری از %99 وتا نزدیک به %100 آنها به مشام می رسد .حال به جند کلمه ویا جملۀ کوتاه رایج در زیرنگاه کنید:

شمابر من منّت گذاشتید .

خدا سایۀ شما را از سر ما کم نکند.

من غلام درگاه تو هستم .

خدا بر من منّت گذاشته که در زیر این سقف هستم .

این نیروی لایزال تو بود که مرا ازلجنزار نجات داد.

وای اگرخمینی غسل جهادم دهد ...ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد.

با توانی که از تو گرفته ایم هرنبایدی را باید می کنیم .

من سگ درگاه توأم

ای سایۀ خدا .

به تاریخ نگاه می کنیم،شاه سرنگون شده،یک روز بخاطر توّلدخودش،روزی دیگربخاطر توّلدپسرش یعنی جانشینش(ولیعهد)، روز دیگر بخاطر مادرپیرش(تحت عنوان مسخرۀ ملکه مادر) وووو ملتّی را به تمّسخر گرفته وبه رقص ودلقکبازی وا داشته و کشوری را به تعطیلی می کشید. ویا یک مملکتی را تحت عنوان جشنهای ٠٠ ٢٥ سا له به تعطیلی کشانده وتحت جمشید را به مدّت یک هفته چراگاه مفتخوران می کند.

خامنه ای جنایتکار مشوّق بچّه بازی(نگاهی شود به قانون ازدواج دختربچگان ٩ ساله) یک هفته شهر قم را به تعطیلی می کشاند، تا آقا آبروی نداشتۀ از دست رفته را برای مشروعیت بخشیدن به ادامۀ جیایتاش توّسط مراجع بدست بیاورد .

خمینی که معّرف حضور همه است، امّ الفساد ومفسد فی الارض واقعی(به در صد رشد فساد ازهمه نظر بعد از ورود نامبارکش به ایران تا به امروزتوّجه شود) .

آن یکی را هنوز نه ملتّی انتخابش کرده ونه در خاک خودش است، با ایما واشاره با همۀ دم دستگاه سمعی بصریش ملّتی را به یک هفته برپائی جشن وپایکوبی دعوت می کند،که برّقصید و پای بکوبید که من در راهم وتنها راه نجات منم .

ووووووووو

یا می بینیم عدّه ای در برابر رهبر یا امامشان، هرکس در جای مخصوص به خودش، مریدانش را جمع می کند تا برایش شعر بخوانند و آواز و مدح و ترانه و تمجید و تکریمش کنند واز کراماتش بر زبان برانند، و چه صفائی هم می کنند ولبخند به لب و یا قهقه زنان،به زبان بی زبانی میگویند : بگو بگو،بازهم بگو .

در خانه و دبستان ودبیرستان ومراکز آموزشی و غیره هم که مگو، از همان بدو کودکی تحقیر وتنبیه.

به یک نمون از این شیوۀ تنظیم رابطه در زیر توّجه کنید :

 http://www.youtube.com/watch?v=IrhGX2EHhi8&feature=related

در این فیلم که شکنجۀ مجسّم است،ملّت همه نشسته وانگار که نه انگار کودکانی در کنارشان شکنجه می شوند.

چه کسی باید به این فرهنگ کثیف وعقب افتاده یعنی دیکتاتور پروری پایان دهد ؟

ازکل رژیم فاشیست مذهبی حاکم بر ایران که ولی فقیه مالک وصاحب اختیار همه چیز مّلت آفت زدۀ آنست هیچ انتظاری نیست . ولی جای تاّسف ودرد و بدبختی است که همین فرهنگ در نیروهای مقابل این رژیم ،یعنی همان که "اپوزیسیونش" میخوانیم ازکوچکترین تا بزرگترین و پراکنده ترین و متشکّلترینش همین فرهنگ، آگاهانه یا نا آگاهانه نشر ورشد داده می شود،وجای بسی تعّجب وتاسّف است که توّسط ایرانیانی که سالهاست خود در دمکراسی های کشورهای اروپائی(بویژه فرانسه) وبطورکلّی غربی زندگی کرده اند،برای چنین فرهنگی دست زده و هورا هم می کشند !؟

به کلمات وجملاتی که در بخشی ازنوشته ها و یا گفته ها ویا در تجّمعات ونشریات ونوشته ورسانه های سمعی وبصری آنها ویا در بین طرفداران وبه زبان ساده تر مریدان آنها که در بالا آورده شد، بازکمی تامّل و توّجه کنیم .

امّا،امّا......

تا کی باید ما تحقیر بشویم و ستایشگر رهبران باشیم ؟

چه کسی باید با این فرهنگ ذلیل پروری مبارزه کند ؟

تا کی باید مرید امامان و رهبران باشیم وکلامی بر زبان فقط حتّی جهت سئوال ازآنها بر زبان نیاوریم ؟

چه کسی باید شروع به ریشه کن کردن این فرهنگ پلید بکند،یعنی فرهنگ مجیزگوئی ودر یک کلام ارباب رعیتی ؟

و خطابم بویژه به آنهائی است که سنگ "علی" امام اوّل شیعیان را هم به سینه می زنند، مگر علی نمیگفت :

نزدیکترین یاران من آنهائی هستند که تلخترینها را به من بگویند، و زبان  تمجید و تکریم به من نگشایند ؟

مگر در مسجد کوفه، عریب بیابانی در برابر سئوال علی که پرسید اگرمن کج رفتم با من چه خواهید کرد،

آن عرب شمشیر از نیام نکشید وخطاب به علی نگفت که "بخدا با همین شمشیر کج راستت خواهم کرد ؟

من پناهدۀ سیاسی خارجی در وسط میدان اصلی پاریس بر علیه سیاستهای رئیس جمهور منتخب فرانسه حق دارم فریاد بزنم،امّا حق کوچکترین مخالفتی وانتقادی از پوزیسیون واپوزیسیونهای بزرگ وکوچک این میهن تحقیر شده را ندارم  ؟

خامنه ای واحمدی با همۀ دارو دستۀ داخلی وخارجیشان که حسابشان روشن است .

تازه همه اش نشسته ایم یا کارهای هنری وفرهنگی شاه(دیکتاتورمظلوم) را کپی برداری می کنیم ویا حسرت به جگر می خوریم که  "بابا اون بهتر بود.

"،مگر این که حاکم است "به" است که آن یکی "به ترش" باشد ؟؟

با این شیوه ای که سالهاست در پیش گرفته شده که فقط باید گوش داد وتمجید کرد،

آیا در فردای ایران بدون رژیم "جمهوری اسلامی" شهروند ایرانی حقّ نظر دارد ؟

بنظر من نگارندۀ این جندسطر،اگربا این فرهنگ ذلیل پروری چه در خانه وخانواده وبخصوص چه در اپوزیسیونهای در حال درگیربا قدرت حاکمه در ایران دست به یک نبردی فرهنگی زده نشود(فرهنگ مرید ومرادی)،با احترام به همۀ فداکاریهای شبانه روزی همۀ آنها،باید بدون تعارف بگویم که  جواب سوال بالا اینست :

 

                                                              هرگز،هرگز،هرگز .

                                ودر این مسئولیت انسان ساز وخطیر باید اضافه کرد که:

                                                 هرکه بامش بیش،برفش بیشتر .

ننگ ونفرین بر ولی فقیه" رژیم آخوندی" علی خامنه ای

لعنت بر خمینی بنیانگذار جهل ونفرت

 

                                                       م- ت اخلاقی             

                                                     ٠ ٣ مهر ۱۳۸۹                   

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*جعل سخنرانی یک رئیس جمهور ! ‌؟  [2020 Nov] 
*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]