جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی
م-ت اخلاقی

چهارشنبه سوری این سنّت ملّی زیبای ایرانی که سمبل به آتش کشیدن نکبت و بیماری وسرما  وکهنگی است در راه است .امسال در حالی  به استقبال چهارشنبه سوری می رویم که ملّت ستمدیده،امّا شجاع ایران خروش دیماه سال ١٣٩٦ را پشت سر گذاشت و در متن آن جنبشی توّسط دوشیزگان و بانوان میهن پایه گذاری شد که نظام نکبت جمهوری اسلامی ایران و کل این اندیشۀ عقب افتاده و زن ستیز را با همه طیف های رنگا رنگ وطنیش از راست راستش که در خمینی و چپ چپش که در رجوی پسرخواندۀ خمینی به نمایش گذاشته شده است را به لرزه در آورده و به چالش طلبید و بویژه مجبور به بیرون ریختن ماهیت اسلام ضدّ ایرانی رجوی بظاهر ضدّ اندیشۀ خمینی کرده است .

رژیم اسلامی خمینی بدون هیچ تعارف و حقّه بازی،سالهاست عملا ماهیت ضدّ زن خویش را از ابتدای فتح ایران به همّت همۀ ما به اصطلاح انقلابیون چپ و راست و مسلمان و غیر مسلمان اعلام کرده و در این زمینه هیچ تعارفی نداشته و با کلمات بازی نکرده است.امّا در این سالها به همّت سرکوب بیرحمانۀ رژیم خمینی نسبت به ملّت ایران وبویژه زنان میهن بوده است که سازمان رجوی با ژستهائی تحت عنوان"اسلام انقلابی،زن مجاهد مسلمان انقلابی" وهزاران پشت و وارو زدنهای دیگر،ماهیت وجوهرۀ ارتجاعی وضدّ ایرانی واقعی خود در رابطه با زن را مخفی کرده و به برکت همین رژیم از پاسخگوئی تاریخی به سمبل اسارت زن در اسلام یعنی "حجاب"خود را به ملّت بی پاسخ دانسته .

امّا جنش عظیم و عمیق و تاریخی وملّی دوشیزگان و بانوان میهن در جریان خروش دیماه ١٣٩٦ تحت عنوان "دختران خیابان انقلاب" ماهیت هردو سر طیف اسلام ناب محمّدی یعنی خمینی و رجوی و طیفهای مابینی این محدوۀ اسلام را به چالش طلبید،همچنانکه در ابتدای این نوشته اشاره شد،اسلام خمینی از ابتدا موضعش در رابطه با زنان میهن روشن بود و در این زمینه صادقانه و بدون هیچ حقّه بازی  اعلام موضع کرده و از مبانیش دفاع.

در این میان جماعت "ضدّانقلابی" وضدّ ایرانی رجوی است که با سکوت معنی دار در رابطه با این جنبش عظیم و تاریخی ضدّ اسارت زن ایرانی با چراغ خاموش در اوج اپورتونیستی از موضعگیری قاطع و روشن با دادن چند اطّلاعیه در عین موج سواری،قصد فرار از موضعگیری نسبت به این جنبش و پاسخگوئی به اصل اسارت زن در دیدگاه خود یعنی "اسلام"  را دارد .

"اوّل خواهر" این جریان،یعنی رئیس جمهور تنها مقاومت،چندی پیش طی اطّلاعیه ای تحت عنوان "كميسيون زنان شورای ملّی مقاومت، ضرب و شتم و دستگيري زنان معترض به حجاب اجباري را قويا محكوم و به اقدام فوري براي آزادي آنان فرامي‌خواند"، اکتفا کرده و ضمن قصدملّا خورکردن این جنبش معنی دار تاریخی،از موضعگیری نسبت به حرکت دوشیزگان و بانوان شجاع میهن در رفته و عملا همگام با صاحب مردگان پدرخواندۀ خویش(خمینی)،به این جنبش عظیم "نه" گفتند.این جماعت حتّی فقط برای یکبار هم شده نه تصویری و نه فیلم کوتاهی از این جنبش زنان را در تلویزیون"میلی" خویش پخش نکردند و حتّی در هیچ یک از سایتهای رسمی و غیر رسمی خویش نه به اصل مسأ له اشاره ای شد و نه حتّی یک عکس 6X 4 از این حرکت"اسلام بر باد ده" را نشر دادند،واگر هم شد خیلی کوتاه وسریع و با ترس ولرز.
هر دو یعنی خامنه ای و رجوی(امین و مامون) بخوبی آگاه هستند که اعتراض دوشیزگان و بانوان بزرگوار میهن وجنبش آنها ،اعتراضی به سمبل اسارت زن در اسلام  یعنی همان اصل"حجاب" است ونه اجباری یا اختیاری آن .
جریان اطّلاعیه دادن جماعت"رجوی" مصداق بارز موضع شاه در برابر شعار مردم در سال ١٣۵٧ خطاب به شخص شاه است که در مقابل "نه" گفتن مردم به کلّ سیستم و رژیم او که مرتب نخست وزیر عوض می کردمی باشد که ملّت فریاد می زدند :"ما می گیم شاه نمیخوام،نخست وزیر عوض میشه"
 دوشیزگان وبانوان میهن هم عملا بر علیه این سمبل اسارت و ذلّت زن در"اسلام"،حجاب از سر برداشته و آنرا به باد تاریخ سپرده اند،در مقابل این جماعت مسلمان ضدّ تاریخ وفرهنگ ایرانی "اطّلاعیه راجع به دستگیری بدحجاب و کم حجاب و حجاب اجباری و غیره" صادر کرده و خود را از موضعگیری رها کرده و پای مجامع بین المللی و امثالهم را به میان می کشند .
اّما
سخن آخر اینکه امید است که شیرزنان و بانوان شجاع میهن در زنجیر، با توّجه به در پیش رو بودن چهارشنبه سوری این سنّت و جشن زیبا،حرکتی جمعی و پر معنی را به مرحلۀ اجرا در آورده و با به آتش سپردن روسری و چادر و هر لچکی تحت عنوان "حجاب" را که قرنهاست بر گیسوان بانوی ایرانی به ضرب شمشیر و تجاوز و توجیه تحمیل کرده اند،به بوته های آتش چهارشنبه سوری مبدّل ساخته و با این حرکت به افشای ماهیت واقعی اسلام خمینی و رجوی و هرچه در میان این دوسر طیف بغایت ارتجاعی و ضدّ تاریخ ایرانی است بپردازند،تا نه رژیم منفور خمینی فرصت و توان دستگیری موج جمعی بانوان میهن راد اشته باشد و نه جماعت واپسگرای اپورتونیست رجوی جرأت اطلّاعیه دادن در رابطه با چهارشنبه سوری و "ملّاخور کردن" این سنّت زیبای ایرانی را داشته باشد واین روز را  به حرکتی تاریخی تر و بیادماندنی تر مبّدل ساخته وآنرا بر سر ارتجاع ضدّ ایرانی غالب ومغلوب(خمینی-رجوی) وهمۀ طیفهای میانی این دو آوار ساخته و آنرا را به مفهوم زیر عملی سازند:
 جشن چها ر شنبه سوری
  جشن چادر چارقد سوزی
م- ت اخلاقی -- ١۴ اسفند ١٣٩٦

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]