فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
م-ت اخلاقی

درخواست : از شما خوانندۀ این گزارش وکمی تحلیلی درخواست دارم حوصله بخرج داده و آنرا تا آخر بخوانید. با سپاس فراوان .

http://nedayeazadi.org/news_cur.php?id=946

قبل از هر چیز باید به این اصل اشاره کرد که هر کس کوچکترین قدمی،یا قلمی یا درمی با انگیزه ملّی ومردمی بر علیه رژیم بدتر از فاشیسم حاکم بر ایران بردارد قابل احترام وغیر قابل چشم پوشی است .

امّا، امّا خود سالها شاهد و شرکت کننده در تحصنها وتظاهراتهای متعّدد ومختلف در کشورهای گوناگون بر علیه این رژیم بوده ام واز نزدیک با مسائل و آماده سازیهای آن از جمله تبلیغات و تدارکات آن آشنا بوده و هستم،از اعلام به نفرات گرفته تا بخش تبلیغات وامثالهم. در راس همۀ این حرکات اعتراضی، سازمان مجاهدین خلق ایران است که بیشترین این اعتراضها را در خارج کشور سازماندهی واجرا کرده است .این را فعلا بخاطر داشته باشید .

از روز شنبه ١٩ دسامبر٢٠١٠ میلادی مطابق با ٢٧ آذر ١٣٨٩ صدای آمریکا بخش فارسی چپ وراست گوش همه را کر کرد که ایها الناس "خانم شیرین عبادی  +  ٦ زن فعال دیگر حقوق بشر از فردا دو شنبه ٢٠ دسامبر دست به یک تحصّن نامحدود بعنوان همبستگی با نسرین ستوده وکیل بازداشتی در ایران،در جلومقر سازمان ملل در شهر ژنو خواهند زد،اینرا نه یکبار که بل چندین باز  حتی در وسط تفسر خبر، گوینده اعلام میکرد.رادیو ها ورسانه های خورد ودرشت دیگر بماند.اطلاعیه ای هم در این زمینه این ٧ زن فعّال حقوق بشر نشر دادند که در آدرس زیر قابل دسترسی است :

http://ehterameazadi.blogspot.com/2010/12/blog-post_800.html#more

در بخش دیگری از یک گزارش آنچنان به محل استقرار خانم عبادی و ٦ نفر همراه اشاره شده که هرکس به محیط آشنا نباشد، به یاد ساختمانهای خراب باقی مانده از جنگ ٨ ساۀ خمینی با عراق می افتد،جمله را بخوانید : "  تحصن‌کنندگان رسيده به ژنو در زيرزمين پناهگاهی باقی‌مانده از دوران جنگ سرد نخستين جلسه هماهنگی برای تدارک تحصن را با همراهانی از کشورهای سوييس و اتريش برگزار کردند.متن کامل گزارش در آدرس زیر موجود است :

http://hriran.com/1389-09-10-15-49-17/1389-09-08-16-35-25/1-4/836-1389-09-29-18-21-21.html

این پناهندۀ سیاسی طرفدار حقوق همۀ بشرهای مورد ستم ،کفش وکلاه کرده وخود را در ساعت ٩ صبح به جلو مقر سازمان ملل در ژنو رساندم .امّا بجز حدود ٥ نفر که بطورمحفلی دور هم جمع شده و از هر دری صحبت به میان می آوردند، بجز شروع ساعت تحصن وبرنامۀ روزانه آن.جیز دیگری بچشم ندیدم.از ٤ یا ٥خانمی که در آنجا حضور داشتند شروع ساعت تحصّن را پرسیدم،که یکی گفت نمیدانم،قرار است ساعت ١١ یا  ٣٠،١١ خانم عبادی یک مصاحبه مطبوعاتی داشته باشد.

تا ساعت حدود ١٠.۳۰ وقتی که مشاهده کردم انگار صدای آمریکا ودیگر صداها کم در این زمینه تبلیغات کرده اند!!، محل را موّقتا جهت پیگیری کاری فردی ترک کرده و دوباره راس ساعت حدود ١٤ خود را به زیر صندلی پا شکستۀ جلو سازمان ملل رساندم .چند نفر حدود شاید ١٥ نفر یا کمتر دور وبر چادرکی که در آنجا نصب شده بود بطور پراکنده ایستاده ویا در حال گپ زدن با هم بودند.خانم عبادی هم در ته آن چادرک در کنارتنها شوفاژی که در آنجا بود نشسته بود وخود را گرم میکرد.به ترکیب نفراتی که در آنجا بودند نگاهکی کردم ،یک آقای جوانی بود که می گفت من کارمند یونیسف در ایران بوده ام وبا ویزای "سویس"( گرفتن ویزای ورود به سویس،میشود گفت یکی از ناشدنی ترین چیزهای موجود در این دنیای بهم ریخته است) مدّتی پیش از ایران خارج شده ام،خانم دیگری بود که می گفت من زندانیم وبا قید ضمانت از زندان جمهوری اسلامی ایران" آزاد شده ام ،به او گفتم خوب با این وصعیت شما راحت می توانید در اینجا درخواست پناهندگی کنید،با کمال تعّجب گفت :

"نه آقا من بچّه هام ایرانند وتازه یه مدّت دیگه بر میگردم، دادگاه دارم" (چه کشور دمکراتیکی ؟؟)

"با قید ضمانت از مثلا اوین آزاد شده،حالا هم بعد از تحصّن بر میگرده ایران تحت حاکمیت "خامنه ای که قاتل ولایتش هم باطله واحمدی دیکتاتور" که دادگاهی بشه "!؟!!؟

از همۀ اینها گذشته، رفتم جلو وبه مسئولین آن تحصّن گفتم خوب"شما ایرانیهای آزاده و وطرفدار حقوق بشر وروشنفکر (البته بدون ذکر ولتاژ )را جهت اعتراض به نقض حقوق بشر وبویژه آزادی "خانم نسرین ستوده"به اینجا دعوت کرده اید،اقلا یک شعاری یک هواری.

یک مرتبه یکی از گردانندگان انگار که بدترین ناسزا را به او داده بودم، پرید وسط حرفم وگفت نه آقا ما شعار نمیدیم.گفتم مگه ملّت را جهت اعتراض به اینجا دعوّت نکرده اید ؟

بیائید همان شعارهائی را که ملّت در داخل در جلو گلّه های بسیجی فریاد می زنند،ما هم فریاد بزنیم .

یکی از آقایان مسئول درحالیکه مشت گره کرده را با تمّسخر به هوا برده بود می گفت:"ها مثل وحشیا داد بزنیم مرگ بر خامنه ای ؟ "

یک قلم ،دستمان آمد که معترضین داخل یک مشت وحشی هستند!؟

در جواب گفتم  حالا که حاضر به شعار دادن هم نیستید، اقلا چسب بزنید دم دهنتون به عنوان اعتراض، وگرنه این بیشتر شبیه یک پیک نیک زمستانیست .ب عد گفت نه ما باید شعارها را ببینیم وکنترل کنیم .

چند شعار به زبان فرانسوی وفارسی آماده کرده بودم به این امید که با دیگر معترّضین طرفدار حقوق بشر در جلو سازمان ملل آنها را فریاد بزنیم که عبارت بودند از :

Libérez sans délai Nasrin Sotoodeh .                  خانم نسرین ستوده را بدون فوت وقت آزاد کنید .

Libérez sans délai Prisonniers politique en Iran    زندانیان سیاسی در ایران را بدون فوت وقت آزاد کنید .

Halte Hate,Halte aux massacres  en Iran .              قتل عام در ایران را متوّقف کنید

Abat  Abat Dictature,   Vive vive liberté.                   نابود باد  دیکتاتور        زنده باد آزادی

Mort à la dictature,      viva viva liberté .                   مرگ بر دیکتاتور  زنده باد آزادی

به اضافۀ شعارهای فارسی زبان زیر :

زندانی سیاسی ،با هر مرام و خواستی،آزاد باید گردد .

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  اعدام شکنجه زندان نابود(ملغی) باید گردد.

(از آنجائی که خانمها وآقایان خیلی حقوق بشری بودند،حتّی گفتم بجای "نابود" بگوئیم "ملغی" .

نه سازش نه تسلیم  نبرد (ایستادگی) تا آخر

باز هم  کلمۀ "ایستادگی" را بجای نبرد پیشنهاد دادم که نگویند بوی خشونت میدهد. آخر دعوت به تحصّن تا پایان و آزادی خانم ستوده اعلام شده بود .

با اینهمه تبلیغات وآهسته برو آهسته بیا ،جمعیت آنها به ٢٥ نفر نکشید، ولی از رادیو فردا گرفته تا تلویزیون دیروز(بخش فارسی صدای آمریکا)،همه با آب وتاب آنرا در بوق وکرنا کردند. تلویزیون فرانسوی زبان سویس هم  در اخبار اصلی آنرا پخش کرد،اما اینقدر بازار کساد بود که نتوانسته بود گزارشی آنچنان که دلش برایش له له میزد تهیه کند . سایتها وخبرگراریهای دیگر بماند.

روز دوّم به امید اینکه شاید حالا کمی جمع و جور شده باشند ،دوباره خود را به محل رساندم ،دیدم از روز اوّل دست کمی ندارد ،یک آقائی در آنجا پیشنهاد دادن چند شعار بی خطر را داد،ا مّا در جا یک آقای "حقوق بشری "با عصابیت به او گفت : "نه شما خیلی رادیکالید" .

برای دیدن عکسها و فیلمی کوتاه در رابطه با این تحصّن   ١ +  ٦ می توانید به آدرسهای زیر مراجعه کنید :

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/12/115084.php

http://www.youtube.com/watch?v=3vTliMva7dc

http://www.youtube.com/watch?v=2dhlgsrmIMk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=woX-F8t2OEM&feature=related

با تشکّر  وخسته نباشید به خانم شیرین عبادی و ٦ همراه او .

بیان یک واقعیت ویک سئوال

من خود یکی از منتقدین سازمان مجاهدین خلق ایران هستم، وبارها در نوشته هایم چه مستقیم وچه غیر مستقیم به آنها انتقادهای اساسی(ازنظر خودم) را مطرح کرده و بازهم خواهم کرد. امّا انصافا منظّم ترین، زیباترین وپیگیر ترین تحصّنها و تظاهراتها را این سازمان در خارج کشور با هزاران دست بستگی وکارشکنی سیاسی از طرف همین مبلّغین "تحصن" ٦ طرفدار حقوق بشر  + خانم شیرین عبادی" براه انداخته اند(در سرمای بدون شوفاژ وگرمای بدون کولر) و باز هم براه خواهند انداخت . نه صدای آمریکا،ن ه "بی بی سی" فارسی برای آنها تبلیغ میکند، نه شهرداری ژنو و یا پاریس برای آنها چادر و سایبان تهیه میکنند ونه حتّی از تظاهرات هزاری آنها خبری در رسانه هایشان انعکاس میدهند ،و اگر در مقاطعی انعکاسی داده اند، یا مصالحشان بوده ویا اینقدر میخ دراز بوده که به اجبار در چشمشان فرورفته .

بماند برخی از شعارهائی را که در تظاهراتشان سر میدهند که مورد پسند دیگران نیست( حق یا ناحق) .

٣٦ نفر از مجاهدین در گرمای جانسوز عراق دست به اعتصاب غذای چند ماهه زدند وتا حّد مرگی با شرف ایستادند وبا سری بلند به خواستشان رسیدند، امّا نه صدای آمریکا،نه "بی بی سی" ونه هیچ تلویزیون ورادیو اروپائی ووو آنرا انعکاس ندادند، وتنها در برخی جاها از روی اجبار و مصلحت،فقط اشاره ای .

الان هم جندین ماه است که نوری مالکی به نیابت از خامنه ای ، با بلند گوهای گوشخراش به جان آنها افتاده و آنها را تحت شکنجۀ روحی قرار داده  است، وصدائی از گلوی هیچ خانم و یا آقای مدافع حقوق بشری و رادیو تلویزیونی فارسی زبان ویا فرنگی زبان در نمی آید.

اگر گفته شود "خوب این سازمان وضع مالی خوبی دارد" که می تواند چنین تحصّن وتظاهراتهائی را راه بیندازد. باید در جواب بگویم که خیلیها بیشتر از سازمان مجاهدین هم پولهای باد آوردۀ ذخیره شده در بانک دارند وهم پشتیبانان میلیونی. تازه هستند جریانات و دسته هائی که از ما بهتران بارها اعلام کرده اند که آماده اند به شماره حسابشان چیز ناقابلی واریز کنند(وچه بسا واریز هم کرده اند). تا دیگی را جهت پخش بخاری بجوشانند. امّا از پس کاربرنیامده اند ونخواهند آمد.

چرا ؟

باید اضافه کنم  که در این شکل تحصّنها وتظاهراتها(١ + ٦ )انسانهای شریف و وطنپرستی را از نزدیک دیده ام که با هزار شوق جهت شرکت در چنین تجّمعاتی حضور پیدا کرده،به امید برداشتن قدمی هرچند ناچیز،امّا تا فضا را اینچنین دیده اند، ناامیدانه به خانه برگشته اند، و حاضرهم به شرکت در تحصّنها و تظاهراتهای منظّم وقانونی ایجاده شده توّسط سازمان مجاهدین خلق ایران نیستند.(بحث ترس از لیست تروریستی را هم ندارند).

باز هم چرا ؟

در آخر به اطلاع عموم هم برسانم که امروز چهار شنبه،یعنی هنوز سه روز به پایان نرسیده، تحصّن بخوبی وخوشی پایان یافت،البته خانم نسرین ستوده همچنان در بند است .

http://www.youtube.com/watch?v=0ufkWibuFyQ

 

به امید روزی که همۀ مدافعان واقعی آزادی وطن ومدافعان واقعی دلسوز وپیگیر حقوق بشر در برابر این رژیم ضدّحقوق بشر،بر یک بیانیه امضاء بدهند ودر یک تحصّن وتظاهرات شرکت کنند.

بدون شکّ آن روز روز عزای عمومی حاکمان غاصب بر وطن است .

                              

                                     م ت  اخلاقی

                                    ١    دی  ۱۳۸۹

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]