فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
م-ت اخلاقی

درخواست : از شما خوانندۀ این گزارش وکمی تحلیلی درخواست دارم حوصله بخرج داده و آنرا تا آخر بخوانید. با سپاس فراوان .

http://nedayeazadi.org/news_cur.php?id=946

قبل از هر چیز باید به این اصل اشاره کرد که هر کس کوچکترین قدمی،یا قلمی یا درمی با انگیزه ملّی ومردمی بر علیه رژیم بدتر از فاشیسم حاکم بر ایران بردارد قابل احترام وغیر قابل چشم پوشی است .

امّا، امّا خود سالها شاهد و شرکت کننده در تحصنها وتظاهراتهای متعّدد ومختلف در کشورهای گوناگون بر علیه این رژیم بوده ام واز نزدیک با مسائل و آماده سازیهای آن از جمله تبلیغات و تدارکات آن آشنا بوده و هستم،از اعلام به نفرات گرفته تا بخش تبلیغات وامثالهم. در راس همۀ این حرکات اعتراضی، سازمان مجاهدین خلق ایران است که بیشترین این اعتراضها را در خارج کشور سازماندهی واجرا کرده است .این را فعلا بخاطر داشته باشید .

از روز شنبه ١٩ دسامبر٢٠١٠ میلادی مطابق با ٢٧ آذر ١٣٨٩ صدای آمریکا بخش فارسی چپ وراست گوش همه را کر کرد که ایها الناس "خانم شیرین عبادی  +  ٦ زن فعال دیگر حقوق بشر از فردا دو شنبه ٢٠ دسامبر دست به یک تحصّن نامحدود بعنوان همبستگی با نسرین ستوده وکیل بازداشتی در ایران،در جلومقر سازمان ملل در شهر ژنو خواهند زد،اینرا نه یکبار که بل چندین باز  حتی در وسط تفسر خبر، گوینده اعلام میکرد.رادیو ها ورسانه های خورد ودرشت دیگر بماند.اطلاعیه ای هم در این زمینه این ٧ زن فعّال حقوق بشر نشر دادند که در آدرس زیر قابل دسترسی است :

http://ehterameazadi.blogspot.com/2010/12/blog-post_800.html#more

در بخش دیگری از یک گزارش آنچنان به محل استقرار خانم عبادی و ٦ نفر همراه اشاره شده که هرکس به محیط آشنا نباشد، به یاد ساختمانهای خراب باقی مانده از جنگ ٨ ساۀ خمینی با عراق می افتد،جمله را بخوانید : "  تحصن‌کنندگان رسيده به ژنو در زيرزمين پناهگاهی باقی‌مانده از دوران جنگ سرد نخستين جلسه هماهنگی برای تدارک تحصن را با همراهانی از کشورهای سوييس و اتريش برگزار کردند.متن کامل گزارش در آدرس زیر موجود است :

http://hriran.com/1389-09-10-15-49-17/1389-09-08-16-35-25/1-4/836-1389-09-29-18-21-21.html

این پناهندۀ سیاسی طرفدار حقوق همۀ بشرهای مورد ستم ،کفش وکلاه کرده وخود را در ساعت ٩ صبح به جلو مقر سازمان ملل در ژنو رساندم .امّا بجز حدود ٥ نفر که بطورمحفلی دور هم جمع شده و از هر دری صحبت به میان می آوردند، بجز شروع ساعت تحصن وبرنامۀ روزانه آن.جیز دیگری بچشم ندیدم.از ٤ یا ٥خانمی که در آنجا حضور داشتند شروع ساعت تحصّن را پرسیدم،که یکی گفت نمیدانم،قرار است ساعت ١١ یا  ٣٠،١١ خانم عبادی یک مصاحبه مطبوعاتی داشته باشد.

تا ساعت حدود ١٠.۳۰ وقتی که مشاهده کردم انگار صدای آمریکا ودیگر صداها کم در این زمینه تبلیغات کرده اند!!، محل را موّقتا جهت پیگیری کاری فردی ترک کرده و دوباره راس ساعت حدود ١٤ خود را به زیر صندلی پا شکستۀ جلو سازمان ملل رساندم .چند نفر حدود شاید ١٥ نفر یا کمتر دور وبر چادرکی که در آنجا نصب شده بود بطور پراکنده ایستاده ویا در حال گپ زدن با هم بودند.خانم عبادی هم در ته آن چادرک در کنارتنها شوفاژی که در آنجا بود نشسته بود وخود را گرم میکرد.به ترکیب نفراتی که در آنجا بودند نگاهکی کردم ،یک آقای جوانی بود که می گفت من کارمند یونیسف در ایران بوده ام وبا ویزای "سویس"( گرفتن ویزای ورود به سویس،میشود گفت یکی از ناشدنی ترین چیزهای موجود در این دنیای بهم ریخته است) مدّتی پیش از ایران خارج شده ام،خانم دیگری بود که می گفت من زندانیم وبا قید ضمانت از زندان جمهوری اسلامی ایران" آزاد شده ام ،به او گفتم خوب با این وصعیت شما راحت می توانید در اینجا درخواست پناهندگی کنید،با کمال تعّجب گفت :

"نه آقا من بچّه هام ایرانند وتازه یه مدّت دیگه بر میگردم، دادگاه دارم" (چه کشور دمکراتیکی ؟؟)

"با قید ضمانت از مثلا اوین آزاد شده،حالا هم بعد از تحصّن بر میگرده ایران تحت حاکمیت "خامنه ای که قاتل ولایتش هم باطله واحمدی دیکتاتور" که دادگاهی بشه "!؟!!؟

از همۀ اینها گذشته، رفتم جلو وبه مسئولین آن تحصّن گفتم خوب"شما ایرانیهای آزاده و وطرفدار حقوق بشر وروشنفکر (البته بدون ذکر ولتاژ )را جهت اعتراض به نقض حقوق بشر وبویژه آزادی "خانم نسرین ستوده"به اینجا دعوت کرده اید،اقلا یک شعاری یک هواری.

یک مرتبه یکی از گردانندگان انگار که بدترین ناسزا را به او داده بودم، پرید وسط حرفم وگفت نه آقا ما شعار نمیدیم.گفتم مگه ملّت را جهت اعتراض به اینجا دعوّت نکرده اید ؟

بیائید همان شعارهائی را که ملّت در داخل در جلو گلّه های بسیجی فریاد می زنند،ما هم فریاد بزنیم .

یکی از آقایان مسئول درحالیکه مشت گره کرده را با تمّسخر به هوا برده بود می گفت:"ها مثل وحشیا داد بزنیم مرگ بر خامنه ای ؟ "

یک قلم ،دستمان آمد که معترضین داخل یک مشت وحشی هستند!؟

در جواب گفتم  حالا که حاضر به شعار دادن هم نیستید، اقلا چسب بزنید دم دهنتون به عنوان اعتراض، وگرنه این بیشتر شبیه یک پیک نیک زمستانیست .ب عد گفت نه ما باید شعارها را ببینیم وکنترل کنیم .

چند شعار به زبان فرانسوی وفارسی آماده کرده بودم به این امید که با دیگر معترّضین طرفدار حقوق بشر در جلو سازمان ملل آنها را فریاد بزنیم که عبارت بودند از :

Libérez sans délai Nasrin Sotoodeh .                  خانم نسرین ستوده را بدون فوت وقت آزاد کنید .

Libérez sans délai Prisonniers politique en Iran    زندانیان سیاسی در ایران را بدون فوت وقت آزاد کنید .

Halte Hate,Halte aux massacres  en Iran .              قتل عام در ایران را متوّقف کنید

Abat  Abat Dictature,   Vive vive liberté.                   نابود باد  دیکتاتور        زنده باد آزادی

Mort à la dictature,      viva viva liberté .                   مرگ بر دیکتاتور  زنده باد آزادی

به اضافۀ شعارهای فارسی زبان زیر :

زندانی سیاسی ،با هر مرام و خواستی،آزاد باید گردد .

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  اعدام شکنجه زندان نابود(ملغی) باید گردد.

(از آنجائی که خانمها وآقایان خیلی حقوق بشری بودند،حتّی گفتم بجای "نابود" بگوئیم "ملغی" .

نه سازش نه تسلیم  نبرد (ایستادگی) تا آخر

باز هم  کلمۀ "ایستادگی" را بجای نبرد پیشنهاد دادم که نگویند بوی خشونت میدهد. آخر دعوت به تحصّن تا پایان و آزادی خانم ستوده اعلام شده بود .

با اینهمه تبلیغات وآهسته برو آهسته بیا ،جمعیت آنها به ٢٥ نفر نکشید، ولی از رادیو فردا گرفته تا تلویزیون دیروز(بخش فارسی صدای آمریکا)،همه با آب وتاب آنرا در بوق وکرنا کردند. تلویزیون فرانسوی زبان سویس هم  در اخبار اصلی آنرا پخش کرد،اما اینقدر بازار کساد بود که نتوانسته بود گزارشی آنچنان که دلش برایش له له میزد تهیه کند . سایتها وخبرگراریهای دیگر بماند.

روز دوّم به امید اینکه شاید حالا کمی جمع و جور شده باشند ،دوباره خود را به محل رساندم ،دیدم از روز اوّل دست کمی ندارد ،یک آقائی در آنجا پیشنهاد دادن چند شعار بی خطر را داد،ا مّا در جا یک آقای "حقوق بشری "با عصابیت به او گفت : "نه شما خیلی رادیکالید" .

برای دیدن عکسها و فیلمی کوتاه در رابطه با این تحصّن   ١ +  ٦ می توانید به آدرسهای زیر مراجعه کنید :

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/12/115084.php

http://www.youtube.com/watch?v=3vTliMva7dc

http://www.youtube.com/watch?v=2dhlgsrmIMk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=woX-F8t2OEM&feature=related

با تشکّر  وخسته نباشید به خانم شیرین عبادی و ٦ همراه او .

بیان یک واقعیت ویک سئوال

من خود یکی از منتقدین سازمان مجاهدین خلق ایران هستم، وبارها در نوشته هایم چه مستقیم وچه غیر مستقیم به آنها انتقادهای اساسی(ازنظر خودم) را مطرح کرده و بازهم خواهم کرد. امّا انصافا منظّم ترین، زیباترین وپیگیر ترین تحصّنها و تظاهراتها را این سازمان در خارج کشور با هزاران دست بستگی وکارشکنی سیاسی از طرف همین مبلّغین "تحصن" ٦ طرفدار حقوق بشر  + خانم شیرین عبادی" براه انداخته اند(در سرمای بدون شوفاژ وگرمای بدون کولر) و باز هم براه خواهند انداخت . نه صدای آمریکا،ن ه "بی بی سی" فارسی برای آنها تبلیغ میکند، نه شهرداری ژنو و یا پاریس برای آنها چادر و سایبان تهیه میکنند ونه حتّی از تظاهرات هزاری آنها خبری در رسانه هایشان انعکاس میدهند ،و اگر در مقاطعی انعکاسی داده اند، یا مصالحشان بوده ویا اینقدر میخ دراز بوده که به اجبار در چشمشان فرورفته .

بماند برخی از شعارهائی را که در تظاهراتشان سر میدهند که مورد پسند دیگران نیست( حق یا ناحق) .

٣٦ نفر از مجاهدین در گرمای جانسوز عراق دست به اعتصاب غذای چند ماهه زدند وتا حّد مرگی با شرف ایستادند وبا سری بلند به خواستشان رسیدند، امّا نه صدای آمریکا،نه "بی بی سی" ونه هیچ تلویزیون ورادیو اروپائی ووو آنرا انعکاس ندادند، وتنها در برخی جاها از روی اجبار و مصلحت،فقط اشاره ای .

الان هم جندین ماه است که نوری مالکی به نیابت از خامنه ای ، با بلند گوهای گوشخراش به جان آنها افتاده و آنها را تحت شکنجۀ روحی قرار داده  است، وصدائی از گلوی هیچ خانم و یا آقای مدافع حقوق بشری و رادیو تلویزیونی فارسی زبان ویا فرنگی زبان در نمی آید.

اگر گفته شود "خوب این سازمان وضع مالی خوبی دارد" که می تواند چنین تحصّن وتظاهراتهائی را راه بیندازد. باید در جواب بگویم که خیلیها بیشتر از سازمان مجاهدین هم پولهای باد آوردۀ ذخیره شده در بانک دارند وهم پشتیبانان میلیونی. تازه هستند جریانات و دسته هائی که از ما بهتران بارها اعلام کرده اند که آماده اند به شماره حسابشان چیز ناقابلی واریز کنند(وچه بسا واریز هم کرده اند). تا دیگی را جهت پخش بخاری بجوشانند. امّا از پس کاربرنیامده اند ونخواهند آمد.

چرا ؟

باید اضافه کنم  که در این شکل تحصّنها وتظاهراتها(١ + ٦ )انسانهای شریف و وطنپرستی را از نزدیک دیده ام که با هزار شوق جهت شرکت در چنین تجّمعاتی حضور پیدا کرده،به امید برداشتن قدمی هرچند ناچیز،امّا تا فضا را اینچنین دیده اند، ناامیدانه به خانه برگشته اند، و حاضرهم به شرکت در تحصّنها و تظاهراتهای منظّم وقانونی ایجاده شده توّسط سازمان مجاهدین خلق ایران نیستند.(بحث ترس از لیست تروریستی را هم ندارند).

باز هم چرا ؟

در آخر به اطلاع عموم هم برسانم که امروز چهار شنبه،یعنی هنوز سه روز به پایان نرسیده، تحصّن بخوبی وخوشی پایان یافت،البته خانم نسرین ستوده همچنان در بند است .

http://www.youtube.com/watch?v=0ufkWibuFyQ

 

به امید روزی که همۀ مدافعان واقعی آزادی وطن ومدافعان واقعی دلسوز وپیگیر حقوق بشر در برابر این رژیم ضدّحقوق بشر،بر یک بیانیه امضاء بدهند ودر یک تحصّن وتظاهرات شرکت کنند.

بدون شکّ آن روز روز عزای عمومی حاکمان غاصب بر وطن است .

                              

                                     م ت  اخلاقی

                                    ١    دی  ۱۳۸۹

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف