لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید
اسماعیل وفا یغمایی

به بهانه عاشورا

این روزها حرف مفت فراوان رواج دارد، هم در محافل و مجالس آخوندها و هم سایتها و محافل شماها.برای آخرین بار همه را نگاهی انداختم .ساده میگویم ! امام حسین را بازیچه نکنید چون بازیچه نبود ونشد و بنظر من نه خودش و نه کارهابش هیچ ربطی به شماها ندارد. قبل از شما،صدها سال است ملاها امام حسین را تبدیل به ناندانی و وپولدانی وحماقت دانی و خرافه دانی کرده اند  و هنوز هم دارند سودش را میبرند وحالا هنوز از شر آخوندها راحت نشده ایم شما شروع کرده اید و هر خراب کار ی سیاسی ، فردی ، ایدئولوژیک، استراتژیک و تشکیلاتی  را با محمل فدا و خون و با آچار فرانسه امام حسین میخواهید حل و فصل کنید. اگر ذره ای اعتقاد دارید لطفا خجالت بکشید و همراه با آن کمی بیندیشید. امام حسین میخ طویله نیست که هر کس افسار الاغش را به آن ببندد. یک شخصیت واقعی و شناخته شده در تاریخ وفرهنگ مذهبی و در وجئان و عواطف میلیونها نفر است که در قاب یک قدیس بر دیواره قلبهاشان آویزان است و رفتار و کردارش ثبت شده و اصلا شباهتی به شما ندارد.
 
امام حسین!
وقتی علی رفت و معاویه خلیفه شد چون قراردادی در بین بود، تا معاویه زنده بود جنگ مسلحانه علیه او راه نیانداخت و قرارداد و خلافت معاویه  را مشروع شناخت، ولی شما ملای البته مرتجعی را که با یک انقلاب روی کار آمده بود و در سر فصل شروع مبارزه مسلحانه، در حال جنگ با یک دولت مهاجم بود و پایگاه اجتماعی اش آنقدر بود که یکساله شما را و جنبش نوپا را به زانو در آورد و سیل خون راه بیاندازد و نهال نورس آزادی را از بیخ بر کند مشروع نشناختید و با یک تیغ کشی پیشرس موجب شدید نسلی درو شود و علتی پدید آید که معلولهایش را دیدیم و میبینیم.
 
امام حسین!
وقتی معاویه خلیفه بود او را پدر و رهبر و مجاهد اعظم و ضد امپریالیست و هزار کوفت و زهر مار دیگر  خطاب نکرد و پلاکارهای ده متری اش را در خیمه گاه آویزان نکرد ولی شما در رابطه با خمینی، البته ریاکارانه، کردید.
 
امام حسین!
قیام ارتجاعی پانزده خرداد سال 42 این شیخ مرتجع  را انقلابی و مترقی محسوب نکرد و روز پانزده خرداد سال شصت خمینی را رهبر مملکت نخواند و درست نوزده روز بعد علیه او اعلام جنگ مسلحانه نکرد که اگر این آخوند در پانزده خرداد شصت رهبر مملکت و آیه الله العظمی است بیست روزه نمی تواند دجال خون آشام بشود.
 
امام حسین!
وقتی میخواست از زیر بار بیعت با یزید شانه خالی کند و لاجرم مجبور به جنگ شد. لشکر را در کربلا بجا نگذاشت و دهها هزار نیرو ومیلیشیای علنی را در دهان گرگ رها نکرد و پرواز تاریخساز نکرد و سوار بر ذوالجناح فلنگ را نبست واولین خارجه نشین نشد ولی سرکار این کار را کردید .
 
امام حسین!
امام حسین بنا بر سنت ایام پنج زن داشت . شهربانو،. لیلا، زنی از قبیله قضاعیه  ، رباب     ام اسحاق ولی مطمئنا اگر زنانش کشته میشدند، در زمان جنگ و شش ماه بعد از فوت عیال یا قتل عیال سریعا زن نمیگرفت و تمایل شخصی اش را رنگ مکتبی نمیزد.
 
امام حسین!
اگر دچار مشکل استراتژی به دلیل شروع جنگ زود رس با یزید میشد افرادش را در زمستان 63 و بعد از سرکوب اعتراض پرویز یعقوبی همدامادش، جمع نمیکرد و تئاتر سیاسی راه نمی انداخت و اعلام نمیکرد سازمانش انشعاب شده و پس از فرود آمدن این شوک، نمی‌گفت انشعاب در کار نبوده بلکه انقلاب ایدئولوژیک شده و قرار است من به پیشنهاد مسلم ابن عقیل  با عیال حضرت عباس ازدواج کنم و حضرت عباس هم دختر حر را بگیرد و تمام سازمانم را از بالای آبشار نیاگارا به رود فرات بیاندازم پائین و رشد ششصد در صدی اعضای خود را اعلام کند و سر همه را بادادن رده شیره بمالد ومشکل استراتژیک را با این حیله موقتا ماستمالی کند، بلکه اشتباه خود را میپذیرفت وبا خرد جلوی خطر را میگرفت و همه چیز را توجیه نمیکرد و امروز وضعیت مناسبتری وجود داشت.
 
امام حسین!
اگر اعلام میکرد که مسلم ابن عقیل پیشنهاد دهنده ازدواج در بهمن شصت و سه بوده، نمی آمد در آذر شصت و چهار یعنی هفت هشت ماه بعد جلسه محاکمه مسلم را راه بیاندازد و بگوید او دشمن شماره یک انقلاب ایدئولوژیک، باعث شکست استراتژیک، دشمن شماره یک مهر تابان و... فلان و بهمان بوده و افراد خود را خر فرض نمیکرد که چطور این تناقض را حل کنند که دشمن شماره یک، چطوربانی انقلاب ایدئولوژیک و پیشنهاد دهنده ازدواج بوده است و او را بطور تئوریک خائن شماره یک و محکوم به اعدام تئوریک اعلام نمیکرد و بعد او را عفو نمیکرد.
امام حسین! اگر زنده بود در سال 1364 و در هنگام عروسی و انقلاب ایدئولوژیک!! اعلام نمیکرد که این طلاق اخرین طلاق در میان مجاهدین است ودرست چهار سال بعد در سال 1368 گویا به دلیل بیماری آلزایمر این اعلام را فراموش نمیکرد و تمام را مطلقه نمیکرد ودر ذهنش این تعهد را به بیضه ذوالجناح حواله نمیداد.
امام حسین! اگر زنده بود در جلسات پرویز یعقوبی نمیگفت در این سازمان روزی که قرار بر کنگره و رای و رای کشی باشد من نیستم وصریحا اعلام میکرد که معتقد به ولایت فقیه و رهبری مطلقه است و قال قضیه را میکند.
 
امام حسین!
در جنگ با یزید هرگز به کشور دیگری فرار نکرد تا در شکاف تضاد بین اروپا و آمریکا در سال 1982جا خوش کندوبه کشوری نرفت که با مملکت خودش در جنگ باشد و خون چند صد هزار ایرانی را ریخته باشد بلکه روی خاک خودش ایستاد و مردانه جانباخت.
امام حسین ! اگر بود در دادگاههای شاه در سالهای پنجاه و یک بلند نمیشد نعره بزند ملک حسین کشتارگر سپتامبر سیاه که در 17 سپتامبر سال 1970 ارتش اردن به فرمان او با حمله‌ي  همه‌جانبه به مراکز تجمع چريک‌هاي فلسطيني در اردن طي ده روز به کشتار  فلسطينيان پرداخت.سگ زنجیری است وچند سال بعد به دلیل شرایط و معلول های سیاسی به خدمت او نمیرفت . من نمیدانم ملک عوض شده بود یا شما یا هر دوتا.
 
امام حسین!
وقتی با یزید میجنگید از قیصر روم و  خاقان چین و ...پول و سلاح نگرفت و کارهائی که ما نمیدانیم نکرد که الان باعث آبرو ریزی باشد و ملاهای دیوث آنرا علیه صادقترین سربازان مردم و نسل فداکار و زیبائی که دیگر تکرار نمیشود علم کنند. بلکه از امکانات خودش و مردمش استفاده کرد و فکر میکنم ژنرال جیاپ و مائوتسه تونگ کمی به امام حسین نزدیکتر باشند تا شما.
 
امام حسین!
تمام نفوس پیروش را به عملیاتی مثل فروغ جاویدان نبرد و یک سوم نیرویش را به کشتن نداد و بعد نیامد چنین شکستی را پیروزی قلمداد کند.
 
امام حسین!
وقتی دید دیگر امکان جنگ نیست و مرزها بسته شده. اول همینطور پشت سر هم عروسیهای باسمه ای و پیچ و مهره ای راه نیانداخت و یکمرتبه یک مسئول سابق زیراکس بخش را بعنوان همردیف مسئول اول اعلام نکرد وحضرت عباس را تحت مسئولیت سکینه خاتون نگذاشت و توی سر تمام سرداران و چریکهای باتجربه اش نزد تا تمام قدرت فقط در دست خودش باشد.
 
امام حسین!
وقتی دید این هم کار بردی ندارد جلسات عجیب و غریب امام زمان راراه نیانداخت و شرمگینانه نخواست خودش را نایب او جا بزند تا دکتر ... نعره بر آورد تو خودت امام زمانی و ما شاخ در بیاوریم که چه خبرست و غافل از اینکه افراد او پا منبری ملاها نیستند و نیز  در جهان تشیع در بسیاری موارد آن چهار تا نایب اول هم زیر علامت سئوالند.
 
امام حسین وقتی دید اینهم کافی نیست جلسات طلاقهای جمعی را راه نیانداخت وظرف سه سال تمام زنها و شوهران را به انواع تکنیکها بر هم حرام نکرد و بدیهیات مسلم شرع و عرف را به لجن نکشید و از زبان تک تک افراد و بطور کتبی تعهد نگرفت که اینها بر شما حرامند و  در حیطه حریم و حرم منند.
 
امام حسین!
در شبهای عاشورا جلسات بند الف تا آخر و دیگ و غسل و کوره و صلیب و هزار کوفت و زهر مار دیگر را درست نکردتا نیروها را به زور نگهدارد و تئوری شناخت مهر تابان را جایگزین اسلام نکرد بلکه گفت هر که میخواهد برود، و رفتند و چون بدی ندیده بودند  بعدها جنبشی به راه انداختند که ریشه اموی را کند ولی نفرات سرکار وقتی رفتند یا خل و چل شدند و یا مزدور و اطلاعاتی و یا سر در گریبان و گیج.
امام حسین! فلان فرمانده ای را مثل مهدی افتخاری، که خدماتی سترگ در پرواز تاریخساز و مسائل دیگر کرده بودمجاهد قهرمان نخواند و بعدها او را سکه یک پول نکرد و پس از مرگش ریاکارانه دوباره او را قهرمان نخواند.
 
امام حسین!
در سالهای63 و 74 به بهانه مساله نفوذی حبس و بند راه نیانداخت تا بحران را مهار کند.
 
امام حسین!
اگر مترجمش میبرید به او نمی گفت لواط داده است بلکه توضیح میداد متاسف است از اینکه او به یک رژیم ضد مردمی و منحوس چپاولگر پیوسته است.
 
 
امام حسین!
اگر در هنگامه جنگ با یزید، خاقان چین مملکت یزید را بمباران میکرد، مخفی نمیشد و عیال را به فرنگستان نمی فرستاد و رزمندگانش را با فهم شکست خطی، درنینوا باقی نمی گذاشت تا نیروهای خامنه ای ومالکی هی بیایند بکشندشان و بانو در فرنگستان هی مجلس عزا بگیرد ومصاحبه مطبوعاتی کند بلکه  بمثابه رهبری راستین را ه حلی درست پیدا می کرد.
 
امام حسین!
اگر هم مجبور میشد خارجه نشین شود همه نیروهای هموطنش را بریده و مزدور لقب نمی داد و بجای اتحاد با آنها راه نمی افتاد تا هی سخنران خارجی جمع کند و جلساتی با مخارج میلیونی راه بیاندازد و مستمع عرب و آفریقائی برای سیاهی لشکر جور کند.
 
امام حسین!
اگر میخواست یقه منتقدانش را بگیرد بریدگان زهوار در رفته وگاه آدمهای فاسد  را علیه مخالفانش علم نمیکرد که بعضی هایشان با مامور اطلاعات به رختخواب رفته باشند یا به ایران سفر کرده باشند یا به عیال اخوی و غیر اخوی حسن نظر داشته باشند یا درخانه مهماندارشان گند بالا آورده باشند یا با خائنی پرونده اخلاقی داشته باشند  یا با سعید امامی ملاقات کرده باشند.
 
امام حسین!
اگر شاملو را میشناخت اجازه نمی داد یک الدنگ بیسواد و یک بیسواد الدنگ دیگر به افتخار شعر معاصر ایران لقب بدتر از پاسدار بدهند و خودش  به علی اکبرش میگفت بلند شود و توی دهن آن تخم یزیدی بزند که به مرضیه توهین کرده و به زینب میگفت از مرضیه که در جنگ با یزید در سن هفتاد سالگی برای یاری به میدان آمده دلجوئی کند وموی سپید این بانوی هشتاد و سه ساله آزرده را نوازش کند . من الان هم دارم فکر میکنم آقا صدای مرضیه را با اکوهای آسمانی و تنظیم حنانه دارد گوش میکند و خودش بلند میشود و او را مینوازدو به به و چه چه واقعی میکند و میگوید فرشتگان بطور واقعی گلبارانش کنند و به صحافان بهشت دستور میدهد دفترهای یاداشتهای مرضیه را از کس و ناکس گرفته با جلدهای عالی طلا کوب به او بدهند! و هر روز هم برای این زن که اتفاقا از طریق سیادت اولاد پیغمبر بود گل ببرند.
 
امام حسین!
اگر میخواست اعضای مستعفی خود مثل قصیم و روحانی  و شکری را نقد کند به دو انسان شرافتمند با کمال نامردی و وقاحت نمیگفت قاتل شهدای اشرف و به یک خبرنگار شجاع ضد ملا که از همه چیزش گذشته و دارد آب غربت را با تمام علاقه پر شورش به ایران و بخصوص آذربایجان، مینوشد، توهین نمیکرد و مصداقی را حتما با حرمله مقایسه نمیکرد، و زن مداح! سابقش یعنی فدوی را، وادار نمیکرد علیه همسرش گزارش امضا کند و بعد هم این گزارش موهن و دروغ را منتشرنمیکرد تا درحاشیه جلسات ماه تابان فلک هفتم بفروشند، و علی اکبر را مجبور نمیکرد به خواهرش ماماچه بگوید و به عون نمیگفت پدر پیرمرد آیه الله اش را بجرم نوشتن یک مقاله چند سطری در انقلاب اسلامی در زمستان از خانه بیرون کند و خیلی کارهای دیگر را نمیکرد...
 
امام حسین!
اگر زورش به یزید نمیرسید راه نمی افتاد زبونانه زور بزند وامپراطور روم را تحریک کند تا بیاید و حمله خارجی کند و مملکتی را داغان کند تا شاید چیزی به او برسد بلکه کوشش میکرد یزید توسط یک جنبش داخلی سرنگون شود تا مملکتش تکه پاره نشود.
 
امام حسین!
اگر زینب را روانه لندن میکرد میگفت کوشش کند حتما حتما معنای دموکراسی را بفهد وفقط حرف مفت نزند وهمچنین اگر ادعای پیروی از فاطمه را دارد لباسهای آخرین مدل نپوشد و زیاد خرج نکند ولی بقیه را بفرستد مالی اجتماعی و امثال اینکارها.

امام حسین!
اگر بود هرگز اجازه به بروز این حماقت را نمیداد که حضرت عباس را مساوی فرمانده دسته! در ارتش آزادی بخش بداند و با درک مقام و محدوده قدیس در فرهنگ بشری میدانست که نباید قدیسان را با معیارهای دیگر مقایسه نمود و مقامات قدیسان نه بخاطر مبارزه مسلحانه بلکه به دلیل اعتقاد مردم به پیوند قدیس با جوهره الهی است، که امامان شیعه روششان گوناگون بود، امام حسین جنگید امام سجاد با یزید قرارداد بست امام صادق اهل مطالعه بود و با خلیفه وقت حشر و نشر داشت ولی همه برای معتقدانشان در یک ردیفند، و امام حسین به هوادار نا آگاهش اجازه نمیداد در سایت «محترم» آفتابکاران همین دیروز مقاله ای بنویسد و مزخرفی مرتکب شود که (عاشوراى حسين از سكه افتاده ،زيرا عاشوراهاى ديگر و خونين ترى خلق شده) ! !و گوشش را میکشید و به او میگفت که در فرهنگ جا افتاده میان میلیونها مردم میخ سم و موی دم ذوالجناح از تمام عاشوراهای مقاله نویس رهبر نشان و از سبیل تمام رهبران انقلابی والاتر است و نویسنده باید حواسش جمع باشد و پرت و پلا ننویسد.
 
امام حسین!
اگر میدید مشکل وجود دارد از آنجا که برای عدالت اجتماعی می خواست مبارزه کند راهی درست میجست نه اینکه فقط با جسد و جنازه و شهید و  مرده و قبر و کشتارهمه را دائم شوکه کند تا شاید از این ستون به آن ستون فرجی بشود.

امام حسین!
اگر زنده بود برای حفظ نیروهایش در بدترین شرایط هم به پنج حصار ، یعنی حصار انقلاب ایدئولوژیک و جلسات عجیب و غریب، حصار روابط تشکیلاتی، حصار سیم خاردارهای اشرف، حصار جغرافیای بسته و بلوکه عراق ، و حصار وجود رژیم منحوس ملایان تکیه نمیکرد تا نیروهایش را بترساند که از او جدا نشوند، بلکه سعی میکرد با اندیشه ای نو و زیبا و انسانی و خلق یک منش تازه همان کاری را که حنیف شروع کرد ادامه دهد وآنها را بی فشار به این مساله متوجه کند که حتی اگر شکست هم بخورند خاطره زنده و زیبایشان در فرهنگ مردم میماند و چراغ راهشان میشد و نام و کارکرد مجاهدین در تاریخ ایران میماند و به نیکی از انها یاد میشد و میتوانستند بطور واقعی در کنار حسین قرار بگیرند. و به نظر من این عظیم تر از یک پیروزی نظامی بود چنانکه مصدق شکست خورد و ماند و تبدیل به هوا و آسمان ایران شد..
 
امام حسین!
اگر دستور اعتصاب غذای مرگبار میداد  اولا توضیح میداد که این اعتصاب چگونه به نتیجه میرسد و سعی نمیکرد معترضین را با دشنام از میدان بیرون کند ونیزحتما خودش و عیالش بطور سمبلیک هم که شده اعلام یک هفته اعتصاب غذا میکردند نه اینکه عالمی را در رنج بدارند و هر روز انعکاسات بی فایده مطبوعاتی بگیرند .و بنویسند در فلان روستای عراقی فلان کسک از اعتصابیون حمایت کرد و افراد را هی به مرگ نزدیک و نزدیکتر کنند تا با دوسه جسد یک پیروزی دیگر را جشن بگیرند واصلا نفهمند که واقعا با این کارها چقدر دارند  منفور میشوند.
 
امام حسین
اگر بود خیلی کارها را میکرد که شما نمیکنید و خیلی کارها را نمیکرد که شماها میکنید و تا یک هفته میتوانم  اینها را بنویسم ولی لازم نیست، اما و ولی مطمئن باشید او نه به آخوندها شباهتی دارد و نه مطلقا به شما! پس لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندیند و کس دیگری را برای خودتان پیدا کنید که سالهاست دارید زر زر میکنید و حرف مفت میزنید آنقدر که من نا مسلمان هم که هنوز بطور تاریخی و فرهنگی و اخلاقی چیزهای زیبائی در حسین میبینم، منجمله شجاعت، راستی، اخلاق، اعتقاد و ایمان، سخاوت و احترام به جان و عشق آدمها، که شما اساسا از اینها دورید و اینها برای شما بازیچه است، از شنیدن حرفهای بی پایه شما حالم به هم میخورد پس ساکت باشید و بجای حرف زدن در باره امام حسین کمی به کارکردهایتان فکر کنید .منهم که در بیست سالگی اسلام را پذیرفتم و در چهل سالگی به دلیل کارهای شما رها کردم بروم و با اینکه زیاد اهل می نیستم و احوالاتم چندان خوش و رضایت بخش نیست، به یاد آقا که میگویند ساقی کوثر است و به طاق ابروی مردانه اش که اصلا شبیه ابروی در هم و پر تکبر و اخموی شماها و ملاها ی دیو مذهب نیست و بپاس آن روح روشن و شجاع، ساغری پر کنم و با زمزمه سلام بر حسین نازنین بنوشم و دعا کنم که خودش با همه اشتباهات بیشمارتان کمکتان کند تا از این ظلمت نجات پیدا کنید.
 
اسماعیل وفا یغمائی
عاشورای 1392
پانزده نوامبر 2013 میلادی

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

اسماعیل وفا یغمایی

فهرست مطالب اسماعیل وفا یغمایی در سایت پژواک ایران 

*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام
* بپاس پیدا شدن چند خمره شراب از عهد ساسانی
*ساقي نامه
*خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات
*غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها.
* غزلهای بی تاریخ
*نوعی استراتژی! شکلی از زندگی
*خدا فروشان
*تجربه
*درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!
*آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری
*سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود*
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری
*نعلیات. چند رباعی
*ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها)
*قصیده سفر
*سمبل رحمت
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*پولاد و فرهنگ
*زنده باد ما!
*دعا
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*از رباعی‌ها
*سه عاشقانه
*به بهانه تولد هفتمین امام شیعیان موسی ابن جعفر
* آنان که تنها نگران خود بودند
*درود بر مردم!زنده باد کورش
*روضه خوانهای قدیم و جدید و بشارت زنده بودن شیر!
*السلام علیک ومع السلامه یا ابا عبدالله
*کسی جان خود را نمی بوید
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*با همگان.....(مانیفست)
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*سلسله امویان و سیمای واقعی معاویه و یزید بخش دوم
*آیا متناقض نمیشوید؟
*هیچ ایم ما شاعران!
*سلسله امویان و سیمای واقعی یزید و معاویه
*تمامیت ارضی !
*به خاطره شاپور بختیار
*کلمه بی معنای انسانیت
*جهنم همین جاست باور کنیم
*خمینی مرد ! خمینی زنده است
*معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران.
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*قـصـیده شـهرها
*یادداشتی برای یک هموطن آذری
*از مادر خویشتن الی مادر خاک
*تغییر قبله خواهم داد!
*در ستایش حجاب
*گرامی باد روز کارگر.پتک اهنکوب محرومان شود عمامه کوب
* خطابه متناقض و مغموم اول ماه مه
*در باره سفر یا دزدیدن صبری حسن پور در ترکیه و دو گزارش
*شهیدانیم ما
*شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال
*مرگ تبعیدی
*پیش از آزادی
*جهان آفرین، شیطان و خدا
*رباعی‌های نوروزی
*بهارانه خزانی
*نوروزی دیگر
*جشن چهارشنبه سوری خجسته باد. سرود آتش مقدس باستانی
*شكوه يك خاطره در ستايش دكتر محمد مصدق
*تمثيل حكيم اصفهانى ماجراى مرد بقال و حكايت انتخابات ملايان
*امامزاده
*در ستایش ارتداد
*به به از آفتاب عالمتاب
*شاه شاه و خمینی خمینی است
*درود بر گلنسا! سلام بر داش ابرام!
*مرگ. بخش چهارم رساله تائودا
*ای مقصد حقیقت. در بدرقه عباس محمدرحیمی
*در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان
*سقوط و یادداشتی برای علی خراشادی
*نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده
*میزند سر از البرز، آفتاب آزادي
*مسیح وهمه چیز فقط روی کاغذ.
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*به هیچ وجه تعجب نکنید
*آخر سال و کمی مغز تکانی! که غم انگیزید !
*غزل های یلدا
*سر بالین فقیهی بیدار
*غزل.یکشب اگر...
* شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
* قصیده کوچه باغی
*حرفهای درست و دوربینی ستایش انگیز رئیس جمهور مقاومت !
*ظهور دوباره ضعفر جنی
* زمزمه ای بر گور ساعدی. ترانه های مرگ
* چكامه برای کشتگان راه آزادی شهیدان قتلهای زنجیره ای
*خدافروشان
* کلاه از سر بر میگیرم
*آزادی ئی میخواهم که بنوشمش
*آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول
* با ناخدا
* ملت! ملت! همیشه سردار
* تمام ماجرا. یک مقاله، یک سند و چند لینک
*در ضرورت دشنام دادن و یک شعر؛ بیشرفم بیشرفم بیشرف
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*باز هم کشتار و نقش آفرینی تیغه های قیچی جنایت
*موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست
* منظومه کاروان.در سوگ شهیدان اشرف
*یاداشتی کوتاه بر یک مقاله؛
* العشق اکبر
* دو غزل پائیزی
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه
*زمزمه‌ای با «مرضیه»، در پنجمین سالگرد سفر آن عزیز
* سرود مهرگانى
*کعبه منو حاجی
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*خزانی
*هنوز هجوم ادامه دارد
*سرود مهرگانى
*و خویشتن را بنگر.....
*خدا و انسان(غزل) ا
*از زمزمه‌های ولگردی پیر که ترانه هم می‌سرود
*شاعر رسمی شعرهایش را میخواند
* چه بر جای مانده است؟
*هیچ ایم ما شاعران!
* چهار رباعی
*العشق اکبر. غزل
*آخرين ترانه‌ي دو زناكار
*غزل.در کوخ تنفروشان
*در جواب یک رفیق سابق لر
* امامزاده
*قصیده تلخ معرفت
*آخوندها! آخوندها
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*آدمی بسیارست
*حجر الاحمر(سنگ سرخ)
*شاملو شاعری جهانی - گفتگوی با اسماعیل وفا یغمائی
*دو مرثیه
* کرد را میکشند اما کرد زنده است
*تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيد فطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باد
*اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*عریضه شماره دوم ب. فراهانی و چند نکته
*نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی
*غزلی از گذشته ها در سال 1349و ماه رمضانی در هفده سالگی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف
* بیزارتر از داعشیان....
*دو ملودی
* کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
*در رد ارتباط تاریخساز«حاجیه فاطمه اره» باوزیر مقتول قائم مقام فراهانی
* غزل رمضان
* فقط دوازده خط و نیم .شماره18. «پدودینی» ممنوع است!
*با تمام رهبران
* کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
* من هم استحقاق دعوت به ویلپنت را داشتم
*اگر پرچم آزادى...
*نعلیات
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما
* غزل. خدای عاشقان
*خدا و انسان(غزل)
* فقط دوازده خط و نیم .شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟
* در ستایش تاختن
*ساقي نامه
*سه عاشقانه
*اگر عشق گناه است
*دو سر قافان
*تقطیر و تغلیظ یک گنداب در یک قطره
*آینه‌ها (۲)
*آینه
* غزل فراچکیدن
* نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
* زیباترین جنگاور جهان
* ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست
* قـصـیده شـهرها از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*غزل
* عاشقانه در ماهور
*شش عاشقانه
*فقط دوازده خط و نیم و گاهی بیشترک. شماره 14. لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم
*عاشقانه. چو گسیو میگشائی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره ۱۳ اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*فقط دوازده خط و نیم .شماره12تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران
*فقط دوازده خط و نیم .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 10.و جناب آقای مقلب القلوب والابصار
*نوروزی دیگر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 9نوروز پیروز شکست ناپذیر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 8 مهیب تر از مبارزه مسلحانه نبرد فلسفی است
*فقط دوازده خط و نیم. شماره ۶ و ۷ ؛ سرگذشت الله بخش‌های یک و دو
*غزل جهانخدائی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
*در باره رابطه حضرت حدث اصغر با جناب شقیقه
*فقط دوازده خط و نیم .اگر شیطان خدا بود؟. شماره 5
*فقط دوازده خط و نیم در باره اعتقاد شماره 4
*تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرار میشود و ما می توانیم بدانیم
*فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد
*هشت مارس وسه غزل در ستایش زنان ایران
*هشت مارس .ماجرای سرودن ،سرود کاوه میهن، سرود زن و یادی از مرضیه
*ترا دوست دارم ای محبوب
*تو زیبائی ای میهن من
*آغاز و پایان جهان
* خدائی تازه خواهد زد هستی
*میزند سر از البرز آفتاب آزادی
*به به از آفتاب عالمتاب
*لبان تلخ تو
*کمی هم لبخند و ارامش و یک ترانه. حاجی خیلی پیدا میشه تو دنیا
*مثنوی گربه نامه.
*آقایان! چند مترش باقی مانده. دقت کنید.
*ماجرای پیرمردی 120 ساله که قبل از پدرش متولد شده است
*چی بودیم؟ چی شدیم!! چی میشیم؟عکسی از مرحوم ملک عبدالله در دانشگاه نور
* یاداشت اسماعیل وفا یغمائی و اطلاعیه جدید کمیسیون شورای ملی مقاومت در مورد فرا خواندن به اقامه دعوا
*یادداشتی برای دوستان
*با من بیائین. از مجموعه شعرها و نوشته های خانه خانم مکنزی شماره 3
*دیباچه و در باره بلیندا مکنزی
*می توانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*بعدا بیشتر توضیح خواهم داد شماره 2
*دایناسورها
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*ضریح
*مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی
*عاشقانه زمستانی
*بیاد هوشنگ عیسی بیگلو . در نیستی شناورم و کیف میکنم
*چه مقتدرند مردگان از مجموعه منتشر نشده آتشکده)
* مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
* غزل های یلدا
*منظومه نيايش نوئل
*امامت ملت و نه هیچ امام دیگر
*غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!
* بهانه زیستن.غزلیات بی تاریخ
*شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
*قصیده یائیه در سرنوشت فقیه و ولایتش
*پیش از آزادی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
* ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سیزدهم)
*بعد از این شبانه ها
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام (قسمت دوازدهم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت یازدهم)
*عاشقانه
*در برکشیدن شمشیر مینائی علیه همنشین بهار
*لبان تلخ تو
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*درستايش رسالت
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا ( قسمت دهم )
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت نهم )
*شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار
*الا یا ایها الساقی
* قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*مزموزما جهانست با آیه های روشن
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا(قسمت هشتم)
*غزل تازه. هوای تازه کجاست
*مرگ تبعیدی
*درکارگاه صبح
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت هفتم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت ششم )
*در این هوا که منم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت پنجم)
*اى آزادى
*در ژرفا! بیاد محسن امیر اصلانی
*سرود مهرگانى
*خــزانی
*قـصـیده شـهرها - از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهارم)
*لبان تلخ تو
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سوم)
*كي مهر خرد از دل شبگير برآيد
*با داعشیان
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت دوم)
*چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*نیایش
*«خارجه نشین!»
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس. اسماعیل وفا یغمائی(قسمت اول)
*مرثیه
*بیزار تر از داعشیان....
*تائودا، پرنده کوچک و ببر مهربان.قسمت های اول تا چهارم
*آینه
*الا یا ایها الساقی
*چند سفارش به نویسندگان فرامایه
*ملت! ملت! همیشه سردار
*عاشقانه
*غثیان (استفراغ)
*واق واق سگان به زیر مهتاب جلیل
* تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيدفطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*هانا آرنت هم اطلاعاتی بوده است
*سؤال
*با ناخدا
*اندر گسسته شدن بند دهان و بند تنبان
*دعا
*در ارتباط «زنده یادگودرزی» با «شادروان شقایقی»
*شاید آینه ای لازم باشد
*در ستایش ارتداد
*تاملاتى آزاد، ناكافى،ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى
*میخ محکم اسلام عزیز و واگذاری آن به مردم
*سبیل هم سبیل مقاومت!
*زنده باد شکاف!
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*کاردها می‌گریند
*.شباهتها. عاطفه اقبال. مسیح علینژاد
*کی بود کی بود من نبودم
*یک شب اگر
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما
*در قلب مردم
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*چرا حیرت میکنیم! باور کنیم!
*خوشاسپیده دم سرخ
*بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده
*با گوش‌های کر
*«بوي جوي موليانم آرزوست»
*غزل یک شب اگر...
*ساقی نامه
*برای شما متاسف و غمگینم
*عشق
*خطابه متناقض ومغموم ومه آلود اول ماه مه
*سرود انترناسیونال سرودی که همیشه پاکیزه است
*باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی
*طعم روشنائی
*تجربه
*یادنامه بیستمین سالگرد سفرکمال رفعت صفائی(ک. صبحگاهان). شماره 1
*هوای تازه کجاست
*وقتی همه چیز فراموش میشود
*گوی مقدس
*قصیده سنگشار
*چه انتظار ؟بهاري نميرسد از راه
*نوروز من توئی
*بسوی بهار
*خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب
*هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد
*بهار عبا پوش
*نوروزتان خوش باد
*سرود نوروزی آتش مقدس باستانی
*به پیشواز بهار؛ غزل‌های بهاری شماره شش تا ده
*آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش
*در خلوت زاهدان اثنی عشری
*عاشقانه عریان بهاری
*غزل بهاری شماره یک
*ترس سیاسی
*آواز کولی‌ها
*بازخوانی پنج نوشته به مناسبت سرکوب مجدد درویشان ایران توسط ارتجاع حاکم
*مکاشفه
*پنج غزل عاشقانه. پیشکش به اهل دل و عشق
*خدائی تازه خواهد زاد، هستی
*درباره مقوله امام وامامت وامامواره ها درتشيع!
*اگر روزی واقعا انقلاب شد
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است
*هوای تازه کجاست
*کتیبه ای بر دیوار تاریک ترین شب
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادرعروس
* در بدرقه رضا مرزبان
*زیرا باد می‌وزد
*نگران مباش!
*اگر مرگ نبود
*پنج مکاشفه
*برای مزید اطلاع و شناخت؛ شاهکار هنری جدید گروه «فنان ابو محمد»
*عاقبت نيم شبي مست زره مي‌آئي.از دفتر غزلها
*مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
*تسلیتی تکراری و بیفایده! و یا تبریک
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی
*سه سروده .طعم روشنائی
*نيايش نوئل
*مژده! سر زد از البرز، آفتاب آزادي
*غزل های یلدا
*آواز شیپورها( من باز خواهم گشت)
*و حدیث پیرامونیان هفت حصار
*پایان اعتصاب غذا. تبریک عام، و تبریک خاص! به آقایان قصیم و روحانی !
*نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
*ابراز نگرانی
*غزل.
*معجزه! و شرمنده از بی ایمانی خود
*دعا
*هنوز سرودتان را مى خوانم
*سه گفتگو در باره شانزده آذر اسماعیل وفا یغمائی. م. ساقی
*در ستایش تاختن
*هفت حصار
*یک درخواست و یک جواب و نظر شادروان استاد معین
*درخواست از دوستان
*واژگونانیم برچنگک به قصابان بگو
*اعتصاب غذا خبر جدید
*دیریست، دریغا
*بیماران عقیدتی
*محبت نیست جز در ده نشینان!
*اما باران خواهد بارید
*لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید
*غزل.در کوخ تنفروشان
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*آخرین دیدار و گفتگو با مرضیه
*چند شعر در زندگی و مرگ ابراهیم آل اسحاق
*ساختار ، واشاره ای به ماجرای سعید جمالی
*و دیریست، دریغا؛ درنظاره چهلمین روز اعتصاب غذا
*اگر مرگ نبود
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
*سر بالین فقیهی بیدار؛ نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری
*در خیل خائنان
*آتش تاریک
*یاداشتی در باره درد نامه استاد حمید رضا طاهر زاده!
*اگر پرچم آزادی...
*پیش از آنکه کشتار ششم انجام گیرد
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف
*من این سوگ بزرگ را هرگز نمی‌توانم هضم کنم
*از زورخانه خواجه خضر تا زورخانه سیاست وچرخ قجری یاداشتی بر یاداشت آقای جلال گنجه ای
*عق ام گرفته است (برای ایرج مصداقی)
*باز هم تهدید
*در معنا و مفهوم بند از بند جدا کردن
*الا یا ایها الساقی
*باور کنید اعضا و هواداران مجاهدین گوسفند نیستند
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*اى آزادى…
*دوستان سابق! بخود آئید
*با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد
*مراد علی و مرید علی تاملی در پدیده مراد علیگری ومرید علیگری در سیاست
*به یاد شهید راه آزادی علی امیر کبیر یغمایی
*من باب اطلاع..برهای تازه باغ!
*پاسخ به دو سئوال و وقتی ته قضیه بالا می‌آید
*تداعی ها طرحی از سیمای یک مجاهد و یادی از مهدی افتخاری
*باز خوانی یک نامه(پاسخ نامه اول خانم اکرم حبیب خانی) و درنگی بر برخی نکات
*اطلاعیه. ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین و شورا ورسانه های وابسته
*نامه خانم اكرم حبيب‌خاني به كميسر عالي حقوق بشر
*توضیحی بر یک یاداشت دیگر
*پنج نامه
*یک نامه و مشتی خاطره. اسماعیل وفا یغمائی
*یا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۲
*آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۱
*چاووشی
*دردناک، مضحک، خطرناک
*تو پایدار بمان ای تمامت ایران
*معنای کلام هستی
*واقعیت تاریخ ایران و دیدگاههای آقای بنی طرف
*آیا می شود حرف زد؟
*
*مسیح را تعریف کنید
*به پایان میرسد ای دوست هستی
*شانزده آذر: چهار گفتگو در باره جنبش دانشجوئی
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*بن بست تن شکست و فراخای جان رسید
*در درگذشت احمد قابل
*از زمزمه های ولگردی پیر که ترانه هم میسرود
*رباعیات؛ ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*اگر مرگ نبود
*جماع الوداع ووداع الجماع
*پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*حقیقت ساده
*تخم اشتباه
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
* در رازهای پیروزی و دوام مقام معظم بی زوال ولایت
*باور، تناقض و یک مسئله هندسی
*با تمام رهبران
*فرمانده فتح الله.در بدرقه مجاهد قهرمان فرمانده و چریک ارتجاع سوز مجاهد مهدی افتخاری
*چهار خرداد
*توجه به چند نکته ساده
*منظومه کاروان
*به بهانه سخنان دکتر هزار خانی و سخنی با خانم رجوی
*ننگ و نفرت بر قاتلان فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران
*تاملاتی ساده و پراکنده در باره مذهب و لامذهبی
*گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی( قسمت چهارم)
*شانزده آذر: گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی(3)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی با اسماعیل وفا یغمائی(2)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی
*یادداشتی بر یادداشت همنشین بهار
*من باب اطلاع
*مرگ می آید که ما را نو کند
*مگر راهی جز مردن؟
*آی ابراهیم....
*ابراهیم آل اسحاق به معبود پیوست
*فرهاد هم به خواب شیرین رفت
*خاتون (به یاد مرضیه)
*غزل در خاکسپاری مرضیه بی مرگ
*در بدرقه بانوی بزرگ تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، مادر کوشالی
*خداینامک (بخش نخست) تاملاتی پراکنده در باره مفهوم خدا
* سفرت خوش ستار!
*تجربه
*موجودات فضائی و نظرات پرفسور هاوکینگ بنده!
*ماجرای نقاب و برقع و صدور کثافات مکتبی
*در شانزدهمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی
*«درس شناخت» ، «همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!
*چند خاطره ومن بلوچها را دوست دارم
*بکوشیم! واگر نه بفکر «تعدادی رهبر» باشیم
*مقداری توضیح واضحات...
*یا زلزلت الزلزال!، یا اخرجت الاثقال!
*سر بالین فقیهی بیدار
*یاداشت و توضیحی کوتاه
*ملایان بر لب باغچه نعنا!
*دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟
*هفت شعر تازه
*در رهائی از میان فک تمساح وپس از آن
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باشد
*در زیر قناره های قصابان
*در چگونگی انواع ایستادن و نشستن و خوابیدن
*کودتای پاسداران و ایرانی تحت حاکمیت نظامیان؟!
*کجا ایستاده ایم؟
*قبل و بعد از اعتصاب غذا و برخی نکات
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف (بخش دوم)
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف
*دو شعر برای شهیدان اشرف
*قصیده میر حسینیه موسویه
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر-گفتگوهای سری دوم - قسمت دهم
*رهبران کجایید
*این یه انقلابه
*نه ! «ندا» نمرده است
*بپاس حرمت و شرف ملت ایران
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت ششم (ادامه زنان)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت پنجم زنان
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت چهارم
*اگر روزي واقعا انقلاب شد
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۳)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۲)
*گفتگو با اسماییل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۱)
*در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه!
*ماجرای سخنرانی خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران
*در باره آخوندها آخوندی قضاوت نکنیم
*گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی در موضوع مذهب، حکومت مذهبی، قدیسان و....
*شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است!
*آی آدمها