با تمام رهبران
اسماعیل وفا یغمایی

شعری پراکنده و بی وزن و قافیه و نسبتا طویل و پرت و پلا در سی امین سالگرد سی خرداد

با مدد از تکنیکهای شاعر راحل مایاکوفسکی

اسماعیل وفا یغمائی

 

 بسمه تعالی

مائوعلیه السلام والصلوه فرموده است

افعی کبوتر نمی زاید

واز بعد حضرتش رضی الله عنه،

از بس این جمله مستعمل ،استعمال شده است

بد جوری سابیده است

و باید تعمیراتش کرد.

 

بله، بله بله و باز هم بله بله

افعی مطمئنا کبوتر نمی زاید

مخصوصا اگرجناب افعی نر تشریف داشته باشد

و این افعی نر، مسلمان باشد

وشیعه اثنی عشری

آنهم از نوع فاندمانتالیست انتگریست مکتبی

مطمئنا کبوتر نمی زاید

ولی حضرت مائو و دوستداران این جمله تاریخساز

اصلا توجهات نکرده اند

افعی حرامزاده پدر سگ مادر...(لاالله الاالله دارم بی تربیت میشوم)

وقتی اوضاعش روبراه باشد

و مخصوصا وقتی اشتباها

یا از سر خیالات پرشکوه

 بی موقع سیخش کرده باشند و نتوانند سرپدر سگش را بکوبند

وامکان نیش زدنش را فراهم کنند

اساسا احتیاجی ندارد کبوتر و کلاغ و جوجه مرغ و سایر چیزها رابزاید

بلکه خودش سر و مر و گنده

فش فش کنان و خش خش کنان

مخصوصا وقتی افعی امام امت است

و عمامه دارد

و هنوزکلی  مرید دارد

و دارد با یک افعی نامسلمان دیگر جنگ میکند،

راحت روزی صد صد و پنجاه تارا نیش میزند

و همه را مجبور میکند فلنگ ا ببندند

و فاتحه جنبش دموکراتیک ملتی خوانده میشود

وبعد، نه شش ماه که سی سال حکومت میکند

و هرچه ما بخصوص

در خارج مرزهای محروسه مملکتمان

این جمله را تکرار کنیم

که افعی کبوتر نمی زاید

به خصیتین مبارکش هم نیست،

درست مثل افعی جمهوری اسلامی

که سی و سه سال است کبوتر نزائیده که هیچ

تازه سایر افعی ها را هم قورت داده و میدهد،

و قبل از آن برادران مومن مسلمان مغول

که صد و پنجاه و اندی سال کبوترنزائیدند

و پیش از آن برادران اموی و عباسی

که حدودا هشتصد و پنجاه سال

کبوتر نزائیدند

وقتی هم زائیدند چنانکه عرض کردم مغولها را زائیدند

و وقتی هم رفتند امورات را دادند دست افعی دیگری

که برادر مکتبی تیمورخان لنگ بود

که او هم یک صد سالی بر مملکت ما چنبره زد و فش فش کرد

و قبل از همه اینها

مرحوم اسکندر مقدونی

که  ایران را به خاک و خون کشید

وهزار تا لر بیگناه را بخاطر معشوق نرینه اش

سر برید و قربانی کرد

این بزرگوار هم کبوتر نزائید

وجناب سلوکوس و حکومت سلوکیان را زائید

که حدود صد و بیست سالی بما ایرانیان فش فش کنان خدمت فرمود!!

پس بر ما شاگردان درسخوان و با هوش

واضح و مبرهن است

که همانطور که فیل شترمرغ نمی زاید

افعی هم کبوتر نمی زاید

و در تاریخ مملکت ما

یک دفعه هم نشده که افعی سگ پدر کبوتر بزاید

و همش خودش تنهائی کیفش را کرده و حظش را برده است

وما شاگردان انقلابی انقلاب کرده  اطمینان پیدا کرده ایم

افعی کبوتر نمی زاید

پس ای برادران و خواهران

و بخصوص ای راهبران منور الفکر و الرای

این بنده حقیر و عبد مذنب فانی خاطی

[اسماعیل ابن اسماعیل همایون ابن همایون ابن فرمان ابن هنر ابن یغمای ثانی ابن ابوالحسن یغمای جندقی و بعد از آن بقول سهراب سپهری

نسبم شاید به زنی مومنه!! در شهر بخارا برسد]

مجاهد وانقلابی و نبریده وشاعروشوهر و کوفت و زهر مار وسایر چیزهای سابق

به اذن خداوند متعال و تاریخ

و با اجازه شما که دوستتان دارم و باور نمی کنید

و به جهنم که باور نمی کنید

چون من سالهاست عادت کرده ام

حتی کسانی که مرا از شدت نفهمی!! دوست ندارند

و میخواهند سر به تنم نباشد

یکطرفه دوست داشته باشم

میروم سر بخش دوم شعر پراکنده و بی وزن و قافیه و نسبتا طویل و پرت و پلای خودم

 

 

2

و اما ای برادران و خواهران

تاریخ عبور زمان است در مکان

یا عبور مکان است در زمان

یا دور از چشم دایره منکرات

عبور هر دوتاست در همدیگر! به اضافه آدمیزاد،

و در این رابطه و این موضوع

در چهار گوشه ربع مسکون

و نقاطی که رهبران بزرگ و کوچک و متوسط

و چاق و لاغر و قد بلند و قد کوتاه وجود دارند

بعضی از رهبران فقط به این که عرض فرمودم

یعنی تاریخ پاسخگو هستند

و هر کاری دلشان میخواهد میکنند

و بعد صدالبته میروند

وبا کمال خلوص و خضوع و خشوع

به عبور زمان در مکان و... پاسخ میدهند

و اگر هم کسی باور نکرد

مثل مرحوم استالین

دستور میدهند یک کمی گوشش را بکشند

و بفرستندش به یک پنجاه سالی زندان و گولاک

و مختصری تیربارانش کنند تا باورگاهش درست شود

و سوراخ شکش بسته شود.

بعضی از رهبران اما

چون امام راحل

 که خاله جانش به او در دوران بچگی میگفت: روحی دودول طلا

و امام هم از بچگی باور کرد که دودولش از طلاست

بو با همه فرق دارد وباید رهبر امت شود

و اینگونه رهبران چون اعتقاد دارند

حضرت حق تعالی یعنی شخص شخیص خداوند متعال

خالق زمان و مکان و و سپس ایشان و بعد از اینها سایر مخلفات است

اعتقاد دارند اساسا تاریخ سگ کی باشد

تاریخ چه گهی باشد

که ما به او پاسخگو باشیم

حالا چه برسد به آدمیزاده ها ی نفهم و عوام کالانعام

که الکی دارند در زمان و مکان می لولند

و اکثرشان اگر زیر چتر ما نباشند یک پاپاسی هم نمی ارزند

و چنانکه ذکر شده است میروند کارهای خیلی بد میکنند

و به شغلهائی که اول هر دوتا جیم است مشغول میگردند

پس فقط ما به خداوند حی و قیوم  پاسخگوئیم

و گور بابای تاریخ

اینها، اینگونه رهبران البته و مطمئنا میروند و با خدا حرف میزنند

و مطمئنا پاسخ میگویند به تمام سئوالات و انتقادات حضرت حق

بعد از غسل و وضو

با کمال خضوع و خشوع

و سجود ورکوع

و حوقله و بسمله

و ما اشغال پاشغالها  که فقط هیزم اجاق تاریخ و تکاملیم

باید خیلی خیلی خوشحال باشیم که زیر دیگ آش تکامل میسوزیم

و خیالمان راحت باشد

که مسائل درست و صحیح

بین خداوند و ایشان حل و فصل میشود

حالا میروم سر بحثی دیگر ای برادران و خواهران

و این بحث عبارت از این است

که بعضی از رهبران تاج دارند

بعضی عمامه دارند

بعضی کلاه

و بعضی فکل مکلی هستند یا متاسفانه کچل تشریف دارند.

در این رابطه گفته میشود

بعضی هر سه تا را دارند یعنی همزمان هر سه جور هستند

و شیطونها ی با نمک با هوش عزیز دل خاله!

عمامه و تاج را زیر کلاه  و فکل مبارک پنهان فرموده اند

و صدایش را هم در نمی آورند

و نیز راویان اخبار و ناقلان آثار

و طوطیان شکر شکر شیرین گفتار

در قصه امیر ارسلان نامدار و فرخ لقای خالدار گفته اند

بعضی از راهبران ریش دارند

بعضی سبیل

بعضی ریششان را رنگ میکنند و بعد شانه میزنند

و بعضی سر وسبیلشان را ابتدا شانه زده و بعد رنگ میکنند

و بعضی نه ریش دارند و نه سبیل

یا هردو را دارند

و با هوشیاری ریش مبارک آخوندی را را زیر سبیل پر حشمت استالینی پنهان میکنند

و چون همگان را الاع میپندارند

بر تمام ریشدارها لعنت و نفرین میکنند

که اینها هم اساسا مهم نیست

و نیز ذکر شده است

بعضی رهبران ارتجاعی اند

بعضی نیمه ارتجاعی

و بعضی خیلی انقلابی اند

بعضی نیمه انقلابی

بعضی کمی انقلابی

یعنی در نوک یا وسط یا ته پیکان تکامل جا دارند

و هستند عده ای که بسته به اوضاع روزگار

گاهی انقلابی اند و گاهی ارتجاعی

اما چون نیتشان خیر است

ما باید حتما خودمان را با آنها کوک بنمائیم

و گه گیجه نگیریم و کار نداشته باشیم

چرا ملک حسین و بعضی ملکهای دیگر

دیروز اهی بودند و امروز بهی هستند

و چرا شیطان بزرگ دیروزبد بود و امروز خوبست

و چرا به آن شاه بیچاره میگفتیم نوکر طاغوت

و قرولند میکردیم که با آمریکا و انگلیس و بقیه چائی خورده

و سگ زنجیری امپریالیسم است

و امروز طاغوت بقول یزدیها ماقوت است

و هی به سر آن آقا سگه دست میکشیم

و معلوم نیست چرا ساین سگ در زمان شاه مرحوم بد بود

و الان سگ ،سگ خوبی شده است

و کیف میکنیم که کمی دمبش را تکان بدهد

علی ایحال اینها هم اصلا مهم نیست

و این حرفها چرندیاتی است که یک شاعرنیمچه دیوانه

که گویا مقداری هم بریده

و پیرانه سر بر خلاف انواع و اقسام رهبران

که مثل برگ گل محمدی طیب و طاهرند

 مشکلات ف یعنی فردیت و ج  یعنی جنسیت دارد

دارد بهم میبافد

و کسی نباید شعرهای او را بخواند

و سرودهای او را بشنود و نوشته های او را قرائت کند

و کسی نباید به چرندیات او گوش کند

که خداوند در قرآن فرموده

واساسا آیه ای در باره این شاعر پدر سوخته نازل فرموده

الشعرا یتبعهم الغاوون

گمراهان شاعران را پیروی میکنند

پس ای برادران و خواهران

من گمراه ف و جیم دار را پیروی نکنید

که من خودم هم حوصله خودم را هم ندارم

و خودم هم از خود گمراهم پیروی نمیکنم

و شعرها و سرودها و نوشته های خود را

و خودم را در جلسات مختلف تحریم کرده ام

و بقول مرضیه نازنین ،خودم هم روی دست خودم مانده ام

چه برسد به قبول پیرو

و بروید و کس دیگری را پیروی کنید

یعنی نه شاعران بل رهبران را پیروی کنید

اما در حین پیروی کردن

از رهبرانی که به تاریخ پاسخگو هستند یا بخدا

یا به هردو یا هیچکدام

از رهبران انقلابی یا ارتجاعی یا نیمه ارتجاعی

یا سوپر انقلابی

از رهبران تاجدار یا کلاهدار یا عمامه دار یا فکلی

از رهبران ریشدار یا سبیلدار یا بی ریش و سبیل

یا رهبرانی که همه را با هم دارند

بپرسید ای پیروان از رهبران:

که گور پدر جاکش افعی

و بگذریم از اینکه منظور مرحوم مائو

افعی کاپیتالیسم بود! که امروز حودش گویا کبوتر شده است!!

و چه کبوتری

و معلوم نیست این ماجرا

که چرا کبوتر افعی باز شده

یا افعی کبوتر باز

ودیگر باعث وحشت که نیست هیچ باب امید و خیرات و برکات است،!

اما بخاطر خدا و تاریخ و سایر چیزها

کلاه و تاج و عمامه و فکلتان را ای رهبران ریز و درشت و متوسط قاضی کنید

دستی به ریشتان بکشید یا سبیلی بتابانید

و علیرغم اینکه مطمئنا افعی مادر بخطا کبوتر نمی زاید

شما چه زائیده اید

و پس از سی سال ما را به کجا راهنمائی کرده اید

و به کجا می خواهید راهنمائی کنید

و به ایشانها ازقول من سلام فراوان برسانید

و دست و سر و ریش و کلاه و تاج و عمامه و فکل همه را

ماچلموچ و موچلماچ بفرمائید

و خدمتشان با کمال ادب از قول من مسکین عرض کنید

و نصیحتشان کنید

که حواسشان جمع باشد

که از دست خدا و تاریخ هم اگر در بروند

از دست آدمهای بیکار و فضولی مثل من

که از سر حماقت حقیقت را میخواهند بدانند

و معتقدند با مفهوم آزادی نباید بازی بازی کرد

و بر سر دموکراسی حرف مفت زد

 و تعداد این آدمهای احمق هم روز به روز هم متاسفانه دارند بیشتر میشود

واز دست این سئوال پدر سوخته فلان فلان شده

که روز بروز دارد گنده و گنده تر میشود

بالاخره در نخواهند رفت

که زمان در مکان و مکان در زمان دارد عبور میکند

و این وسط بابای همه در آمده است

و من الله التوفیق و التکلان

در بیست و نهمین سال غربت و سی سال پس از سی خرداد سال شصت فی یوم بیست و چهارم ژوئن المبارک سنه دو میل اونزروی نیمکتی در گوشه ای از خیابانهای دارالعباده باریس. شاعر دارای ف و جیم حارجه نشین خدا پرست بیدین. اسماعیل وفا یغمائی

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

اسماعیل وفا یغمایی

فهرست مطالب اسماعیل وفا یغمایی در سایت پژواک ایران 

*بهشت و جهنم برترین پاسداران مدارهای جاذبه و اعتقاد
* در سالگرد انقلاب کبیر فرانسه ترجمه تازه ای ازسرود مارسیز.
*سند شماره یک‌ : قتل هولناک فاطمه بنت ربیعه در صدر اسلام
*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام
* بپاس پیدا شدن چند خمره شراب از عهد ساسانی
*ساقي نامه
*خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات
*غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها.
* غزلهای بی تاریخ
*نوعی استراتژی! شکلی از زندگی
*خدا فروشان
*تجربه
*درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!
*آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری
*سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود*
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری
*نعلیات. چند رباعی
*ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها)
*قصیده سفر
*سمبل رحمت
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*پولاد و فرهنگ
*زنده باد ما!
*دعا
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*از رباعی‌ها
*سه عاشقانه
*به بهانه تولد هفتمین امام شیعیان موسی ابن جعفر
* آنان که تنها نگران خود بودند
*درود بر مردم!زنده باد کورش
*روضه خوانهای قدیم و جدید و بشارت زنده بودن شیر!
*السلام علیک ومع السلامه یا ابا عبدالله
*کسی جان خود را نمی بوید
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*با همگان.....(مانیفست)
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*سلسله امویان و سیمای واقعی معاویه و یزید بخش دوم
*آیا متناقض نمیشوید؟
*هیچ ایم ما شاعران!
*سلسله امویان و سیمای واقعی یزید و معاویه
*تمامیت ارضی !
*به خاطره شاپور بختیار
*کلمه بی معنای انسانیت
*جهنم همین جاست باور کنیم
*خمینی مرد ! خمینی زنده است
*معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران.
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*قـصـیده شـهرها
*یادداشتی برای یک هموطن آذری
*از مادر خویشتن الی مادر خاک
*تغییر قبله خواهم داد!
*در ستایش حجاب
*گرامی باد روز کارگر.پتک اهنکوب محرومان شود عمامه کوب
* خطابه متناقض و مغموم اول ماه مه
*در باره سفر یا دزدیدن صبری حسن پور در ترکیه و دو گزارش
*شهیدانیم ما
*شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال
*مرگ تبعیدی
*پیش از آزادی
*جهان آفرین، شیطان و خدا
*رباعی‌های نوروزی
*بهارانه خزانی
*نوروزی دیگر
*جشن چهارشنبه سوری خجسته باد. سرود آتش مقدس باستانی
*شكوه يك خاطره در ستايش دكتر محمد مصدق
*تمثيل حكيم اصفهانى ماجراى مرد بقال و حكايت انتخابات ملايان
*امامزاده
*در ستایش ارتداد
*به به از آفتاب عالمتاب
*شاه شاه و خمینی خمینی است
*درود بر گلنسا! سلام بر داش ابرام!
*مرگ. بخش چهارم رساله تائودا
*ای مقصد حقیقت. در بدرقه عباس محمدرحیمی
*در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان
*سقوط و یادداشتی برای علی خراشادی
*نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده
*میزند سر از البرز، آفتاب آزادي
*مسیح وهمه چیز فقط روی کاغذ.
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*به هیچ وجه تعجب نکنید
*آخر سال و کمی مغز تکانی! که غم انگیزید !
*غزل های یلدا
*سر بالین فقیهی بیدار
*غزل.یکشب اگر...
* شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
* قصیده کوچه باغی
*حرفهای درست و دوربینی ستایش انگیز رئیس جمهور مقاومت !
*ظهور دوباره ضعفر جنی
* زمزمه ای بر گور ساعدی. ترانه های مرگ
* چكامه برای کشتگان راه آزادی شهیدان قتلهای زنجیره ای
*خدافروشان
* کلاه از سر بر میگیرم
*آزادی ئی میخواهم که بنوشمش
*آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول
* با ناخدا
* ملت! ملت! همیشه سردار
* تمام ماجرا. یک مقاله، یک سند و چند لینک
*در ضرورت دشنام دادن و یک شعر؛ بیشرفم بیشرفم بیشرف
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*باز هم کشتار و نقش آفرینی تیغه های قیچی جنایت
*موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست
* منظومه کاروان.در سوگ شهیدان اشرف
*یاداشتی کوتاه بر یک مقاله؛
* العشق اکبر
* دو غزل پائیزی
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه
*زمزمه‌ای با «مرضیه»، در پنجمین سالگرد سفر آن عزیز
* سرود مهرگانى
*کعبه منو حاجی
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*خزانی
*هنوز هجوم ادامه دارد
*سرود مهرگانى
*و خویشتن را بنگر.....
*خدا و انسان(غزل) ا
*از زمزمه‌های ولگردی پیر که ترانه هم می‌سرود
*شاعر رسمی شعرهایش را میخواند
* چه بر جای مانده است؟
*هیچ ایم ما شاعران!
* چهار رباعی
*العشق اکبر. غزل
*آخرين ترانه‌ي دو زناكار
*غزل.در کوخ تنفروشان
*در جواب یک رفیق سابق لر
* امامزاده
*قصیده تلخ معرفت
*آخوندها! آخوندها
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*آدمی بسیارست
*حجر الاحمر(سنگ سرخ)
*شاملو شاعری جهانی - گفتگوی با اسماعیل وفا یغمائی
*دو مرثیه
* کرد را میکشند اما کرد زنده است
*تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيد فطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باد
*اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*عریضه شماره دوم ب. فراهانی و چند نکته
*نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی
*غزلی از گذشته ها در سال 1349و ماه رمضانی در هفده سالگی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف
* بیزارتر از داعشیان....
*دو ملودی
* کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
*در رد ارتباط تاریخساز«حاجیه فاطمه اره» باوزیر مقتول قائم مقام فراهانی
* غزل رمضان
* فقط دوازده خط و نیم .شماره18. «پدودینی» ممنوع است!
*با تمام رهبران
* کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
* من هم استحقاق دعوت به ویلپنت را داشتم
*اگر پرچم آزادى...
*نعلیات
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما
* غزل. خدای عاشقان
*خدا و انسان(غزل)
* فقط دوازده خط و نیم .شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟
* در ستایش تاختن
*ساقي نامه
*سه عاشقانه
*اگر عشق گناه است
*دو سر قافان
*تقطیر و تغلیظ یک گنداب در یک قطره
*آینه‌ها (۲)
*آینه
* غزل فراچکیدن
* نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
* زیباترین جنگاور جهان
* ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست
* قـصـیده شـهرها از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*غزل
* عاشقانه در ماهور
*شش عاشقانه
*فقط دوازده خط و نیم و گاهی بیشترک. شماره 14. لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم
*عاشقانه. چو گسیو میگشائی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره ۱۳ اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*فقط دوازده خط و نیم .شماره12تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران
*فقط دوازده خط و نیم .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 10.و جناب آقای مقلب القلوب والابصار
*نوروزی دیگر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 9نوروز پیروز شکست ناپذیر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 8 مهیب تر از مبارزه مسلحانه نبرد فلسفی است
*فقط دوازده خط و نیم. شماره ۶ و ۷ ؛ سرگذشت الله بخش‌های یک و دو
*غزل جهانخدائی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
*در باره رابطه حضرت حدث اصغر با جناب شقیقه
*فقط دوازده خط و نیم .اگر شیطان خدا بود؟. شماره 5
*فقط دوازده خط و نیم در باره اعتقاد شماره 4
*تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرار میشود و ما می توانیم بدانیم
*فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد
*هشت مارس وسه غزل در ستایش زنان ایران
*هشت مارس .ماجرای سرودن ،سرود کاوه میهن، سرود زن و یادی از مرضیه
*ترا دوست دارم ای محبوب
*تو زیبائی ای میهن من
*آغاز و پایان جهان
* خدائی تازه خواهد زد هستی
*میزند سر از البرز آفتاب آزادی
*به به از آفتاب عالمتاب
*لبان تلخ تو
*کمی هم لبخند و ارامش و یک ترانه. حاجی خیلی پیدا میشه تو دنیا
*مثنوی گربه نامه.
*آقایان! چند مترش باقی مانده. دقت کنید.
*ماجرای پیرمردی 120 ساله که قبل از پدرش متولد شده است
*چی بودیم؟ چی شدیم!! چی میشیم؟عکسی از مرحوم ملک عبدالله در دانشگاه نور
* یاداشت اسماعیل وفا یغمائی و اطلاعیه جدید کمیسیون شورای ملی مقاومت در مورد فرا خواندن به اقامه دعوا
*یادداشتی برای دوستان
*با من بیائین. از مجموعه شعرها و نوشته های خانه خانم مکنزی شماره 3
*دیباچه و در باره بلیندا مکنزی
*می توانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*بعدا بیشتر توضیح خواهم داد شماره 2
*دایناسورها
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*ضریح
*مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی
*عاشقانه زمستانی
*بیاد هوشنگ عیسی بیگلو . در نیستی شناورم و کیف میکنم
*چه مقتدرند مردگان از مجموعه منتشر نشده آتشکده)
* مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
* غزل های یلدا
*منظومه نيايش نوئل
*امامت ملت و نه هیچ امام دیگر
*غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!
* بهانه زیستن.غزلیات بی تاریخ
*شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
*قصیده یائیه در سرنوشت فقیه و ولایتش
*پیش از آزادی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
* ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سیزدهم)
*بعد از این شبانه ها
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام (قسمت دوازدهم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت یازدهم)
*عاشقانه
*در برکشیدن شمشیر مینائی علیه همنشین بهار
*لبان تلخ تو
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*درستايش رسالت
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا ( قسمت دهم )
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت نهم )
*شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار
*الا یا ایها الساقی
* قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*مزموزما جهانست با آیه های روشن
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا(قسمت هشتم)
*غزل تازه. هوای تازه کجاست
*مرگ تبعیدی
*درکارگاه صبح
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت هفتم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت ششم )
*در این هوا که منم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت پنجم)
*اى آزادى
*در ژرفا! بیاد محسن امیر اصلانی
*سرود مهرگانى
*خــزانی
*قـصـیده شـهرها - از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهارم)
*لبان تلخ تو
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سوم)
*كي مهر خرد از دل شبگير برآيد
*با داعشیان
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت دوم)
*چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*نیایش
*«خارجه نشین!»
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس. اسماعیل وفا یغمائی(قسمت اول)
*مرثیه
*بیزار تر از داعشیان....
*تائودا، پرنده کوچک و ببر مهربان.قسمت های اول تا چهارم
*آینه
*الا یا ایها الساقی
*چند سفارش به نویسندگان فرامایه
*ملت! ملت! همیشه سردار
*عاشقانه
*غثیان (استفراغ)
*واق واق سگان به زیر مهتاب جلیل
* تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيدفطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*هانا آرنت هم اطلاعاتی بوده است
*سؤال
*با ناخدا
*اندر گسسته شدن بند دهان و بند تنبان
*دعا
*در ارتباط «زنده یادگودرزی» با «شادروان شقایقی»
*شاید آینه ای لازم باشد
*در ستایش ارتداد
*تاملاتى آزاد، ناكافى،ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى
*میخ محکم اسلام عزیز و واگذاری آن به مردم
*سبیل هم سبیل مقاومت!
*زنده باد شکاف!
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*کاردها می‌گریند
*.شباهتها. عاطفه اقبال. مسیح علینژاد
*کی بود کی بود من نبودم
*یک شب اگر
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما
*در قلب مردم
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*چرا حیرت میکنیم! باور کنیم!
*خوشاسپیده دم سرخ
*بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده
*با گوش‌های کر
*«بوي جوي موليانم آرزوست»
*غزل یک شب اگر...
*ساقی نامه
*برای شما متاسف و غمگینم
*عشق
*خطابه متناقض ومغموم ومه آلود اول ماه مه
*سرود انترناسیونال سرودی که همیشه پاکیزه است
*باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی
*طعم روشنائی
*تجربه
*یادنامه بیستمین سالگرد سفرکمال رفعت صفائی(ک. صبحگاهان). شماره 1
*هوای تازه کجاست
*وقتی همه چیز فراموش میشود
*گوی مقدس
*قصیده سنگشار
*چه انتظار ؟بهاري نميرسد از راه
*نوروز من توئی
*بسوی بهار
*خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب
*هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد
*بهار عبا پوش
*نوروزتان خوش باد
*سرود نوروزی آتش مقدس باستانی
*به پیشواز بهار؛ غزل‌های بهاری شماره شش تا ده
*آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش
*در خلوت زاهدان اثنی عشری
*عاشقانه عریان بهاری
*غزل بهاری شماره یک
*ترس سیاسی
*آواز کولی‌ها
*بازخوانی پنج نوشته به مناسبت سرکوب مجدد درویشان ایران توسط ارتجاع حاکم
*مکاشفه
*پنج غزل عاشقانه. پیشکش به اهل دل و عشق
*خدائی تازه خواهد زاد، هستی
*درباره مقوله امام وامامت وامامواره ها درتشيع!
*اگر روزی واقعا انقلاب شد
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است
*هوای تازه کجاست
*کتیبه ای بر دیوار تاریک ترین شب
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادرعروس
* در بدرقه رضا مرزبان
*زیرا باد می‌وزد
*نگران مباش!
*اگر مرگ نبود
*پنج مکاشفه
*برای مزید اطلاع و شناخت؛ شاهکار هنری جدید گروه «فنان ابو محمد»
*عاقبت نيم شبي مست زره مي‌آئي.از دفتر غزلها
*مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
*تسلیتی تکراری و بیفایده! و یا تبریک
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی
*سه سروده .طعم روشنائی
*نيايش نوئل
*مژده! سر زد از البرز، آفتاب آزادي
*غزل های یلدا
*آواز شیپورها( من باز خواهم گشت)
*و حدیث پیرامونیان هفت حصار
*پایان اعتصاب غذا. تبریک عام، و تبریک خاص! به آقایان قصیم و روحانی !
*نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
*ابراز نگرانی
*غزل.
*معجزه! و شرمنده از بی ایمانی خود
*دعا
*هنوز سرودتان را مى خوانم
*سه گفتگو در باره شانزده آذر اسماعیل وفا یغمائی. م. ساقی
*در ستایش تاختن
*هفت حصار
*یک درخواست و یک جواب و نظر شادروان استاد معین
*درخواست از دوستان
*واژگونانیم برچنگک به قصابان بگو
*اعتصاب غذا خبر جدید
*دیریست، دریغا
*بیماران عقیدتی
*محبت نیست جز در ده نشینان!
*اما باران خواهد بارید
*لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید
*غزل.در کوخ تنفروشان
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*آخرین دیدار و گفتگو با مرضیه
*چند شعر در زندگی و مرگ ابراهیم آل اسحاق
*ساختار ، واشاره ای به ماجرای سعید جمالی
*و دیریست، دریغا؛ درنظاره چهلمین روز اعتصاب غذا
*اگر مرگ نبود
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
*سر بالین فقیهی بیدار؛ نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری
*در خیل خائنان
*آتش تاریک
*یاداشتی در باره درد نامه استاد حمید رضا طاهر زاده!
*اگر پرچم آزادی...
*پیش از آنکه کشتار ششم انجام گیرد
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف
*من این سوگ بزرگ را هرگز نمی‌توانم هضم کنم
*از زورخانه خواجه خضر تا زورخانه سیاست وچرخ قجری یاداشتی بر یاداشت آقای جلال گنجه ای
*عق ام گرفته است (برای ایرج مصداقی)
*باز هم تهدید
*در معنا و مفهوم بند از بند جدا کردن
*الا یا ایها الساقی
*باور کنید اعضا و هواداران مجاهدین گوسفند نیستند
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*اى آزادى…
*دوستان سابق! بخود آئید
*با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد
*مراد علی و مرید علی تاملی در پدیده مراد علیگری ومرید علیگری در سیاست
*به یاد شهید راه آزادی علی امیر کبیر یغمایی
*من باب اطلاع..برهای تازه باغ!
*پاسخ به دو سئوال و وقتی ته قضیه بالا می‌آید
*تداعی ها طرحی از سیمای یک مجاهد و یادی از مهدی افتخاری
*باز خوانی یک نامه(پاسخ نامه اول خانم اکرم حبیب خانی) و درنگی بر برخی نکات
*اطلاعیه. ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین و شورا ورسانه های وابسته
*نامه خانم اكرم حبيب‌خاني به كميسر عالي حقوق بشر
*توضیحی بر یک یاداشت دیگر
*پنج نامه
*یک نامه و مشتی خاطره. اسماعیل وفا یغمائی
*یا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۲
*آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۱
*چاووشی
*دردناک، مضحک، خطرناک
*تو پایدار بمان ای تمامت ایران
*معنای کلام هستی
*واقعیت تاریخ ایران و دیدگاههای آقای بنی طرف
*آیا می شود حرف زد؟
*
*مسیح را تعریف کنید
*به پایان میرسد ای دوست هستی
*شانزده آذر: چهار گفتگو در باره جنبش دانشجوئی
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*بن بست تن شکست و فراخای جان رسید
*در درگذشت احمد قابل
*از زمزمه های ولگردی پیر که ترانه هم میسرود
*رباعیات؛ ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*اگر مرگ نبود
*جماع الوداع ووداع الجماع
*پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*حقیقت ساده
*تخم اشتباه
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
* در رازهای پیروزی و دوام مقام معظم بی زوال ولایت
*باور، تناقض و یک مسئله هندسی
*با تمام رهبران
*فرمانده فتح الله.در بدرقه مجاهد قهرمان فرمانده و چریک ارتجاع سوز مجاهد مهدی افتخاری
*چهار خرداد
*توجه به چند نکته ساده
*منظومه کاروان
*به بهانه سخنان دکتر هزار خانی و سخنی با خانم رجوی
*ننگ و نفرت بر قاتلان فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران
*تاملاتی ساده و پراکنده در باره مذهب و لامذهبی
*گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی( قسمت چهارم)
*شانزده آذر: گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی(3)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی با اسماعیل وفا یغمائی(2)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی
*یادداشتی بر یادداشت همنشین بهار
*من باب اطلاع
*مرگ می آید که ما را نو کند
*مگر راهی جز مردن؟
*آی ابراهیم....
*ابراهیم آل اسحاق به معبود پیوست
*فرهاد هم به خواب شیرین رفت
*خاتون (به یاد مرضیه)
*غزل در خاکسپاری مرضیه بی مرگ
*در بدرقه بانوی بزرگ تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، مادر کوشالی
*خداینامک (بخش نخست) تاملاتی پراکنده در باره مفهوم خدا
* سفرت خوش ستار!
*تجربه
*موجودات فضائی و نظرات پرفسور هاوکینگ بنده!
*ماجرای نقاب و برقع و صدور کثافات مکتبی
*در شانزدهمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی
*«درس شناخت» ، «همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!
*چند خاطره ومن بلوچها را دوست دارم
*بکوشیم! واگر نه بفکر «تعدادی رهبر» باشیم
*مقداری توضیح واضحات...
*یا زلزلت الزلزال!، یا اخرجت الاثقال!
*سر بالین فقیهی بیدار
*یاداشت و توضیحی کوتاه
*ملایان بر لب باغچه نعنا!
*دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟
*هفت شعر تازه
*در رهائی از میان فک تمساح وپس از آن
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باشد
*در زیر قناره های قصابان
*در چگونگی انواع ایستادن و نشستن و خوابیدن
*کودتای پاسداران و ایرانی تحت حاکمیت نظامیان؟!
*کجا ایستاده ایم؟
*قبل و بعد از اعتصاب غذا و برخی نکات
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف (بخش دوم)
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف
*دو شعر برای شهیدان اشرف
*قصیده میر حسینیه موسویه
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر-گفتگوهای سری دوم - قسمت دهم
*رهبران کجایید
*این یه انقلابه
*نه ! «ندا» نمرده است
*بپاس حرمت و شرف ملت ایران
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت ششم (ادامه زنان)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت پنجم زنان
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت چهارم
*اگر روزي واقعا انقلاب شد
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۳)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۲)
*گفتگو با اسماییل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۱)
*در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه!
*ماجرای سخنرانی خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران
*در باره آخوندها آخوندی قضاوت نکنیم
*گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی در موضوع مذهب، حکومت مذهبی، قدیسان و....
*شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است!
*آی آدمها