منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف
اسماعیل وفا یغمایی

 

 

(1)

مرگ«میبارد به روی خار و خارا سنگ

کوهها خاموش

دره ها دلتنگ

راهها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ...»*

در دو سوی راهها،هرجا

گورها تا گورها، خاموش

بر سر هر گور

تیرک اعدام یا داری فکنده سایه ها ی خویش،

در مسیرراه سی ساله

در درون گورها صدها، هزاران، صدهزاران، بیشماران

کشتگان، خونین و دستآغوش. در کنار هم فتاده

رود خون« تضمین پیروزی»

هر کران تا هر کران جاریست،نغمه خوان پر جوش،

شرمگین «الله»،

سر فرو برده به جیب خود «محمد»غرقه در اندوه

لیک، آن خونخواره، پتیاره

«بعل» میرقصد

به روی گورها، در امتداد رود خون شادان و شوخ و شنگ

مرگ «می بارد به روی خار و خارا سنگ»

 

**

سر فرو برده میان شانه های خسته ی خود

بسته فرو گوش از جهان و چشم از عالم

در گریزاز دیو واز آدم

گوئیا با من کسی، در من کسی،

آرام خون میگرید ودر اشک،

با نوا و با نی اندوهبار و تلخ «فائز»

در بیابانهای شرقستان و دشتستان نه،

بل ملک غریبستان و غربستان

شروه می خواند و می نالد:

نیست شهری، کوچه ای، در آن سرائی

نیست جائی

اندرین میهن در این سی ساله ی خونین

که درآن خاکش نشد با خون ما رنگین،

ابتدای کار

«آدمی در آدمی»، وندر ادامه، آنچنان که حضرتش گوید:

«فدیه در فدیه»

بعد از آن در روزگار ما چوروز عید قربان

اندک اندک،نرم نرمک «بره در بره»،

شاهشیخ و شیخشاهان

کاردها را بر گلوگاه جوان و پیرما صدها، هزاران بار آهختند.

هرکجا هرجا

روی نطع اشک و بر اجساد مادرهای ما تا می توانستند

بند بند ما زهم بگسیختند وخون ما را ریختند

آی ی ی ی ی ای «بعل» ددآئین زشت خونخواره

ای نگشته سیر از خون!

ای ستاده بر فراز دیگهای داغ خونالوده ی جوشان خون مجنون

هان! کجا آنجاست کانجا گورهای ما در آن پنهان و ناپیداست؟

در چه شهری، بر چه راهی،

در کدامین سرزمین و کشوری در این غریبستان بی پایان سی ساله

در کدامین کوی و میدان وخیابانی

که از خونهای ما نقش و نشانی نیست؟

در کدامین بند و زندانی که زیر دست و پای گرزه جلادان پر شهوت

خواهران و دختران و همسران ما

شخم ناخوردند،

وین حکایت تا کجا ای قصه گو،

گر نی ز مقصد ،گو حقیقت چیست؟

ای هزاران لعنت و نفرت به «بعل» زشت خون آشام پتیاره

ای هزاران لعنت و نفرت زخونجوئی و خونگوئی وخونپوئی

ای هزاران لعنت و نفرت به خونکامی وخوندامی

ای حدیث و حرفتان از صبح تا هر شام مرگ و خون

من دگر مانند «نیما» زین همه خونریزی بی مرز تب دارم

من زهرکس کوست معیارش فقط خون و فقط خون

گر خدا هم باشد او در نفرتم بیزار بیزارم

من از این خاموش ماندنها

من از این بیهوده راندنها

من از این از بهر خون چاووش مرگ آهنگ خواندنها

من از این توجیه بی معیار بی قانون خون با خون

من از این کابوس پر هیبت،از این اندیشه ی تاریک و پر افسون

من ازین گیسوی لیلی را طناب دار کردن

بر گلوی خسته ی مجنون

من از این هردم به فرق خسته ی «فرهاد»

تیشه کوبیدن

در هوای وصل «شیرین» ی که در آغوش «خسرو»

بی خبر از اوست

من از این هی چاه دربیراه

من از این پلها که از ستخوان ما بر چاه

من از این هی از جسدها راه

عاصیم دیگر

گو که برهر برج و هر بارو

باز هم طبالهای کر به طبل فتح و پیروزی بکوبانند

بازهم شیپور سازان

ز استخوان خواهران و مادران و همسران ما

ساخته شیپورها در آن سرود پوک و پوچ خود بغرانند

من ولی با این افقهائی که می بینم

باز میگویم،هزاران بار میگویم

مرگ میبارد به روی خار و خارا سنگ

و برون می آورم سر از گریبان

تا که فریاد بلندم را بترکانم به هر سوئی

آه ... مستم یا که هشیارم

خواب می بینم به بیداری

و یا درخوابهای خویش بیدارم

کاروانی میرود در راه.

 

(2)

آه

بنگریدش

کاروانی میرود در راه

گر نمی بینید اورا

چشمهای شاعران خسته دل آئینه ی اسرار ناپیداست

چشمهای خسته من را برون آرید

روی دیوار سرای خود بیاویزید

روبروی آن نشسته بنگریدش

کاروانی میرود در راه.

 

 

کاروانی میرود در راه

کاروانی میرود در هوی های و در غبار خویشتن

در دشتهای دور

در پی او، همره او

[چشم می مالم!خداوندا! حقیقت دارد آیا]

در پی او

رشته ای، زنجیره ای از روشنای آشنای زنده ی ارواح

جملگی شان باز گشته

از ستونهای سحر، از جایگاه جاودان آن بهشت مینوی،

از قلب حق، از شادی و آزادی و آرامش مطلق

جملگیشان غرقه اندرگل،

غرقه اندر عطرهای خوش،

غرقه اندر نور.

 

 

راه را این کاروان

آغاز کرده از :سرای «آرش» و«کاوه»

رفته تا زابل

تا سرای«زال و رودابه»

تختگاه «حضرت زرتشت» وجولانگاه رزم «رستم دستان»

جسته ره تا خطه ی کرمان

به سوی آن به زیر شاخسار نسترنها سربریده

بیت «آقا خان»

این چنین تا یزد و شیراز و سپس گیلان

حلقه ها کوبیده بر درب سرای «فرخی»،«حافظ»، و «کوچک خان»

وگذشته کاروان تا اردبیل از خطه ی پر حشمت تبریز

[شهر شورش، شهر شیران،

شهر زیبایی و زیبایان، آذری ترکان

شهر خیزاخیز و رستاخیز]

در پی «بابک»،

بار افکنده زمانی ،صبر کرده

تا بیاراید بر و دوش و بیاید از سرا «ستار»،

همره و همدوش «باقر خان».

 

**

کاروان...

رفته از دشتی به کوهی

یا زهر میدان به کوئی

طی نموده راه از هر شهر تا هر روستائی

حلقه ها کوبیده او بر هر سرائی

وینک، اینک کاروان با رود بسیاران

صدهزاران در میان صد هزاران

بیشماران در میان بیشماران

خشمگینان در میان خشمگینان

سوگواران در میان سوگواران

جملگیشان مویها کرده پریشان

مشتها کرده گره ،و اشک در چشمان

هر یکی دستاری افکنده به گردن همچو شال از پرچم ایران

رو به سوی مرز می پویند و با هم راز میگویند.

 

 

بر فراز کاروان،

تا آفتاب سرخ وحشی شان نیازارد

سایه افکنده ست بر سرهایشان «سیمرغ زرین بال صادق»

پر گشوده از درون شاهنامه

از کنام خویش در البرز و از پیشانی پر چین و پر آژنگ فردوسی

باز کرده برفراز آسمان چون آسمان، سبز و سپید و سرخ

بالهای آسمان سا را

قله ها در قله ها وکوه اندر کوه

یا که دریاهائی، ازآن شهپرشاهانه بشکوه .

 

 

 

میروند اینان

در نگاه و در دل هریک غریو وحشی توفان

میروند اینان

دلشکسته

خشمگین، اما نه خسته،

نک «مصدق»!سر نهاده روی دوش «بابک» و، «ستار»

در میان «دو خیابانی»، راه میپوید

«حافظ شیراز»،

از برای «طالقانی» تا نگیرد خستگی پایش

شعر میخواند،

«خانلری» با «دهخدا» ودهخدا با حضرت «خورشید شاه» و با «سمک»

قصه میگوید

هر دو «احمد زاده ها» در گفتگو با «آریو برزن»

دستها بر شانه های هم نهاده دوستانه، آن مجاهد با فدائی

این «حنیف» و آن دگر «بیژن»،

گفتگوئی گرم دارد «مرضیه» با «اشرف» و آنسوترک، «پویان»

با «فروهرها»ست گرم گفتگو ،کنکاشگر جویان

گوش بسته بر حدیث و حرف آنان ساکت و خاموش «قاسملو»

و بد ینسان و بد ینسان وبدینسان

کاروان در کاروان

میروند اینان.....

 

*

فارغ از هر مرزبند ومرز داری

مرزهای سرخ و سبز و زرد

مرزهای هیچ و پوچ و پوک

مرزهائی که برای ما فقط مرز است

کاروان خواهد گذشت از مرز

از تمام خاک ایران

تا تمام خاک خونالوده ی «اشرف»

تا پس از طوف و طوافی گرد اجساد شهیدان

ره بپوید

تا به آرامشگه پاک «حسین ابن علی » از او بپرسد:

ای حسین!

ای درمیان خطه ی اخلاق و عزت

شهر- یار شهر- یاران

ای ستاده درکنار خیل یاران در میان پهنه ی میدان

ای تو هرگز رو نکرده جز به سوی خلق و خالق

تافته رخ از اجانب

ای نه پیدا هیچ بر روی تو گردی

نی ز شیخان نی ز شاهان نی زشهشیخان

ای که در جنگ خلیفه مانده تنها

لیک، رو نکرده سوی قیصرها

ای که فارغ از کس و ناکس

تا بمانندت، نکرده همرهان را بارها پابسته ی قرآن،

ای نه بر لبهات نام مردم، اما دور از مردم

راهجستن در خیالی کال، با جهانداران

ای که راهت منطبق با شرط ایام و زمان و روزگاران

ای مطهر! ای نیالوده!

که نه آلوده نه آزرده پیام تو، کلام تو کسی را

ای تودر خود کشته بهر نفی قدرت هر هوس را

ای نه نفرین و نه لعنت کرده کس را

ای نیالوده زبان پاک رابا قصه و لالائی نیرنگ در نیرنگ

از سر شب تا سحر فرسنگ تا فرسنگ

ای که بر پیراهن خونین پاکت نیست رنگ نام و رنگ ننگ

ای نکرده هیچ گاهی

کاهساری را چو کوهی کوهساری را چو کاهی

ای که یاران را مخیر کرده ،ره آزاد بنهاده، زبهر رفتن و ماندن

ای نه بهر کشتن شب با شبی دیگر سرود صبح را خواندن

ای شهید جاودان با ما بگو اینک:

از چه فرزندان ایران

زادگان ما و تو اینسان

بعد سی سال گران

هر روز و هر شب

زیر چنگال ددان، «شمران، یزیدان ، خولیان» این زمان

انبوه قوادان و جلادان

کاینزمان دیگر نموده راه و رسم و شیوه را

بایست

پاره پاره، خونشان با خاکهای این زمین آشنای سخت بیگانه بیامیزد

چیست باری اندرین کشتار در کشتاردر کشتار در کشتار

اندرین آوار خونآوارخونآوار خونآوار

راه روشن،وآن افق که بایدش ره جست؟

راه عاشورا بگو با ماهمین بوده ست؟

رسم تو آیا چنین بوده ست؟:

مرگ را پرچم نمودن

زندگانی را دمادم سر بریدن، سوختن،با خیش خون هر دم شخودن

دل نمودن خوش به رویائی و سودائی و فردائی

که در دیروزهادیریست شمعش مرده، افسرده ست.

از تو میپرسیم:

اندرین سوگ گران بیکران آیا

صد هزاران،لردها و پارلمانترها

صاحبان چند میلیون خط و امضا

صبحگاهان در عزای کشتگان ظلم

قهوه خود را ننوشیدئند؟

جامه اندوه پوشیدند؟

اشکی آیا هیچ از چشمان اوباما فرو غلتید؟

بانوی فرهیخته مادام هیلاری

کرده ایا سوگواری؟

بر فراز پارلمانهای اروپا بیرقی دیدیم باری؟

ای دریغا ! ای دریغا !نی

باز ما ماندیم وجوی خون فرزندانمان جاری به رود خون

باز ما ماندیم جوی خون فرزندانمان جاری به رود خون

باز ما ماندیم جوی خون فرزندانمان جاری به رود خون

آی ِی ی ی ی ی ی ی ی ی ی، ای «بیدرکجا» در بیکجا عالم

گیرم از هر موجه ای فواره زد آتشفشان هول خیز خون

گیرم اینسان و بدین راه و روش این رود خون همسنگ دریا شد

گیرم از خون شهیدان سرخ دریائی به هرجا باز پیدا شد

هان زجوی خون ز رود خون ز دریاها و اقیانوس خون ما را چه حاصل

تا که کشتی را بر این دریا نه پیدا،

راه در دریای ملت نقشی ازمیهن به ساحل.

(3)

 

غرقه در اشک و فرو برده سر اندر پر

چشمها را میگشایم

کاروان دیریست بگذشته زخاک کربلا ومرزها اینک

پیشترازدیگران همراه با آنان که بردم نام،

اشکریزان

نک حسین ابن علی با زینب کبرا

رو به سوی لندن و پاریس و شاید بعد از آن

تا کاخ اوباما......

12 آوریل 2011

 

* چند خط مقدمه شعر داخل گیومه از سیاوش کسرائی

** جیب هموزن غیب: گریبان

*** بعل خدای فینیقیان در لبنان کنونی که انسانها را برای آن قربانی میکردند

**** نیمایوشیج: تبم از خونریزیست

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

اسماعیل وفا یغمایی

فهرست مطالب اسماعیل وفا یغمایی در سایت پژواک ایران 

*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام
* بپاس پیدا شدن چند خمره شراب از عهد ساسانی
*ساقي نامه
*خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات
*غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها.
* غزلهای بی تاریخ
*نوعی استراتژی! شکلی از زندگی
*خدا فروشان
*تجربه
*درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!
*آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری
*سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود*
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری
*نعلیات. چند رباعی
*ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها)
*قصیده سفر
*سمبل رحمت
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*پولاد و فرهنگ
*زنده باد ما!
*دعا
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*از رباعی‌ها
*سه عاشقانه
*به بهانه تولد هفتمین امام شیعیان موسی ابن جعفر
* آنان که تنها نگران خود بودند
*درود بر مردم!زنده باد کورش
*روضه خوانهای قدیم و جدید و بشارت زنده بودن شیر!
*السلام علیک ومع السلامه یا ابا عبدالله
*کسی جان خود را نمی بوید
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*با همگان.....(مانیفست)
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*سلسله امویان و سیمای واقعی معاویه و یزید بخش دوم
*آیا متناقض نمیشوید؟
*هیچ ایم ما شاعران!
*سلسله امویان و سیمای واقعی یزید و معاویه
*تمامیت ارضی !
*به خاطره شاپور بختیار
*کلمه بی معنای انسانیت
*جهنم همین جاست باور کنیم
*خمینی مرد ! خمینی زنده است
*معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران.
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*قـصـیده شـهرها
*یادداشتی برای یک هموطن آذری
*از مادر خویشتن الی مادر خاک
*تغییر قبله خواهم داد!
*در ستایش حجاب
*گرامی باد روز کارگر.پتک اهنکوب محرومان شود عمامه کوب
* خطابه متناقض و مغموم اول ماه مه
*در باره سفر یا دزدیدن صبری حسن پور در ترکیه و دو گزارش
*شهیدانیم ما
*شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال
*مرگ تبعیدی
*پیش از آزادی
*جهان آفرین، شیطان و خدا
*رباعی‌های نوروزی
*بهارانه خزانی
*نوروزی دیگر
*جشن چهارشنبه سوری خجسته باد. سرود آتش مقدس باستانی
*شكوه يك خاطره در ستايش دكتر محمد مصدق
*تمثيل حكيم اصفهانى ماجراى مرد بقال و حكايت انتخابات ملايان
*امامزاده
*در ستایش ارتداد
*به به از آفتاب عالمتاب
*شاه شاه و خمینی خمینی است
*درود بر گلنسا! سلام بر داش ابرام!
*مرگ. بخش چهارم رساله تائودا
*ای مقصد حقیقت. در بدرقه عباس محمدرحیمی
*در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان
*سقوط و یادداشتی برای علی خراشادی
*نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده
*میزند سر از البرز، آفتاب آزادي
*مسیح وهمه چیز فقط روی کاغذ.
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*به هیچ وجه تعجب نکنید
*آخر سال و کمی مغز تکانی! که غم انگیزید !
*غزل های یلدا
*سر بالین فقیهی بیدار
*غزل.یکشب اگر...
* شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
* قصیده کوچه باغی
*حرفهای درست و دوربینی ستایش انگیز رئیس جمهور مقاومت !
*ظهور دوباره ضعفر جنی
* زمزمه ای بر گور ساعدی. ترانه های مرگ
* چكامه برای کشتگان راه آزادی شهیدان قتلهای زنجیره ای
*خدافروشان
* کلاه از سر بر میگیرم
*آزادی ئی میخواهم که بنوشمش
*آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول
* با ناخدا
* ملت! ملت! همیشه سردار
* تمام ماجرا. یک مقاله، یک سند و چند لینک
*در ضرورت دشنام دادن و یک شعر؛ بیشرفم بیشرفم بیشرف
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*باز هم کشتار و نقش آفرینی تیغه های قیچی جنایت
*موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست
* منظومه کاروان.در سوگ شهیدان اشرف
*یاداشتی کوتاه بر یک مقاله؛
* العشق اکبر
* دو غزل پائیزی
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه
*زمزمه‌ای با «مرضیه»، در پنجمین سالگرد سفر آن عزیز
* سرود مهرگانى
*کعبه منو حاجی
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*خزانی
*هنوز هجوم ادامه دارد
*سرود مهرگانى
*و خویشتن را بنگر.....
*خدا و انسان(غزل) ا
*از زمزمه‌های ولگردی پیر که ترانه هم می‌سرود
*شاعر رسمی شعرهایش را میخواند
* چه بر جای مانده است؟
*هیچ ایم ما شاعران!
* چهار رباعی
*العشق اکبر. غزل
*آخرين ترانه‌ي دو زناكار
*غزل.در کوخ تنفروشان
*در جواب یک رفیق سابق لر
* امامزاده
*قصیده تلخ معرفت
*آخوندها! آخوندها
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*آدمی بسیارست
*حجر الاحمر(سنگ سرخ)
*شاملو شاعری جهانی - گفتگوی با اسماعیل وفا یغمائی
*دو مرثیه
* کرد را میکشند اما کرد زنده است
*تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيد فطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باد
*اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*عریضه شماره دوم ب. فراهانی و چند نکته
*نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی
*غزلی از گذشته ها در سال 1349و ماه رمضانی در هفده سالگی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف
* بیزارتر از داعشیان....
*دو ملودی
* کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
*در رد ارتباط تاریخساز«حاجیه فاطمه اره» باوزیر مقتول قائم مقام فراهانی
* غزل رمضان
* فقط دوازده خط و نیم .شماره18. «پدودینی» ممنوع است!
*با تمام رهبران
* کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
* من هم استحقاق دعوت به ویلپنت را داشتم
*اگر پرچم آزادى...
*نعلیات
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما
* غزل. خدای عاشقان
*خدا و انسان(غزل)
* فقط دوازده خط و نیم .شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟
* در ستایش تاختن
*ساقي نامه
*سه عاشقانه
*اگر عشق گناه است
*دو سر قافان
*تقطیر و تغلیظ یک گنداب در یک قطره
*آینه‌ها (۲)
*آینه
* غزل فراچکیدن
* نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
* زیباترین جنگاور جهان
* ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست
* قـصـیده شـهرها از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*غزل
* عاشقانه در ماهور
*شش عاشقانه
*فقط دوازده خط و نیم و گاهی بیشترک. شماره 14. لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم
*عاشقانه. چو گسیو میگشائی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره ۱۳ اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*فقط دوازده خط و نیم .شماره12تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران
*فقط دوازده خط و نیم .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 10.و جناب آقای مقلب القلوب والابصار
*نوروزی دیگر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 9نوروز پیروز شکست ناپذیر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 8 مهیب تر از مبارزه مسلحانه نبرد فلسفی است
*فقط دوازده خط و نیم. شماره ۶ و ۷ ؛ سرگذشت الله بخش‌های یک و دو
*غزل جهانخدائی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
*در باره رابطه حضرت حدث اصغر با جناب شقیقه
*فقط دوازده خط و نیم .اگر شیطان خدا بود؟. شماره 5
*فقط دوازده خط و نیم در باره اعتقاد شماره 4
*تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرار میشود و ما می توانیم بدانیم
*فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد
*هشت مارس وسه غزل در ستایش زنان ایران
*هشت مارس .ماجرای سرودن ،سرود کاوه میهن، سرود زن و یادی از مرضیه
*ترا دوست دارم ای محبوب
*تو زیبائی ای میهن من
*آغاز و پایان جهان
* خدائی تازه خواهد زد هستی
*میزند سر از البرز آفتاب آزادی
*به به از آفتاب عالمتاب
*لبان تلخ تو
*کمی هم لبخند و ارامش و یک ترانه. حاجی خیلی پیدا میشه تو دنیا
*مثنوی گربه نامه.
*آقایان! چند مترش باقی مانده. دقت کنید.
*ماجرای پیرمردی 120 ساله که قبل از پدرش متولد شده است
*چی بودیم؟ چی شدیم!! چی میشیم؟عکسی از مرحوم ملک عبدالله در دانشگاه نور
* یاداشت اسماعیل وفا یغمائی و اطلاعیه جدید کمیسیون شورای ملی مقاومت در مورد فرا خواندن به اقامه دعوا
*یادداشتی برای دوستان
*با من بیائین. از مجموعه شعرها و نوشته های خانه خانم مکنزی شماره 3
*دیباچه و در باره بلیندا مکنزی
*می توانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*بعدا بیشتر توضیح خواهم داد شماره 2
*دایناسورها
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*ضریح
*مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی
*عاشقانه زمستانی
*بیاد هوشنگ عیسی بیگلو . در نیستی شناورم و کیف میکنم
*چه مقتدرند مردگان از مجموعه منتشر نشده آتشکده)
* مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
* غزل های یلدا
*منظومه نيايش نوئل
*امامت ملت و نه هیچ امام دیگر
*غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!
* بهانه زیستن.غزلیات بی تاریخ
*شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
*قصیده یائیه در سرنوشت فقیه و ولایتش
*پیش از آزادی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
* ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سیزدهم)
*بعد از این شبانه ها
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام (قسمت دوازدهم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت یازدهم)
*عاشقانه
*در برکشیدن شمشیر مینائی علیه همنشین بهار
*لبان تلخ تو
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*درستايش رسالت
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا ( قسمت دهم )
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت نهم )
*شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار
*الا یا ایها الساقی
* قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*مزموزما جهانست با آیه های روشن
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا(قسمت هشتم)
*غزل تازه. هوای تازه کجاست
*مرگ تبعیدی
*درکارگاه صبح
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت هفتم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت ششم )
*در این هوا که منم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت پنجم)
*اى آزادى
*در ژرفا! بیاد محسن امیر اصلانی
*سرود مهرگانى
*خــزانی
*قـصـیده شـهرها - از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهارم)
*لبان تلخ تو
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سوم)
*كي مهر خرد از دل شبگير برآيد
*با داعشیان
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت دوم)
*چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*نیایش
*«خارجه نشین!»
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس. اسماعیل وفا یغمائی(قسمت اول)
*مرثیه
*بیزار تر از داعشیان....
*تائودا، پرنده کوچک و ببر مهربان.قسمت های اول تا چهارم
*آینه
*الا یا ایها الساقی
*چند سفارش به نویسندگان فرامایه
*ملت! ملت! همیشه سردار
*عاشقانه
*غثیان (استفراغ)
*واق واق سگان به زیر مهتاب جلیل
* تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيدفطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*هانا آرنت هم اطلاعاتی بوده است
*سؤال
*با ناخدا
*اندر گسسته شدن بند دهان و بند تنبان
*دعا
*در ارتباط «زنده یادگودرزی» با «شادروان شقایقی»
*شاید آینه ای لازم باشد
*در ستایش ارتداد
*تاملاتى آزاد، ناكافى،ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى
*میخ محکم اسلام عزیز و واگذاری آن به مردم
*سبیل هم سبیل مقاومت!
*زنده باد شکاف!
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*کاردها می‌گریند
*.شباهتها. عاطفه اقبال. مسیح علینژاد
*کی بود کی بود من نبودم
*یک شب اگر
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما
*در قلب مردم
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*چرا حیرت میکنیم! باور کنیم!
*خوشاسپیده دم سرخ
*بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده
*با گوش‌های کر
*«بوي جوي موليانم آرزوست»
*غزل یک شب اگر...
*ساقی نامه
*برای شما متاسف و غمگینم
*عشق
*خطابه متناقض ومغموم ومه آلود اول ماه مه
*سرود انترناسیونال سرودی که همیشه پاکیزه است
*باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی
*طعم روشنائی
*تجربه
*یادنامه بیستمین سالگرد سفرکمال رفعت صفائی(ک. صبحگاهان). شماره 1
*هوای تازه کجاست
*وقتی همه چیز فراموش میشود
*گوی مقدس
*قصیده سنگشار
*چه انتظار ؟بهاري نميرسد از راه
*نوروز من توئی
*بسوی بهار
*خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب
*هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد
*بهار عبا پوش
*نوروزتان خوش باد
*سرود نوروزی آتش مقدس باستانی
*به پیشواز بهار؛ غزل‌های بهاری شماره شش تا ده
*آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش
*در خلوت زاهدان اثنی عشری
*عاشقانه عریان بهاری
*غزل بهاری شماره یک
*ترس سیاسی
*آواز کولی‌ها
*بازخوانی پنج نوشته به مناسبت سرکوب مجدد درویشان ایران توسط ارتجاع حاکم
*مکاشفه
*پنج غزل عاشقانه. پیشکش به اهل دل و عشق
*خدائی تازه خواهد زاد، هستی
*درباره مقوله امام وامامت وامامواره ها درتشيع!
*اگر روزی واقعا انقلاب شد
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است
*هوای تازه کجاست
*کتیبه ای بر دیوار تاریک ترین شب
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادرعروس
* در بدرقه رضا مرزبان
*زیرا باد می‌وزد
*نگران مباش!
*اگر مرگ نبود
*پنج مکاشفه
*برای مزید اطلاع و شناخت؛ شاهکار هنری جدید گروه «فنان ابو محمد»
*عاقبت نيم شبي مست زره مي‌آئي.از دفتر غزلها
*مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
*تسلیتی تکراری و بیفایده! و یا تبریک
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی
*سه سروده .طعم روشنائی
*نيايش نوئل
*مژده! سر زد از البرز، آفتاب آزادي
*غزل های یلدا
*آواز شیپورها( من باز خواهم گشت)
*و حدیث پیرامونیان هفت حصار
*پایان اعتصاب غذا. تبریک عام، و تبریک خاص! به آقایان قصیم و روحانی !
*نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
*ابراز نگرانی
*غزل.
*معجزه! و شرمنده از بی ایمانی خود
*دعا
*هنوز سرودتان را مى خوانم
*سه گفتگو در باره شانزده آذر اسماعیل وفا یغمائی. م. ساقی
*در ستایش تاختن
*هفت حصار
*یک درخواست و یک جواب و نظر شادروان استاد معین
*درخواست از دوستان
*واژگونانیم برچنگک به قصابان بگو
*اعتصاب غذا خبر جدید
*دیریست، دریغا
*بیماران عقیدتی
*محبت نیست جز در ده نشینان!
*اما باران خواهد بارید
*لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید
*غزل.در کوخ تنفروشان
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*آخرین دیدار و گفتگو با مرضیه
*چند شعر در زندگی و مرگ ابراهیم آل اسحاق
*ساختار ، واشاره ای به ماجرای سعید جمالی
*و دیریست، دریغا؛ درنظاره چهلمین روز اعتصاب غذا
*اگر مرگ نبود
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
*سر بالین فقیهی بیدار؛ نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری
*در خیل خائنان
*آتش تاریک
*یاداشتی در باره درد نامه استاد حمید رضا طاهر زاده!
*اگر پرچم آزادی...
*پیش از آنکه کشتار ششم انجام گیرد
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف
*من این سوگ بزرگ را هرگز نمی‌توانم هضم کنم
*از زورخانه خواجه خضر تا زورخانه سیاست وچرخ قجری یاداشتی بر یاداشت آقای جلال گنجه ای
*عق ام گرفته است (برای ایرج مصداقی)
*باز هم تهدید
*در معنا و مفهوم بند از بند جدا کردن
*الا یا ایها الساقی
*باور کنید اعضا و هواداران مجاهدین گوسفند نیستند
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*اى آزادى…
*دوستان سابق! بخود آئید
*با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد
*مراد علی و مرید علی تاملی در پدیده مراد علیگری ومرید علیگری در سیاست
*به یاد شهید راه آزادی علی امیر کبیر یغمایی
*من باب اطلاع..برهای تازه باغ!
*پاسخ به دو سئوال و وقتی ته قضیه بالا می‌آید
*تداعی ها طرحی از سیمای یک مجاهد و یادی از مهدی افتخاری
*باز خوانی یک نامه(پاسخ نامه اول خانم اکرم حبیب خانی) و درنگی بر برخی نکات
*اطلاعیه. ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین و شورا ورسانه های وابسته
*نامه خانم اكرم حبيب‌خاني به كميسر عالي حقوق بشر
*توضیحی بر یک یاداشت دیگر
*پنج نامه
*یک نامه و مشتی خاطره. اسماعیل وفا یغمائی
*یا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۲
*آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۱
*چاووشی
*دردناک، مضحک، خطرناک
*تو پایدار بمان ای تمامت ایران
*معنای کلام هستی
*واقعیت تاریخ ایران و دیدگاههای آقای بنی طرف
*آیا می شود حرف زد؟
*
*مسیح را تعریف کنید
*به پایان میرسد ای دوست هستی
*شانزده آذر: چهار گفتگو در باره جنبش دانشجوئی
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*بن بست تن شکست و فراخای جان رسید
*در درگذشت احمد قابل
*از زمزمه های ولگردی پیر که ترانه هم میسرود
*رباعیات؛ ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*اگر مرگ نبود
*جماع الوداع ووداع الجماع
*پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*حقیقت ساده
*تخم اشتباه
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
* در رازهای پیروزی و دوام مقام معظم بی زوال ولایت
*باور، تناقض و یک مسئله هندسی
*با تمام رهبران
*فرمانده فتح الله.در بدرقه مجاهد قهرمان فرمانده و چریک ارتجاع سوز مجاهد مهدی افتخاری
*چهار خرداد
*توجه به چند نکته ساده
*منظومه کاروان
*به بهانه سخنان دکتر هزار خانی و سخنی با خانم رجوی
*ننگ و نفرت بر قاتلان فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران
*تاملاتی ساده و پراکنده در باره مذهب و لامذهبی
*گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی( قسمت چهارم)
*شانزده آذر: گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی(3)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی با اسماعیل وفا یغمائی(2)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی
*یادداشتی بر یادداشت همنشین بهار
*من باب اطلاع
*مرگ می آید که ما را نو کند
*مگر راهی جز مردن؟
*آی ابراهیم....
*ابراهیم آل اسحاق به معبود پیوست
*فرهاد هم به خواب شیرین رفت
*خاتون (به یاد مرضیه)
*غزل در خاکسپاری مرضیه بی مرگ
*در بدرقه بانوی بزرگ تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، مادر کوشالی
*خداینامک (بخش نخست) تاملاتی پراکنده در باره مفهوم خدا
* سفرت خوش ستار!
*تجربه
*موجودات فضائی و نظرات پرفسور هاوکینگ بنده!
*ماجرای نقاب و برقع و صدور کثافات مکتبی
*در شانزدهمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی
*«درس شناخت» ، «همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!
*چند خاطره ومن بلوچها را دوست دارم
*بکوشیم! واگر نه بفکر «تعدادی رهبر» باشیم
*مقداری توضیح واضحات...
*یا زلزلت الزلزال!، یا اخرجت الاثقال!
*سر بالین فقیهی بیدار
*یاداشت و توضیحی کوتاه
*ملایان بر لب باغچه نعنا!
*دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟
*هفت شعر تازه
*در رهائی از میان فک تمساح وپس از آن
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باشد
*در زیر قناره های قصابان
*در چگونگی انواع ایستادن و نشستن و خوابیدن
*کودتای پاسداران و ایرانی تحت حاکمیت نظامیان؟!
*کجا ایستاده ایم؟
*قبل و بعد از اعتصاب غذا و برخی نکات
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف (بخش دوم)
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف
*دو شعر برای شهیدان اشرف
*قصیده میر حسینیه موسویه
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر-گفتگوهای سری دوم - قسمت دهم
*رهبران کجایید
*این یه انقلابه
*نه ! «ندا» نمرده است
*بپاس حرمت و شرف ملت ایران
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت ششم (ادامه زنان)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت پنجم زنان
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت چهارم
*اگر روزي واقعا انقلاب شد
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۳)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۲)
*گفتگو با اسماییل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۱)
*در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه!
*ماجرای سخنرانی خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران
*در باره آخوندها آخوندی قضاوت نکنیم
*گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی در موضوع مذهب، حکومت مذهبی، قدیسان و....
*شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است!
*آی آدمها