شاد باش موقت
محمدرضا روحانی

جامه كاغذين ما 

" اجداد ماوقتى از دست حكام جور فريادى مى شدند، لباسى كاغذين بر تن مى كردند. اگر مى توانستند شكايت خود راوگاه به خون مى نوشتند. بر" در ارباب بى مروت دنيا" به تظلم مى رفتند. تا ستمگر را به رفع ظلم دعوت كنند. حافظ مى گويد:
كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك            رهنمونيم به پاى علم داد نكرد 
 
امروز بيانيه مشترك نمايندگان كارگران و اموزگاران ما منعكس كننده در خواست اكثريت ملت ستمديده ماست.جامه كاغذين ما خون نوشته اى از ستمديدگان است. اين فرياد فرياديان مى تواند يار وياور مردم، اميد افرين در ظلمت " اين روزگار تلخ تر از زهر " باشد. بكوشيم تا جنبش فرياديان با جامه كاغذين وخون نوشته اش جهانى شود." جملات داخل گيومه بالا عيناً از  مقاله‌ی «پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من» به قلم نگارنده نقل شده كه دو ماه پيش، دهم ارديبهشت ١٣٩٥-منتشر شده است
 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-78086.html
 
موضوع اصلى مقاله اخير "بيانيه دلاوران در بند" بوده است. در اين نوشته به وظيفه مبرم واداى دين ايرانيان برونمرز براى پشتيبانى وكمك رسانى " از پشت جبهه به ميدان اصلى نبرد" پرداختم. 
 
                                     جان عزيز عظيم زاده
پنجشنبه دهم تير، دلاور در بند،دبير هيأت مديره اتحاديه ازاد كارگران ايران، پس از ٦٤ روز اعتصاب غذا ودر استانه مرگ با " قول اعاده دادرسى ورسيدگى عادلانه" اعتصاب خود را شكست. از شكنجه گاه اوين به زندانى با وسعت ميهن ما ايران و براى گذراندن" مرخصى قابل تمديد" اعزام شد. اين مرخصى موقت به بهاى اسيب هاى جدى ودراز مدت به تندرستى وجان عزيز كارگرى شرافتمند به دست امد.كاش اين رژيم مى توانست به حداقل حقوق وازاديهاى مورد مطالبه تاريخى،ملى وبر حق ايرانيان تن در دهد وعقب نشينى كند. دريغا " مصادره انقلابى" حق حاكميت مردم با استقرار نظام ولايت مطلقه فقيه حق اصلاح شدن را ازكليت اين رژ يم سلب كرده وپلها پشت سر انها شكسته و راهها بسته است . 
البته اين مرخصى موقت به نفع استمرار مبارزه است. دستاوردى است مشترك وارزشمند براى همه انانى كه در ايران ودر پهنه گيتى در برابر تجاوزات مستمر اين رژيم ايستاده اند. 
 
 
                                           مرخصى قابل تمديد
مرخصى قابل تمديد تركيبى است ازوقاحت اخوندى وباج خواهى عريان. به گروگان گرفتن آزادی معرفى كننده قانونى كار گران ايرانى است. براى اجبار او به سكوت وانفعال اين نوع حقه بازى  رسوا نمى تواند جلوى مطالبات تاريخى كارگران،كارمندان،معلمين،بازنشستگان، زنان،دانشجويان،بيكاران وووو سدى بسازد.حق سازمان يابى داوطلبانه را نمى توان با هيچ نوع از مرخصى هاى موقت، قابل تمديد ومرخصى از ازادى وحق حيات از ملت سلب كرد. تاريخ خونين ، ننگين  و شوم حيات جنايتكارانه نظام مسلط بر ميهن ما بهترين گواه اين مدعاست.
 
                                           استمرار مبارزات
حدود صد وده سال پيش زنان ابريشم كار مازندرانى به طور دسته جمعى براى تحصيل حقوق خود به اعتراض پرداختند. در همان ايام زنان بيوه اى كه مستمرى  باز نشستگى انان پرداخت نشده بود براى مطالبه حقوق معوقه خود در ميدان توپخانه تهران اجتماع كردند. اين گرد همائى ها نمى توانست بدون سازمان دهى و خود جوش باشد.اعتصاب تاريخى كارگران شيلات بندر انزلى،سنديكاى كارگران چاپخانه هاى تهران،كارگران قاليبافى كرمان، چرمسازيهاى تبريز.... همگى مر بوط به ايام ابتداى مشروطيت است. اين مختصر جاى ذكر شتابزده و حتى فهرست وار  مبارزات كارگران ايرانى هم نيست. در همه اين سالها استبداد وارتجاع داخلى وهمدستان وحاميان خارجى انها در برابر تحقق ارمانهاى عدالتخواهانه زحمتكشان متحداً ايستاده اند و از ان " يكى قصه دارم پراز اب چشم " و دلى پر خون.انچه امروز در صحنه ومبارزات ملى ايرانيان به چشم مى خورد استمرار نبر دهاى گوناگون ستمديدگان گرسنه است در برابر ستمگران غارتگر ازمند. 
                                               شادباش 
با اين همه اجبار خامنه اى به بالا كشيدن زهر "مرخصى قابل تمديد" اقاى جعفر عظيم زاده جاى خوشحالى دارد. به همه مردم ايران به ويژه زحمتكشان شهر وروستا،كارگران،سنديكاليست ها، ازاديخواهان،فعالين حقوق بشر، وكلا، معلمين، زنان،دانشجويان، بيكاران، باز نشستگان، ياران، همراهان،همفكران،همسنگران،به ويژه دكتر ملكى پيشكسوت دلير ودلاور سرافراز اقاى جعفر عظيم زاده وهمسر وهمدل شجاع ايشان شاد باش بايد گفت. همه ايرانيان پناهنده ومهاجر از خانواده هاى گوناگون سياسى، هم چنين همه مدافعان حقوق بشر وحقوق كارگران، از كشور هاى گوناگون كه در دو ماه گذشته در حد امكان خود براى حمايت از درخواستهاى كارگران ايران به انحا گوناگون فعال بودند، طبيعتاً شاد،سر بلند وسر افرازند و البته نهضت ادامه دارد . 
 
                                       عربده كشى رهبر 
همزمان  با الزام رهبر به پذيرش " مرخصى قابل تمديد" ولى مطلقه فقيه با به خط كردن مير غضب هايش در قوه قضائيه اسلامى گرد و خاك كرد،خط ونشان كشيد،عربده سر داد تا با تأكيدات غلاظ وشداد امر كند كه "قوه قضائيه بايد صد در صد انقلابى باشد وانقلابى عمل كند" وجانشين هاى لاجوردى هارا به صراط مستقيم هدايت كرد تا به انان " انقلابى ماندن،انقلابى فكر كردن و انقلابى عمل كردن" را بياموزد. با اين دود ودم حكايت " مرخصى قابل تمديد" را به بايگانى راكد بسپارد. دشنه جلادان خود رابراى روزهاى اينده تيز كند وجلا دهد. 
 
                                                غره نشويم 
دشمن زخم خورده وترسيده براى صيانت ذات خودموقتاً تغير رفتار داده است . غره نشويم. اين جلادان غارتگر بدون داغ و درفش،دار وتير باران،زندان وشكنجه و"شلاق درمانى" نمى توانند زندگى كنند. انان براى صيانت ذات انسانى خود به تشديد سر كوبى ها نيازمند هستند صفوف خود را همبسته كنيم واماده باشيم. ما ايرانيان برون مرز ميتوانيم با همبستگى واتحاد عمل در خطوط عمومى با حركت داخلى همراهى كنيم" كمك رسانى از پست جبهه به ميدان اصلى نبرد"  بسيار مؤثر خواهد بود اگرسمت و سوى واحدى داشته وموازي با حركت داخلى باشد. به نظر نگارنده اين امر بسيار ضرورى و مؤثر خواهد بود. " اين حد اقل اداى دين است به ولى نعمت همه ما ملت ايران."
شاد سر بلند وپيروز باشيد . شعارى كه ٥٥ سال پيش پشت ميله هاى دانشگاه مى داديم هنوز، در اين يلداى ظلمانى وطن مى تواند چراغ راه ما باشد . اتحاد، مبارزه، پيروزى. 
 
                                                                       محمد رضا روحانى ١٠ تير ١٣٩٥ 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]