نامه اى به يك رئيس
محمدرضا روحانی

 
جناب اقاى دكتر نجفى توانا
رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز
با اين نامه مصدع اوقات شريف وگرانبهاى حضرتعالى مى شوم تا مطالبى را به استحضار مبارك برسانم.
اقاى بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى كه از جمله بر جنابعالى رياست و سيادت دارند ، اواخر بهمن سال گذشته"در باره انتخابات كانون وكلاى داد گسترى مركز" مطالبى نوشتند. طى اين مرقومه تاكيد داشتند كه اگر در انتخابات سى در صد شركت كنند خوب نيست. " انتظار منطقى انست كه چيزى[تعدادى؟] حداقل ده هزار نفر در اين انتخابات شركت كنند. در غيراين صورت به موقعيت ممتاز بالقوه اجتماعى وكلا ترديد خواهد شد...."
نويسنده قدرت وجرأت ذهن خوانى،پى بردن به مقاصد ديگران، وپيش بينى را ندارد. 
اين امر در حوزه اقتدارات واجب الوجود است. والله اعلم بالبواطن الامور. ناگزيرطبق اصول ملل متمدن وحقوق اسلام حكم به ظاهر امور بايد كرد. يعنى دنبال فهم نمود ها بايد بودونه درك اين كه" ته اش چيه " . خلاصه اصل صحت است و برائت كنكاش در باره نيات باطنى اين و آن مذموم است. با اين مقدمه بايد گفت مقصد ومقصود ايشان رونق انتخابات بود و تنور را گرم كردن ولا غير. 
در هر حال انتخابات انجام شد . حد اكثر راى دهندگان در حدود ٢/٥ برابر از حداقل مورد انتظار ان رئيس كمتر بود. من هم طى دو ياد داشت روى اين موضوع تأكيد زيادى كردم. 
 
 
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-76829.html
 
باخود انديشيدم كه حال چه بايد كردتا" به موقعيت ممتاز بالقوه اجتماعى وكلا ترديد...." نشود. 
راه حل را يافتم و طى اين يادداشت با شتاب انرا مى نويسم اميد است مقبول افتد. 
واقعيت انست كه طبق معمول اين دوره زمانه بايد آسيب شناسى كرد. ما شاگردان سابق مدرسه حقوق آسيب ديده ايم ،غرب زده ايم . وقتى در سال اول به ما حقوق اساسى درس مى دادند، اصلى در ذهن ما كاشتند كه مربوط به همان زمانها بود و روزآمد نشده است. اين اصل، حاكميت اكثريت اراء است. گفتند، دموكراسى بر اين فرض بنا مى شود كه اكثريت بر و اقليت بر خطاست. پدران ما هم در ايام مشروطيت از همين حرفها زدند. در قانون اساسى مشروطيت، صد ويازده سال قبل هم از تركيب كلماتى مثل " قاطبه اهالى مملكت"  "با رعايت اكثريت"  " با اكثريت دو ثلث آرا "  "اكثريت تام " به نقش اكثريت پرداختند. بد تر انكه در متمم قانون اساسى نوشتند " قواى مملكت ناشى از ملت است....". اصل ٢٦- ما هم به همان عادت در جمهورى اسلامى دنبال ملت، يعنى اكثريت افتاديم وكلى درد سر براى همه خلق كرديم. اين اسيب اعتيادى است مزمن وترك عادت موجب مرض است . 
بايد مثل جنابعالى فكر كنيم كه حالا قانون اساسى ديگرى داريم. در مقدمه و١٧٤- اصل اين قانون مقدس ٢٠٣- بار كلمه اسلام با صفات وقيود گوناگون تكرار شده است. عيب كار اين است كه ما نمى خواهيم قبول كنيم كه حاكميت ملت ورأى اكثريت را لولو برده وخورده. 
تلاش مى كنيم، اصل پنجم قانون اساسى كه ناظر است بر نقش مقام معظم رهبرى " ولايت امر وامامت امت " را نخوانيم . سر عناد با خدا ونماينده اش بر زمين وزمان را داريم. 
امام راحل وامام در حال رحلت هم به لطائف اخروى ومجازات دنيوى، تهديد، تعقيب، فرار، تبعيد، دستگيرى، زندان، شكنجه،ميدان تير وطناب دار، هنوز نتوانستند اين مفهوم مربوط به حاكميت اكثريت را از ذهن مردم بزدايند. 
مگر اقا نفرمودند "٣٦ مليون بگويند بلى، من مى گويم نه". رهبر حلقه وصل عقيدتى مؤمنان است به خدا. شما كه التزام عملى وعقيدتى به ولايت مطلقه فقيه داريد، هم قانون اساسى را از بر هستيد هم قانونگرا بوديد و انشاالله خواهيد بود و ماند اين حرفها را فوت اب هستيد و بى نياز از خواندن ان. بهر حال اگر اين غرب زده ها كمى قران بخوانند مى فهمند اكثريت نادان است . 
آيات ٣٦- و١٣٩- سوره انعام- اكثريت از حق گريزان است - ايات٤٣-و٧٠- سوره المؤمنون خدا در دهها موارد ديگر پنبه اكثريت را زده است. اكثريت بى اكثريت- اسلامى نيست. غربى است نابود بايد گردد. اعدام بايد گردد. معدوم بايد گردد وووو. 
حال حضرتعالى با اينكه ٨٢/٥ در صد از وكلا به شما راى ندادند،به كورى چشم دشمنان اكثريت باز هم با ١١/٥- در صد آرا اول شديد. نفر اخر نصف شما راى اورد . لابد شما 
 "وان يكاد.." را بلد هستيد. وان يكاد بخوانيد  و بر فراز كنيد. هيچ اعتنائى به حرف غربزده هاى حسود نكنيد. برويد در گلستان سعدى باب اول در سيرت پادشاهان بخوانيد " حسود را چه كنم او ز خويش در رنج است ...." 
راستى من در سايت كانون وكلاى مر كز " اطلاعيه ديدار نوروزى" را خواندم. سالن درياى نور، هتل استقلال، بزرگراه شهيد چمران و٢٥- فروردين . فكر نمى كنيد حضور ستارگانى به دور جمالى بى مثال  " ولايت امر " مى گردند درياى نور را بى رونق، خاموش وبى مصرف خواهد كرد؟ بعد هم استقلال را به عقد دائم قانون جامع ولايت در خواهيد اورد. دنبال عدالت اسلامى باشيد . انشاالله بعد از ١٢٠- سال با شهيد چمران در بهشت موعود محشور خواهيد شد . 
 
 
ميهمانى را كانون راه انداخته چرا براى ديدار نوروزى بايد قبلاً به حسابدارى كانون مراجعه و ثبت نام كرد؟ 
 
                            خرج كه از كيسه مهمان بود  حاتم طائى شدن آسان بود
اين چه بار عامى است كه بزرگان مى دهند ؟ يكى از همكاران شما از هزينه چند ميليارد تومانى تبليغات انتخاباتى، سفره هاى ياقوتى انچنانى در هتل هاى طاقوتى خبر مى داد . 
انانى كه با ١١/٥- يا٦- در صد برنده شدند نمى توانستند زحمت " به حسابدارى مراجعه فرمائيد " را از دوش ٨٢/٥ در صديها ، يعنى اكثريت بردارند. 
سخت نگيريد كه سخت مى گيرد جهان بر مردمان سختگير . 
چه خوب شد كه اول فروردين عيدى همه را داديد با دو خبر عالى يكى انكه مى خواهيد در مبارزه با فساد با قوه قضائيه همراهى كنيد. معركه است. گل بود به سبزه نيز اراسته شد . راستى از ان برادر اشيخ صادق لاريجانى املى ، رئيس قوه قضائيه، نماينده بابك زنجانى براى خريد دارائى هاى سازمان بيمه هاى اجتماعى از قاضى مرتضوى چه خبر ؟ فيلم مذاكرات را در مجلس شوراى اسلامى دوباره بايد ديد. دكتر جواد لاريجانى صاحب تئورى جهانشمول ام القرا و انصربالرعب چرا شما را به حضور نمى پذيرد؟ 
اين اقا زاده كه مسئول حقوق بشر اسلامى است ور دست اخوى به علت زحمات ومصائبى كه در تبديل اراضى خشك وملى شده اطراف ورامين به مزارع سر سبز جوجه جواد جو كار مشهور شده است غالباً وقت ملاقات با شما مى رود جواد اباد ورامين ، چه پدر كشتگى باوكلا دارد؟ ايا در مبارزه با فساد دست همكارى شما را كه دراز كرديد پس نخواهد زد؟ 
على اقا املى لاريجانى رئيس قوه مقننه اسلامى اين روزها سخت به كرسى رياست مجلس چسبيده ونمى خواهد به دكتر عارف واگذار كند . لابد از حريف مى ترسد كه شايد سوابق رياست بر صدا وسيما و پرونده اختلاس چرب ونرم اورا كه بر گزارش كميسيون تحقيق وتفحص مجلس اسلامى بِنَا شده رو كنند .        
  
 
راستى محل اداره بايگانى راكد دادگسترى كه در خيابان سپه بود در همان جاست يا انرا بستند؟ 
طرح پيشنويس تعرفه حق الوكاله كه دود ودم ان شب انتخابات در امد كجاست؟ 
در اشپزخانه تبليغاتى مانده يا اين مائده چرب در ديگ اطعام مساكين  مى پزد. بالاخره  مواظب باشيد چربى زياد تصلب شرائين مى اورد. 
در اگهى ها خواندم كه براى صدور پروانه وكالت عكس خانم ها بايد " باحجاب كامل " باشد روز ١٧-اسفند ١٣٥٧- بانوان براى اعتراض به فر مايشات امام در باب حجاب تظاهرات كردند. به كانون امدند وقطعنامه خود را خواندند. من هم انجا بودم . هنوز در به همان پاشنه مى چرخد؟ حجاب در جمهورى اسلامى به كمال نرسيده است؟ 
واقعاً اين خانم هاى لخت وعوربايد با اجراى دستور قرآنى  "فضر بوهن " انان را بزنيد - ارتقا يافته و به حجاب كامل برسند؟ 
يادم مى ايد كه رئيس سابق كانون اقاى جندقى كرمانى بود به لفظ مبارك فرموده بودند كه " به مطالب وكلاى خاصى كه فرار كرده اند نبايد توجه كرد. برخى از انها يكسال وكالت كرده اند انجا به انها مى گويند وكيل برجسته است. من توصيه كردم بر گرديد ولو شما را اينجا دستگير ومحاكمه كنند بهتر است در انجا در بد بختى باشيد. بيرون گود هستيد مى گوئيد لنگش كن. 
 فكر مى كنند جايزه صلح مى دهند نه هر گز چنين چيزى نيست. ان يكى هم كه گرفت روى مسايل سياسى گرفت. ارتباطى به ظرفيت نداشت. اگر قرار بود بدهند بايد به اقاى خاتمى مى دادند "- صورتجلسه١٣١-٢٤ ابان ١٣٩٤- 
 
شادروان نزيه رئيس  كانون وكلا متاسفانه در تبعيد مارا ترك كرد من هم انقدر پررو نبودم كه پيام اقاى جندقى كرمانى را به هيأت مديره كانون در تبعيد يعنى بزرگانى مثل اقايان صارم الدين صادق وزيرى،على شاهنده،دكتر هدايت متين دفترى ، دكتر عبدالكريم انوارى، دكتر محمود معينى برسانم. پيش خود گفتم چه عيبى دارد اين جندقى ها وكرمانى ها آدمهاى خوبى هستند. برويم املاك، اموال، سهام شركتها، كارخانجات وكشتى ها را نقد كرده واب جارو كنيم تا "وكلاى خاصى كه فرار كرده اند"بر گردند. رفتم فرودگاه دوستى همراهم بود . ناگهان عطسه اى كرد . دستپاچه فرياد كرد صبر امد نرو. از همانجا تلفن كرد قم و استخاره تلفنى ،بد امد . درد سرتان ندهم نگذاشت بيائيم . حالا اقاى جندقى يك جايزه صلح براى حماسه ساز دوم خرداد را جور خواهد كرد . بليط ما سوخت ودست از پا دراز تر به خانه بر گشتيم. تا رسيديم به خانه آن دوست رفت به سراغ كامپيوتر و گزارشى از زندان از همكار ارجمند وكيل زندانى شده ما جناب سيف زاده را خواند چاپ كرد و گذاشت مقابل من.
 
http://www.kaleme.com/1395/01/16/klm-240409/
 
حالا من مشغول مطالعه هستم تا بفهمم وكلاى زندانى اهل كلك هستند. يا آنهائى كه دنبال جايزه صلح نوبل براى خاتمى مى روند بهر حال العجله كعمل الشيطان. صبر مى كنيم هواپيما هاى نو كه خريديد مى آیيم خدمت شما. 
اقاى دكتر نجفى
شما روز ٢٢- بهمن روى دست همه بلند شديد با تبريك فراموش نا شدنى و اديبانه تان. دست مريزاد گل كاشتيد " سر اغاز بر افراشته شدن پرچم عدالت اسلامى، بيدارى مردم برملت ايران مبارك باد" 
 
ياد گزارش سالانه اعدام هاى اعلام شده در جهان افتادم. حضرت عالى با مقام شامخى كه داريد لابد با خبر شده ايد كه باز هم جمهورى اسلامى ايران طبق مقررات ٣٧ سال گذشته اول شد . اين بار واقعاًً ركورد شكست . جمعيت تحت سلطه جمهورى اسلامى ايران حدود يك در صد جمعيت جهان را تشكيل مى دهد. با چنين جمعيتى حدود ٦١- در صد اعدامهاى اعلام شده كل جهان متعلق به حوزه اعمال اراده " ولى امر وامامت امت "است بارك الله اقاى دكتر با ان تبريك بى نظيرت من به شما توصيه مى كنم تواضع را كنار بگذاريد. در وصيت نامه تان قيد كنيد كه پس از صدو بيست سال اين گونه شرافتمندانه زيستن وقتى از روى زمين به زير زمين  سقوط ( ببخشيد عروج ) مى كنيد. عين جمله تبريك ٢٢- بهمن، در ستايش " برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامى " بر سنگ گورتان بكنند. موجبات افتخار ابدى خاندانتان فراهم است وثبت است بر جريده عالم دوام جنابعالى 
 
خوبست بنويسيم بهار امسال تلخ وشيرين بود. شيرين بود براى اينكه شما تصميم گرفتيد در ريشه كنى فساد با پا كدستان محاكم  " عدالت اسلامى " همكارى كنيد. بعد هم تفاهم نامه همكارى با معاونت حقوق بشر و امور بين المللى وزارت داد گسترى امضا كرديد. تا براى " افزايش حمايت هاى حقوق شهروندى " به آنها اموزش بدهيد. يعنى حالا كه ٦١- در صد اعدامهاى جهان را انجام مى دهيد " حمايت هاى حقوق شهروندى  " وجود دارد شما مى خواهيد كمك كنيد كه افزايش بيابيد. ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب ....
راستى چرا مدت آنتفاهم دو ساله است؟ چرا اسكودا ( اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ) غايب بود ؟ خبر نداشتند؟ بقيه كشور يعنى حوزه ٢٣- كانون وكلاى ديگر چه مى شود ؟ چرا انها به " افزايش حمايت حقوق شهروندى " كمك نمى كنند ؟
 
 
ضمناً چرا اقاى دكتر محمدجواد املى لاريجانى، رئيس حقوق بشر اسلامى قوه قضائيه باز هم به شما افتخار حضور ندادند. لابد مشغول كشت جو در ويرانه هاى خشك اراضى ملى شده اطراف ورامين بودند . شما بروى مبارك نياوريد. 
كار خارجه ، در فلسطين، تركيه، عربستان، نيجريه وووو در دو سال گذشته باعث شد كارهاى ايران فراموش شود . به ويژه در محروم كردن زنده ياد هادى اسماعيل زاده از حق كار، اخراج خانم نسرين ستوده، به طاق نسيان سپردن تجاوز اشكار سر داران شماره دار به ازادى وحرمت ١٣- خانم وكيل وعدم توجه به وضع وكلاى زندانى . اما بنازم به غيرت شما در دفاع از شيخ زكزاكى در نيجريه، شيخ نمر باقرالنمر در عربستان، وكلاى كرد تركيه، وو جهان را اباد كرديد. صد افرين. 
حالا فرصت خوبى پيش امده كه به جبران مافات به داخل هم رسيدگى كنيد. خلاصه انكه ايت الله شيخ صادق املى لاريجانى رئيس قوه قضائيه "ائين نامه اجراى قرارهاى نظارت وتأمين قضائى " را ابلاغ فرمودند . من وشما وايشان خوب مى دانيم كه اصلاً عنوانى به اسم مجازات حصر در قوانين مجازات اسلامى نداريم. اصلاً معلوم نيست چه كسى حسن ( كروبى) حسين (موسوى)  وزهرا ( رهنورد ) را در حبس خانگى نگهداشته است. منظورم جنگ و دعوا نيست. تعامل است. شما اشتغالات زيادى داريد. جلوى بخش تلخ بهار را بگيريد . اقاى جندقى كرمانى سر پر شورى دارد از او بخواهيد برود سراغ آیت الله و درخواست كند به حسن، حسين و زهرا دستبند كنترل الكتريكى كه در ائين نامه بالا پيش بينى شده وصل شود .
 
 
اين روزها روز نامه جوان متعلق به سپاه پاسداران از ضرورت اويزان كردن نفوذى ها نوشته است . اقاى مهدى عبدى عضو شوراى هما هنگى حزب الله كشور هم كف به لب اورده و مى خواهد با كميته مجازات مردمى   "چشم فتنه      در اورند" اكبر ( رفسنجانى ) و محمد (خاتمى)  را بفرستند دنبال كارشان. حالا نوبت دفاع از خودى هاست . نجات جان محمد، اكبر، حسن، حسين وزهرا ضرورت وفوريت دارد . به اقاى جندقى كرمانى پور بگوئيد ، بخش اخير نامه مرا فتو كپى كند بدهد به داد ستان تهران تا جلوى قتل هاى زنجيره اى اعلام شده فعلى را بگيرند . چه عيبى دارد؟ اگر كارى نكنيد فردا جايزه صلح نوبل را ميدهند به اين بزرگان بايد دنبال قبر صاحبش بدويم . بسم الله اين گوى واين ميدان . راه براى استمرار بر افراشته بودن " پرچم عدالت اسلامى " باز شده است؟ با اقدامات شما چه كسى ديگر " به موقعيت ممتاز بالقوه اجتماعى وكلا ترديد...." مى كند ؟    
 
٢٨ فروردين ١٣٩٤
 
   محمد رضا روحانى وكيل فرارى

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]