نامه اى به يك رئيس
محمدرضا روحانی

 
جناب اقاى دكتر نجفى توانا
رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز
با اين نامه مصدع اوقات شريف وگرانبهاى حضرتعالى مى شوم تا مطالبى را به استحضار مبارك برسانم.
اقاى بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى كه از جمله بر جنابعالى رياست و سيادت دارند ، اواخر بهمن سال گذشته"در باره انتخابات كانون وكلاى داد گسترى مركز" مطالبى نوشتند. طى اين مرقومه تاكيد داشتند كه اگر در انتخابات سى در صد شركت كنند خوب نيست. " انتظار منطقى انست كه چيزى[تعدادى؟] حداقل ده هزار نفر در اين انتخابات شركت كنند. در غيراين صورت به موقعيت ممتاز بالقوه اجتماعى وكلا ترديد خواهد شد...."
نويسنده قدرت وجرأت ذهن خوانى،پى بردن به مقاصد ديگران، وپيش بينى را ندارد. 
اين امر در حوزه اقتدارات واجب الوجود است. والله اعلم بالبواطن الامور. ناگزيرطبق اصول ملل متمدن وحقوق اسلام حكم به ظاهر امور بايد كرد. يعنى دنبال فهم نمود ها بايد بودونه درك اين كه" ته اش چيه " . خلاصه اصل صحت است و برائت كنكاش در باره نيات باطنى اين و آن مذموم است. با اين مقدمه بايد گفت مقصد ومقصود ايشان رونق انتخابات بود و تنور را گرم كردن ولا غير. 
در هر حال انتخابات انجام شد . حد اكثر راى دهندگان در حدود ٢/٥ برابر از حداقل مورد انتظار ان رئيس كمتر بود. من هم طى دو ياد داشت روى اين موضوع تأكيد زيادى كردم. 
 
 
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-76829.html
 
باخود انديشيدم كه حال چه بايد كردتا" به موقعيت ممتاز بالقوه اجتماعى وكلا ترديد...." نشود. 
راه حل را يافتم و طى اين يادداشت با شتاب انرا مى نويسم اميد است مقبول افتد. 
واقعيت انست كه طبق معمول اين دوره زمانه بايد آسيب شناسى كرد. ما شاگردان سابق مدرسه حقوق آسيب ديده ايم ،غرب زده ايم . وقتى در سال اول به ما حقوق اساسى درس مى دادند، اصلى در ذهن ما كاشتند كه مربوط به همان زمانها بود و روزآمد نشده است. اين اصل، حاكميت اكثريت اراء است. گفتند، دموكراسى بر اين فرض بنا مى شود كه اكثريت بر و اقليت بر خطاست. پدران ما هم در ايام مشروطيت از همين حرفها زدند. در قانون اساسى مشروطيت، صد ويازده سال قبل هم از تركيب كلماتى مثل " قاطبه اهالى مملكت"  "با رعايت اكثريت"  " با اكثريت دو ثلث آرا "  "اكثريت تام " به نقش اكثريت پرداختند. بد تر انكه در متمم قانون اساسى نوشتند " قواى مملكت ناشى از ملت است....". اصل ٢٦- ما هم به همان عادت در جمهورى اسلامى دنبال ملت، يعنى اكثريت افتاديم وكلى درد سر براى همه خلق كرديم. اين اسيب اعتيادى است مزمن وترك عادت موجب مرض است . 
بايد مثل جنابعالى فكر كنيم كه حالا قانون اساسى ديگرى داريم. در مقدمه و١٧٤- اصل اين قانون مقدس ٢٠٣- بار كلمه اسلام با صفات وقيود گوناگون تكرار شده است. عيب كار اين است كه ما نمى خواهيم قبول كنيم كه حاكميت ملت ورأى اكثريت را لولو برده وخورده. 
تلاش مى كنيم، اصل پنجم قانون اساسى كه ناظر است بر نقش مقام معظم رهبرى " ولايت امر وامامت امت " را نخوانيم . سر عناد با خدا ونماينده اش بر زمين وزمان را داريم. 
امام راحل وامام در حال رحلت هم به لطائف اخروى ومجازات دنيوى، تهديد، تعقيب، فرار، تبعيد، دستگيرى، زندان، شكنجه،ميدان تير وطناب دار، هنوز نتوانستند اين مفهوم مربوط به حاكميت اكثريت را از ذهن مردم بزدايند. 
مگر اقا نفرمودند "٣٦ مليون بگويند بلى، من مى گويم نه". رهبر حلقه وصل عقيدتى مؤمنان است به خدا. شما كه التزام عملى وعقيدتى به ولايت مطلقه فقيه داريد، هم قانون اساسى را از بر هستيد هم قانونگرا بوديد و انشاالله خواهيد بود و ماند اين حرفها را فوت اب هستيد و بى نياز از خواندن ان. بهر حال اگر اين غرب زده ها كمى قران بخوانند مى فهمند اكثريت نادان است . 
آيات ٣٦- و١٣٩- سوره انعام- اكثريت از حق گريزان است - ايات٤٣-و٧٠- سوره المؤمنون خدا در دهها موارد ديگر پنبه اكثريت را زده است. اكثريت بى اكثريت- اسلامى نيست. غربى است نابود بايد گردد. اعدام بايد گردد. معدوم بايد گردد وووو. 
حال حضرتعالى با اينكه ٨٢/٥ در صد از وكلا به شما راى ندادند،به كورى چشم دشمنان اكثريت باز هم با ١١/٥- در صد آرا اول شديد. نفر اخر نصف شما راى اورد . لابد شما 
 "وان يكاد.." را بلد هستيد. وان يكاد بخوانيد  و بر فراز كنيد. هيچ اعتنائى به حرف غربزده هاى حسود نكنيد. برويد در گلستان سعدى باب اول در سيرت پادشاهان بخوانيد " حسود را چه كنم او ز خويش در رنج است ...." 
راستى من در سايت كانون وكلاى مر كز " اطلاعيه ديدار نوروزى" را خواندم. سالن درياى نور، هتل استقلال، بزرگراه شهيد چمران و٢٥- فروردين . فكر نمى كنيد حضور ستارگانى به دور جمالى بى مثال  " ولايت امر " مى گردند درياى نور را بى رونق، خاموش وبى مصرف خواهد كرد؟ بعد هم استقلال را به عقد دائم قانون جامع ولايت در خواهيد اورد. دنبال عدالت اسلامى باشيد . انشاالله بعد از ١٢٠- سال با شهيد چمران در بهشت موعود محشور خواهيد شد . 
 
 
ميهمانى را كانون راه انداخته چرا براى ديدار نوروزى بايد قبلاً به حسابدارى كانون مراجعه و ثبت نام كرد؟ 
 
                            خرج كه از كيسه مهمان بود  حاتم طائى شدن آسان بود
اين چه بار عامى است كه بزرگان مى دهند ؟ يكى از همكاران شما از هزينه چند ميليارد تومانى تبليغات انتخاباتى، سفره هاى ياقوتى انچنانى در هتل هاى طاقوتى خبر مى داد . 
انانى كه با ١١/٥- يا٦- در صد برنده شدند نمى توانستند زحمت " به حسابدارى مراجعه فرمائيد " را از دوش ٨٢/٥ در صديها ، يعنى اكثريت بردارند. 
سخت نگيريد كه سخت مى گيرد جهان بر مردمان سختگير . 
چه خوب شد كه اول فروردين عيدى همه را داديد با دو خبر عالى يكى انكه مى خواهيد در مبارزه با فساد با قوه قضائيه همراهى كنيد. معركه است. گل بود به سبزه نيز اراسته شد . راستى از ان برادر اشيخ صادق لاريجانى املى ، رئيس قوه قضائيه، نماينده بابك زنجانى براى خريد دارائى هاى سازمان بيمه هاى اجتماعى از قاضى مرتضوى چه خبر ؟ فيلم مذاكرات را در مجلس شوراى اسلامى دوباره بايد ديد. دكتر جواد لاريجانى صاحب تئورى جهانشمول ام القرا و انصربالرعب چرا شما را به حضور نمى پذيرد؟ 
اين اقا زاده كه مسئول حقوق بشر اسلامى است ور دست اخوى به علت زحمات ومصائبى كه در تبديل اراضى خشك وملى شده اطراف ورامين به مزارع سر سبز جوجه جواد جو كار مشهور شده است غالباً وقت ملاقات با شما مى رود جواد اباد ورامين ، چه پدر كشتگى باوكلا دارد؟ ايا در مبارزه با فساد دست همكارى شما را كه دراز كرديد پس نخواهد زد؟ 
على اقا املى لاريجانى رئيس قوه مقننه اسلامى اين روزها سخت به كرسى رياست مجلس چسبيده ونمى خواهد به دكتر عارف واگذار كند . لابد از حريف مى ترسد كه شايد سوابق رياست بر صدا وسيما و پرونده اختلاس چرب ونرم اورا كه بر گزارش كميسيون تحقيق وتفحص مجلس اسلامى بِنَا شده رو كنند .        
  
 
راستى محل اداره بايگانى راكد دادگسترى كه در خيابان سپه بود در همان جاست يا انرا بستند؟ 
طرح پيشنويس تعرفه حق الوكاله كه دود ودم ان شب انتخابات در امد كجاست؟ 
در اشپزخانه تبليغاتى مانده يا اين مائده چرب در ديگ اطعام مساكين  مى پزد. بالاخره  مواظب باشيد چربى زياد تصلب شرائين مى اورد. 
در اگهى ها خواندم كه براى صدور پروانه وكالت عكس خانم ها بايد " باحجاب كامل " باشد روز ١٧-اسفند ١٣٥٧- بانوان براى اعتراض به فر مايشات امام در باب حجاب تظاهرات كردند. به كانون امدند وقطعنامه خود را خواندند. من هم انجا بودم . هنوز در به همان پاشنه مى چرخد؟ حجاب در جمهورى اسلامى به كمال نرسيده است؟ 
واقعاً اين خانم هاى لخت وعوربايد با اجراى دستور قرآنى  "فضر بوهن " انان را بزنيد - ارتقا يافته و به حجاب كامل برسند؟ 
يادم مى ايد كه رئيس سابق كانون اقاى جندقى كرمانى بود به لفظ مبارك فرموده بودند كه " به مطالب وكلاى خاصى كه فرار كرده اند نبايد توجه كرد. برخى از انها يكسال وكالت كرده اند انجا به انها مى گويند وكيل برجسته است. من توصيه كردم بر گرديد ولو شما را اينجا دستگير ومحاكمه كنند بهتر است در انجا در بد بختى باشيد. بيرون گود هستيد مى گوئيد لنگش كن. 
 فكر مى كنند جايزه صلح مى دهند نه هر گز چنين چيزى نيست. ان يكى هم كه گرفت روى مسايل سياسى گرفت. ارتباطى به ظرفيت نداشت. اگر قرار بود بدهند بايد به اقاى خاتمى مى دادند "- صورتجلسه١٣١-٢٤ ابان ١٣٩٤- 
 
شادروان نزيه رئيس  كانون وكلا متاسفانه در تبعيد مارا ترك كرد من هم انقدر پررو نبودم كه پيام اقاى جندقى كرمانى را به هيأت مديره كانون در تبعيد يعنى بزرگانى مثل اقايان صارم الدين صادق وزيرى،على شاهنده،دكتر هدايت متين دفترى ، دكتر عبدالكريم انوارى، دكتر محمود معينى برسانم. پيش خود گفتم چه عيبى دارد اين جندقى ها وكرمانى ها آدمهاى خوبى هستند. برويم املاك، اموال، سهام شركتها، كارخانجات وكشتى ها را نقد كرده واب جارو كنيم تا "وكلاى خاصى كه فرار كرده اند"بر گردند. رفتم فرودگاه دوستى همراهم بود . ناگهان عطسه اى كرد . دستپاچه فرياد كرد صبر امد نرو. از همانجا تلفن كرد قم و استخاره تلفنى ،بد امد . درد سرتان ندهم نگذاشت بيائيم . حالا اقاى جندقى يك جايزه صلح براى حماسه ساز دوم خرداد را جور خواهد كرد . بليط ما سوخت ودست از پا دراز تر به خانه بر گشتيم. تا رسيديم به خانه آن دوست رفت به سراغ كامپيوتر و گزارشى از زندان از همكار ارجمند وكيل زندانى شده ما جناب سيف زاده را خواند چاپ كرد و گذاشت مقابل من.
 
http://www.kaleme.com/1395/01/16/klm-240409/
 
حالا من مشغول مطالعه هستم تا بفهمم وكلاى زندانى اهل كلك هستند. يا آنهائى كه دنبال جايزه صلح نوبل براى خاتمى مى روند بهر حال العجله كعمل الشيطان. صبر مى كنيم هواپيما هاى نو كه خريديد مى آیيم خدمت شما. 
اقاى دكتر نجفى
شما روز ٢٢- بهمن روى دست همه بلند شديد با تبريك فراموش نا شدنى و اديبانه تان. دست مريزاد گل كاشتيد " سر اغاز بر افراشته شدن پرچم عدالت اسلامى، بيدارى مردم برملت ايران مبارك باد" 
 
ياد گزارش سالانه اعدام هاى اعلام شده در جهان افتادم. حضرت عالى با مقام شامخى كه داريد لابد با خبر شده ايد كه باز هم جمهورى اسلامى ايران طبق مقررات ٣٧ سال گذشته اول شد . اين بار واقعاًً ركورد شكست . جمعيت تحت سلطه جمهورى اسلامى ايران حدود يك در صد جمعيت جهان را تشكيل مى دهد. با چنين جمعيتى حدود ٦١- در صد اعدامهاى اعلام شده كل جهان متعلق به حوزه اعمال اراده " ولى امر وامامت امت "است بارك الله اقاى دكتر با ان تبريك بى نظيرت من به شما توصيه مى كنم تواضع را كنار بگذاريد. در وصيت نامه تان قيد كنيد كه پس از صدو بيست سال اين گونه شرافتمندانه زيستن وقتى از روى زمين به زير زمين  سقوط ( ببخشيد عروج ) مى كنيد. عين جمله تبريك ٢٢- بهمن، در ستايش " برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامى " بر سنگ گورتان بكنند. موجبات افتخار ابدى خاندانتان فراهم است وثبت است بر جريده عالم دوام جنابعالى 
 
خوبست بنويسيم بهار امسال تلخ وشيرين بود. شيرين بود براى اينكه شما تصميم گرفتيد در ريشه كنى فساد با پا كدستان محاكم  " عدالت اسلامى " همكارى كنيد. بعد هم تفاهم نامه همكارى با معاونت حقوق بشر و امور بين المللى وزارت داد گسترى امضا كرديد. تا براى " افزايش حمايت هاى حقوق شهروندى " به آنها اموزش بدهيد. يعنى حالا كه ٦١- در صد اعدامهاى جهان را انجام مى دهيد " حمايت هاى حقوق شهروندى  " وجود دارد شما مى خواهيد كمك كنيد كه افزايش بيابيد. ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب ....
راستى چرا مدت آنتفاهم دو ساله است؟ چرا اسكودا ( اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ) غايب بود ؟ خبر نداشتند؟ بقيه كشور يعنى حوزه ٢٣- كانون وكلاى ديگر چه مى شود ؟ چرا انها به " افزايش حمايت حقوق شهروندى " كمك نمى كنند ؟
 
 
ضمناً چرا اقاى دكتر محمدجواد املى لاريجانى، رئيس حقوق بشر اسلامى قوه قضائيه باز هم به شما افتخار حضور ندادند. لابد مشغول كشت جو در ويرانه هاى خشك اراضى ملى شده اطراف ورامين بودند . شما بروى مبارك نياوريد. 
كار خارجه ، در فلسطين، تركيه، عربستان، نيجريه وووو در دو سال گذشته باعث شد كارهاى ايران فراموش شود . به ويژه در محروم كردن زنده ياد هادى اسماعيل زاده از حق كار، اخراج خانم نسرين ستوده، به طاق نسيان سپردن تجاوز اشكار سر داران شماره دار به ازادى وحرمت ١٣- خانم وكيل وعدم توجه به وضع وكلاى زندانى . اما بنازم به غيرت شما در دفاع از شيخ زكزاكى در نيجريه، شيخ نمر باقرالنمر در عربستان، وكلاى كرد تركيه، وو جهان را اباد كرديد. صد افرين. 
حالا فرصت خوبى پيش امده كه به جبران مافات به داخل هم رسيدگى كنيد. خلاصه انكه ايت الله شيخ صادق املى لاريجانى رئيس قوه قضائيه "ائين نامه اجراى قرارهاى نظارت وتأمين قضائى " را ابلاغ فرمودند . من وشما وايشان خوب مى دانيم كه اصلاً عنوانى به اسم مجازات حصر در قوانين مجازات اسلامى نداريم. اصلاً معلوم نيست چه كسى حسن ( كروبى) حسين (موسوى)  وزهرا ( رهنورد ) را در حبس خانگى نگهداشته است. منظورم جنگ و دعوا نيست. تعامل است. شما اشتغالات زيادى داريد. جلوى بخش تلخ بهار را بگيريد . اقاى جندقى كرمانى سر پر شورى دارد از او بخواهيد برود سراغ آیت الله و درخواست كند به حسن، حسين و زهرا دستبند كنترل الكتريكى كه در ائين نامه بالا پيش بينى شده وصل شود .
 
 
اين روزها روز نامه جوان متعلق به سپاه پاسداران از ضرورت اويزان كردن نفوذى ها نوشته است . اقاى مهدى عبدى عضو شوراى هما هنگى حزب الله كشور هم كف به لب اورده و مى خواهد با كميته مجازات مردمى   "چشم فتنه      در اورند" اكبر ( رفسنجانى ) و محمد (خاتمى)  را بفرستند دنبال كارشان. حالا نوبت دفاع از خودى هاست . نجات جان محمد، اكبر، حسن، حسين وزهرا ضرورت وفوريت دارد . به اقاى جندقى كرمانى پور بگوئيد ، بخش اخير نامه مرا فتو كپى كند بدهد به داد ستان تهران تا جلوى قتل هاى زنجيره اى اعلام شده فعلى را بگيرند . چه عيبى دارد؟ اگر كارى نكنيد فردا جايزه صلح نوبل را ميدهند به اين بزرگان بايد دنبال قبر صاحبش بدويم . بسم الله اين گوى واين ميدان . راه براى استمرار بر افراشته بودن " پرچم عدالت اسلامى " باز شده است؟ با اقدامات شما چه كسى ديگر " به موقعيت ممتاز بالقوه اجتماعى وكلا ترديد...." مى كند ؟    
 
٢٨ فروردين ١٣٩٤
 
   محمد رضا روحانى وكيل فرارى

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند
*مرگ رفسنجانى ‏
*جشن با ياد مرضيه
*هوشنگ رفت ؟
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…
*شورا آرمانشهر مصدق
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
*شاد باش موقت
*مرده ریگ امام
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من
* نامه اى به يك رئيس
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
*انتخابات كانون وكلا
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد
* قبيله نفوذى ها
* انتخابات و بوى بد برجام
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)
*آى دزد آی دزد -۵
*آی دزد، آی دزد -۴
*آی دزد آی دزد ۳
*آی دزد آی دزد 2
*آی دزد آی دزد
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان
*سوءاستفاده از آبروی استاد
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص
*پایان زمستان با وکلا
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم
*جهل و جنايت
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
*مسئول و پاسخكو كيست؟
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم)
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول
*آه دل و آرزو
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)
*این «طفل معصوم»
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی
*چشم‌انداز‌ها ۴
*چشم‌اندازها ۳
*چشم‌اندازها ۲
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)
*استعفای ما آزمایش آنهاست !
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه
*بهار در همه باغها
*اخبار در آیینه اشعار و امثال
* اخبار در آینه اشعار و امثال
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)
*سوالی و جوابی
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
*قوای مملکت ناشی از ملت است
*چهره‌ی واقعی مصدق
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني
*چهره‌ی واقعی مصدق