مسئول و پاسخكو كيست؟
محمدرضا روحانی

 
                                                                   

   زمينه سازى ما 

وقتى چنگال خونين خامنه اى ومالكى روز ٢٥ خرداد به جان عزيز بناهندگان ايرانى در ليبرتى نشست، يك شير پاک خورده مقاله اى نوشت تحت عنوان (استعفاى دو نفرو حمله به ليبرتى) . اين مقاله به امضاى شير پاک خورده ديگری رسيد كه هر كس او را ميشناسد مي داند كه او نمى تواند نوشته ًخود ً را بخواند يا اگر به او ديكته كنند بنويسد. بالآخره كشف كرد كه علاوه بر مارتين كوبلر استعفاى ما ( سه روز قبل از اين حمله)   ًزمينه هاى سياسى اين كار ً را فراهم اورد. البته فاصله زمانى بين استعفاى ما و آن حمله ده روز بود و نه سه روز . هم نويسنده وهم امضا كننده هم دهها سايت كه  آن را به جاب رساندند، هم پانصد و سى وهشت قاضى مجذوب ًشورا ً كه نيابتاً به استعفاى ما رسيدگى واجراى منويات فرمودندوبالاخره هيج يك از خوانندگان از بين هواداران، توجهى به اين غلط فاحش نكردند . جرا؟ جون اين كارها رابراى رفع تكليف مى كنند نه اداى وظيفه وجدانى. بكذريم . شتابزدگى انقلابى نويسنده وامضا كننده بى تاثير نيست . 

 

بگذريم از انكه فرداى روز حمله يعنى ٢٦ خرداد نگارنده يعنى همان ( زمنيه ساز) در نوشته اى تحت عنوان ( ايها الناس ليبرتى زندان نيست كشتاركاه است) . نقش جنايتكارانه ولى فقيه، دست نشانده او مالكى، كوبلر، بى عملى ملل متحد،كميسارياى عالى امور بناهندگان ودولت امريكا را شرح دادم . من در آن نوشته به مسئوليت كيفرى همه دست اندركاران اشاره كردم . ايها الناس شما ديده ايد كه هيج كس ديكرى حتى بين شورايى ها يا مجاهدين اين جنين در برابر بناهندگا بى بناه اشرف و ليبرتى انجام وظيفه وجدانى كنند؟ 

 

 

                                                                باسخ شايسته ما 

 

البته اين كنش هاى خصمانه ما را به واكنش هاى مقابله آمیز نكشاند. ( خير خواهانه همه را به ترك رفتارواعمال ظالمانه فرا.....) خوانديم 

 

 

البته آن ها باسخ خير خواهى ما را با ٢٠ برابر كردن حجم حكم غيابى رسيدگی به استعفا جبران كردند. 

 

اين توهين ها،تهمت ها،شايعه براكنى ها،جعل خبر، صد ها مقاله،گزارش، گفتار،و مصاحبه وووو عليه ما نتوانست بر تعهد انسانى ما در استعفا اثرى بگذارد. زيرا  آنجا تاكيد داشته ايم كه( در حد توان خويش از حق حيات و آزاديهاى اساسى هموطنانمان در خانه خود ساخته اشان اشرف و همجنين  ليبرتى كه در آن آشکار در بازداشت غير قانونى وبى سلاح در معرض كشتار قراردارند، قاطعانه دفاع كنيم .. 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-52475.html

 

و براى انجام وظيفه از جمله در نامه سر گشاده به ًهمكار ارجمندخانم شيرين عبادى ً دست به دامن ايشان شدم تا ً هر جه زود تر آستین همت بالا زنندو در دفاع از حق حيات هزاران بناهنده ايرانى ساكن در شهر اشرف واردوگاه ليبرتى...ً تلاش كنند

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54056.html

 

كار از ترور شخصيتى به تهديد فيزيكى هم كشيد. جون زور بازو نداشتم بشت يك كشتي گیر با وزن آزاد قايم شدم تا با در ميانى كند و نگذارد ً بند از بند ً من جدا كنند . 

 

 http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54729.html

 

                                                        خانه در آتش

 

هر جند هنوزنفسى مى آید وبه قتل نرسيديم اما توهين وتهمت ادامه داشت و دارد شرايط خطرناك خاور ميانه، نگرانی ما در باره حق حيات بناهندگان ايرانى در عراق را مى افزود. دو روز بيش از آخرين حمله به اشرف ، اقاى هوشنگ عيسى بيگلو وكيل بايه يك دادكسترى و حقوقدان دلير، دكتركريم قصيم و نگارنده در ً فراخوان و هشدارًى خطاب به ًاى آدمها ً از جمله نوشتيم كه ًاين بناهندگان بيش از هميشه درمعرض انتقام جوئى خون ريزان مسلط بر ميهن ما هستند و ً نسبت به وقوع ىك قتل عام هشدارً داديم. 

 

دريغا، روز دهم شهريور بار دگر چنگال خونين خامنه اى جنايتكار از آستين آلوده مقلد درنده او مالكى به در آمد. به جان عزيزان بناهنده ايرانى در اشرف نشست. در يك كشتار سبعانه بيكر ٥٢ تبعيدى تحت حمايت ملل متحد را به خاك انداخت . 

 

در يك ادم ربايى آشكار ٦ زن ويك مرد بناهنده ايرانى را به اسارت برد . 

 

دكتر قصيم در اين باره مصاحبه كرد. من هم سوكوار، با چشمى كريان خواستم دست به كار شويم  ًتا همكى از جهنم ميزبان ميهمان كش ً رهائى ىافته وبه كشورهاى امن منتقل شوند. 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-55053.html

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]