پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
محمدرضا روحانی

بساط تهمت، افترا، توهين، بهتان، ناسزاگوئى، تهديد، پرونده سازى رهبر عقيدتى پس از ٨ ماه كه من و ما از شورا استعفا داده‌ايم، هر روز بسط وگسترش بيشترى مى يابد. اين خود گوياى تاثيرات وسيع و عميق انتقادهاى محترمانه ما در طيف بزرگى از هواداران است. فشارهاى روز افزون با حداكثر امكانات موجود ادامه دارد. تلاش دارند هواداران را به راه راست هدايت كنند. بنابراين تا مى توانند بايد من و ما را مورد اتهام قرار دهند. خوشبختانه اطلاعات امروز من و ما از آن‌چه در انجمن ها و« اور» مى گذرد، قطعاً دامنه وسيعترى از سال گذشته يافته است. آنان كه به ابعاد ظالمانه دروغهاى دست اندر كاران اگاهى دارند ما را از ما وقع بى خبر نمى گذارند .
از فرداى اعلام استعفاى ما براى جمع آورى امضاى احكام غيابى پچ‌پچ‌ هايى كه به قول دست اندر كاران «فقط نوك آن را مى توان گفت، درز نكند، طبقه بندى شده است، ما فوق سرى است، از درون رژيم است، فقط به شما مى گوئيم، مصرف بيرونى ندارد، به خيلى ها نگفتيم، طرح بسيار پيچيده ايست، صحبت ميلياردهاست، ولى فقيه مى خواهد با پول شورا شكنى كند، تحقيقات ادامه دارد، كليات را بگوئید ضرر ندارد، جزئيات را فراموش كنيد، يادداشت برنداريد و نوشته هاى خود را در جلسه پاره كنيد ووووو» باب هر بحثى شد. با اين شايعات در سايت هاى رنگارنگ، كال كنفرانسها، نشست ها، مقالات با نام، نوشته هائى با نام هاى مستعار، گزارشها، برنامه هاى تلويزيونى، انجمن ها، خانواده هاى وابسته، مجالس جشن و سوگوارى، كنوانسيون ها، تظاهرات، راه پيمائيها، و از طريق فيسبوك .... به خطر اصلى پرداختند.
يكى از كادرها كه متاسفانه بيمار و فرتوت است و ميداند كه دروغ مى گويد در جلسه‌اى در آلمان گفت «جمع بندى ما اين است كه با اين استعفاى غير مترقبه وزارت (اطلاعات) سبقت گرفت ما بايد سرعت بگيريم، جلو بيفتيم، مانوربدهيم، اونارو بندازيم تو خاكى، شما به شاهسوندى گلوله خلاص زديد و گاو پيشانى سفيد است. حالا نوبت اينهاست. اين گرگ‌ها از آخوندها خطرناك تر هستند». اين زمينه سازى بود برای اينكه استعفاى شفاف و محترمانه ما را توطئه آميز تلقى کرده، و به خورد خلق الله بدهند. دو روز بعد از استعفاى ما در اولين حكم غيابى «براى رسيدگى به استعفا» به امضاى بيش از ۵۰۰ نفر از قضات رسيدگی كننده رسانده شد. اين داوران دادگر نيازى به تفهيم اتهام به متهمين و شنيدن پاسخ آنها نداشتند حتى لزومى به مشورت با يکدیگر را حس نكردند، زيرا حكم از پيش ساخته را با كلى فحش و فضاحت امضا كردند. و البته وعده دادند كه آنرا تكميل مى كنند. محور پچ پچ ها املاك محمد رضا روحانى بود.
 
اخبار گمراه كننده و شايعات
من به محتواى اين احكام غيابى كه نشان دهنده ظالمانه ترين نوع تنظيم روابط انسانى است ندارم. تنها نمونه اى از اين نوشته مطول را مثال ميزنم. در صفحه ۵ حكم غيابى رسيدگى شورائى به «استعفای خائنانه» ما كه مجموعاً ۵۸ صفحه مملو از بيهوده گوئى، فحاشى و تهديد است، ذيل بند ۵ نوشته اند «روحانى در ديماه ١٣۸٨ شورا را مطلع كرد كه پدر وى را در ايران تحت فشار گذاشته اند تا به او زنگ بزند و او را براى گفتگو در باره زمينهايش به سفارت رژيم در فرانسه بكشاند اما پدر ايشان قوياً از اين كار سر باز زده است ....»
آن زمان هر مشكل امنيتى كه به نظرم مى رسيد به دبيرخانه اطلاع مى دادم. مدتها در بدر بودم. زيرا بوير احمدى قاتل بختيار بعد از انجام ماموريت جنايتكارانه اش خود را پنهان كرد. محل اختفاى او ساختمان شماره ۳۶ خيابان ايتاليا بود در آپارتمانی يكى دو طبقه پائين تر از خانه ما و حفاظت ۲۴ ساعته آن عملى نبود. ماندن در آن خانه نيز خطرناك تشخيص داده شد. چند بنگال براى سكونت چند تن از اعضاى شورا در «اور» اختصاص دادند. من هم به آنجا رفتم. بعداً خانه اى براى همسر و فرزندانم در محله ديگرى اجاره كرديم و آنها نيز تغيير محل سكونت دادند. اوائل مرداد ١٣٨٠ بود صبح از بنگالم بيرون آمدم، دو نفر از بزرگان شورائى به سراغم آمدند. مى دانستند كه من بيمارى قلبى دارم با مهربانى و آرامش فراوان خبر فوت پدرم را به من دادند. من به اطاق خودم رفتم. خلوت كردم و اشك ريختم. بعد آقای «ر» كه مسئول ترابرى بود مرا به خانه ام رساند. عصرآن روز خانم دبير شورا مرحمت فرموده همراه دو سه تن ديگر براى تسليت از طرف خانم رجوى به منزل من آمدند. باز هم سپاسگزارم. اين محبت ها در مرگ مادر و خواهرم تكرار شده بود و در بيماريهاى سخت خودم و همسرم. ما اكنون ميدانيم كه دست اندر كاران مجاهدين براى همه پرونده دارند. تاريخ فوت پدرم را مى دانند چگونه پدرم كه در سال ٨٠ فوت كرده در سال ٨٨ تحت فشار قرار گرفته كه من براى گفتگو در باره زمين هايم به سفارت بروم؟
دست من به دامن كاراگاه كلمبو و جانى دالر نمى رسد تا از اين سناريوى پیچیده سر در بياورم. اما برايم كاملاً روشن بود كه اين يك زمينه سازى است به خصوص شايعاتى كه هر روز در اينجا و آنجا به آن دامن ميزدند و به گوش ما هم ميرسيد. اين منبع خوراك رسانى به آن اخبار دست اول و پچ پچ ها بود. در همه جا به اشكال گوناگون تكرار مى كردند. ارزان‌ترین جنگ‌ها، جنگ‌هاى روانى است. براى آنها كه هزاران برابر بيش از نگارنده امكانات دارند كار سهل و ساده و ارزانى است. اين دروغها و شايعات براى فرار از پاسخگوئى به انتقادها بوده و هست.
 
شاگرد مشكل گشا
 
مقاله جناب آقاى هرمز صفائى گره‌گشا شد
 
 
من اين نويسنده را نمى شناختم. با يكى از دوستان در آلمان تماس گرفتم. مژده داد كه اين نويسنده عين استاد عليرضا يعقوبى مردى است «سرشناس و خوشنام»، «پاكدست»، «پاک‌چشم»، و «پاکدل». دست اندر كاران و خانواده‌هاى مجاهدين بهتر از همه او را مى شناسند. شاگرد همان استاد است. گزارش نويسى را هم در همان مكتب كارآموزی كرده است. مى دانيم اين استاد علیرضا يعقوبى پرچم اشرف را به دوش مى كشد. پيشگام رفيق مهدى و برادر مهدى از اصحاب قلم است. قبل از آن دو ( ۴ روز بعد از صدور اولين حكم رسيدگى غيابى) قدم به ميدان گذاشته است. از ٢١ خرداد او فرمانده قلم كشان است. من از همه هواداران خواهش مى كنم در باب معرفى آقاى صفائى كه از هر حيث يكى از شاگردان ساعى مكتب استاد عليرضا يعقوبى است و معروفيت ویژه دارند كوتاهى نكنند. مراتب فضائل او را به گوش همه ايرانيان برسانند. تا ثابت شود چه اشخاص نيكنامى را شريف براى نمايندگی خود بر می‌گزیند.
 
 
سال سين و نحوست شوهر عمه‌ها
قبلاً بارها نوشتيم كه ما امكان پاسخگویی به سيل مراحم كتبى و شفاهى رهبر عقيدتى، كه از در و ديوار مى بارد را نداشته، نداريم و نخواهيم داشت. اصولاً لزومى هم ندارد. ما نامه‌ایى براى مسئول شورا فرستاديم. پاسخ‌هاى غير مستقيم فايده‌اى ندارد. بيهوده گویی است. كلاف سر در گمى مى سازد كه هیچکس سر از آن در نمى آورد. مثل احكام غيابى وصدها مقاله، گزارش، سخنرانى، كلكسيون، مصاحبه بند از بند باز كردن، شايعه پراكنى و البته فتواى اخراج دو مستعفى از جبهه خلق.
ما نمى دانيم رهبر عقيدتى كجا هستند و سؤال هم نمى كنيم. آن‌جایی كه بر تخت رهبرى عقيدتى نشسته‌اند در محدوده جغرافيائى جبهه خلق است؟ نوك پيكان تكامل تاريخ است؟ خوشبختانه ۵۰ روز ديگر سال سين تمام مى شود و ايشان وقت مى كنند تا به برادر شريف امر كنند كه برنامه معروف تلويزيونى بند از بند گشودن را اجرائى فرمايند. از شر مسأله، سؤال و سائل مصونيت ابدى خواهيد يافت. اميد است از شر نحوست همه شوهر عمه ها و خويشانى كه خوب كف نمى زنند رهائى یابند ........ امين يا رب العالمين
 
مى دانند چه مى كنند
در خبر است كه حضرت مسيح وقتى به صليب كشيده شد به درگاه بارى تعالى متوسل شده و دعا كرد.
«خدايا آنها را ببخش نمى دانند چه مى كنند» ما دستور داريم كه «كار نيكان را قياس از خود» نگيريم. اما آنان كه به قلم كشى و تیغ كلام، كمر به ترور شخصيتى من و ما، بسته و همه مرزهاى اخلاق و شرف را شكسته اند، مى دانند كه چه مى كنند. آنها به امر رهبر عقيدتى مى خواهند افكار را از عظمت فاجعه اى كه در جريان است منحرف كنند. قربانيان را جاى جلاد بگذارند. از قبول مسئوليت بگريزند. آنها نمى خواهند بدانند كه بدون نعمت نقد، نكبت شكست در انتظار ماست.
نه مالكيت زمين در اسلام و حقوق امروز منع شده و نه داشتن وكيل. اما من در كره ارض يك سانتيمتر مربع هم زمين ندارم تا براى دستيابى به آن نيازمند خدمات حقوقى يك وكيل باشم. از اين حيث نه مغبون هستم و نه مسرور و «همه خاك ايران سراى منست ».
آقاى مسعود رجوى، شاعر و اديب ما آقاى اسماعيل يغمائى در پاسخ مانورهاى متقلبانه اى كه هدف آن گمراهى افكار عمومى است دو جمله نوشته اند كه توجه شما را به آن جلب ميكنم.
«آقاى روحانى نه تنها زمين و باغ نداشته خود را در سارى فروخته بلكه تمام استان گيلان و مازندران را به فروش رسانده است و پولش را در سوئیس در حسابهاى بانكى اش گذاشته و موجب شده است تمام اهالى مظلوم گيلان و مازندران به بلوجستان مهاجرت كنند. مشكل شما حل نمى شود و شما همچنان با اين گونه داوريها عاجز و درمانده خواهيد ماند. مشكل سياسى است و تمام گناه بر گردن ما نيست كمى به خودتان فكر كنيد! مشكل در كجاست» البته من از شاعر عزيز گله دارم كه محل حسابهاى بانكى مرا لو داد.
 
دوازدهم بهمن ١٣٩٢
 
محمدرضا روحانی
 
ادامه دارد
 
 
 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*رهبر،جرائم قوادی و ‌خیانت [2020 Jun] 
*عدالت اسلامی [2020 May] 
*آمر مسعود رجوی است  [2020 May] 
*روابط اقايان پمپئو و هوك با مقوله جن وتخم جن [2020 Apr] 
*دویست بار اسلام و جیب آقاسیدعلی‌‌‌‌‌  [2020 Apr] 
*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]