انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
محمدرضا روحانی

 

                                   ٣١ سال مبارزه

 در تير ماه ١٣٠٠" هيات مديره مجمع رسمى وكلا" داوطلبانه و به ابتكار وكلاى تهران به راه افتاد. اما سازمان وكلا به مدت ٣١ سال بخشى از وزارت دادگسترى بود. روز ٢٦- اسفند ١٣١٦، شانزده سال پس از گردهمایی وكلاى تهران، دكتر احمد متين دفترى وزير دادگسترى وقت شخصيت حقوقى كانون وكلا را به ثبت رساند. در آن زمان هيات عمومى وكلا ٣٦- نفر از وكلا را براى هيات مديره انتخاب و به وزير دادگسترى معرفى مى كرد. وزير از بين آنان ١٢ نفر عضو اصلى و ٦- عضو على البدل را بر مى گزيد تا تحت نظر او به امور كانون رسيدكى كنند. 

اين ترتيبات با اندك تغیيراتى تا ٧- اسفند ١٣٣١- ادامه يافت. 

 

                                       مصدق واستقلال كانون 

- استمرار مبارزات وكلاى ايران، تلاشهاى هيات مديره، همراهى وهمدلى زنده ياد لطفى قاضى درستكار، وزير نيك انديش دادگسترى ايام فرمانفرمائى نهضت ملى با همت واراده آزاديخواهانه مصدق، مظهر شرف وحيثيت ايرانيان در روز ٧- اسفند ١٣٣١- به آرزوى تاريخى وكلاى ايران جامه عمل پوشاند. مصدق با تصويب لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى، حق دفاع مردم را از بندهاى دولتى رهاند. 

 

                                       از كودتا تا سرنگونى شاه 

با كودتاى ٢٨مرداد ١٣٣٢- نهال جوان كانون وكلاى دادگسترى مانند بسيارى از اصلاحات اساسى مصدق دچار آسيب هائى شد. "قانون" الغا كليه لوايح قانونى مصدق توسط مجلس كودتا در آبان ١٣٣٣-به تصويب رسيد. اما چون اجراى اين قانون مى توانست مشكلات فراوانى در سازمانهاى ادارى كشور فراهم اورد قرار شد بخشى از قوانين مورد نياز موقتاً اجرا شود و دولت اصلاحات لازم را به مجلس پيشنهاد نمايد. به اين ترتيب قانون استقلال از خطر نابودى نجات يافت . وزارت دادگسترى وقت پيشنهاد تغيراتى درلايحه استقلال را داد كه به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد. اين اضافات و" اصلاحات" اصل لايحه را نابود نكرد. لايحه استقلال از كودتا تا سرنگونى شاه حاكم بر روابط وكلا بود. شاه از مداخله وكلا در پرونده هاى سياسى وحشت داشت و آنها را يكسره حواله چكمه نظاميان كرد. به اين ترتيب در برابر اصلى ترين بخش اختلافات وكلا با ديكتاتورى سدى كشيد. 

در اين فاصله انتخابات براى گزينش هيات مديره كانون وكلا مركز هر دو سال يكبار انجام مى شد. معمولاً رقابت هاى انتخاباتى از اوائل پائيز اغاز مى شد و با راى‌گيرى در اسفند ماه به پايان مى رسيد. 

طى سالهاى ٥٦-و٥٧- وكلاى ايرانى از خانواده هاى مختلف سياسى در جمعيت حقوقدانان ايران، وكانون هاى وكلاى مركز و شهرستانها با دفاع از حقوق ملت به انجام وظيفه واقعى خود واداى دين نسبت به مردم وميهن پرداختند. كانون وكلاى دادگسترى مركز به انجمنى همبسته با همه نيروهاى سياسى در سراسر كشور تبديل شد. ان روزها آرزوى تاريخى پدران ما در متمم قانون اساسى مشروطيت تبلور يافت كه " ديوان عدالت عظما ومحاكم عدليه مرجع تظلمات عمومى هستند...." در اقتدار محاكمات اصل هفتاد يكم - 

تحصن خانوادهاى زندانيان سياسى،اجتماع همه زندانيان سياسى در محل كانون وخانواده همافران دستگير شده، دفاع وكلا در سراسر ايران از متهمان سياسى به ویژه دانشجويان، مقام وموقعيت اخلاقى رسالت وكيل ومفهوم واقعى وكالت را آشكار كرد. 

                                              انقلاب عليه عدالت 

٢٦ روز بعد از هبوط امام از ماه وعروج جلاد به تخت ولايت مطلقه فقيه نگذشته بود كه زنان قهرمان ميهن ما اولين گام جدى مبارزه با ارتجاع را برداشتند. هزاران تن از آنان در تظاهراتى بزرگ به دادگسترى آمدند و با اجتماع در محل كانون وكلاى مركز قطعنامه اعتراضى خود را ارائه دادند واز جمله به خمينى گوشزد كنند كه او گفته است زنان " به هزار وجهار صد سال به عقب برنمى گردند.." كنكره سراسرى وكلا واظهارات صريح آقاى حسن نزيه رئيس كانون در اينكه با قوانين اسلامى نمى توان ايران را اداره كرد خرداد ١٣٥٨- " اين امر در شرايط حاضر نه مقدور است ونه ممكن ونه مفيد...." تشكيل سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى توسط جمعيت حقوقدانان در باشگاه دانشگاه تهران (١٣٥٨) در تعارض با خط امام بود دادگاه هاى پشت بام خانه امام نمونه عدالت اسلامى نظام خمينى را به معرض نمايش مى گذارد. فتواى قتل آقاى دكتر متين دفترى وشروع زندگى مخفى ايشان، اجبار رئيس كانون آقاى حسن نزيه به پذيرش تبعيد، زنگ خطر را به صدا در آورد. از شش نفر اعضاى هيئت رئيسه ٥ نفر ناگزیر به ترك ديار ، خانه و خانواده، ميهن وهمكاران شدند كه عبارتند از آقايان حسن نزيه(رئيس)، دكتر هدايت الله متين دفترى و دكتر عبدالكريم انوارى دو نايب رئيس كانون آقاى صارم الدين صادق وزيرى بازرس كانون و آقاى دكتر معينى عراقى منشى هيئت رئيسه. دكتر محمد تقى دامغانى بازرس ، عبدالحميد اردلان (رئيس بعدى كانون) جهانگير امير حسينى در حمله به محل كانون دستگير و زندانى شدند. اقاى پزشکپور عضو اصلى هيئت مديره و آقاى على شاهنده به تبعيد رفتند. از اين پس نمايندكان عدالت اسلامى رسيدگى به امور كانون را به ستاريان،نراقى، خواجوى افتخار جهرمى، داود فاطمى بخشيدند. به اين ترتيب كانون وكلا به مدت ١٧ سال ميدان تاخت وتاز اعوان وانصار خمينى قرار گرفت، بزن ببند، دستگيرى خودسرانه، شكنجه، محاكمات انقلابى، زندانهاى طويل المدت وقتل وكلا به راه افتاد . 

                                        سر كوبى سيستماتيك                                

سركوبى هاى كور وگوناگون، در انواع واقسام اشكال پاسگوی نيازهاى نظام اسلامى نبود. كانون وكلا تنها دستگاهى است كه زير سايه ولى فقيه سه بار از رحمت تصفيه و پاكسازى اسلامى بهره مند شد. اين همه اما وافى وكافى نبود. نياز نظام وعطش انتقام سيرى‌ناپذیر بود.قوانين زيادى گذراندند مثلاً  "به منظور تصفيه و پاكسازى در كانون "تصميم گرفتند كه تا "تصفيه كامل در كانون وكلاى دادگسترى انتخاب هيئت مديره جديد در كانون " صورت نگيرد- مصوبه شوراى انقلاب ٢٠ خرداد ٥٩- بعد كانون را اشغال انقلابى- اسلامى كردند. 

يازده سال سلطه عوامل اسلامى بر كانون نتايج مطلوب را به بار نياورد.  با " قانون نحوه اصلاح كانونهاى وكلاى دادگسترى " هيات " بازسازى كانونهاى وكلا" به اراده خامنه اى، همدستى رفسنجانى و اطاعت مجلس شوراى اسلامى براه افتاد ١٦/٧/١٣٧٠- در سال ٧٢ قانون اخير را براى دو سال ديگر تمديد كردند. 

انتقال كانونها، تصفيه كامل، پاکسازى، اصلاح و بازسازى از سال ١٣٥٩- تا ١٣٧٦ محصول مطلوبى نداشت. بنابراين مى بايد كانون را تبديل به كانون اسلامى وكلاى شيعه اثنى عشرى پیرو ولايت مطلقه فقيه كرد. 

 

                                    شرط وكالت، اعتقاد، التزام عملى وتعهد به ولايت مطلقه فقيه 

بس از ١٧-سال ،با تصويب قانون" كيفيت اخذ پرانه وكالت دادگسترى " ١٩/١/١٣٧٦، در تعيین تعداد كارآموزان كميسيونى مركب از رئيس كانون، رئيس دادگسترى استان و رئيس شعبه اول دادكاه انقلاب تصميم خواهند گرفت ، بايد فقه، مبانى حقوق اسلامى و دروس حوزوى را هم علاوه بر تحصيلات حقوقى را دانست و البته  " اعتقاد والتزام عمل به احكام و مبانى دين مقدس اسلام"  " اعتقاد وتعهد به نظام جمهورى اسلامى ايران ،ولايت فقيه، قانون اساسى " لازم است و مشروط به استعلام  " از مراجع ذيصلاح به منظور احراز شرايط فوق ". سى در صد از وكلا هم از ايثارگران ، رزمندگان، اسرا، جانبازان و بستگان درجه اول شهدا انتخاب مى شوند وبالاخره صلاحيت نامزدهاى شركت در انتخابات اعضاى هيات مديره را بايد " دادكاه عالى انتظامى قضات " احراز كند. به اين ترتيب وكلاى مؤمن ومسلمان بايد از صافى آدمى مانند آيت الله نيرى بگذرند تا نامزد انتخابات هيات مديره كانون وكلا باشند. 

براى شناخت اين قاضى شرافتمند اسلامى بد نيست " با چهره حسينعلى نيرى رئيس هيات كشتار٦٧-آشنا شويم " 

 

حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات "رژیم کشتار"، نوشته ايرج مصداقی

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/173975.php

 

با مقدماتى كه شتابزده مواردى از آن را ديديم . در تاريخ ٢٤/١٠/١٣٧٦ با " تائيد صلاحيت عضويت در هيات مديره" توسط دادكاه انتظامى قضات جمهورى اسلامى بيستمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاى دادگستری مركز بس از قريب هجده سال ممنوعيت امكان اجرا يافت . 

 

                                                 رقيب تراشى 

سه سال بعد در ايام متبرك وحماسى سيد خندان خاتمى، تداركچى جامعه مدنى-ولائى، عدالت اسلامى ضمن تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادى در ماده ١٨٧- براى " تسهيل دستيابى مردم به خدمات قضائى وحفظ حقوق عامه ...." به قوه قضائيه ولى فقيه مجوز داد تا براى وكلا رقيب " خودى" خلق كند. ١٧/١/٧٩- اين نهاد مركز اجرائى مشا وران حقوقى، وكلا وكارشناسان  قوه قضائيه است . اعتبار اين قانون محدود به مدت برنامه سوم اقتصادى بود اما مصلحت نظام به ادامه حيات اين عجيب الخلقه است كه اكنون سيزده ساله شده در تمام استانها دفتر و دستك دارد با١٥تا١٧ هزار مشاور ، وكيل، كارشناس حقوقى، كار اموز و كارمند . 

اين تمهيد را براى " شكستن انحصار موجود" توسط كانون وكلا ، " كاهش چشمكير " حق الوكاله والبته حل مشكل  " بيكارى جمع كثيرى از فارغ التحصيلان رشته حقوق " مفيد دانستند. 

البته رقيب تراشى و خلق  وكيل  " خودى" فايده اى نداشت . در ميان وكلاى زندانى به علت انجام رسالت حرفه اى از اعضاى اين مركز هم وجود داشت، دارد و خواهد داشت . انشا الله . 

 

                                                    قانون جامع وكالت

در همه اين سالهاى سياه، عملاً و"قانوناً " نظام اسلامى آزاديهاى اساسى مردم را در مسلخ اسلام ولائى قربانى كرد. بديهى است حق دفاع از مردم و سازمان آن يعنى كانونهاى وكلا مزاحم هستند. در دولت احمدى نژاد لايحه جامع وكالت تدوين شد. بريدن زبان شكستن قلم وقدم وكلا به طور كامل هدف اين طرح بود. هست وخواهد بود. ان دولت پاكدست جاى خود را به دولت اميد واعتدال داد با رئيس جمهورى كه تاج فريدون را با عمامه روحانى تاخت زد و مدعى است از سال ١٣٨٦ پروانه وكالت دارد. حالا ميراث احمدى نژاد چند مدعى دارد، اصلاح طلبان خجالتى در كانون ، دولت روحانى، مجلس واز همه گردن كلفت تر لاريجانى رئيس قوه قضائيه كه خرش را بسيار دراز مى بندد . قرار است رقباى كانونى با " خودى " هاى مراكز وكلا يكدست شوند. دخالت هاى فعلى عمامه به سران كافى نيست . مى خواهند استقلال كانون را با نظارت قوه قضائيه ممزوج كنند. مخلوطى از وكيل شيعه ولايت فقيهى مرغوب با اسلام خالص ومطلقه بسازند. روحانى مى خواهد اين اسب راهوار به لاريجانى سوارى ندهد. 

لاريجانى اصل مسأله را قبول ندارد. مدعى است او بايد " لايحه قضائى " خودش رابه مجلس بفرستند. مجلس هم انگشت به دهان منتظر حل اختلاف است . اصلاح طلبان خجالتى كانون هم فعل عمل را به باب مفاعله وتفاعل مى برندتا معامله وتعامل با ولى فقيه ميوه دهد. صنار بده آش به همين خيال باش . در اين بين وكلا در زندانها با بيمارى ومرگ دست به گريبان هستند وبخشى از دادسراى انتظامى وكلاى مركز با ٦٠ داديار و ٩ دادكاه تبديل به دايره اجراى دادسراى اوين شده تا وكلا دست از پا خطا نكنند والا پروانه آنها را ابطال مى كنند. 

در اين معركه در آخرين دقايق تصويب قانون اصلاح قانون آئين دادرسى كيفرى عبارتى به تبصره ذيل ماده ٤٨- اضافه مى كنندتا  " در جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور هم چنين در جرائم سازمان يافته ....در مرحله مقدماتى ...." بايد وكيلى انتخاب شود كه مورد تائيد رئيس فوه قضائيه باشد. يعنى در مهمترين دعاوى مربوط به حقوق ملت اين طرف دعوا يعنى نظام جمهورى اسلامى است كه براى متهم وكيل مى تراشد. اين است مفهوم الزامى بودن و تضمين حق دفاع در جمهورى ولى فقيه. ادامه دارد

 

محمدرضا روحانی

 ٢٤ اسفند ١٣٩٤ 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]