جهل و جنايت
محمدرضا روحانی

در ميهن اسير وخونين ما آسياب سركوبى با نفت ودلارهاى نفتى می‌گردد. تابستان سال جارى بحث درباره‌ی تحريم ها بسيار داغ بود . كفگير به ته ديگ رسيد . تحريم نفتى و توقيف دارائى هاى رژيم هر روز تهديد كننده تر مى شد . خامنه اى با بيرون كشيدن روحانی، يكى از مهره هاى پس پرده‌ی «شورای عالى امنيت ملى» و نشاندن او بر كرسى رياست جمهورى ، راه نفس براى خود باز كرد . صيانت ذات بر اساس اصل فقهى «اكل ميته» خوردن گوشت مردگان را مجاز مى كند. درس «حفظ مصلحت نظام» را قبلاً خمينى به همه جنايتكاران آموخته بود . يادمان هست دو هفته قبل از نوشيدن جام زهر خمينى در نامه اى به آقاى منتظرى نوشته بود كه «ترديد در ادامه جنگ خيانت به رسول الله است . شما با همه بزرگی‌تان مسؤلين جنگ را حمايت كنيد ...» و چون خود را نيازمند به ادامه جنگ مى‌دانست نامه خصوصى او به ‌آقای منتظرى در مجلس هم قرائت شد .
دو هفته بعد ضرورت ادامه حيات رژيم او را مجبور به نوشيدن زهر آتش بس كرد و حمايت واستقبال از «خيانت به رسول الله »!!
خامنه اى هم كه شاگرد كهنه كار مكتب روح الله است گفته بود آنها كه دم از گفتگو با امريكا مى زنند « يا جاهل هستند يا خائن» اما وقتى اقتضاى حفظ مقام والاى «ولايت مطلقه فقيه» را حس كرد به جهل وخيانت ميدان داد .
 
قيمومت بين‌المللى
«نرمش قهرمانانه » خامنه اى قابل پيش بينى بود. نگارنده طى چهار يادداشت تحت عنوان چشم اندازها در تابستان گذشته تحليل كرده بود كه «اگر راه بيرون رفتى دردرون موجود نباشد ، خامنه اى بايد آنرا در روابط خارجى جستجو كند . گزينش فراوانى پيش روى او وجود ندارد. اولى عقب نشينى است در زمينه پروژه بمب اتم به منظور شكستن تحريم ها در رساندن دلارهاى نفتى به دستگاه‌هاى سركوبى ...»
 
 
طى ششماه گذشته نوشيدن قطره اى «جام زهر» عليرغم مخالفت هاى ظاهرى وموافقت هاى واقعى ادامه دارد . من «راهنماى عمل » ديكته شده در ژنو به عمال ولايت مطلقه فقيه را نوع جديدى از كاپيتولاسيون خواندم .
 
 
اما آقاى دكتر فريدون خاوند استاد حقوق و اقتصاد عنوان جامع و مانع شايسته ترى براى اصول حاكم بر اين «مذاكرات» و «توافق»‌ها انتخاب كردند كه «قيمومت بين المللى اقتصاد ايران» است
 
 
بازار داغ توافق واعدام
 در نگرانى ميهن دوستان از كاپيتولاسيون نوع جديد و به عبارت بهتر «قيمومت بين المللى اقتصاد ايران»، مذاكرات براى پياده كردن «برنامه راهنماى عمل» در راه رسيدن به توافق جامع ادامه دارد . شام كارى اشتون - ظريف، مذاكرات مقامات شيطان‌های بزرگ و كوچك ، پيش يا پس پرده ، نشست كارشناسان ، تهديد ها وخالى بندى انواع سپاهيان، ترديد هاى ظاهرى وحمايت هاى باطنى خامنه اى و اخوان قضائيه و مقننه وپرده دري هاى رفسنجانى كه نفس تازه كردن مار در فصل گرما را به خاطر مى آورد، اعدام طبق مقررات معموله ٣٥ سال كذشته ادامه دارد.
 
اعدام يا جنايت سازمان يافته
من وما همكى عادت كرده ايم كلمه اعدام را براى قتل هائى كه در ايران هر روز توسط نظام اسلامى حاكم انجام مى شود، به كار بريم .
اعدام يك مجازات قانونى است. اينكه اين عمل خلاف حيثيت انسانى است ربطى به قانونى بودن مجازات ندارد. ميتوانيم با اين قانون ظالمانه مبارزه كنيم. اما حتى بر اساس مشروع دانستن قوانين حاكم بر دستكاه ولايت مطلقه فقيه اعمالى كه ما انها را به عنوان مصاديق اعدام تلقى مى كنيم و به اين عنوان مى خوانيم اعدام نيست . قتل است. جنايت سازمان يافته ايست توسط بزه كاران حرفه اى حاكم . قانونى بودن رسيدگى از مرحله كشف جرم تا صدور حكم و قطعى شدن و اجراى آن، شرط اصلى اعتبار احكام است. در ايران از مرحله رسيدگى، تحقيقات، بازداشت، صدور كيفرخواست ، تشكيل دادگاه ، تضمين حق دفاع ، حق تجديد نظر تا مرحله اجراى حكم وحشيانه «اعدام» هيچ اصلى، حتى قوانين خود رژيم رعايت نمى شود . در ايران مردم را براى اجراى حكم يك دادگاه صالح «اعدام» نمى كنند آنها را به قتل مى رسانند .
 
نحوه‌ی قتل
اجراى احكام حتى بدون احراز هويت ، تيرباران كنار ديوار در خيابان ، سنگسار ، به دار كشيدن ، به صليب كشيدن بعضى در قوانين آخوندها ذكر شده و برخى در عمل انجام مى شود. سر بريدن، خفه كردن، كشتن با شكنجه، زنده به گور كردن، پرتاب از بلندى وووو را ديده ، خوانده وشنيده‌ايم .
از ١٣٠٧ تا كنون آیین‌نامه هاى گوناگون براى اجراى احكام مجازات از جمله مجازات اعدام در قوانين ايران ديده ميشود . در نظامنامه مصوب ١٣۰۷ حكم اعدام بايد در حضور بالاترين مقام دادسراى محل اجراى حكم يعنى دادستان استان انجام شود.
- دادستان «فوراً» امر به احضار اشخاص مى دهد كه محكوم درخواست ملاقات با آنها را دارد.
- پزشك قانونى محكوم را معاينه مى كند.
- رئيس زندان بايد آنچه را محكوم در حضور دادستان كتباً يا شفاهاً اظهار داشته بشنود . اگرمترجم لازم باشد حاضر كند .
- آداب مذهبى اجرا شود.
- متهم اگر آشاميدنى يا غذائى خواست به او بدهند .
به نظر مى رسد امروز آئين نامه نحوه اجراى احكام ، رجم ، صلب، قطع عضو يا نقص عضو مصوب ارديبهشت ١٣۷۰ رئيس قوه قضائيه بر نحوه‌ی آدم كشيها حكومت قانونى دارد خلاصه آن كه
- تقاضاى تجديد نظر مانع اجراى حكم قطعى است - تبصره. ١ ماده. ١
تقاضاى عفو تا زمان تصميم گيرى نسبت به آن، اجراى حكم را متوقف مى كند- تبصره. ٣
- بيمار محكوم طبق نظر پزشک قانونى اجراى حكم را معلق مى كند - تبصره. ٤
دادستان بايد ٤٨ ساعت قبل به رئيس نيروى انتظامى محل، رئيس زندان، پزشک قانونى، يكى از روحانيون براى اجراى تشريفات مذهبى ، منشى دادگاه، وكيل و اولياى دم در صورت لزوم حاكم شرع اجراى حكم را اطلاع دهد ماده. ٥
- در صورتى كه محكوم درخواست ملاقات با اشخاصى را دارد ، دستور احضار آنان داده شود . مشروط بر آنكه موجبات تأخير در اجراى حكم را فراهم نياورد ماده. ٦
- محكوم ضمن ملاقات آخرين با حضور دادستان ، يا بدون حضور او مطالب خود را بيان كند.
در صورت لزوم از يك مترجم نيز استفاده خواهد شد. ماده ٧
پس از اجراى حكم اعدام اگر كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند تسليم آنان مى شود البته اين به موافقت دادستان بستگى دارد.
براى اجتناب از اطاله اين بحث فجيع به نحوه دار زدن، حكم رجم ويا قطع وشكستن بدن آدمى در اين جا نمى پردازيم
 
رحم ومرحمت واصلاحات
 
در اجراى حكم صلب ، محكوم را به دار كه شبيه صليب تهيه شده است در حالتى كه پشت به صليب و رو به قبله، و پاهايش مقدارى از زمين فاصله داشته باشد آویزان كرده دستهاى وى را به دو چوب افقى وپاهايش را عمودى مى بندند ومدت سه روز به همان حال رها مى كنند. ماده ٢٥ و بعد از انقضاى سه روز او را از چوبه دار پایين مى آورند واگر فوت كرده باشد بعد از انجام مراسم مذهبى دفن والا رها مى كنند. این است معنای رحم و مرحمت اسلامی.
تبصره . چنانچه فوت مصلوب زودتراز سه روز محرز گردد پایین آوردن جسد براى انجام مراسم مذهبى وكفن ودفن قبل از انقضاى سه روز بلا مانع است - ماده ٢٦
اصلاحات در يك رژيم تلاش براى حكومت قانون است واين است راه اجراى دقيق اصلاحات. یعنی پذیرش قواعد بازی‌های اسلامی. تلاش ميهن دوستان، آزاديخواهان نابودى اساس اين قبيل جنايات است كه لباس قانون پوشيده است.
 
تعداد قتل ها
طى ٣٥ سال كذشته رزيم ولايت مطلقه فقيه در بسيارى از زمينه ها ركورد شكنى كرده است.
بر تارك اين افتخارات سرانه اعدام بر يك مليون جمعيت است . علماى اعلام هميشه بر همه در اين مورد سر بوده اند. دو برابر عراق ، ده برابر مصر وعربستان سعودى والبته بين دو تا سه برابر چين . تازه اين ها اعدام هاى اعلام شده است . ما نمى دانيم هم اكنون در ايران چند نفر در ايران در انتظار چوبه دار هستند . اما شايد بتوان حدس زد .
ايسنا ٢٩ خرداد از قول على عليا رئيس كل دادگسترى هرمزگان نقل مى كند «٢٠٠ زندانى محكوم به اعدام در زندانهاى هرمزگان به سر مى برند» جمعيت اين استان حدود يك مليون و ششصدهزار نفر است يعنى در هريك مليون حدود ۱۱۰ نفر محكوم به اعدام هستند. اكر اين را ملاك قرار دهيم هم اكنون در ايران بيش از هشت هزار نفر در راهرو هاى مرك هستند.
 
آخرين قتل ها
خبرهائى كه از شهرهاى مختلف در دو روزگذشته رسيد ، حاكى از آن است كه در نوشهر ( ٢) زنجان (٢) كرج (٨) قزوين (١) كرمان (٤) بندرعباس (٥) رجائى شهر (١٥) نفر اعدام شدند. سن هشت نفر از انان كه در كرج به قتل رسيدند معلوم است .
متوسط سن آنان ٣٢ سال مى شود . تنها يك نفر از آنها قبل از استقرار این رژیم به دنيا آمده است .
به لحاظ عدم مراعات حقوق وقانون ، گزارشكران ملل متحد اين اعمال را در ادب دیپلماتيك خود، اعدام فراقضائى، فورى وخود سرانه مى خوانند. اين قبيل ادبيات واقعيت را تغیير نمى دهد. اين اعمال قتل است . خبرهاى رسيده نشان مى دهد كه تنها جسد يك نفر در كرج به خانواده داده شده است. جسد يك مقتول را هم به كرمانشاه فرستاده اند.
آيا تشريفات قانونى قتلها رعايت شده است ؟ به خانواده ها، وكلا، خبر داده اند ؟ اجازه دادند كه وصيت نامه بنويسند؟ تشريفات مذهبى براى آنان انجام شده است ؟
ما فراموش نخواهيم كرد كه چگونه ٢٤ ساعت بعد از درگيرى با پاسداران در بلوچستان ١۶ ايرانى بلوچ زندانى را به انتقام كشتند. ابائى هم نداشتند كه بگويند اين به آن در.
 
٣٠ بهمن ١٣٩٢
محمدرضا روحانی
 
 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]