قبيله نفوذى ها
محمدرضا روحانی

                                            كفن دزد اولى 

 

انواع رهبران سلطنتى، ولائى وعقيدتى، اصولاً بايد همگى خود را از حق اشتباه محروم كنند يعنى آدم نيستند زيرا آدمى در معرض خطاست. با پذيرش اين اصل كليه آنانى كه مرحمت فرموده وكباده زعامت پيروان خود را به دوش مى كشند ابدمدت هستند ومصون از انتقاد و حسابرسى. بى بديل، بى عديل، بى نظيرند وغير قابل جايگزينى. تا واپسين دم وتا آخرين دقايق بر ميخ خود كامكى، واپسگرائى وستمگرائى مى كوبند. اين موجودات تا بتوانند نه مى شنوند، نمى بينند ونه مى دانند. صرف ندارد كه چشم وگوش بگشايند و از نادانى برهند. خدات مسلمانان در سوره بقره- آيه ١٧١ نشانى آنان را به خوبى داده است كه .... صم بكم عمى فهم لا يعقلون- كر، لال وكورند وفكر نمى كنند_١

اين زعماى بالفطره ....بعضى وقتها شانس مى آورند ومثل آدميزاد به اراده "واجب الوجود" 

و اقدام ملك مقرب، حضرت عزرائيل، عليه الصلواة والسلام سايه آنان از سر خلايق بر داشته مى شود. وقتى خداوند رحيم ورحمان از رحم ومرحمت دريغ فرمايند، اين زحمت شاق به دوش خلق الله مى افتد. معمولاً رقبا يا اقربا كه كسوت حمايت بندگان خدا را در بر مى گيرند قال قضيه را مى كنند. در اين موارد " عدالت انقلابى" عطش انتقام جوئى را ارضا مى كند و آتش كينه ونفرت را خاموش. اين مطلوب ترين راه نيست. رهبر از داورى منصفانه، حق طبيعى دفاع و اجراى عدالت انسانى محروم مى شود و جامعه از دانستن حقايق. ان وقت روز از نو روزى از نو وصد رحمت به كفن دزد اولى 

                                           نگاهى شتابزده 

از قتل شاه سلطان حسين صفوى به دست اشرف افغان تا پايان سلطنت پهلوى در ايران ٢٥٧ سال گذشت١- در اين فاصله غالب پادشاهانى كه بر تمام يا بخشى از ايران حكومت كردند به دست اقربا يا رقباى خود كشته شدند مثل شاه سلطان حسين ، شاه محمود افغان، شاه اشرف افغان، لطفعلى خان زند، شاه تهماسب دوم، شاه عباس سوم، نادر شاه، رضا قلى ميرزا، عادلشاه، ابراهيم خان، اقا محمد خان، ناصرالدين شاه، در اين معركه. چند نفرى هم مشمول رحمت رحمان قرار گرفتندكه عبارتند ازفتحعليشاه ، محمد شاه، مظفرالدين شاه. ٤ پادشاه آخرين، محمد عليشاه ، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا شاه هم در تبعيد مردند. 

در سى وهفت سال گذشته خمينى راحل شد، خامنه اى شهيد زنده رفسنجانى به همت همسرش جان به در برد. آيت الله العظمى شيخ حسينعلى منتظرى رئيس مجلس خبرگان رهبرى اولين قائم مقام خمينى كه اميد امت وامام هم بود بعد از تحمل حدود ١٢ سال ( از١٣٧٦ تا ١٣٨٨) حبس خانگى بدون محاكمه كه آنرا حصر مى نامند به لقا الله پيوست. از بيش از ٧٢ تن نمى توان گذشت اما بزرگان نظام مقدس اسلامى مثل باهنر ورجائى هم نا خواسته عروج كردند. اولين رئيس جمهور اين نظام آقاى ابوالحسن بنى صدر ٣٤ سال است كه در تبعيد به سر مى برد. رفسنجانى رئيس جمهور مغضوب است واز منصب رياست مجلس خبرگان معزول، خاتمى ممنوع الكلام، ممنوع التصوير، ممنوع البيان وممنوع السفر است. 

تيغ عدالت اسلامى در حال تيز شدن است تا علاوه بر معاون احمدى نژاد خود او را هم مشمول عنايات خاصه فرمايند. فعلاً هم حسين فريدون، برادر حسن روحانى، در تير رس قرار دارد.

شايد با بابك زنجانى سر نوشت مشابهى يابد 

 

    دزدان دريائى 

دعواى بالا بالائى ها هيج ارتباطى به فرو دستان ندارد. آنان منافعى دارند و هرگز رسالتى براى حل مشكلات خلايق را برعهده نمى گيرند . غالباً درون كشتى دزدان دريائى اختلافات زياد است به ويژه براى تقسيم غنائم . بيش از همه ناخدا آماج كينه، نفرت و رقابت قرار دارد. همه غبطه مقام معظم رهبرى را مى خورند. رهبر هم بايد به تعادل قواى درون كشتى توجه داشته باشند تا اختلاف بياندازد و حكومت كند . گاه به علت بى آبی، كمبود غذا، نا اميدى وترس ويا دسته بنديهاى گوناگون درونى، بيمارى, ناتوانى و دو دلى ووو رهبر از كنترل غافل مى ماند. رقبا به جان هم مى افتند. اما همه آنان شركا وحتى بردگانى كه پارو مى زنند حدود وثغورى را براى صيانت ذات خود با دقت رعايت مى كنند. اگر سكان كشتى بى صاحب بماند يا لطمه اى به بدنه كشتى وارد آيد كسى جان به در نخواهد برد.  حكايت دعواهاى داخلى نظام ولايت مطلقه فقيه از روز اول تا كنون دقيقاً روابط حاكم بر كشتى دزدان دريائى است. غارت شدگان نمى توانند اميدوار باشند كه با نصيحت، دلالت، دعا ونفرين دزدان به ساحل بيايند توبه كنند و در راه خدا اموال آنان را مسترد دارند. به كار، زراعت، و كسب حلال خدمت خلق وعبادت خالق بپردازند. 

                                         

  فهم درست 

نيازى به دقت نظر، تجربه، تحقيق وتجربه نيست تا بدانيم بخش هاى گوناگون هيئت حاكمه" سر تقسيم به هم "مى جنگند . محمد رضا عارف رئيس شوراى عالى سياستگذارى اصلاح طلبان به همه يادآورى مى كند " ما در چهارچوب نظام عمل مى كنيم. هيچكس بيش از ما دوستدار انقلاب نيست. ما چون يك مادر نگران انقلاب هستيم و مى خواهيم از آن محافظت كنيم...."

 پدر انقلاب 

ديديم كه عارف معرف " فتنه"، اصلاح طلبان را " مادر نگران انقلاب" خواند. دعواى خانوادگى ريشه دار است. انقلاب مادر نگران دارد اما مدعيان پدرى انقلاب هم سهمى دارند . فرزند ٣٧ ساله انقلاب هنوز محجور است ونيازمند قيم. قيمومت هم به موجب حقوق اسلام بر عهده پدر وجد پدرى است والا حاكم شرع تصميم مى گيرد. بين مامان جون فتنه انگيز و آقا جون مقتدر براى اداره امور داخلى مشكلاتى وجود دارد. دخالت " ديگران " و" نا خودى" ها چه معنا دارد؟ فعلاً براى حفظ ناموس انقلاب ؛ 

- مى خواهند اينترنت را به مرخصى استحقاقى بفرستند. اول از همه سايت هاى رفسنجانى از دور خارج شدند؛ 

- طلاب انقلابى سفر جهادى از قم به تهران را با دو نوع اعزامى " ملبس وغير ملبس" به صورت گروهى يا فردى ترتيب  مى دهند؛ 

- يك مليون نفر ازروستائيان را به تهران مى آورند؛ 

- از فتواى [جعلى؟] عبدالعزيز الشيخ، مفتى، وهابى عربستان براى انتخاب جنتى، مصباح ويزدى كمك مى گيرند تا سنى هاى تهران به آنها راى دهند؛ 

- صديقى امام جمعه تهران رقبا را افشا ميكند ”مى خواهند بال وپر رهبرى را بچينند..."؛ 

- خواهر زهره طبيب زاده نماينده مجلس شوراى اسلامى دشمنان خارجى را لو مى دهد "امريكا وانگليس از مصباح، جنتى ويزدى مى ترسند " ٢٨ بهمن 

سردار سيد مسعود جزايرى معاون كل ستاد نيرو هاى مسلح دشمنان داخلى را نشان مى دهد "و آنها كه از رفع حصر حرف مى زنند نفوذى هستند .."

- سردار امير على حاجى زاده فرمانده هوا فضاى سپاه پاسداران سخت عصبانى است چون " سپاه هيچگاه اجازه بر قرارى رابطه با امريكا را نمى دهد .... ما فعلاً در حال صبر انقلابى هستيم.... در مقابل اقداماتى كه در گوشه وكنار در حال انجام است فعلاً مامور هستيم كه با مسائل صبورانه برخورد كنيم ...."؛

- راه حل نوين مقابله با آمريكا در انحصار مهدى رضائى كه شب امضاى قرار داد برجام  راه حل مشكلات اقتصادى را گروگان گیری از امريكائى ها مى دانست، باقى نماند. سردار نقدى كه قبلاً مى خواست كاخ سفيد را بر سر كاخ نشينان خراب كند هم نسخه ديكرى رو مى كند. 

"باز پس گیری يك ميليارد وهفتصد مليون دلار از اموال بلوكه شده ايران محصول عمليات  موفق اطلاعات سپاه بود در دستگيرى جيسون رضائى وما به ازاى آزادى اين جاسوس ونه مذاكرات هسته اى ....

 

                                           قباحت و اشك ريائى

اينها نمونه ومشتى از خروار دعاوى پدر ومادر انقلاب اسلامى است براى نجات فرزند محجورشان. 

" خودى ها "از ديگران" كه در لواى خير خواهى، مسالمت جوئى، منافع ملى وآزاديخواهى وو در حاشيه نمايشات گوناگون  نظام، بهر انگيزه اى، بازى مى كنند، حداكثر بهره بردارى تبليغاتي را مى برند. اين يك زشتكارى رسواست و" قباحت، قباحت نفهميدن است " 

آدمهاى غير "خودى " بى خودتر مى شوند اگر نخود هرآشى باشند كه در مطبخ ولايت مطلقه فقيه مى شود. دعاوى خانوادگى در قبيله آخوندهاى آدم خوار زمانى مى توانست و مى تواند به بار بنشيند كه سمت وسوى ريشه كنى اين شجره خبيثه را داشته باشد. با اين جهت گيرى كه شعار زنده باد آزادى ومرگ بر ولايت مطلقه فقيه در خيابان هاى تهران به آسمان برسد. آنانى كه مردم را به تسليم وسكوت مى خوانند از مردم، با مردم و براى مردم نيستند. مى خواستند و مى خواهند كشتى ولايت مطلقه فقيه از طوفان خشم انباشته شده آزاديخواهان ميهن دوست وستمديدكان گرسنه وغارت شده آسيب نبيند. دلسوزى براى ميهن ومردم، آن هم پس  از٣٧ سال آزمودن ونياموختن، بهانه لو رفته ايست. يغماى جندقى اين دو روئى هاى رسوا به درستى و دقت شناخته و به ما مى شناساند . 

أشك رياى زاهدان ريخت به خانه خدا 

قحبه به مسجد افكند طفل حرام زاده را 

 

5 اسفند 1394

محمدرضا روحانی

 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]