مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا
مژگان پورمحسن

 

از برآمدن حکومت ضد بشری خمينی در وطنمان من همواره متوجه ناخوانی و دوری مردم از حکومت و مخالفين حکومت بوده ام. علت سرکوب عريان و تمام عيار رژيم در کردستان و ترکمن صحرا تا زنان و حجاب اجباری تا اعدام کودک ۱۰ ساله ( به ادعای رژيم همراه با عکس) و زن باردار و جوان دانشجو صرفأ بخاطر خواندن يک نشريهٔ گروههای سياسی يا شرکت در تظاهرات از وحشت و هول ناشی از همين ناخوانی آخوندها با مردم ماست. علت عدم موفقيت کليهٔ گروههای اپوزيسيون فارغ از اينکه آنها از کدام عقايد برخوردار باشند يا مدعی چه حکومتی در آينده باشند را نيز همين ناخوانی آنها با جامعهٔ ايران می دانم. در اين مورد خيالپردازی اپوزيسيونهای باصطلاح چپ که تحليل هايشان کاملأ بريده از مردم ما و بر اساس تزهای درست يا غلط نظريه پردازان جوامع ديگر از شوروی سابق تا آمريکای لاتين تا آلمان و فرانسه و انگلستان تا مصر و ليبی و فلسطين و الجزاير و تا آلبانی و لهستان میباشند واقعأ تأسف انگيز هستند. ملت موفق ملت متکی بخود است نه متکی به جوامعی کاملأ متفاوت با تاريخ و فرهنگ و باورها و پثانسيل ها، آگاهی ها و ناشناخته های ديگر، مردمی شکل گرفته در جوامعی که گاه بواقع هيچ نقطهٔ مشترک تاريخی با ايرانيان ندارند. حيرت من آنگاه بيشتر ميشود که می بينم انسانهای دلسوز مردم در خارجه نيز هنوز جامعهٔ ما را درک نکرده و در مقايسه اين جامعه را با جوامع پيشرفتهٔ سياسی و دمکراتيک و پست صنعتی می سنجند و تحليل ها و رهنمودهای نامناسب با جامعهٔ ايران می دهند. در شکست اپوزيسون خارج کشوری همين بس که هيچ کدامشان در رأی گيری آزاد در خارجه و تحت نظر سازمان ملل متحد نمی تواند حتی به رأی يک دهم از اين پنج ـ شش ميليون ايرانی خارج از کشور دست يابد. 

مردم ايران که به درستی رژيم سر اندر پا جنايت آخوندی را مسئول تمام بدبختيهای خويش می داند و ديگر اين ملت نه آب دارد نه برق نه زمين نه کشت و کشاورزی نه کار صنعتی نه هوای سالم نه بهداشت در دسترس نه غذا و نه سرپناه و خانه ای نه حال و نه آينده ای از جا کنده شده و آنقدر خواهد جنگيد تا اين رژيم را از پا درآورد. اين بار رهبر مبارزهٔ مردم تک به تک هموطنان در صحنه هستند کما اينکه گردانند گان و سازمان دهندگان همان شرکت کنندگان در صحنه.

من شخصأ به اين نوع مبارزهٔ مردم وطنم ايمان دارم. پيروزی مردم بر رژيم آخوندی حتمی است. درود بر زنان و مردان مبارز ايران زمين که جان عزيزشان را کف دستشان گذاشته و رودر روی هيولای ضد ايرانی همچون گردآفرين و رستم ايستاده اند.

 

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

عمر هر چه کهنگی است در ايران بسر آمده

مژگان پورمحسن

 

بعضی در خارجه راحت و آسوده در سالن منزلشان هنگام صرف چای با تکه ای گز يا سوهان ايران و در مقابل صفحهٔ تلويزيون روی کانالهای ايرانی يا روی يوتوب که تظاهرات مردم را در ايران نشان

 می دهند عرق ملی شان بجوش و خروش آمده و فرياد میزنند « بابا ميليونی بياييد بيرون، کار آخوندها را تمام کنيد» يا « نمی توانيد اين فلان فلان شده ها را زمين بزنيد. آه آه ببين با تير زدند. باز يک جوان بدبخت کشته شد و يک خانواده عزادار. بابا برگرديد خانه هايتان، مگر نمی دانيد هيچ فايده ندارد. اين آخوندهای فلان فلان شده يک مترشان روی زمين است، چند برابرش زير زمين». 

 

منزل بعدی هموطنان با چهره ها و نام های ديگری، صبح است و قهوه و کيکی و خروش خارج کشوری ديگری. صاحبخانهٔ مسن و رنج کشيده در برابر شعار مردمی « رضا شاه، روحت شاد» در ايران، از چند هزار کيلومتری و بدون اينکه صدايشان در ايران شنيده شود، در سالن منزلشان خطاب به تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف وطن فرياد برمی آورند « اين پدرها و مادرهای احمق و ديوانهٔ  شما بودند که مرگ بر شاه گفتند و آن مرد ميهن پرست را از مملکتش بيرون کردند و اين خمينی جانی هندی را بجايش آوردند و مملکت را بر باد دادند». « حالابچه های آن خائنان به وطن، قدر رضا شاه را می فهمند.»

 

اين داستان چندين نسل اخيرايران است با يک تفاوت نسبت به گذشته: هيچگاه صحنهٔ سياسی و مبارزاتی وطنمان اين چنين خالی از تشکلهای مدعی اپوزيسيون صرفأ در خارج کشور نبوده است. اين مردم وطن بدور از احزاب و سازمانها و گروههای باصطلاح سياسی و مدعی «مبارزهٔ مطلق» هستند که مبارزه را در خيابانها ی شهرهای کوچک و بزرگ، در روستاها و شهرک ها هر روز و شب در برابر رژيم جلاد آخوندی و نيروهای سرکوب گرش پيش می برند. جوانان يعنی زندگان و همواره اين نيروی جوان است که ازمرگ نمی ترسد، سينه رو به گلولهٔ پاسدار فرياد می زند « مرگ بر خامنه ای». اين هستهٔ مرکزی حرکت برای تغييررژيم و سرنگونی رژيم ضد ايرانی و ضد بشری آخوندهاست. سال ۱۳۸۸ هم اين جوانان قهرمان بودند که مرگ رژيم را جلوی چشمش آوردند. سال ۱۳۷۸ هم دانشجويان، اين فعالترين قشر جامعه، جوانان از سد کنکور و گزينش ووو گذشته بودند که جامعه را تکان دادند. باز درمرداد سال 

۱۳۶۷ بود که در کليهٔ زندانها هزاران سرو بالابلند با تقديم جانشان برای مردم محبوبشان همچون اژدری 

آسمان تاريک وطن را آنچنان روشن کردند که خود فصلی درخشان از تاريخ ميهن و ملت ما شدند. آنها هم جوانان اين آب و خاک بودند. 

 

پس از جنايتهای اوليهٔ رژيم نحس خمينی در مورد صاحب منصبان رژيم پيشين بلافاصله به جان جوانان اين مملکت در خيابانها و دانشگاهها افتادند و دهها هزار نفر را کشتند و به بند کشيدند و خانواده های بیشماری را در غم و درد و عزای هميشگی فرو بردند. 

 

اين رژيم دشمن جوانان است زيرا بخوبی می داند انرژی تغيير دهنده در وجود جوانان است و آنها که در برابرش می ايستند و عقب نمی نشينند، آنها که چرتکهٔ نفع و ضرر نمی اندازند، آنها که وحشت زده و خشک شده به هيچ صندلی نچسبيده اند، آنها که از ترس به پستوی خانه پناه نبرده و حملهٔ رژيم بجانشان را امروز با سنگ و آجر جواب می دهند، حتمأ در فردا روزی بهترين استراتژی ها و تاکتيک ها را برای بزير کشيدن آخوندها و کل رژيم پليدشان خواهند ساخت جوانان هستند. همان روح پاک و صديق و عصيانگری که نه در زير شلاق و شکنجه تسليم جانيان شد نه در مقابل جوخهٔ تيرباران و طناب اعدام 

به نسل بعدی بدون کلام و اشاره و سند و گور معلوم  منتقل شده، افرادی که حتی از بستگان و آشنايان فعالين سربدار نيستند و از هيچکدام از احزاب سنتی و سازمانها و گروههای پيش و پس از تغيير رژيم شاه نتنها پيروی و طرفداری نمی کنند بلکه بقول خودشان « همهٔ اين افکار و عملکرد های کهنه و پوسيده 

 را بايد بيرون ريخت تا مردم آزاد شوند و آزاد زندگی کنند».

 

جاويد ايران 

درود بر جوانان مبارز

۱۹ مرداد ۱۳۹۷

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]