ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم
مژگان پورمحسن

در فرهنگ اصیل ایرانی ما به بزرگترو باصطلاح به موی سپید احترام میگذاریم. این احترام در بطن خود نه تنها انسانیت نهفته در فرهنگ ما را می رساند بلکه قدرشناسی نسبت به تجربیّات یک عمر انسانهای مسن می باشد.

این ویژگی تا نسل پدران و مادران ما عمومأ ادامه داشت ونسل من اولّین نسلی بود که تحت عناوین مختلف، پدرو مادرومو و ریش سپید خانواده اش را رها کرد و بسمت دنیای ناشناخته، دیوانه وار امّا با اعتماد بنفسی عجیب شیرجه رفت. هر چه پدر و مادرها می گفتند مگر در خارجه چه خبر است که از پدرومادرتان و زندگی در وطنتان مهمتر است مای نادان اظهار فضل احمقانه ای می نمودیم تو گویی در خارجه برایمان خیر کرده اند.

وقتی پدران دنیا دیده و مو در حوادث ناگوارزندگی و مبارزهٔ سیاسی سفید کرده به ما میگفتند « سیاست پدر مادر

ندارد وعمرتان را حرام این بازیهائی که هیچ از آن نمی فهمید نکنید» نسل من با غرور فراوان (که نشان حماقت فراوانش بود) باد در غپغب می انداخت و پاسخ می داد « ما سیاست را پدرمادردارش می کنیم. نسل ما عزم جزم کرده که تا استقلال کامل کشور، تا آزادی کامل مردم وتا نابودی کامل ظلم وفقر از این مملکت لحظه ای از پا ننشیند.» واقعاً فکر می کردیم هیچکس به اندازهٔ ما جوانان این نسل که در دوران انقلاب بین حدوداً هجده سال تا بیست و پنج شش سالمان بود، درس خوانده، آگاه، سیاسی، صادق و فداکارنیست و وقتی بما با صبروحوصله میگفتند «مگر شماها نوبرش را آورده اید وفکر کرده اید این مملکت چگونه چند هزار سال دوام آورده ؟» مای بیسواد و خام با قیافه ای حقّ بجانب اظهار فضل می نمودیم « با ستّارخان و باقرخان، با میرزا کوچک خان، با رستم، با کاوهٔ آهنگر.» بستگی به اینکه چه کتابی را یواشکی خوانده بودیم وچند اسم جدید یا اصطلاح جدید یاد

گرفته بودیم با جسارت والبتّه وقاحت خود را عالِم دهر می پنداشتیم!!! وپدران و مادران ما با عشقی یگانه و استثنائی بما آرام پاسخ میدادند « تقصیر ندارید، جوانید و خام » که البته به ما برمیخورد و گوش نمی دادیم.

بله، نسل ما با فرونهادن رمز و راز ماندگاری مردم و میهن، ناآگاهانه ودراوج صداقتِ تمام عیار بازی خورد و  باخت. چه آنکس که فدای شاه شد چه آنکس که فدای شیخ شد. چه آن افسر عالیمقامی که دربرابرجوخهٔ اعدام درسال ۱۳۵۷ با فریاد « جاوید شاه » جان عزیز خود را در برابرجانیان تازه بقدرت رسیده از کف داد چه آن دانشجوی پرشوری که کمی جلوترجان نازنین خویش را با شعار « الله اکبر خمینی رهبر » دربرابر گلولهٔ سربازان تحت فرمان رژیم پیشین داد. امّا دومّی از اولّی بد تر بود زیرا اولّی از رژیمی که می شناخت و در آن شکل گرفته و به مقام سرلشکری رسیده بود دفاع می کرد و دوّمی از آخوندی که هرگز ندیده بود و نمی شناخت

ولی باشعاری کاملاً بی معنی و ضدّ اسلامی مرگ را به جان خرید، امّا این تازه آغاز سیاستی بود که « اتاق فکر

جهانی » برای ما تهیّه دیده بود: اینبار دیگر صحبت از کودتا و نشاندن ولیعهد بجای پدر یا سلسله عوض کردن و فلان الدوله یا بهمان السلطنه یا سیاستمداری ایرانی را سر کار آوردن نبود. اینبار باید کار ایران بدلایل سیاست و منافع بازیگران غرب و منطقه ای آنچنان یکسره شود که دیگر هیچ مانعی در خلیج فارس و خاورمیانه نماند که همینطورهم شد و می بینید که تمام کشورهای منطقه در دست توانای برادران مکتبی و ولائی « کمیتهٔ سه جانبه و

بیلدِربِرگ و امثالهم وحتئ برادران بسیاردلسوزلُژهای فراماسونری » قرار دارند. همهٔ اینها البتّه در دوران «عصر کبیر آگاهیها » که ما پُزآنرا به خانواده وبزرگترهایمان میدادیم  صورت گرفت و ما آقایان و خانمهای روشنفکرو یا رفقای انترناسیونال کمونیست ویا برادران وخواهران انجنمهای اسلامی و یا معدود بازماندگان چریک های فدائی خلق یا  مجاهدین خلق هیچکدام دست اصلی را ندیدیم و نخواندیم . هیهات!

ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]