معنویّت در قرآن
مژگان پورمحسن

 

حتماً کسانی که قرآن را به دلیل علاقه یا اعتقاد  مطالعه کرده اند متوجه شده اند که قرآن کلاً در مورد انسان به دو موضوع توجّه دارد: حیات زمینی و حیاتِ پس از مرگ. درحیاتِ زمینی برایِ مسلمان، وظایفی تعيین کرده نظیر عبادات و جهاد و گسترش اسلام بر کرهٔ خاکی که انجام این وظایف بر طبق دستورات  داده شده در قرآن به حیات ابدی در بهشت می انجامد و سرپیچی از انجام دستورات، مسلمان را راهی زجر ابدی در جهنم مینماید.

اگر معنویت را کوشش در درک عمیق از جهان هستی وموجودات زنده بخصوص انسان با هدف هر چه مهربانترشدن و مسئولیت احساس کردن نسبت به دیگر انسانها و حیوانات و طبیعت بنامیم، قرآن چنین بخشی ندارد. عشق و معنویت و عرفان را ما به اشتباه به قرآن نسبت داده ایم. هفت شهر عشق را ازقرآن و پیامبرش و خلفایش و امامانش نمیشود بیرون کشید. طِی طریق عرفا و صوفیان ربطی به قرآن و اسلام ندارد و در واقع 
کمبود عمیقِ اسلام را ایرانیان با معنویت ایرانی پُر کردند.

قرآن کَسی را مسلمانتر از پیامبرش محمد معرفی نمی کند و پیش بینی هم نمی کند بنابر این باید اعمال محمد را اوج معنویت و اخلاق اسلامی دانست.  معنویتِ  در واقعیتِ جهان  به رشد هر فرد در درک و فهم و
احترام عمیق به انسانهای دیگر و بخصوص انسانهايی که با ما  در ظاهر و عقیده و عمل فرق دارند اطلاق میشود. اگر من به فردی شبیه بخودم احترام بگذارم که هنری نکرده ام. اگر انسانِ هم عقیدهٔ خودم را تحسین کنم که خیلی عادی و طبیعی است. اگرهم عمل خویش را تائيد و پشتیبانی کنم که بسیار سهل است. امّا آنکه بر عکس من می اندیشد، می گوید و عمل می کند را انسانی مثل خویش دانستن ومحترم شمردن و از حقوق او تا پای جان دفاع کردن کاری سخت است و بدون معنویت واقعی و رشد حقیقی انسان امکان پذیر نیست. از این معنویت اخلاق خلق کردن و انسانهای با اخلاق و جامعه ای اخلاقی ساختن پدید می آید نه از عبادات و جهانگشايی. تا جايی که نَقل شده محمد پیامبر در ابتدای برانگیزه شدنش و تا زمانی که خدیجه زنده بود از خود اخلاقی حَسَنه و زیبا نشان می داد ولی بعداً جنگجوی قدرت طلب و تمامیت خواهی شد که زندگیش در جنگ و فرماندهی هفتاد جنگ و قتل و کشتار وغارت اموال و برده کردن شکست خوردگان از یکسو و گرفتن زنان متعدد و بردهٔ جنسی کردن اسرا و حتی زنان شوهر دار وازدواج با کودک « عایشه » گذشت. حتی اگر این حرکات و رفتار را در قبایل بیابانگرد عربِ بی دین  در۱۴۰۰ سال پیش عادی بنامیم، باید بگوئيم که از سمبُل و نِماد و الگویِ عقیدتی
بسیار بیشتر از این انتظار معرفت و اخلاق نیکو می رود. در حقیقت محمد سِیری برعکس معنویتی که معنی دارد و ما می فهمیم طی کرده است و قرآن این اًمر را به الله نسبت داده که محمد تسلیم و فرمانبر الله است ولا غیر. کار بدترشد. الله معنویت سَرَش نمیشود. اوست که دستور قتلِ و زجرکُش کردن مخالف و دشمن را می دهد.
الله است که زنان را نَه انسان می داند نَه موجودی با احساس. الله زن را صرفاً وسیله ای برای لذت مرد می داند و نه چیزی بیشتر. نمی دانم این جنایات را چگونه میشود در دورهٔ ما به فکر و احساس و وجدان سالم ارائه نمود و انتظار تائيد و تشویق داشت. البته همیشه و در همهٔ دورانها، انسانهای خونخوار و دزد و کثیف و همینطور پسیکو پَت هايی هستند که چنین الله  و قرآن و پیامبری برایشان نعمت ابدی است. آخوندها و شکنجه گران رژیم را می بینید. اعضای داعش را می بینید. در این ها اخلاق و معنویت می بینید یا اوج وحشیگری و خشونت انسانی.

الله  در قرآن و با پیامبرش محتوا و کیفیت خود را معرفی کرده. در مورد ما ایرانیان، تمام اندرون و بیرونش را درچهارده قرن پیش سرمان ریخت و اعقابش را مردم محروممان روزانه می چشند. انواع شیعه و سُنی اش در همه جا قابل دید همه می باشد. امیدوارم ما از این دست معنویت و اخلاق نداشته باشیم و دقیقاً بخاطر داشتن وجدان انسانی با این بربریّت به مبارزه برخیزیم. در این مبارزه می بایست مستمراً وجودمان را از خوی وحشی و ضد انسانها، از خود برتربینی و تحقیر دیگران، از خود الله بینی و خود اسلام بینی پاک و منزّه کنیم. برخی راه حل را در گوشه نشینی و خود را از جامعه جدا کردن می دانند اما من بر عکس فکر می کنم هفت شهر عشق را باید با مردم و در میان مردم طی کرد که خیر آن به خود و دیگران برسد. در اینصورت هر شهْر عشق
میشود. مردم همه جا بواقع ارزش احترام دارند و هموطنانمان در ارجحیت.

جاوید ایران

مژگان پورمحسن

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]