ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم
مژگان پورمحسن

در سیاست برعکس آنچه سیاستمدارانِ  اکثر کشورها تبلیغ می کنند آنچه مّد نظر نیست رفاهِ طبقات محروم و انسانهای به حاشیه راندهٔ جامعه و ارزشهای معنوی و اخلاقیست. هدف حفظ قدرت ودارائی که به هرشکل و وسیله بآن دست یافته اند، گسترش قدرت و ثروت تا بالاترین حّد تصوّر و یا رسیدن به قدرت و ثروت است. گر چه با پول و دادنِ قدرت هر چند کوچک و بی مقدار میشود بسیاری از انسانها را بکار گرفت ولی همهٔ گروهها، سازمانها و احزابی که من تجربه کرده یا در موردشان تحقیق کرده ام به « نیرویِ بدنه » و طیفِ « هوادار» خویش اهمیت می دهند زیرا مجموع این دو نیرو بعلاوهٔ رهبریِ درست است که پیروزی و رسیدن به قدرت و ثروت را تضمین میکند. اگر رهبریِ یک جریانِ سیاسی به مَردُم نزدیک نباشد نیرویِ بدنه یا اعضاء ضعیف و طیف هوادار محدود میشود.

از آنجائیکه در سیاست، همهٔ سیاست مدارانِ حاظر و کاندیداهایِ بدست گرفتنِ قدرت یک هدف  دارند و فقط بنا به ضرورتِ منافع با هم رقیبند، اتحادشان نیز هیچ تعجبی ندارد هر چند در کلام اظهار دشمنی کنند وحتی لافِ مبارزهٔ جهان بینی و ایدیولوژیک و پیشتازانه  و رهاییبخش بزنند. صحبتها، بحثها، شعارها و حملاتِ پس از یازده سپتامبر دوهزارویک  را بیاد آورید. سالها بعد خانم بی نظیر بوتوداستان طالبان و مسئولیت پاکستان را توضیح داد که اساساً طرح ایجاد طالبان از بریتانیای کبیر آمد، مخارجش را عربستان سعودی داد، اسلحه و لجستیک آنر ایالات متحده امریکا تأمین نمود وپاکستان هم فرزندانِ پناهندگان افغانی را به مکتبِ مُلایان فرستاد و به این ترتیب طالبان » بوجود آمدند. می بینید که « جمع جمع است » و آنوقت ما مَردُم ساده لوحِ کشورهایِ مختلف به خیابانها میریزیم و با تمامِ وجود در پنج قارهٔ جهان فریادِ مُرده باد... زنده باد... میکشیم و از فرطِ غیرتِ دفاع از ارزشهایمان شال و کلاه کرده، سرما و گرما نمی شناسیم و رگِ گردن بیرون زده و پرچمِ افتخاردردست با   مشتهای گره کرده به  « دشمن » حالی میکنیم که « ما هستیم ا

 

 

پیدا کنید همان رهبرانِ آگاه و شجاع را که برایمان دست تکان می دهند و بقولِ شاعری سیاست شناس می خوانند مصرع اول......... مصرع دوم: بس که این ملّت خَراست .» باور کنید جانِ ما نسلِ سوخته گان آتش می گیرد وقتی می بینیم هنوز این دکانهایِ همه چیز فروشی در میان ملّتها و بخصوص مَردُم خودمان بازند و پُر مشتری.

 

فکرش را بکنید برایِ همین شاهکار انگلیسی ـ امریکائی ـ سعودی ـ پاکستانی که عملهٔ آن ( ببخشید بَدنه و هوادارانِ صدیقی ) که در عملیات انتحاری خود و دیگران را بدستور مُلا....منفجر کردند فرزندان پناهندگانِ افغانی بودند که والدینشان آنها را برای اینکه از جنگ و فقر و بیسوادی در افغانستان نجات دهند به پاکستان و خاکِ دوست و برادردینی بُرده بودند. این یک نمونه را گُفتم تا خودتان که ده ها نمونه دیده اید و میدانید و خوانده اید نَه برای داغِ  دل تازه کردنِ نسلِ سوختهٔ ما ونَه برای نا امید      کردنِ نسل جوان که فقط برای هوشیاری بیشترِ آنان برایشان بگوئید. باید واقعیات را بدانند و در آن تعمّق کنند قبل از اینکه  طبق آنچه شاخصِ جوانیست یعنی سادگی و باورمندی و تحّرک وشتاب ازجا بَرکنند و گولِ اسمها و رنگها را بخورند. آخر ما ملل کهن همچون « آقایانِ لُردولرد ساز »هزارهٔ اخیر نیستیم که سیاستشان صرفاً با « خونشان و نژادشان ونبوغ  ویژه شان ومادی پرستی مطلقشان ونتیجه خواهی ازکارِانجام شده شان  » مرتبط   باشد. نخیر،  ما به یُمن وجود ولایاتِ فقیه کلیمی، مسیحی، مسلمان با دهها شاخه و هزاران مذهب و باورِ دیگر، هدایت میشویم و خدا و پیامبران و جهانِ ناشناخته و عِلمِ نداشته و مُردگان وشهدا و بهشت و جهنم وجنّ و پری وهر آنچه که این بی خدایانِ غربی نمی فهمند را ما صدا می کنیم و طرفِ خودمان قرار میدهیم و به این بدبختها که یک مشت کاغذ رنگی به اسم پول دارند و یک مشت آهن پاره به اسم سلاح پوزخند مَلیح می زنیم همراه با آن نگاه ایرانیِ « عاقل اندر سفیه » که همه را کُشته !

بله، در زمانی که بیش از هفتاد درصد مَردُمِ قدیمی ترین تمدّنِ بشری با ثروتی نجومی زیر خط فقراند و گرسنگی و بدبختی ملّتِ ما دیگر هیچ آبرویی برایمان نگذاشته باز هم البتّه باید تا کربلا پیاده رفت و بر سَرِ قبر کسی که آخوندها می گویند قریب چهارده قرنِ پیش مردی از مردان خدا شجاعانه همچون همهٔ یارانش جنگید و کُشته شد بر سَرِ خود بزنیم (هیهات! ) وپول به جیبِ بی انتهایِ آخوندها برای سهم مُرده خوریشان  بریزیم. 

 

سیاست نامِ مستعار استعمار، استثمارواستحمار هرسه با هم می باشد. حالا همراه سیاست چه میل می فرمائید قربان ؟

دنباله دارد

مژگان پورمحسن

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]