مگر خداوند انسان است؟
مژگان پورمحسن

یکی از تضادهای غیر قابل توضیح ادیان باصطلاح توحیدی، شباهت غیرقابل انکار کاراکترهای « خالق هستی» با یکی ازضعیف ترین و شکننده ترین مخلوقاتش یعنی انسان است! خداوند این ادیان زمانی خوشحال میشود که بنده اش به دستوراتش گوش دهد و بدون هیچ تردیدی و سؤالی فرمانبر باشد و مطیع. در انجام اوامر
الهی تعلل نکند و با پیامبرخدا (هر کدامشان که باشد) بحث و جدل و اصطلاحأ یکه بدو ننماید. در هر حال و روزی که هست قدردان و شکرگذار صاحب هستی باشد. اینطور که از متون مذهبی ادیان توحیدی بر می آید و عرفا و صوفیان هم بر آن صحه گذاشته اند اصلأ خدا ما را همچون خودش آفریده!
 
خدا که از ازل تا به ابد حی و حاضر است، او که یگانه است و همتا ندارد، او که زن یا مرد نیست، فرزند و دنباله ندارد زیرا مردنی نیست، او که خالق همهٔ آنچه هست  و نیست می باشد، چگونه نمونه ای، اشانتیونی از خودش درست کرده که حداکثر و بطور استثنائی صد سال عمر می کند، نه ازلی است نه ابدی، مریض میشود و درد می کشد، زن است یا مرد است،ازدواج می کند فراوان فرزند دارد، مطلقأ خلق نمی کند و پس از میلیونها سال که از حیات این سری اشانتیون می گذرد هنوز هیچکدامشان نمی دانند « این آمد و رفت » بهر چه بود. بنظر من ما انسانها هیچ شباهتی با آن منبع و خالق نداریم.
 
ادیان توحیدی از خشم خدا در برابر بی ایمانی به او و شعف خدا با دیدن ایمان و فرمانبری نمایندگانش یعنی پیامبران و رسولانش می گویند. این خشم و رضایت بیشتر صاحب قدرتی یا ثروتمندی را میماند که اعتقاد دارد اگر زیردستانش دستوراتش را عینأ عمل کنند، موفقیت حتمی است و سود فراوانی نصیبش میشود که باز بنا به مزاجش سهمی هم به این زیردستان می دهد و اگر هم نداد اینان از ترس جان و نان باز هم دم بر نخواهند آورد بجز اظهار عجز و نیازوشکر به آن مقام بی همتا! چقدر خدا شبیه بسیاری ازشاهان و ملک داران و رؤسای قوم است. هیچ شبیه خدا نیست.
 
در این ادیان می گویند خدا از یکسو بهشت را برای مؤمنان  و از سوی دیگر جهنم را برای غیر ایمان آورندگان 
تهیه دیده که اولی مايهٔ تشویق و دومی مايهٔ تنبیه است. در زبان فرانسه میگوييم « ترکه وهویج ». یعنی خالق همهٔ هستی هم چیزی بیش ازآن فرد بیشعوری نیست که اگر گوشش نکنی آنقدر رنجت میدهد که مرگ را آرزو کنی واگر گوشش دهی نازونوازشت می کند. این کاراکتر به بیماری مگلومانی و یا انواع پسیکوپاتی میماند و جزء بیماریهای روانی خطرناک برای شخص بیمار و نزدیکانش میباشد. خدای من انسان نیست که از بیماری مثل ما رنج ببرد خواه این بیماری جسمی باشد خواه روانی.
 
خدای این ادیان قهر می کند مثل ما آدمیان، پشتش را می کند و از شدت غیض و کین یک قفل هم به برخی دلها 
میزند که اصلأ نور ایمان ولو با واسطه شدن پیامبران نیزبر آن دلها اثر نکند تا بروند به جهنم! بلاخره معلوم نشد نور خدا باید بتابد یا نه؟ پیامبر برای راهنمايی سیه دلان و نا باوران برگزیده شده یا برای تائيد خدا پرستان طبیعی؟
گویا خداوند تبارک و تعالی خودش در مخلوقش گمشده و نمی داند با این « خدا زاده » چه کند؛ مثل پدران نازنین و مادران گل نسل ما که نمی دانستند با این فرزندان نادان و خود رأی و حرف نشنو چه کنند و همچون ما مادران و پدران این دوره که از هر فرهنگ و ملیتی باشیم گاه حیرت زده به فرزندان خویش می اندیشیم یا نگاهشان میکنیم و می گوييم « این رفتارش دیگر به کی رفته؟!» آیا خدای همه یکی نیست و الزامأ باید قفل دل زدگانی باشند که در این دنیا با انواع جنایتها دیگران را بیازارند و از انواع نعمت ها و لذائذ تا مرگشان سود برند و آنوقت در روز آخر زمان سوت کشیده شود و دوباره زنده شویم و آنموقع این سیه دلان به جهنم روان گردند.
سؤال من از خدای این ادیان این است  « چه اثری دارد؟» هیچ .نوشدارو پس از مرگ سهراب است؟
مگر تو که قادر به همه چیز هستی، نمی توانی در همین دنیا جهنمت را نشان سیاه دلان بدهی و بدون پیامبر و واسطه به خیل ایمان آورندگانت بنگری و بقول خودت به خودت تبریک بگويی؟
 
خدای این ادیان عکس انسان در قاب خیال، آرزو، غرض و مرض آورندگان، نویسندگان، پیش برندگان و عاملان آنها می باشد. من خدایم را در قاب زندگی خودم می بینم یعنی به اندازهٔ عمری که درآخر معادل چشم بر هم زدنی خواهد بود و حتی هزاران تجربهٔ انسانها را نیز اگر بآن بیفزاييم همچون پر کاهی در برابر خورشید است. من آنم که هیچ بحساب نایم. خداوند کجا و این موجود بدبخت که نامش انسان است کجا؟ 
 
مژگان پورمحسن
۳۱ ژوئيه ۲۰۱۷

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]