حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید!
مژگان پورمحسن

سی و پنج سال آزگار پیش، در چنین روزی، موجودی ناشناخته، از عالمی دیگر به میهن عزیز ما رفت و ایران و ایرانی را به فاجعه بارترین اشکال ممکن شکنجه کرد و به آتش کشید و خاکستر کرد. موجودی جهنّمی که مَردم ما بهشتی تصوّر می کردند. دیوی از پست ترین لایه های تاریخ که مَردم ما فرشته می پنداشتند.از مساجد ایران و لُژ های فراماسونی فرانسه و انگلیس و آمریکا آنچنان آواز یکدستی بنفع این موجود ناشناس بلند شده بود که گاه اگر دانشجویِ جوانی مثل من سؤالی می کرد یا حرفهای آخوندها یا دوروبری های این موجود جهنمی را پرت و پلا می خواند، شخصی یا اشخاصی پیدا می شدند که رگ بی غیرتی شان ورم می کرد که « با آقا آشنائی لازم را ندارید.» بله، خمینی را می گویم. بعد از مدتی شد « حضرت آقا» و دیگر نه جواب سؤال می داد نه با بچه های دانشجوی خارج کشوری می نشست. دیگر نوفل لو شاتو را یزدی و باصطلاح دانشجویانِ اسلامی آمده از آمریکا و حداقل یک دوجین آخوند آمده از ایران و نجف و طاهره خانم و زندانی مجاهد آزاد شده محمد و قطب زاده و غیره قُرُق کرده بودند و به دانشجویانی که هنوز سؤال داشتند که « امام را از کجا درآورده اید » نوبت نمیرسید... 
 
بله، برنامه ریزانِ سیاست های جهانی بلدند چگونه از یک آخوند جاهل « رهبر انقلاب » بسازند. پادوهای ایرانیشان هم تحت نام روشنفکر ولیبرال و انقلابی و چریک و مارکسیست و مسلمان و غیرمسلمان هم برای انجام وظایف محوّله آماده اند. شاید بگویید مگر واقعاً روشنفکر یا لیبرال یا مارکسیست و غیره نیستند؟ عرض می کنم پروندهٔ سی و پنج سال گذشته شان رامطالعه بفرمائید و خودتان نتیجه بگیرید. البتّه بدون تشکیلات آخوندی آمدن خمینی به وطن ما و تحکیم قدرتش غیر ممکن بود.
 
سی و پنج سال آزگار است که لحظه به لحظه اش برای اکثریت مردممان جهنّم مجسّم بوده. باید که این بدبختی ضد ملّی را با ارادهٔ ملّی و میهنی و فقط به اتکّای خودمان ازسر راه پیشرفت و تاریخ مان برداریم.
پس از این ننگ و درد سی و پنج ساله امّا هرگز و هرگز فراموش نکنیم که شخصی را از زمینی به آسمانی تبدیل نکنیم. که دیو را فرشته نبینیم. که آقا یا خانم را « حضرت آقا » یا « سرکار خانم » ننامیم. که گور تاریخی بزرگترین توهین به انسان تحت عناوینی نظیر « مقلّد و مرجع تقلید » و « مرید و مُراد » و « رهرو و رهبر» و « حقیر و فقیه » را هر کداممان، نفر به نفر در ذهن و ضمیرمان بکَنیم و با تبّری جُستن از این کُفر مطلق، خود و پیرامونمان را تمیز و پاکیزه کنیم. یادمان نرود که در مقابل آنهایی که همچون خمینی بر ما سوار شدند جا خالی محکمی بدهیم و از مدعیان سیاست سؤال کنیم و در قبال « وقت این حرفها نیست و خون شهدا پایمال میشود »
بیاد بیاوریم که آخوند خمینی و دنباله اش هم از همین حرفها می زدند و می زنند و خفقانِ مطلق ایجاد کردند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]