قرآن و ما زنان ایرانی
مژگان پورمحسن

 
 
در نیمهٔ دوّم قرن بیستم هنوز حضور زنان در همهٔ زمینه های علمی، پژوهشی وفضايی انقدر چشمگیر نبود امّا از سال ۲۰۰۰ به اینسو حتی تعداد دختران دانشجو در رشته هايی نظیر پزشکی، جراحی و حقوق نیز از تعداد 
پسران دانشجو بیشتر شده و این واقعیت جدید مختص کشورهای غربی نیست. از هموطنان ما، زنان حتی در کشورهای غربی نیز با مشکلات بسیاری که به مخيلهٔ دیگران خطور نمی کند مواجه بودند و در حالی که نسل اوّل مهاجرین را تشکیل می دادند به فضا رفتند، بعنوان برجسته ترین مغزهای ریاضی جایزه گرفتند، در بیمارستانهای کشورهای مختلف مشغول انجام پیچیده ترین عملهای مغز و اعصاب، اورتوپدی، چشم وو هستند.
زنان ما به درجات بالای ارتش های غربی رسیده و برای مسئولیت های سنگین و تخصصی و بسیار پیچیدهٔ نظامی برگزیده شدند در حالی که این ارتش ها صرفاً سعی می کنند از تبعیضات سیستِمیک علیه زنان  بکاهند.
 
زنان ایرانی در مدیریت های دولتی کشورهای غربی وکمپانی های عظیم بین المللی تا همهٔ پهنه های شغلی و علمی و حرفه ای حضورفعال دارند در حالیکه  اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها از هیچ ارفاقی بهره نبردند که هیچ بلکه راسیسم موجود در کشورهای غربی را نیز با گوشت و پوست و استخوان خویش حس کرده و با آن مبارزه کرده اند. بسیاری از این هموطنان در شرایط خطر جانی از وطن فرار کرده و تا خود و خانوادهٔ خویش به مکانی امن برسند حکایتها برای گفتن دارند. تازه یادگیری حداقل یک زبان خارجی و انجام اکثر امور خانواده و فرزندان و حداقل یادگیری حرفهٔ جدید و شغل روزانه را نیز بعهده داشته و دارند.
اختلاف فرهنگی و منجمله عاطفی و احساسی ما ایرانیان با مردم دیگر کشورها آنقدر هست که حتی بدون روح لطیف شاعری و حسّ و درک عمیق هنرمند، بلکه با عاطفه واحساس زنانه مان دلمان برای کوچه و خیابان و بازار، نانوا و بقال و سپور محله مان که ترکشان کردیم، همسايهٔ کلیمی مان و مادام و مُوسیو همسايهٔ ارمنی مان پر می زند. برای خانوادهٔ یزدی همسايه مان که عاشق صفا و راستی شان بودیم، برای دکتر سَر کوچه مان که وقت و بی وقت ما را می دید، برای فامیل و دوست و آشنا و بیش از همه برای مردممان و کشورمان دلمان ضعف می رود و باید این درد جانکاه را هم هر روز تحمّل کنیم. دلمان برای خندهٔ مردممان و شادی و آسایش و آرامش و امنیت آنها پَر می کشد و در عوض هر روز خبر هزاران فاجعه و بدبختی مردم عزیزمان را که ناشی از وجود حکومت اسلامی است باید بشنویم یا بخوانیم و همچون خنجری در سینه تحمل کنیم و تازه سعی کنیم
بروی خود نیاورده و کار و وظایف و مسئولیت هایمان را درست و کامل و دقیق انجام دهیم وگرنه شغلمان را از دست داده و همسر و فرزند آسیب می بینند.
 
حال شاهکار قرآن را ببینید که الله پس از ساختن مَرد از گِل و دمیدن روح خود!! در آن گِل یکباره وقتی گِل زنده 
شد تنها کمبودش وسیله ای بنامِ زن بود که خدا معطل نکرد و بصورت اورژانس از دنده یا شکم او بالاخره 
« زن» را بیرون کشید و ... میگویم گِل  که زن لازم ندارد، این روحِ الله بوده که بدون زن حتی دمی 
نمی توانسته بند شود و تحمل کند شاید به عقلش  راه حل بهتری  برسد. امّا متأسفانه چون عقل الله در حد محمد و قومش بوده مطلقاً حکایتی بهتر یا خلقتی آبرومندتر نمی توانسته انجام دهد. 
 
اگر شما بدانید من چقدر خوشحالم که ایرانی هستم و الله در ساخت من و هموطنانم هیچ نقشی نداشته و زنان ما را از شکم مردان بیرون نکشیده بلکه اوّلین کودک انسان مثل امروز از رحم مادرش بدنیا آمده و چون بمدت نُه ماه باید در رحم مادرش میماند پروردگارش برایش لطیف ترین و ظریف ترین و محکم ترین کیسهٔ شگفت انگیز را ساخت. در این کیسهٔ کوچک بچه دست و پا در می آورد، سرش کامل و تنش کامل می گردد و برای خودش بچه در امنیت و آسایش و آرامش است و وقتی وزنش از چند گرم  به سه ـ چهار کیلو رسید  به دنیای بیرون قدم رنجه می فرماید، خواه دختر باشد خواه پسر.
 
فکرش را بکنید ما وقتی می خواهیم منزلی بخریم چند خانه را که تازه مطابق خواست ما آژانس پیدا کرده میرویم و می بینیم و می گوييم اتاقها به اندازهٔ کافی بزرگ نبودند یا دستشويی و حمامها آخرین مدل راحتی را ندارند پس نمی پسندیم. پس ناز شست پروردگار که نُه ماه آن چند گرم تا چند کیلو شود در رحم مادر میخورد، می آشامد، نیازهایش را انجام میدهد و تمیز میشود وبدنش شکل می گیرد و بزرگ میشود بدون قاطی شدن و آن کیسهٔ کوچک که رحم مادر است از کاخ هم برای بچه هزاران مرتبه راحت تر و بهتر است.
 
خُدای محمد « الله » با آن افتضاحی که خودش توضیح می دهد که آدم و سپس « چیزِ آدم » را از او خلق کرد، 
حتی درک نداشت که « این چیزِ آدم » که اسمش را حوّا گذاشته وقتی مثلاً شش ماهه است با زمانیکه دو ساله است و شش ساله و نُه ساله و سیزده ساله و پانزده ساله و بیست ساله فرق می کند. الله همچون قوم عرب 
نمی دانست اصلاً « این چیزِ آدم » از تولد تا زمان بلوغ جسمی و روحی که مینیمم بین سنین هجده و بیست سالگی است آمادگی پاسخگويی به خواسته های جنسی مرد را ندارد. الله اعراب شعور درک مراحل رشد کودک را نداشت زیرا دختر را کودک نمی شناخت بلکه « چیزِ آدم » که هر وقت آدم خواست از او استفاده کند که در فرهنگ الله « حوّا در هر سنّی » وسیله ای صرفاً جنسی برای استفادهٔ آدم = مَرد است. این شاهکار خلقت الله و محمدش.
 
با توضیحات ابتدای این نوشتهٔ کوتاه با کمال مسرّت و خوشبختی عرض می کنم که همانگونه که ملاحظه فرمودید ما زنان ایرانی مخلوق الله نیستیم. پس شما مَردان ایرانی که زادهٔ ما مادرانتان هستید نیز نمی توانید مخلوق اللهِ محمد و ابوبکر و علی ووو باشید. 
 

اگر در برخی از قاره ها و مناطق دنیا، الله و قرآن و محمد بعنوان معبود و کتاب راهنمای حق و پیامبرِ زمینی آن ناشناخته هستند و از اسلام چیزی بیشتر از عامهٔ مردم ما نسبت به هندوئیسم یا اَمیش ها نمی دانند، ما ایرانیان
و بخصوص زنان ایرانی طعمِ اللهی اسلام را خیلی سَریع و در زمان خلیفهٔ دوّم همانگونه که پیامبرش خواسته بود و سنّت قرآن بود کاملاً چشیده و سیراب گشته ایم. علاوه بر آن رایحهٔ بهشتی و دلنواز اللهی را ازحدود چهل سال پیش در حکومتِ اسلامیِ ایران، در حکومت اسلامی طالبان در افغانستان، در حکومت اسلامی عربستان،
در حکومت اسلامی داعش و دیگر حکومت ها یا جریانهای سیاسی اسلامی بر روی و موی و تَن و روح و روانمان هر روز و هر لحظه کاملاً و تمام عیار احساس کرده ایم و درک کرده ایم که خواهرانمان در دیگر ممالک اسلامی چقدر خوشبختند! بهمین دلیل ما زنان ایرانی بهترین شاهدان و گواهان بَرِکات این آخرین دین اللهی هستیم آنقدر که واقعاً نمی دانیم شُکر الله و تسلیم شدگانش را از بیش از سیزده و نیم قرن پیش تا امروز چگونه بجا آوریم که در شأن آن اَربابِ جهان باشد.

سَری کوتاه به کتابِ مقدّسِ الله بزنیم بخصوص که الله اصلاً یک سوره به اسم ما زنان فرستاده. سورهٔ النِساء و قسمت اوّل آیهٔ ۲۴ آن که مثل بقيهٔ قرآن مخاطبانش مَردان است امّا در مورد رفتار با ما زنان است. میفرماید:
« بر شما همچنین حرام است با زنِ متأهل ازدواج کنید، مگر اینکه اسیر جنگی تان باشند...» 
این قسمت « مگر اینکه اسیر جنگی تان باشند » همان است که بر سر دختران و زنان و مادران ما در حملهٔ اعرابِ مسلمان به امپراطوری پارس آمد و بعنوان سنّت اللهی تا روز قیامت باقی خواهد ماند.

امروزه تجاوز به زنان و البتّه کودکان در طول جنگها بالاخره بعد از فعالیتها و مبارزاتِ بسیار زنان بعنوان 
« سلاح جنگی » شناخته شده و آمرین و عاملین بکار بُردن این سلاح بعنوان « جنایتکار جنگی » قابل پیگیری
حقوقی و قضايی هستند.

شهادتهای کتبی و شفاهی بَرخی از دختران و زنانی که در جنگها مورد تجاوز قرار گرفته و گاه به ازدواج اجباریِ با متجاوز یا یکی از آنها در آمده اند بروشنی نشان می دهد که آسیب هایِ وارده به این زنان تا پایانِ عمرشان با آنهاست و بنظر من و بسیاری از متخصّصین در رشته های مختلف که با این زنان در ارتباط فعّال بوده اند ضربات جسمی ـ جنسی و روحی ـ روانی قربانیانِ این جنایت جنگی بهیچ صورتی قابل جبران یا پاک کردن نیست و در اکثر موارد تمامِ وجودِ زن برای بقيهٔ عمرش ویران شده است بطوری که این زنان، کشته و مُثله شدن  بهمراه پدران و برادران و همسران و پسرانشان را میلیونها بار بر زنده ماندنشان دردست اسیرکنندگانشان ترجیح می دهند.

اسارت گرفتنِ زنان و هتک حرمتِ آنان از قدیم و زمانهایِ دور پس از کشتنِ مَردان و از پا درآوردنِ آنها مهمترین « سلاح ویران کنندهٔ » یک کشور، یک ملّت و یک قوم بوده است. اگر قتل عام و کشتن مَردان شکستِ 
دشمن واقعی یا فرضی یا رقیبِ حکومت یا قدرت محسوب می شده و می شود و اکثر اوقات با هدف غارتِ دارايی و بدست آوردن ثروتِ مادی ـ سرزمین، زمین، وسایل، لوازم ارزشمند ـ صورت می گیرد، تجاوز و تخریب جسمی ـ جنسی و روحی ـ روانی زنان با هدفِ نابودی « همه چیز» آن ملّت و مردم و قوم و طایفه صورت می گیرد.

چرا می گویم « همه چیز»؟ زیرا در طول تاریخِ انسان ثابت شده که مادران نه تنها حاملان و زایندگانِ فرزندانِ 
خویشند بلکه نوزاد از مادرش امنیّت، سلامت، زبان و فرهنگ را می آموزد و بدون فراموش کردنِ نقش ممتازِ پدران، باید اذعان نمود که نقش مادران در ادامه یافتنِ زبان و فرهنگ و دین و آئینِ فرزندان و نسلهای یک ملّت  
بی بدیل است. بنابراین پس از کشتنِ مَردان بعنوان قُدرتِ جسمی و نیروی بازدارندهٔ نظامی، باید با به بردگی جنسی و جسمی گرفتنِ زنان، نسل و هویّت آن ملّت و آن مردم را نابود کرد تا از ملّت شکست خورده دیگر هیچ 
چیز نمانَد. این کاری بود که مسلمانان عربستان به فرمان « الله » با زن مجرد و حتی متأهل ما ایرانیان کردند تا 
« عجم » نابود شود و بجز عرب نمانَد. در این آیه الله مشخص می کُنَد که هدفش بَرانداختن بقيهٔ ملتها، اقوام، زبانها و فرهنگهاست. الله چون زنان را صاحب عقل و تشخیص نمی داند بلکه صرفاً  موجودی جنسی برای رفع   شهوتِ سیری ناپذیر و تمام ناشدنی مَرد می داند بنابراین اعتقاد و دینِ زن را اصلاً جدّی نمی گیرد و آنرا منوط به دینِ شوهرش می داند. بنابراین زنِ اسیرشده بالاخره به دینِ شوهرش یا اربابش در می آید و اگر هم زیرِ بار نرفت در هر صورت زن که ارزشی ندارد و کاره ای نیست. اگر بچّه ای هم ایجاد شد مسلمان خواهد بود چون
پدرش مسلمان است و همچون او عرب خواهد بود.

مسلمانان عرب معتقد بودند که با پیروی از الله، پس از کشتن مَردان و سوزاندن اجساد و غارت تمامی اموالِ کشوری و خانوادگی و فَردی مَردُم، پس از به آتش کشیدن مزارع و خانه ها و شهرها، زنانی که شاهد همهٔ این جنایات بوده اند، دیگر بدون هیچ پشت و پناهی، از گوسفند هم رامتَر خواهند بود ولی الله برایشان راه حل های استراتژیک گذاشته که مبادا « زن» قیام کند. پس  با بُردنِ زنان از کشور و محّل زندگیشان ، فروختنشان بَر سَرِ بازارها، از این دست به آن دست کردنشان، به بَردگی جنسی و جسمی گرفتنشان و از بین بُردن هویتشان آنها را آنچنان تحقیر کرده و به ذلّت می نشانند که دیگر از« زَن » هیچ چیز بجز وسیلهٔ رفع شهوتِ پایان ناپذیر و ابدیِ مَردانِ مسلمانِ عرب نمی مانَد. دیگر روحِ زن کاملاً مُرده و ازاوهیچ چیز بجز بندهٔ الله و مَرد نمی مانَد. شاید بگويید شهوت ابدی نه. عرض می کنم مگر در بهشت اَبدی چه خبر است و الله قول حوریانِ...به مسلمانان نداده؟ مگر نمیشنوید جوانان داعشی را که پس از انجام همین کارها با زنانِ ایزدی یا یزیدی و دیگر زنان و کشتن و سَر بُریدن و آتش زدن انسانها هدف خویش را رسیدن به بهشت و حوریان ذکر می کنند.

در مقابلِ این الله و این دین چه باید کرد؟ من در حد شعور خودم و بدون هیچ داعيه ای عرض می کنم مبارزه با این دیدگاه تا جان در بدن دارم. اگر هر کدام ما از این الله و قرآنش و پیامبرش و دینِ اِسلامش بِبُریم و آخوند های زنده و مُرده را از وجودمان و خانه و خانواده و زندگی و اطرافمان بِزُدايیم و انرژیمان را آزاد کنیم بنظر شما 
ایران از این اختاپوس سیاه آزاد نخواهد شُد؟

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]