کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟
مژگان پورمحسن

 

نسل جوانان سال ۱۳۵۷ در ايران را ميشود بازنده ترين نسل مبارز تاريخ شناخته شدهٔ ايران محسوب کرد.

خمينی، ظاهرا پيرمرد روحانی و آيت الله دروغگوترين و کلاشترين آخوند قدرت طلب در آخرين قرون وطنمان و موجودی ضدبشر و ايرانی ستيز و دشمن ايران از آب درآمد. کسانی که صادقانه و از روی سادگی به او دل بسته بودند با هيولايی مواجه شدند که در کابوسهايشان هم نديده بودند. 

از اين نسل درآرزوی آزادی سياسی و استقلال ميهن و بهروزی مردم بخصوص محرومترین اقشار جامعه،

دسته دسته نوجوانان و جوانان به دو سازمانی که رسم چريکی را در زمان شاه برگزيده بودند و بنيانگذاران و کادرهای واقعی و فداکارشان يا اعدام شده و يا در درگيری با مأموران ساواک يا پليس کشته شده وآنها جانشان را فدای آرمانشان کرده بودند، پيوستند. 

من شخصأ نمی توانم به روند حرکت اين دو سازمان ، کيفيت اعضا آزاد شده از زندان ، انشعابهای بسيار در درون زندان و بيرون زندان ووو بپردازم اما با قاطعيت تمام می توانم بگويم که آنچه در دوران رژيم نکبت بار آخوندی ديديم نه سازمان چريک های فدايی خلق جزنی و پویان و احمد زاده و حميد اشرف بود و نه سازمان مجاهدين حنیف نژاد و سعيد محسن و بديع زادگان و برادران استثنايی رضايی.

جوانان سال۱۳۵۷ بدون آگاهی و تجربهٔ سياسی در واقع فقط به اعتبار شهدای اين سازمانها و قلبهای پاک و وجدانهای آرمان خواهشان و با اعتماد مطلق به « سازمان» می پيوستند و به « رهبرانی» گوش و جان میسپردند که هيچ شناخت واقعی از گذشته و حالشان نداشتند. بعبارت ديگر، مذهبی و غيرمذهبی همگی 

« مراجع تقليدی» غير از خمينی را بر میگزيدند. تنظيم رابطهٔ اين نوجوانان و جوانان با سازمانشان بخصوص در مجاهدين همان رابطه ای بود که نوجوانان و جوانان طرفدار خمينی با او داشتند. به اين معنا که چشم و گوش و دل و جان بفرمان سازمان و عاشق و مفتون رهبری آن.

من خيلی دوست داشتم که متخصصين روانشناسی ايرانی و غير ايرانی اين پديدهٔ « عاشقی و مفتونی و مجنونی نسبت به مدلهای ناشناخته و دروغين»  را در ايرانيان عميقأ بررسی کرده و تاریخچهٔ آن و دلايل زیر بنايیش را پيدا می کردند تا بعد به درمان اين بيماری عمومی بسيار خطرناک و ايرانی برباد ده 

می پرداختند. اين احتياج به آويزان بودن معنوی بخصوص به « مردان» زنده يا مرده همراه با مقدس سازی آنها يکی از عجيب ترين و مشمئزکننده ترين عادات فرهنگی ماست که مسلمان و غيرمسلمان و تحصيل کرده و بيسواد و حتی مقیم ايران و مقيم دائم خارجه هم نمی شناسد. خانقاهها در خارجه براه، مساجد پر، مسيحی شدگان بدون شناخت اين دين فراوان ، ايمان آورندگان به زرتشت بدون مطالعهٔ قبلی بسيار در ميان ما  و نذر و نياز کنندگان به امامان و امامزادگان مجهول و چاه جمکران که در داخل ايران چندين ده ميليونیست! 

نوشته های آقای سيامک نادری از اعضای سابق گروه رجوی ما را خوشبختانه مجبور می کند به موضوعی که فوقأ عرض شد بواقع فکرکنيم زيرا  مورد ايشان و اعضا و هواداران مسعود رجوی که  آقای نادری شجاعانه و صادقانه روی ميز همهٔ خوانندگان گذاشته اند متأسفانه از منظرعقيدتی و « عشق و جنون آن » محدود به اين افراد نيست. اما تأسف از آنچه بر سر آقای نادری و ديگر اعضای گروه رجوی آمده برای امثال من بی انتهاست زيرا اساسأ مخالفت من با دولتها و قدرتها و گروههای مسلح توهين و تحقير انسانها و بی احترامی به انسان و تجاوز به تن و روح وروان و جان اوست. با ايجاد فقرو گرسنگی و استثمار انسان بهمين دليل مخالفم. با ساختن زندان و سلول و دستگيری و کتک زدن و شکنجه و تجاوز و زندانی سياسی و عقيدتی بهمين دليل ضديت دارم. 

يا بايد انسان از بدو تولد تا مرگش در تماميت وجودی اش در فکر و عملمان محترم شمرده شود و بکار بردن هیچ نوع خشونتی مجاز نباشد و با تمام وجود و انرژی برای پيشبرد ودرک اين ارزش و جا افتادن آن در ميان مردم کوشيد يا اين که زورگويی، اعمال خشونت، استثمار و قتل و تجاوزوغارت را پذيرفت و دم بر نياورد. 

برای رجوی ادای خمينی را در ميان عاشقانی نظير آقای نادری و هوادارانی نظير آقای مصداقی و همراهانی چون آقای يغمايی و دوستانی چون آقای روحانی و آقای قصيم درآوردن هزاران بار بدتر از شخص خمينی است زيرا آن اهريمن  جنايت های خويش را علنأ و در برابر دوربينهای تلويزيون می گفت و رسمأ از دستگيری و زدن وکشتن و تمام کش کردن مجروح در خيابان و سنگسار و قتل عام زندانيان دفاع می کرد درصورتی که رجوی در مقابله با چنين طرز تفکر و ديدگاه اسلامی و عملکردی داد سخن می داد و با چنین موضعی به نسل جوان دست يافت و از کيفيتهای صد هزاران قلب تپندهٔ عاشق آزادی و مردم سود برد. قلبهای اکثر آنها بفرمان  خمینی جلاد از حرکت باز ايستاد و مردم ايران از شجاعترين نسل قرون اخيرشان محروم شدند. 

اکنون در برابر اتهامات وارده به او از سوی اعضا سابق خودش بخصوص آنچه که آقای سيامک نادری با سند و مدرک و اسم و رسم برملا کرده مسعود رجوی يک راه بيشتر پيش رو ندارد و آن نشان دادن  خود در برابر دوربين تلويزيونها و پاسخ دادن به سؤالات بسيار و سپس حضور در ملأ عام و منجمله دادگاهها برای دفاع از خود و عملکردش در برابر اتهامات و شکايات اعضا سابق و خانواده های اعضا اين گروه است در غير اينصورت اینبار نه تنها مسعود رجوی که تمام گروهش را می توان « مرحوم» محسوب نمود. 

ايکاش فقط اين يکبار در زندگيش شجاعت پذيرفتن مسئوليتهايش را داشته باشد.

 

جاويد ايران

مژگان پورمحسن

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]