جنگ با رژیم خیر سرتان
مژگان پورمحسن

معنی جنگ مشخص است: روياروی دولتها يا رويارويی دولت حاکم بانيروهای شبه نظامی مخالف آن دولت يا رويارويی مسلحانه بين دويا چند گروه مسلح.
درديپلماسی اصطلاح جنگ سياسی نيز وجود دارد که عمدتأ به کشاکش دولتها برسرمنافعشان اطلاق ميشود. معمولأ جنگ سياسی قبل وبهنگام جنگ نظامی و تا پايان تخاصمات ادامه دارد اما بسياری اوقات نيز جنگ سياسی بين دولتها بدون رويارويی نظاميست.
 
وقتی خبر سی خرداد۱۳۶۰ را شنيدم هم خوشحال شدم ، هم تعجب کردم و هم ناراحت شدم. خوشحال شدم برای اينکه بلاخره با دوسال و نيم تأخيرمجاهدين هم فهميدند پاسخ به خمينی قربان صدقهٔ وی رفتن و بازی با جناحهای رژيم نيست و با اين رژيم ضد مردمی دوستی و حتی باصطلاح بازی، شکست تمام عيارهمهٔ پرنسيپ های انسانی است. فکر می کردم بلاخره رهبران يکی ازبزرگترين نيروهای سياسی سراسری ايران درآن تاريخ پی بردند که آخوند استاد جهل و فريب وخشونت بی انتهاست ولی نه، من اشتباه ميکردم.
حتی پس از سی خرداد۶۰ هم رهبری فراری نفهميد وگرنه دههها بعد هنوز با ‌ نامه نگاری نميکرد و منتظرشکستن تغارآخوندها نبود که ماستی ـ قدرت سياسی ـ بريزد به کام کاسه ليسان ـ منتظران قدرت.
 
درآنزمان خوشحال شدم که ببينم مسعود رجویِ چريک که می گفت «وای بروزی که گلوله را با گلوله پاسخ دهيم» و«ای گلوله ها بگيريدم» خودش چگونه خمينی را می کُشَد و بقيهٔ سرانِ چريک اين سازمان چگونه تاروپود اين جانيان درقدرت را درهم می پيچند. چقدرساده لوح بودم وقتی شنيدم رجوی خودش دَررفته حالم از او بهم خورد.
 
از اعلام مبارزهٔ مسلحانه توسط مجاهدين تعجب کردم زيرا نيرويی علنی، غيرنظامی، دوره نديده که اکثريت هوادارانشان هر روز درخيابانها وسرچهار راهها از بی سروپايان بسيج شده و طرفداران حزب الله خمينی و کميته ای وپاسداربا لباس وبدون فرم کتک ميخوردند، مجروح ميشدند و حتی کشته ميشدند بدون اينکه قدرت دفاع ازخود داشته باشند چگونه می توانستند با دست خالی با رژيمی سراپا مسلح بجنگند.
 
 
با چنين نيروی غيرچريک وغيرنظامی و غيرآماده، اعلام جنگ مسلحانه با خمينی يعنی به کشتن دادن هزاران نوباوه دبستانی ونوجوان دبيرستانی و جوانان دانشجو و خانواده های جوان بود. ظاهرأ و بنا به مقدمهٔ رجوی درکتاب عاشورای مجاهدين، وی درخفا و از مدتها قبل به برخی رؤسای اين سازمان آمادگی ريختن کل نيروهای اين سازمان درچنگال ضحاک جماران را مژده داده بود! و چون اين سازمان فقط زبان مسعود رجويست البته هيچ سندی مبنی برزمان و تعداد حاضرين و صورت جلسهٔ چنين نششست مهمی و صحبتهای حاضرين وجود ندارد. بعيد ميدانم آدم معقولی با شناخت نيروها از يکسو و شناخت درست ازخمينی درچنين جلسه ای وجود داشته و درمقابل موهومات رجوی ايستادگی نکرده باشد.
 
اما ناراحتيم دراين بود که حتی ازخارج اين گروه هم ميشد چشم اندازبزرگترين خونريزی رژيم و به مسلخ فرستادن نسل کبوترهای خونين بال را ديد و بعد ديديم که رژيم تماميت دارايی انسانی نتنها مجاهدين بلکه دارايی انسانی تمام احزاب ، سازمانها و گروههای سياسی را آتش کُش کرد.
کفگيرادعاهای رجوی همان روزهای اول قتل وبجوخهٔ مرگ سپردن ميليشياهای دبستانی و راهنمايی بدون اينکه آنها اسم خود را گفته باشند و احراز هويت شده باشند،با آن عکسهای معصوم ومظلومشان درروزنامه ها، بله کفگيرجنگ مسلحانه بزمين خورد اما هيهات از ذره ای شرف که در برابر مردم ايران و خانواده های آن عزيزان تکه تکه شده، بجوخهٔ تيرباران سپرده شده و آن سروهای سربدارعذرتقصيرازبودِ درسوراخ خويش ونبود نسل بهارن ايران بخواهد که ديگروطن بهارندارد.
 
۹ ماه پيش مبارزو نويسندهٔ ارزشمند آقای ايرج مصداقی در کَپری و بی حسی عمومی ايرانيان بدون سروصدا خون تازه ای دروجود همهٔ ما خارجه نشينان متنفر از رژيم جمهوری اسلامی تزريق کرد و من شخصأ از ايشان بابت دستگيری حميد نوری که درسال ۱۳۶۷ درزندان گوهردشت تحت نام حميدعباسی زندانيان را بسوی هيئت مرگ و حتمأ حسينيهٔ حلق آويز هدايت ميکرد ميليونها بارقدردان و سپاسگزارم. باندازهٔ تک تک عزيزان ايران با هرفکرو اتهام دروغينی که رژيم به آنها نسبت داده از دستگيری اين جانی و قاتل سپاسگزارم. باندازه هرشلاقی که برکف پا يا بدن نسل خونبارمان توسط همين جانيان فرود آمد از آقای ايرج مصداقی وهم يارانشان سپاسگزارم.
رجوی چون با وجود چندين هزارنيرودرسراسرجهان و داشتن منابع مالی عظيم و وکلای درجه يک درتمامی اين ۳۹ سال قادرنبوده ازفوج جانيان و مجاهدکشان رژيم که مرتبأ درحال آمدورفت هستند حتی يک نفر را بدست عدالت کشوری بسپارد و تا برگذاری دادگاه و حکم نهايی آن بايستد حال احساس توسری و عقب افتادن کرده و ساديک وار بجای جنگ با رژيم با آقای مصداقی درمی افتد. ترسوبيا بيرون.
 
۲۴اوت۲۰۲۰
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*جنگ با رژیم خیر سرتان  [2020 Aug] 
*يک کوه درد و يک دريا اشک [2019 Aug] 
*سرنگونی جمهوری اسلامی دردرون وطن است! [2019 Jul] 
*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]