جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد
مژگان پورمحسن

روزها و شبهای فلسطینیانِ غزّه زیر بمباران های لاینقطع رژیم استعمارگر، نژاد پرست، فاشیست، جنایتکار، دروغگو و فریبکارِ اسرائیل با بیش از ۱۵۰۰ کشته و بیش از هفت هزار مجروح می گذرد.

اسرائیل تنها به اصطلاح « کشور» جهان است که یک پادگان عظیم است که مردمانش از زن و مرد، بقّال و کشاورز، بیسواد و استاد دانشگاه، سیاستمدار و تن فروش ، زن خانه دار و جاسوس اطلاعات همگی سرباز و افسر و نظامی هستند. هیچ کشور دیگری چنین پادگانی نیست که با سوت نظامی بیکباره شهری و روستایی، جوان و پیرو مرد و زن، اونیفرم به تَن، چکمه به پا، اسلحه به دوش و تعلیم کامل دیده با دانش نظامیِ به روز شده و آشنایی کافی به اکثرمدرنترین تجحیزات نظامی وارد جنگ شود. اسرائیل پادگانی است بنا شده رویِ سرزمین هایِ اشغال شدهٔ فلسطینیان که بر اساس نقشهٔ اولیهٔ « اسرائیل بزرگ » با فریب، دروغ و بخصوص استفاده اززورو همچنانکه برصفحات تلوزیونها واینترنت ملاحظه می کنید با محاصرهٔ حیاتی و ترددی مردم بی دفاع فلسطین، آنها را از هوا، دریا وزمین، بدون لحظه ای توقّف بمباران می کند، میکشد، میسوزاند ونابود می کند. برخی ساده لوحانه می گویند « بلايیکه هیتلرسر یهودیان آورد را حالا اسرايیل سر فلسطینیان در می آورد». عزیران، جنگ جهانی دوّم که ربطی به فلسطینیان ندارد وچهار سال طول کشید.

نقشهٔ اسرائیل را ازقرن نوزدهم اجرایی کردند. هدف قدرتهای معارض دردوّمین جنگ جهانی منجمله هدف هیتلر بهیچ وجه بیرون کردن یهودیان از سرزمین آبا و اجدادیشان نبوده. هرگونه شباهت سازی بین طرح ایجاد اسرائیل و جنگ دوّم جهانی که درآن بیش از بیست میلیون نفراز اتباع بسیاری کشورها، ازفرهنگ ها وادیان مختلف  که درمیانشان چند صد هزار نفرنیزمنتسب به یهودیان بودند،  قربانی شدند یک اشتباه تاریخی و یک خیانت عظیم به وجدانِ انسانی است. اینچنین « اسرائیل جنایتکار و دوَل ایجاد کننده و حامی اش را از ابتدا تا به امروز» از زیر ضربِ وجدانِ انسانی به در بردن اگر چه از سوی افراد عادی غیر عمدی و به دلیل عدم شناخت تاریخی ـ سیاسی و منافع استراتژیک سرمایه داری است امّا از سوی سیاستمداران و سیاست بازان، تاریخ دانان و فیلسوفان و مطلعّان مردم فریبی، کلاشی و بی پرنسیپی است.

یهودیان محترم ایرانی، شما که مثل میلیونها هموطن دیگر ایرانی بخاطروجود رژیم  منحوس آخوندی وطن آبا واجدادی خود ـ ایران عزیزمان ـ را ترک کرده و در نقاط دیگراین کرهٔ خاکی زندگی می کنید و برخی هم با تبلیغاتِ  صد سالهٔ « موطن کلیمیانِ جهان » ساکن اسرائیل شده اید، واقعیت ها را به همه بگوئید و بنویسید. شما که می دانید اجداد شما، برخی از چهل ـ پنجاه نسلِ سابق ایرانی بوده اند. پس اجازه ندهید جنایت هایِ اسرائیل بنام شما و دیگر یهودیان تمام شود. فراموش نکنیم که خون این نوزادان و کودکان معصومِ فلسطینی دامنِ بانی و باعث و حامی و توجیه گر آن را می گیرد و برای یهودیان که می دانید دست درخونِ معصوم داشتن به کجا می انجامد؟

 

 

یک توضیح ضروری

مژگان پورمحسن

 

در مطلب کوتاهی راجع به غزّه ودر رابطه با کشته شدگان «غیرنظامی »در جنگ جهانی دوّم عدد بیست میلیون نفر نوشته بودم. با عرض معذرت از خوانندگان فراموش کرده بودم اصطلاح فارسی « غیرنظامی» را اضافه کنم. خوانندگان محترم توجه دارند که تمامی آمارها حتی در دقیق ترین پژوهشها در مورد قربانیان غیرنظامی درجنگ های جهانی عددی تقریبی است. در مورد قربانیان یهودی، نمی دانم خوانندگان محترم چقدر با دین یهود آشنایی دارند و مثلاً در ایران در خانواده های یهودی بوده اند یا لا اقل رفت و آمد فعّال داشته اند و باصطلاح قوانین رایج دریهودیان را می دانند. تعداد واقعی  یهودیان که اکثریتشان درکشورهای مسلمان سکونت داشتند   تا قبل ازتشکیل اسرايیل  هرگز شش میلیون نفر نبود که چنین تعدادی از آنها فقط ازچند کشور اروپايی در «شوآ» کشته و یا در کوره های آدم سوزی خاکستر شده باشند.

یهودیان ایران را بیاد می آورید که با غیر یهودیان باصطلاح قاطی نمیشدند و تبلیغ دینی برای یهودی شدن نمی کردند و ازدواج با غیر یهودی نمی کردند؟ تازه در کشورهای مسلمان درصد سال گذشته ، یهودیان به نسبت امنیّت داشتند و گر نه در اروپا حتی در قرون گذشته یهودی کشی و مجبور کردن یهودیان به مسیحی شدن رایج بود.

از بعد از جنگ دوّم جهانی آمار عجیب و غریبی از هر نظر در مورد یهودیان داده می شود. بقول یکی از دوستان یهودی ام، « آمار کشته شدگان و ثروت یهودیان در اروپا در جنگ جهانی دوّم را آنچنان اعلام وبرآن  تأکید می کنند که گويی تمام ثروت جهان قبل ازجنگ  دردست یهودیان بوده و بانک ها صرفاً پولِ یهودیان را نگهداری می کرده اند !!» آخر ثروت قدرت می آورد. چطور ممکن است صاحبان ثروت و قدرت در اروپای قرن بیستم را میلیون میلیون در کورهٔ آدم کشی انداخت و این « صاحبانِ جهان» هیچ قدرت دفاعی از خود نداشته باشند؟!

جنگ دوّم جهانی مثل تمام جنگها بر سر ثروت و قدرت بود و مثل همهٔ جنگها، برندگان آن ثروتمند تر و پُرقدرت تربیرون آمدند. حالا تحقیق بفرمايید پس از دوّمین جنگ جهانی کدام قوم ثروتمند تر و پر قدرت تر بیرون آمد و کنترل همه چیز از سیاست تا ایديولوژی و فلسفه و فرهنگ ووو  را بدست گرفت؟

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]