ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم
مژگان پورمحسن

نسل من با شعارواقعگرایانه « چو ایران نباشد تن من مباد » شکل گرفت و بنظر این حقیر، ما ایرانیان در مجموع سه نوع تنظیم با ملّی گرایی داریم: نوع اوّل وطن پرستی است یا بعبارتی « جانم فدای ایران»، نوع دوّم وطن دوستی است و نوع آخر وطن دزدی یا وطن چاپیدن است.  وطنفروشان هم از بحث من خارجند.

اگر کشوری بنام ایران و مردمانی بنام ایرانیان امروز در جهان وجود دارد مرهون شرف ملّی، غیرت ملّی، شجاعت و پاکبازی همان دو گروه اوّل است و اگر ایران ما در جایگاهی که می بایست باشد بهیچ وجه نیست بدلیل

همان گروه سوّم می باشد که با میهنشان آن می کنند که گاه دشمن خارجی نیزاز انجام آن شرم دارد. 

خوشبختانه ایرانیان وطن پرست و وطن دوست زیادند و حتئ اگر به خاطر سرکوبی که حکومت ایران بر ایرانیان روا میدارد میلیونها ایرانی نظیر بنده در کشورهای دیگر زندگی میکنند امّا روزی نیست که یاد وطن و هموطنانشان نباشند و این عشق بی شاعبه را به فرزندانشان منتقل نکنند.

مدتّی پیش در کنفرانسی بودم و از ایران صحبت کردم،از ایرانی که در روح و ضمیرم نقش بسته. پس از جلسه افراد مختلفی که همه سیاسی (دارای مشاغل سیاسی از کشورهای مختلف) بودند به سراغ من آمدند و نظراتشان برایم جالب بود. آقایی از من پرسید « شما کِی به ایران میروید؟» پاسخ دادم متأسفانه به این زودی نخواهد بود و افزودم که البتّه چون فعلاً همه چیز در وطن من برعکس است، شما که ایرانی نیستید به راحتی میتوانید بروید

آن آقا بمن گفت « خانم عزیز،من دیپلمات هستم و کشور شما را می شناسم و به ایران هم سفر کرده ام. ولی اگر روزی شما ایران رفتید من میخواهم به مملکت شما پناهنده شوم!» وقتی باو گفتم آقا، اگر روزی اوضاع برگردد و من هم بتوانم ایران بروم من که کاره ای نیستم، آنچه از ایران گفتم ایران در فکر و قلب و ضمیر من است و من حتی بعدازملّاها نمیدانم چه خواهد شد. با کمال دقّت به حرفهایم گوش  داد ومجدداً گفت « روزی که شما به ایران بروید من خبردارخواهم شد. آنروز شما وطنتان را ساخته اید نه در ذهن و دلتان بلکه با هموطانتان که مثل شما عاشق وطنشان هستند آنوقت میارزد که به آن کشور پناهنده شد.» من احمقانه جواب دادم « حتی اگر چنین شود مسلماً اولین موضوعی که حلّ شد می خندید و دست داد و گفت « من که نیاز مالی و مشکل دیگری ندارم، امّا به ایران شما پناهنده خواهم شد.

هموطنان عزیز،

ایرانِ ما و مردم شریف ما سالهای طولانیست که آبِ خوش از گلویشان پائین نرفته، روی امنیّت و آسایش خیال به

خود ندیده اند. هر چقدر زحمت کشیده اند نتیجه ای نگرفته اند. وطن پرستان به صلاب کشیده شدند یا دِق کردند. وطن دوستان از همه جا رانده و وامانده شدند. بی وطنانِ ایران و ایرانی چاپیده گان  گردن کلفت کردند و در اقصئ نقاط عالَم ثروت ملّی را یا با جهل وبی عرضگی بر باد دادند و یا تا چندین پشت خود را بستند. آنچه تا کنون گفته ایم و انجام داده ایم در داخل کشور یا در خارج از کشور و هیچ نتیجهٔ مثبتی در راه استقلال کشور،

رشد و پیشرفت مملکتمان و سلامت و امنیّت و رفاه مردممان نداشته را دور بریزیم و بجز موفقیّت کشور و ملتّمان به هیچ چیز نیندیشیم. بهوش باشیم و نگذاریم آبروی این زیباترین و غنی ترین فرهنگ را چاقو کش اوباشان تعیین کنند

. نگذاریم دزدانِ  وطن فروش این عمیق ترین هویت انسانی را به وجود پلید خود بیالایند و ما ایرانیان را بی آبرو کنند. آخر لختی در ذهنمان لا اقل به زمانی دیگر در تاریخمان برویم،  آنزمان که ایرانی هویت خودش را داشت. می گویید چگونه بودیم؟ انسانهایی قد برافراشته و محکم ونه خمیده و لرزان. مرد و زن حقوق انسانی مساوی داشتند و البتّه زنان بدلیل توان بارداری حقوقی کمی بیشتر. انسان به نوع بشر گفته میشد و ربطی به رنگ پوست، سنّ، میزانِ سواد و دارایی، زبانِ محلّی و قومی وباورهای مذهبی این و آن نداشت. در ایرانِ ما هیچکس درهیچ شرایطی اجازهٔ تملّک برفکر،عقیده، نظر، باور، مذهب،عمل و جسم وجان هیچکس را ندارد. تصمیمات بزرگ کشور توسُط نمایندگان مردم که می بایست خود در فکر و در عمل و سابقهٔ زندگی نماد مسّلمی از این ارزشهای برشمرده باشند گرفته میشود. نمایندگان از میان وطن پرستان و وطن دوستان که این هویّت را در عمل و طی حداقل پانزده سال مستمراً قبل ازموقع کاندیداتوری اثبات مستّدل کرده باشند و در صورت راُی مردم انتخاب میشوند گرفته میشود. شاید بپرسید با انبوه آخوندهایی که عمّامه از سر خواهند برداشت و چون پاسدارانی که در رنج و شکنج مردم دست دارند فرم پاسداری در خواهند آورد و چون شکنجه گران و زندانبانان و آدمکشانِ رژیم ریشها را از ته خواهند تراشید و با انبوه دختران معاویه، فرهنگ عمیقاً انسانی ایرانی چه می کند؟ ابتدا باید جرم او در دادگاه اثبات شود، جرمها و جنا یتها مشخّص گردند، آنموقع چون در فرهنگ ایرانی نه تقاص داریم نه کشتار، نه اعدام داریم نه شکنجه،  نه بخشش و فراموشی جنایت داریم، من (برغم اینکه دراین مورد تخصصّی ندارم)   پس از مطا لعات و گوش فرادادن به صحبتهای قربانیان بسیارِخشونتهای سیاسی یا مذهبی وآسیب دیدگان از سبعّیت انسانی راهی پیدا کردم که اگرنَفَسی  بود و رسیدنِ آنروز به عمرِما وصال داد به عنوان یک پیشنهاد بین مسلّماً پیشنهادات ارزندهٔ دیگر خدمت شما سروران عزیزخواهم گفت. 

ادامه دارد

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]