ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم
مژگان پورمحسن

از آنجائیکه در قسمت پنجم این مجموعه تحت عنوان « ما ایرانیان و سیاست » به این رسیدیم که از نظر بنده به عنوانِ یک ایرانیِ معمولی، آنچه که بما ایرانیان ـ بخصوص کسانی که مسلمانِ شیعه هستند یا در خانوادهٔ مسلمانِ شیعه متولد شده و پرورش یافته اند ـ تحتِ نام اسلام محمّدی وعلوی انتقال یافته آ موزشهایِ آخوندی و با تحریف آشکارِ قرآن بوده وهست  و بنا براین مطلقاً ارزش دینی ندارد.

 امّا امروز، سی و چند سال پس از به قدرت رسیدن مطلق آخوندها درمملکتِ ما کسی نمی تواند ادعا کند که هیچ ارتباطی بین آنچه اشتباهاً موسوم به « روحانیت شیعهٔ ایران » است با « سیاست » وجود ندارد. هم نسلانِ من سریالِ معروف « دائی جان ناپلئون » را بخاطر می آورند و جملهٔ بیاد ماندنی مرحومِ « مَش قاسم » که می گفت :

« آقا، کار کارِ انگلیس هاست. »  بله دوستان، بزرگترهایِ ما که خود سیاسی بودند و سیاست شناس، به محضِ اینکه باصطلاح شلوغ شد، سالِ ۱۳۵۶ گفتند « سالِ دیگر یعنی ۱۳۵۷ زمانِ تجدید قراردادِ نفت ایران با انگلیسی هاست. اگر شاه زیرِ بارِ قرارداد بنفع انگلیس ها نرود نمی گذارند بماند و مثلِ همیشه آخوند ها را از آستینشان بیرون خواهند آورد وجوانانِ که فوری شاخ جیبشان می رود( کلاه سِرِشان می رَوَد )  و جُهّال هم به فرمانِ آخوندها خواهند دوید. » براستی آنها که سیاست را می شناختند فهمیدند امّا جوانانِ پُر انرژی و شورشی ما نمیفهمیدند آخَر « آقایِ لُردِ صاحبِ دنیا » وعموزادگانشان دررأس سرمایه داری و استراتژیست هایشان  که نمی گذارد ملّتِ ما سَری در میانِ سَرانِ  دنیا در بیاورد و ایران « سوییس » خاورمیانه شود و « مانند ژاپن » بی مزاحمت برای بُزرگانِ جهان پیش رود. آخر سیاستمداران، واقعیت ایران و ایرانی و رَوَند چند صد ساله اش را خوب می شناختند در حالیکه نسل من هیچ نمی دانست. بله، پیش بینی بُزرگانِ ما درست درآمد و عمامه و نعلین

ظاهر شُد و خودِ من با حیرت به صحنه نگاه می کردم. آخر فدائیان خلق و مجاهدینِ خلق و به زبان رژیم شاه

« خرابکاران » بودند که در جنگِ چریکی شان کُشتند و کُشته شدند. تعدادِ معدودی از اعضاء و هوادارانِ اینها بودند که چون « کاره ای » نبودند در زندان بودند و حبس گرفته بودند و زندانیانِ سیاسی محسوب می شدند. آخوند که بجز روضه خوانی و مفت خوری و دروغ گویی وچشم چرانی سابقه ای در نسلِ ما نداشت که بخواهیم بدنبالِ او مبارزه برای سرنگونی شاه بکنیم ! اصلاً  این حرف به جُوک بیشتر میماند تا واقعیت. آخَر بدنبال آخوند میشود روضه خوان شد، دروغگوشد، دُزد ناموس و فاسد شد، مُفتخور شد. مسلماً همراه با آخوندها مبارزه و فداکاری برایِ خَلقِ محروم نمیشود کرد. آخَرآخوند اصلاً به محرومین نمی اندیشد. از محرومین که چلومرغ در نمی آید. از فقیر که سهمِ امام نمیشود وصول کرد. تولیت شدن که مَنصوبِ فُقراء نیست. سهمِ حوزه و آیت الله و مُجتهد و حتی خادِمِ حَرَمین را که سکینه رختشور با شوهر نابینا و ده سَر عائله نمی دهد. آقایِ فلان السلطنه و فلان الدوله و بهمان الملوک و دیگر حداقل « آقای آقا...» را می باید دید و عرض سلام وادب کرد و دستها را بهم مالید و وجه را البته همیشه به اسم و تحت عنوانِ « رسیدگی به دیگران، طلاب، زنانِ بیوه و فرزندانِ بی سرپرست گرفت.»

 

بزرگترین قدرت آخوندها در تاریخ ایرانِ پس از اسلام در« ساختن و پرداختنِ روحِ » مَردُم ما بود. عظیم ترین شکستِ انسان به صفتِ فردی و جمعی جَذب شدن در یک تفکّر یا ایدیولوژی یا باور است و شارلاتانهایِ تاریخ، بزرگترین جنایتکارانِ تاریخ بشر « هُنر اصلی شان » یا توانمندی اصلی شان همین جَذبِ توده های مَردم بوده است. تا لشگری انسانی ( خواه مسلّح خواه غیر مسلّح ) دنبالِ کسی نَدَوَد و برایش دست و پا نکوبد و در برخی مَوارد سَروجان ندهد، آن تفکّر که مسلماً رهبرانی دارد به جایی  نمیرسد وآن رهبران به برآورده کردن آرزوهایشان و گشودنِ عقده هایشان نمی رسند و در این جاست که ازدواجِ دین ( یا ایدیولوژی ) با سیاست امکان پذیر میشود. هر چه این موجِ انسانی فُزونتر و متراکم تر و گوش بفرمان تر باشند قدرتشان بیشتر است. نمونه هایِ تاریخ معاصردراروپا نازیستها، فاشیستها، کمونیستها ودرخاور میانه مُرتجعین اسلامی و صهیونیستها  میباشند.

 

 امواجِعظیمِ انسانی و توده ای در ایرانِ قبل و بعد از انقلاب را خمینی با شبکهٔ عظیمِ آخوندی که در هر دِهی  آخوندی بود یا رفت و آمد داشت رهبری کرد. آخوندها در واقع آنچه را ظرف قرنها در ذهنِ مَردم کاشته بودند با تبَعیتِ مَردُم از خمینی بَرداشت کردند و هزار و چهار صد سال دروغ و ریا وعُقده وبد ترین انحرافاتِ  اخلاقی را با بدست گرفتنِ قدرت به نمایش گذاشتند. سیاستِ ایران آخوندی شد و خیالِ « لُردها » و  فراماسونها و  صهیونیستها و برژینسکیی ها و کمیسیونِ سه جانبه و بیلدِربِرگ و صاحبانِ ثروتهایِ نجومی از بابتِ ایران و منطقه تَختِ تَخت شد و همهٔ این « برادرانِ کاملاً مکتبی » از جمهوری اسلامی صد در صد راضی اند و مَسرور. آنوقت گروههایی از مردم از داخل و گروههایی از مخالفینِ رژیم در خارجِ کشور به همین « برادرانِ کاملاً مکتبی » آویزان میشوند که اینها رژیمِ تحتِ فرمان خودشان در ایران را بَردارند و به جایش یک رژیمِ مستقل و غیرِ وابسته و ملّی همچون مصدق وسکولار همراه با دمکراسی و برابری حقوق زن ومرد به ما هدیه

دهند!!!! باید گفت « موش شما را نخورَد که انقدرسیاست شناس هستید ! »

 

دوستان، آخوندها از ارزشمند ترین ثروت ملّی یعنی مَردمِ ما هر آنچه دستشان رسید را پرپر کردند. فرزندانِ شجاع و فداکارِ ایران را که به عشقِ آزادی مردم بپا خواستند  با سَبُعانه ترین روشها شکنجه کرده و کشتند. مغزهایِ این کشوراز میهن شان فرارکرده و به خدمت دُوَلِ خارجی درآمدند. دهها میلیون استعداد هایِ انسانی را روزانه میسوزانند. خاک و آبِ مملکت را به خارجی می فروشند و از بی شعوری برباد میدهند و محیطِ زیستی باقی نمیگذارند که ایران و ایرانی باقی بماند. دارایی های طبیعی ایران را ارزان می فروشند و جیب بی انتهای آخوندها و شرکاء خارجیشان را پُر میکنند. ببینید کشورهای هم جوار که قبل از خمینی بیابانِ برهوت و تلّ خاکی بیش نبودند از جیب خالی شدهٔ مَردُمِ ایران کالیفرنیا و سانفراسیکو خلیج فارس شدند و کاخها ی زیبا و آثار باستانی و تاریخی و خانه هایِ قدیمی ایران تلّ خاک شدند و اصفهان و رضائیه و اهواز و بقیهٔ شهرهایی که رودخانه داشتند حالا بیابان و نمک زارشده اند. آخوندها ثروتِ تمامِ مردم ایران را دزدیده اند و تا سر کار باشند خواهند دزدید و ایرانی باید از فقر و گرسنگی در خیابان در کارتن بخوابد و در خارج آوارهٔ این کمپ پناهندگی به آن یکی کمپ شود و دخترانِ معصومش را در بازارعربها بفروشد!!! واقعاً و بحقّ با آخوندها ما ایرانیان خاک به سَر شدیم. این اصطلاح ایرانی با آمدن خمینی به ایران مصداقِ دقیق حالِ ما شد زیرا ما ایرانیان در مقابل آخوند ها خَم شدیم و خاک شدیم.

بله خاکِ زیرِ پایِ آخوند شدیم و آن خاک را طوطیای چشممان کردیم و کورشدیم. با این خاک شدن در برابر ولی فقیه و امام و رهبرِ عقیدتی، ما بصیرتمان را تماماً از دست دادیم و خود بخشی از « او» و « هویت او» شدیم، پس دیگر « او» را ندیدیم و ظلم و جورِ او بر خودمان را فداکاری او دانستیم.  وقتی هزاران بچهٔ مدرسه رویِ مینهای جبهه منفجر میشدند به والدینشان تبریک وتسلیت می گفتیم و برخی غُصهٔ « امام » را می خوردند و میگفتند:« پدر و مادر کیست، صاحبِ عزا امام است.»  برخی میگفتند « باید از خونهایمان دریا و اقیانوس راه بیندازیم و همیشه در عاشورا باشیم تا بتوانیم شُکرِ وجودِ امام را بجا آوریم.» فریاد میزدند « الله واکبر خمینی رهبر»

 

دنباله دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]