ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم**
مژگان پورمحسن

بواقع هیچ ملتّی همچون ما ایرانیان قادر نیست « امام » بسازد آنهم نه امام ایرانی و فقط در کشور خودمان، خیر ما میتوانیم در قلبِ شهرِ نور، پاریس، در هر زمان « امام ها » رو کنیم. فکرش را بکنید در سال ۱۹۷۸          مگرما نبودیم که یک آخوند در آب نمک خوابیده در عراق را به پاریس آورده و بکمک برادرانِ صد در صد مکتبی والری ژیسکار دِستَن، رئیس جمهورِ وقتِ فرانسه و برادر جیمی کارتر٬ رئیس جمهورِ وقتِ ایالاتِ متحدهٔ آمریکا و برادر جِیمز کالاگان، نخست وزیرِ وقتِ بریتانیایِ کبیر و برادرانِ دیگری در این سطوح و بالاتر، به میمنت و مبارکی برای اینان، امام بلا منازع خودمان اعلام کردیم و هورا کشیدیم و به خیابانها ریخته وفریاد زدیم امام خمینی. بعد یک مشت بی سوادِ سیاسی می آیند و ادعا می کنند که بنی صدرو قطب زاده، ممّد رینگو وبهشتی، آخوند خمینی را « امام » کردند!!

در نوشتهٔ قبلی عرض کردم ما ایرانیان عاشق « آقا بالا سریم » و مثل این ملتهای عقب افتادهٔ غربی نیستیم که هر چهار سال یکبار « آقایمان » را عوض کنیم. اصلا و ابدا. ما که سبُک مغز نیستیم. ما وقتی « اماممان » را بما شناساندند تسلیمش می شویم وحسّ می کنیم خودمان به کشفش نائل آمده ایم ویک جوراحساسِ وارستگی ورهائی  ازهرچه بندِ اسارتِ بشرهست میکنیم. هر آنچه گفت را بدون هیچ سؤال و شکّی، با جان و دل انجام میدهیم تا خیرات دنیوی و اخروی را تماماً نصیبِ خود سازیم. هرچه بیشترتسلیمش میشویم، بیشتراحساسِ رهائی می کنیم.  آخر نمی بینید که در دنیا هیچ ملتّی قادر نیست برای خودش حتّی یک امام در طول تاریخش بسازد ولی ما ملّتِ امام پرور به کوری چشمِ حسودان مملکت خود را یکپارچه « امام زاده » کرده ایم. دیگر حتّی بیژن و منیژه را هم امام آوراندیم و خدای را شُکر آن عاشقِ بی معنیِ یک زن را بصراطِ مستقیمِ امامت هدایت کردیم که بداند همهٔ زنان از آنِ او هستند و این زنان هستند که باید عاشق او شوند نه حضرتِ امام. عشقِ ایرانی که مرد و زنی شیفتهٔ وجودِ یکدیگر می شوند ومیگویند بودنِ باهم بهشت است وبدونِ هم چون مرغ عشق بدونِ جفتش میمیرند که معنی ندارد. ما ازبرادرانِ عربِ مسلمان و برادرانِ مغول و تاتار و همهٔ امامانی که فقط به قصدِ قُربَت با زمین و زنان و پسرانِ تازه بلوغ یافتهٔ ما و آزاد کردنِ ملّتِ ما از این مالِ بی ارزش دنیا که بیخود درذخایرملّی و کنجِ خانه ها مان تلنبارکرده بودیم،  زحمت کشیده و با آغوشِ کاملاً باز، جوانمردانه و عاشقانه بسویِ ما آمدند و هرآنچه آبرویِ ما ایرانیان بود را یکجا بُردند  چگونه قدردانی کنیم؟ واقعاً زبان از گفتنش وقلم از نوشتنش باز میماند. خوب است اقلاً این مایکرو سافت و کامپیوتر هست تا ما ایرانیان فریاد امام خواهیمان را به گوشِ جهانیان برسانیم. برخی ساده لوحانه فکر میکنند اگر امام خامنه ای جان دهد برادران متفکّر« اتاقِ فکرِ جهانی » ولُژهای برادرانِ فراماسون برای ما هیچ فکری نکرده اند و کشور امام زادگان و ملّت امام پرور و امام پرستِ ما را بدونِ امام در این جهانِ لایتناهی وِل میکنند تا گمراه شویم. اختیاردارید!! این والا گُهران همیشه بفکرما هستند.  مهمترین کارِ آنها با ما همین معّرفی جهانی امامِ بعدی ماست. اگر از این حقیر میپرسید کیست، متأسفانه نمی دانم زیرا مرا بجرم امامت ستیزی و ولایت نا پذیری به هیچ کجا راه نمی دهند.

می پرسید پس این مختصر را از کجا میدانم؟ از نزدیک به هزارو چهار صد سال جنگِ تجاوزکاران به مردم و کشورم. از هزاروچهارصد سال « آقا و آخوند و امام و سیّد و مرجع تقلید و ولی فقیه » ساختن و پرستیدن.

عزیزان، از این بازی ذلّت بار با خود و دیگران فَرسوده نشدید؟ از این جُزامِ ضّد ملّی و

و ضد میهنی بجان نیامده اید؟ اگر راه چاره ای بنظرم برسد چیزی جز بدور ریختن تمام عیار آخوند و فرهنگ آخوندی از ذهن و ضمیر و نگاه و عملمان نیست. نگوئید در خارجه نشستن و نسخه نوشتن آسان است، حرفی  که بهیچ وجه اشتباه نیست امّا بدبختی مان را یا خودمان باید چاره کنیم یا آنها که « همه چیز میتوانند » که «امام» از آستینشان برایمان درخواهندآورد و اگر «امام» نباشد که ملّت امامزده نمی پسندد.

مژگان پورمحسن  

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]