قرآن و ما زنان ایرانی
مژگان پورمحسن

 

از کودکی روی اختلافات سطح زندگیِ افراد و خانواده ها، کمبودهای عده ای از مردم بسیار حسّاس بودم زیرا 
این کمبودها را رنجی دائمی برای محرومین می فهمیدم. خودِ من جزء اقشار محروم نبودم و این موضوع باعث میشد که در سنین بالاترفکر و احساسِ مرا بسیاری درک نکنند. آخر کم نیستند کسانی که فکر می کنند که
« خانم، شما که دردی نداری، ماشاء الله سالم و مُرفّه و خوشبختی. چکار داری به بدبخت بیچاره ها؟»
آن دردی که در کمال سلامت و رفاه و آسایش از آن بیش از نیم قرن پیش رنج می بردم، امروزهم بقول فرانسه زبانها در « سن قابل احترام »  با ضریب چند میلیون برابر رنج می بَرَم زیرا فقر و کمبودها، ناراحتی ها و بیماریهای مَردُمِ عزیزم میلیونها بار بیشتر و بیشتر شده. وقتی ویدئویِ دستگیری دختران جوانمان را که از ته دل فریادِ « مامان مامان » میکشند و خود را بزمین میکوبند را میبینم که طفلکی ها می خواهند خود را از دست زنان دژخیم و تو سری خوردهٔ بسیجی نجات دهند، فقط دلم میخواست آنجا بودم تا از زن و مَردِ بسیجی چیزی بجز هیکلی شکسته چیزی باقی نمیگذاشتم. باز هم به دخترانِ عزیزم در داخل و خارج ایران تأکید میکنم، به پدران و مادران محترم سفارش می کنم، ورزشهای رزمی برای ما زنان و «جنسِ ضعیفِ قرآنی»  الزامی هستند و نترسید، چیزی از ظرافت و زنانگی کم نمیشود ولی خیلی توانمندیها اضافه میشوند.

برویم سر کتابِ آسمانی که الله برایِ هدایت اعراب به محمد ارسالِ جبرئيلی ( سیستم اینترنتِ اللهی در هزاره هایِ پیشین) کرده است و با کشتار و خون و تکه پاره کردن ایرانیان و سوزاندن و سَر بریدن و قتل و از بین بُردن حرث و نسل هموطنان و اجدادِ ما به ما هدیه شد و چون بَرِکَت اللهی ـ عربی بود، زنان و دختران و پسر بچه هایمان را به بَردگی جنسی و جسمی به تاراج بُردند و سَرِ بازارها فروختند. حالا ببینید با تجسّمِ چنین 
صحنه هايی چه طوفانی در وجود من و زنانِ غیرتمند دیگر بَر پا میشود.

بله، بَر خانه و خانوادهٔ ما ـ ایران و ایرانی ـ این گذشت و در حالیکه هزار هزار خواهرانِ واقعی ما و کودکانِ آنها را به زورو با خشونت تمام دربازارهایشان به قیمت ۶۰ درهم به فروش میرساندند و سهم خلفا و بزرگان اسلام را نیز از ثروت و پول وزن وکودک تقدیم می کردند، هیچگاه آنان که ما  معصومین و اِمامانِ شیعه و  سیده العالمین می خوانیم حتی انگشتی بعلامت اعتراض به این همه ظلم و جنایت بلند نکردند. حتی صدایشان در نیامد که مگر میشود اخلاقِ بَرتَرِ دین اسلام را که ادعّا می کنیم،  با داغ و درفش و برده و کنیز گیری از مردمان دیگربه آنها معرفی کرده وبِباورانیم؟

نه، هرگز حتی « زنان و دختران پیامبر » که در امنیّت کامل و احترامِ تمام عیار در فرهنگ عربی ـ اسلامی
 می زیستند٬ برای دفاع از زنانِ بغایت مظلوم و فرزندانِ معصومِ ما کوچکترین اعتراض یا اقدامی نکردند. آنوقت زنان ما از ایران پایِ پیاده تا عراق می روند تا سر مَزار این دشمنانمان حاضر شوند و از زیارتشان فیض بُرده و ازآنها برای بخشایش خود و خانواده شان درآن دنیا شفا عت بگیرند!!!

براستی که فریب خوردگی مَردُم ایران بی نظیر است. کدام ملتی با استعمارگرانِ خویش چنین می کند که ما ایرانیان می کنیم که حتی قرنها بعد از جنایاتِ بَر سَرِ اجدادمان آمده، فوج فوج به پا بوسِ استعمارگرانِ قرنها پیشمان برویم وهر چه پول و طلا و جواهر داریم را درون محفظه ای  بنام ضریح روی قَبرِ این دشمنانمان بریزیم و با گریه و غش و ضعف از آنها طلب حلالیّت کنیم و بگوییم « ایکاش با شما بودیم»!!! « ایکاش غلام و کنیزِعلی و امامان بودیم» !!! شما را به پروردگارِ هستی قَسَم اصلاً مفهومِ این حرفها و این کارها، این آرزوها  را ما می فهمیم؟  اصلاً می دانیم که اینچنین است  که آخوند بَر پُشت همهٔ ما سَوار است و چهار نعل می تازد و
هر جنایتی می کند ملت بلند نمیشود. آخر آخوند پلید ذهن و روح و فکر و جسم را یکسَره فرو داده.

قرآن یادم نرود سورهٔ احزاب آیات ۲۸ تا ۳۴ مربوط به زنان پیامبر است : آی پیامبر! به زنانت بگو« اگر این دنیا و ظواهرش را میخواهید پس بیاييد! من بشما ( امکاناتش) را می دهم که از آن لذت ببرید و شما را آزاد میگذارم (طلاق میدهم ) بدون هیچ صدمه ای.آيهٔ ۲۸
ولی اگر الله را می خواهید و پیامبرش و روز واپسین را، الله از میانِ شما برای نیکوکاران پاداش عظیمی تهيه دیده است. آيهٔ ۲۹
ای شما زنان پیامبر! آنکس در میان شما که به فسادِ بَرخیزد و اثبات شود، این  (زن) مجازاتش دو برابر خواهد 
بود. و (انجام) اینکار برای الله ساده است. آيهٔ ۳۰
و آن زن از بین شما که کاملاً تسلیم الله و پیامبرش میباشد و کار نیکو می کند، ما پاداشِ او را دو برابر میکنیم، و ما برای  او پاداشِ سخاوتمندانه ای تهيه دیده ایم. آيهٔ ۳۱
ای شما زنانِ پیامبر! شما با هیچ زن دیگری قابل مقایسه نیستید...آيهٔ ۳۲
در خانه هایتان بنشینید و خود را همانند زنان در دورانِ (پیش از اسلام ) جاهليّت جلوه ندهید و....آيهٔ ۳۳

محمد در عربستان ادعای آوردن دین آسمانی می کند که خدای آن حُرمت فوق را برای همسران پیامبرش قائل است که « همچون دورانِ جاهليّت» بیرون نیایند و محمد همچون دوران جاهلیّت وقتی در جنگی مَردی کشته میشود زنِ او را « صاحب » میشود و خلفای اسلام  زنانِ محترم ایرانی، متأهل و مجرّد، مادرِ شیرده را با نوزادش ، از هر دین و آئينی  همچون دوران جاهلیّت بر سر بازارها می فروشند و همچون دورانِ جاهلیّت کودکانِ دختر و پسر را به بردگی جنسی و جسمی می گیرند و « تصاحب » می کنند و همانطور که در 
نوشته های قبلی با آیات مربوط به ازدواج آمد، قرآن محدودیّت سنّی برای رابطهٔ جنسی مَرد تعیین نکرده.

نمودش محمد با کودکی بنام عایشه ازدواج می کند که در دوران خاطر خواهی باصطلاح ـ پستانک ـ بدهان بوده، 
موقع عقد ـ کودکستانی ـ بوده و در موقع ازدواج دبستان را شروع می کرده. این ازدواج نیز مثل بقيهٔ کارهای محمد، مثل نماز و عبادتش، مثل حج و جهادش، همه به دستور و اِذن و تأيید الله صورت می گیرد. و شهوت این الله هم چنان است یا بنده اش ـ مَرد ـ را آنچنان بیمارِ جنسی خَلق کرده که عافیتش نیز دخترکان باکره و پسرکان نونهال است.

چنین کَسی می خواهد نِماد اخلاق برایِ مَن و ما باشد. اگر در دوران او بودم و مانند دیگر زنانِ اسیرِ ایرانی بَرده شده بودم ، حتماً خواسته بودم با پیامبر این دین ازدواج کنم و به اصرار خودم را به او می رساندم و در دَم، هموطنانم را از شّر چنین بی سَرو پايی رهای رها می کردم. حیف که زنان هموطنم که بسیاری همین روحيهٔ اصیل ایرانی را داشته اند دستشان به رأس مکتب نرسید. فکر نکنید شوخی می کنم، در دورانِ ما هم رهبر یک 
سِکت غیر ایرانی دختران  گُلِ باکره ۱۳ ـ ۱۴ ساله را هر شب به « معراج» میبُرد. از لحظه ای که خبردار شدم آرام و قَرارم بُرید. خوانده بودم که بسیاری از هوادارانش تحصیل کرده هستند. از راههایِ مختلف برایش پیغام دادم که آمادهٔ دیدارش هستم ولی اگر باخت مسئولیتش با خودش است و گفتم مثل همیشه دستِ خالی میروم. هیچ جوابی نیامد ولی پس از مدتی رهبر از سَر و صدا افتاد. می دانستم نه از ترس من بی صدا شده و نه مُرده و نه دستگیر شده تا اینکه روزی یکی از هوادارانِ سابقش بمن گفت: کُلاً فضا برایش در اینجا خوب نیست.
با تعجب گفتم این فَرد که در مصاحبه هایش که در تلویزیون دیدم و سخنرانی هایش که خوانده ام همیشه گفته اینجا بهشت اوست و در هیچ کجا احساسِ آزادی و راحتی به اندازهٔ اینجا نمی کُند. آن فرد خندید و گفت: مدتی بود فضا بَرگشته بود ....

پس عزیزانم، فضایِ تنفسّی آخوندها را ببندیم، دکّانهایشان را تخته کنیم، حَرَمهایشان را خالی کنیم، در جیبهایشان
بجز نفرت که حقشان است هرگز پول و طلا نریزیم، در هیچ مراسمی دعوتشان نکنیم و راهشان ندهیم، در هیچ جمعی که حضور دارند وارد نشده وننشینیم، در برخورد با آنها « سلام حاج آقا» نگفته و روبرگردانیم و تا آخرین حدّی که می توانیم وجودمان را از این دین و آئين وحشی و رسوا پاک کنیم. از الله اش تا پیامبر و خلیفه و امام و آخوندش چیزی جز خطرناک ترین نوع بیماران روانی نیستند.

جاوید ایران
مژگان پورمحسن

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]