ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟
مژگان پورمحسن

 

ما ایرانیانِ ساکنِ خارج از ایران گویا جمعیتی چند میلیونی شده ایم، امّا جمعیتی بی صدا زیرا بی هویت!!!

پس از رویِ کار آمدن خمینی و در فضای باصطلاح انقلابی، نیروهای سیاسی که تا آن موقع مخفی یا در زندان یا در خارجه بودند وبا خمینی به وطن بازگشتند، آنچنان به قیام مردم و سرنگونی سریع شاه ناباور بودند که تماماً

سعی در چسباندن خود به این « رهبر فوق العاده » داشتند. گاهی که امروز در سایت های اینترنتی بریده های روزنامه ها و نشریاتِ آن دوران چاپ میشود میتوانیم بیاد بیاوریم که خمینی ما را ـ فارغ از وابستگی به یک

گروه یا نه ـ چگونه فریفت و بعد با نگاهی به سی و پنج سالِ گذشته و واقعیت ایران و ایرانی از خودمان بپرسیم

به کجا می رویم؟

از آنجایی که من در ایران نبوده و نیستم وهیچ تحقیق علمی و فراگیری هم ندیده ام، اینکه ایران و ایرانیان در نظر آنان که در ایران هستند واقعاً به کدام سَمت و آینده می روند را نمی دانم.

اینکه اکثریت مردم با مشگلات مالی تا فقرمزمن چنگ در چنگند کاملاً روشن است. اینکه آخوندها همهٔ ثروت زیرزمینی، رویِ زمینی، هوایی، تاریخی، جغرافیایی، خُداداد، طبیعی و دست ساز ما را یا به جیبهای بی انتهای

خویش ریختند یا به جیب اجنبی هیچ تردیدی نیست. اینکه رژیمِ آخوندی از ابتدا ضّد ایران و ایرانی بود نیز برای

بسیاری از هموطنانم حد اقل امروز کاملاً روشن است. فکر می کنم بسیاری از ما متوجّه هستیم که اگر آخوندها

درقدرت بمانند بواقع نه ازتاریخ و ابنیهٔ تاریخی و تاریخ تحریف نشدهٔ ما اثری می ماند نه از رود و دریاچه و دریای خزر و خلیج فارس و جزایرمان. آخرآخوندها حتی حاصلخیز ترین زمینهایمان را هم به بیگانگان فروخته اند و باز هم خواهند فروخت. تولیدات عالی کشاورزی، دام داری و صیدمان را از استفادهٔ داخلی مردممان گرفتند و تا مدتی آنها را به خارجیها می فروختند و بعد هم که این زحمت کشان را با ظلم و جور فراوان فقیر وحاشیه نشینِ شهرهای بزرگ کردند. بر نسل انقلاب آنچنان تیغی کشیدند که مسلماً ما در زبان فارسی کلماتِ معادلِ این جنایات را نداریم و همه مان می مانیم چگونه توضیح دهیم. نسل پدران و مادران ما و نسلهای جوان پَس از ما را همدق مرگ کردند و سوزاندند. استعدادات این آب و خاک را بیش از سی و پنج سال است یا با دار وشکنجه و حق کُشی می سوزانند یا از وطن آوارهٔ « غریبخانه » می کنند.

بر خلاف برخی اشخاص یا گروهها که از خارج به مردمِ زیرِ حکومت آخوندها دستور قیام و شورش و حمله به مراکز پاسداران می دهند یا می خواهند نهضت هایِ مردمی با شعارهای ساده و حرکات سادهٔ همه گیر ایجاد کنند، بنده فکر میکنم ما که در خارجه هستیم بهتر است برایِ خودمان وظیفه تعیین کنیم و زحمتش را هم خودمان بکشیم و اگر جانمان را هم سَر آن وظایف گذاشتیم که « مِی میهن پرستان نوشمان باد » قابل میهن و مردممان را ندارد.

هموطنان خارج کشور،

آیا فکر نمی کنید که بجای امر و نهی حرفی یا خیالی به مردمی که هر کدام با هزار مشگل درداخل ایران مواجهند و اصلاً نه مارا ـ همهٔ ما را ـ بهیچ وجه به عنوان لیدر یا رهبر یا امام یا ناجی یا شاهِ آینده یا

رئیس جمهورِ آینده یا صاحبِ مَقامِ سیاسی در آینده برسمیت نمی شناسند و این موضوع را سی و پنج سال است در عمل و حرکات سیاسی شان ثابت کرده اند بیائیم به عنوان اولّین حرکت دمکراتیک جمعی، خودمان عمل کنیم.

بجای فرهنگ منحط مارک زنی به غیر از خود ـ چه بصفت فرد یا گروه ـ و خود رهبر بینی، هر آنکس که خود

را شایسته وآمادهٔ یک مبارزهٔ سیاسی سالم در خارج از کشورودرمیان ایرانیانِ مقیمِ خارج کشور  می بیند و آمادهٔ مناظرهٔ حظوری و مصاحبه با روزنامه ها و رادیو تلویزیون های ایرانی خارج کشوری و وسایل ارتباط جمعی غیر ایرانی است، خود را معرفی کند و به رأی ۵ـ۴ میلیون ایرانی قابل دسترس بگذارد.

هموطن، نظر شما چیست؟

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]