یک تاريخ درد گفته نشده
مژگان پورمحسن

بواقع زن بودن آنقدر با درد و رنج همراه است که من حيرت می کنم از اينکه مردی  بگويد من می خواهم زن باشم! از بدو تولد حتی برای خانواده های روشنفکر که از دختر داشتن شاد و مسرورند يک نگرانی شروع ميشود و آن حفظ دخترشان است که پسربچه يا مردی به او آسيب جسمی و جنسی نرساند. آسيب رساندن جنسی به کودکان، دختر و پسر، يکی از داده های ثابت تاريخی است و بهمين دليل اهميت آن از آسيب جنسی رساندن به زنان بهيچ وجه کمتر نيست.  برخی بی تفاوت و با ژست روشنفکری می گويند اين حرفها مال مرتجعين است که می خواهند دختر باکره شان را بعقد فرد پولدار درآورند! و وقتی میشنوند که نخير، اين حرف زنانی است که عمرشان را درمبارزه برای دفاع از هويت و آزادی زنان از جمله  حفاظت از سلامت جسمی وروحی دختران و زنان گذرانده اند می باشد سکوت اجباری می کنند.

آسيب جنسی کودک ـ دختر وپسرـ هيچگاه از ذهن و ضمير او پاک نميشود و تأثيرات جسمی، جنسی و روحی و روانی آن تا پايان عمر با او ميماند هر چند فرد هيچ نگويد و در بزرگسالی زندگی ظاهرأ نرمالی داشته باشد. در واقع اين نوع آسيب همچون زخم کهنه و پوشيده ايست که عفونت آن زير لباس ديده نميشود. بتازگی بالاخره سرخ پوستان  کانادا هم به حرف آمده اند و مردانی شصت، هفتاد ساله با بغض، از کودکيشان در پانسيونهای کاتوليک تحت نظر باصطلاح پدران روحانی و بلاهای جنسی همراه یا بدون آزارهای جسمی همزمان که سر آنها « برادران و پدران روحانی» آورده بودند می گفتند. آنقدر حرف زدن در اين مورد برايشان سخت بود که گويی داشتند قلبشان را از دهانشان در می آوردند.

حال اين فاجعهٔ ضد انسانی دروطن ما و جامعهٔ امام زمانی برياست « آقايان روحانيون شيعهٔ دوازده امامی» و هدايت « ولی وقيح » تبديل به آنچنان اپيدمی شده که نتنها سر اندر پای رژيم در آن غرق است که سراپای جامعه هم از آن متعفن شده. 

چهل سال پيش مردم در کدام نقطهٔ اخلاقی بودند و امروز در کدام درجهٔ ضد اخلاقی قرار دارند. کليهٔ بلاهايی که در بدترين شرايط درتاريخ ما دشمنان ايران و ايرانی به سر ايرانيان آوردند کمتر از خرابی ناشی از چهل سال حکومت آخوندی بر مردم ما بود. اگر ايران پس از چندين هزار سال هنوز هم باقيست فقط ناشی از غيرت، شجاعت، وطن دوستی، مردم دوستی و پهلوانی اقوام مختلف تشکيل دهندهٔ اين وطن زيباست. آخوندها مردان ايرانی را همچون اعراب مهاجم نکشتند و زنان و کودکان را به اسارت برند و دارايی مملکت و مردم را بتاراج به نزد خليفه برند يا همچون مغولان کشوررا بسوزانند و ويران کنند و هر چه می خواهند غارت کنند و از مردم بکشند و نابود کنند.  خير! آخوندها از ابتدا بدنبال نابودی هويت ايرانی، همان غيرت و شجاعت و وطن دوستی و مردم دوستی و پهلوانی بودند که رمز بقای ايران بود و موفق شدند. چند جان بدر برده از اين تغيير هويت نسرين ستوده ها، نرگس محمدی ها، آتنا دائمی ها و دختران خيابان انقلاب هستند. درود بر اين دلاوران، شيران، پهلوانان. سرنگون کنندگان اين رژيم زنان ايرنی هستند. آقايان برپا وگرنه برقبر!

 

۱۴ ژوئن ۲۰۱۸

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]