اسلام و تشيع و ما ايرانيان
مژگان پورمحسن

قبل از هر کلامی، سپاس فراوان خويش را تقديم استاد گرانقدرمان، تاريخ شناس، اسلام شناس، نويسنده، شاعر، هنرمند، مبارز مردمی و يار هموطنان، جناب آقای اسماعيل وفا يغمايی می نمايم که به حق در آگاه نمودن ما ايرانيان نسبت به تاريخ واقعی و مستند وطنمان و دين رسمی حاکم بر آن از هيچ تلاشی کوتاه نيامده و از اين جهت بار بسيار سنگينی را بر دوش خويش حمل می کنند.  
از استيلای کامل اعراب مسلمان  بر وطنمان در حدود ۱۴۰۰ سال پيش و تغيير دين و آيين و سنت ايرانی به دين و آيين و سنت بيابانگردان و قافله زنان عرب، سرزمين پهناور و آباد و شاد و سرزندهٔ ما تبديل شد به جولانگاه وحشی ترين، خشن ترين وعقده ای ترين اقوام آن منطقه بطوريکه بصراحت و با اطمينان 
می توان گفت که اسلام برای ما نحوست تمام آورد. اگر شکست در مقابل اعراب و تغيير اجباری و بضرب خون به دين ديوان عرب و آنهمه قتل عام و کشتار مردم و تحقير و تجاوز و برده کردن ايرانيان نبود مسلمأ تاريخ ما يک تراژدی مستمر و يک سره نبود که هر پسيکوپت و ديوانهٔ وحشی بتواند از سر ما ايرانيان مناره بسازد، پوست ما را بکند و گوشت زنده و مرده مان را بخورد، مرده ها را نبش قبر کرده استخوانشان را بسوزاند، به پسرانمان و دخترانمان و زنانمان همزمان در ملأعام تجاوز کند و همهٔ اينها با ايمان و تحت رايت اسلام و تشيع و اهل بيت محمد رسول الله. همچنانکه همين چهل سال دوران حکومت اسلامی در ايران، مؤمنان به ولی وقيح از هیچ جنايت و خيانت و تجاوز و شکنجه و تحقير و سنگسار و دست و پا بريدن و چشم درآوردن و بمباران و قتل عام و کشتار مردممان کم نگذاشتند و در واقع همانگونه که خمينی می خواست عصارهٔ اين چهارده قرن جنايت اسلام و تشيع را يک جا جمهوری اسلامی بنمايش گذاشت.
 
اگر عصر سواد و آگاهی و اينترنت و ارتباطات نبود باز هم اين مسلمانان شيعهٔ اثنی عشری قرنها بر ميهن خونين ما حکم می راندند همانگونه که اجداد آنان براجداد ما حکومت کردند. اما زمانهٔ ما رشد تکنولوژی ارتبا طات و دسترسی گسترده و به نسبت آسان و ارزان قيمت به منابع علمی و اسناد از يکسو و استفادهٔ فعال هموطنان مبارز از آ خرين و پيشرفته ترين وسايل خبر رسانی موجب شده است رژيم عهد غار حرا آخوندها هر روز با چالش های مردمی مواجه شده و تودهنی بخورد.
 
آخرين شکل مبارزه پس از اعتراضات گستردهٔ مردمی دی ماه که صريحأ مکتب اسلام و سمبل زندهٔ آن در حاکميت آخوندی يعنی خامنه ای جنايتکار و کارنامهٔ چهل سالهٔ رژیم  را نشانه گرفت، اکنون در بهمن ماه و اسفند ماه توسط زنان قهرمان ميهن مان، دختران انقلاب، با سر چوب کردن روسری اجباری و ايستادن بر بلندی و تکان دادن آن در برابر رژيم قرار گرفته اند. درود و هزار درود بر شما پرچم داران آزادی زنان و آزادی انسان ايرانی. 
 
مبارزه برای براندازی اين رژيم که فشردهٔ شخصيت اقوام عرب، مغول، تاتار و نوچه گانشان می باشد تا امحاء کامل اين رژيم و استقرار دمکراسی و رژيمی ملی و غير مذهبی ادامه خواهد داشت.
 
جاويد ايران
مژگان پورمحسن
۵ مارس ۲۰۱۸  
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]