اسراييل جنایتکارو یهودیان
مژگان پورمحسن

اسراييل جنایتکارو یهودیان

 

برای از بین بُردنِ هر عقیده، ایدئولوژی یا دینی هیچ روشی بهتر از آلوده نمودن آن به جنایت علیه بشریت نیست. اینگونه بود که مسیحیت قدرتمند کلیسايی از حکومت بَر مغزها و دلها و روزانه ها و شبانه های مسیحی زادگان و به مسیحیت گرویدگانِ اجباری رخت بربست.

 

خمینی وحکومت ارتجاعیش با  مردم ایران اینچنین کرد بحدّی که شیعه زادگان و بسیاری از معتقدان جدّی به اسلام و مذهبِ شیعهٔ  جعفری را نیز ازاسلام و پیامبر و فرزندان ایشان فَراری داد. اهل سنّت که توانسته بودند در مقایسه با نکبت خمینی و رژیم  آخوندی خودی نشان دهند نیز با وجود اسلام گرایانِ الجزایرو طالبان و القاعده و اخیراً داعش آنچنان معرفی از اسلام و سنّت پیامبرش و رویهٔ خُلَفای راشدین کردند که فکرمی کنم اگر یک دههٔ دیگر ادامه یابد اهل سنّت نیز به سرنوشت اهلِ شیعه دچار شود. برخی می گفتند که یهودیان جَستند و مثلِ همیشه کلاه خویش را از معرکه دربُردند غافل از این که یکی از دلایلِ وجودی اسرائیل همین است که بنامِ این دین نیز که مادر ادیان توحیدی در آن منطقه است، پایگاه نظامی غربی بنامِ کشور اسرائیل با فرماندهی نظامی بنامِ دولتِ اسرايیل و میلیونها سرباز و افسر بنامِ مَردم اسرايیل و حکومت دیکتاتوری مطلقِ صهیونیستی بنامِ تنها نظامِ دمکراتیک در خاورمیانه معرفی شود و این سیستم خود را مأمن و میهن قومِ یهود معرفی کند. براستی که یهودیان هرگز دشمنی به این بزرگی و خطرناکی نداشته اند که بتواند یهودی زاده و یهودی معتقد را از دین موسی بیزار نماید.

دشمنِ هر عقیده، ایدئولوژی یا دینی معتقدان ظاهری یا مدعّیانی هستند که بنام آن عقیده، ایدئولوژی یا دین، بندگان خدا که همان انسان ها هستند را تحقیر می کنند، می زنند، می دزدند، شکنجه روحی و جسمی می کنند گرسنگی و تشنگی می دهند، می کشند و نابود می کنند.  همانها که در واقع به هیچ اصل خدايی و هیچ پرنسیپ انسانی معتقد نیستند، نه حق زمین و نه حق حیات برایِ غیر خود قائلند و برایِ نابود کردن غیرِخود از به آتش کشیدن و بمباران هرآنچه مفهوم « حیات ووجود » دیگری دارد اِبایی ندارند. روش زیست آنها نسل کشی وجنایت علیه بشریت است. ایرانیانِ یهودی، فرزندانِ واقعی قومِ یهود، هموطنانی که درایران یا هرکجای دنیا تا اسرايیل هستید، از هر نوع خدمت و کمک  به رژیم جنایتکاراسرايیل خودداری کنید. فریادتان را علیه فلسطینی کُشی اسرايیل بلند کنید. در تمام روزنامه ها در هر کشوری که بسرمیبرید علیه جنایت اسرائیل بنویسید و هر بار بگويید که یهودی هستید و اسرايیل وطن یهودیان نیست بلکه پایگاه نظامی و اتمی صیهونیست هاست. همانطور که هر ایرانی معتقد به انسانیت، هر ایرانی وطن دوست و مردم دوست و فرهنگ دوست باید رژیم جنایتکارو ضد بشری جمهوری نکبت بار اسلامی ایران را محکوم نماید. همانطور که هر ایرانی شیعهٔ علی باید به مبارزه با آخوندهای سراندرپا کثافت برخیزد و دینش را از لوث وجود هیولایی بنام فرهنگ و عمل آخوندی بزداید.

 

مژگان پورمحسن

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]