ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم
مژگان پورمحسن

از آنجائیکه داشتنِ قدرت و پول و به تَبَعِ آن نیرویِ انسانیِ لازم باعثِ عُقده گشائی عده ای میشود می توان به جرأت گفت که پایان دکّانِ سیاست به عُمر بنده و نتیجه هایِ بنده هم وصال نخواهد داد ولی در قرن بیست و دوّم میلادی خدا را شُکر آمریکائیان این مشکل انسانی را حلّ خواهند کرد. آخر در دهکدهٔ جهانی که دیگر نمیشود انقدر جمعیت های هزار رنگ و زبان وفرهنگ وغیره داشت و باز هم خواست جنگ و کشتارو وحشی گری و...

نباشد. خیر، خوشبختانه سالها پیش ایالاتِ متحده امریکا وارد قرن بیست و دوّم شدند و مسائل دورانِ ما را حلّ شده اعلام کردند. امّا ما ایرانیان به خاطروجودِ شامخ رهبری  در همین سالها مشغول کار بزرگتر و بسیار پیچیده تری بودیم که با اجازهٔ شما توضیح مختصری می دهم:

آخر جلو رفتن که هنر نیست. یک الاغ هم جلو میرود و تازه ازسینه کِشِ کوه با بار سنگین بالا میرود. خوب میگویید مثال دهاتیست. بفرمایید مثال شهرکی میآورم: یک مَرد پشت موتور نشسته و زن و دو بچه اش را هم تَرک موتور نشاده و پیش میرود. مثال جدیدتر بزنم: مسابقهٔ اتوموبیل رانی را در نظر بگیرید. دهها راننده با حد اکثر سرعت به پیش می رانند. آخر جلو رفتن که کاری ندارد. حالا اگر مَردید الاغ را عقب عقب ببرید ببینید چگونه با بار به تَهِ دَره می افتد و دیگر ارواحِ دُمَش فاتحه! یا اینکه موتور سوار بخواهد با سرعت دنده عقب برود، اینبار ارواحِ خود و خانواده اش فاتحه واگر راننده های مسابقهٔ اتوموبیل رانی با آن سرعت های عجیب دنده عقب بروند...دِلِ آنرا ندارم صحنه را برایتان ترسیم کنم بخصوص که ما زنها ذاتاً دل نازُکیم.

خوب حالا رسیدیم به خُدایی بودنِ رهبرانِ عقیدتی و امامانمان که در شکم مادرشان در خُمین و خامنه وطبس و نقاط دیگروطن ولایی مان، اذان را می گفتند که نکند خدای نکرده نماز خانم والِده دیر شود.....

 این بی خدایان اسمِ خدا را روی پولشان می نویسند و علامت وابستگی اوّلین رئیس جمهورشان به لُژفراماسونی را روی یک دلاریشان چاپ کرده اند. بدبختها! ! از شدّت حسودی به ما پیروان راهِ همیشه پیروز دارند میتَرَکَند. آخر ما همیشهٔ تاریخ هزاروچهارصد سالِه مان ( بیخود سالهایِ قبل ازآن را حساب نکنید) مانند مثالِ همه فهمِ الاغ و موتور و اتوموبیل پَسا پَسی و دنده عقب رفتیم و به این ترتیب دشمنانمان را که رو به جلو میدویدند زیرَ پایِ الاغ هایمان وبه رهبری امام که ماشینِ مسابقه را با آخرین سرعت دنده عقب هدایت می کردند حتی نگذاشتیم یک ماشینشان قابل استفاده و یک راننده شان زنده بماند. چون می دانم بشدّت نگران امام هستید به شما اطمینان میدهم که نَه امام ونَه نایب امام، خدا را شُکر آسیبی ندیده اند بلکه یکی از عزیزانِ ولائی را به صحنه، ببخشید پُشتِ فرمانِ ماشین کذائی نشاندند که البته آن شاهدِ والامقام آنچنان بر دشمنان تاخت که از خود حتی تکه استخوانی هم باقی نگذاشت و مستقیماً به بهشت ولایی وارد شد و بقیه اش را دیگر نمی گویم که این ....ها  نَدَوَند.

بله، امامانِ ما همگی متولّد ایرانِ اسلامی هستند و ما امّت ولایی جانمان، روحمان، عشقمان، نَفَسِمان و حتی نَفْسِمان را با دارو ندارو همسرو فرزند وحتی نوزادِ چند روزه مان را به مَقامِ یگانهٔ ( ببخشید چند گانهٔ) امامت تقدیم میکنیم وبدین ترتیب وارث زمین و صاحب جهانِ ابدی شدیم و امّت همیشه پیروز. ما  بقوّت آقا  اصلاً شکست نداشته ایم و نمی دانیم شکست چیست. در تمامِ عقب سواریها  مَقامِ  ولایت فرمودند که « نتیجه هرچه باشد را پیشاپیش تبریک می گویند » و اهلِ امّت همگی صلوات فرستادند به امام.

 

حالا در مقابلِ این « شکست ناپذیرانِ ولایی » دشمن را ببینید، همه اش شکست: شکست ویتنام، شکست کُره، شکست پِرل هاربِر، شکست کامبوج، شکست چند باره در افغانستان، شکست در بالکان، شکست چند باره در عراق و دیگر از نوشتن اینهمه  شکست دستم درد گرفت و تازه این گوشه ای از شکستهای کمتر از صد سال اخیر تنها باصطلاح اَبَرقدرت جهان است. آنوقت این از همه جا شکست خوردهٔ سیاسی ـ نظامی برایِ ما مثلاً شاخ و شانه می کِشَد. دروغ چرا بقولِ آن مرحومِ روحش شاد « تا قبرآ آ آ» این بی امامان هر روز از ما شکست میخورند. همین سی و چهار سال اخیر را ملاحظه بفرمایید، اینها با عجله و حول و دلشوره خود را به قرن بیست و دو رساندند که آخرِ دنیا را آنها رقم بزنند، ما ملّت ولایی چشم و گوش و حواسمان را در استراحتِ کامِل قرار دادیم که حتی انفجاربمبِ اتم اسرائیل و امریکا رویِ سرمان هم خوابِ شیرینِ مان را بهم نزند زیرا امام فرموده اند: « امّت همیشه بیرونِ صحنه  ، آسوده بخواب که ما همیشه غایبیم. »

 

مژگان پورمحسن

 

دنباله دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]