سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم )
مژگان پورمحسن

از همان اوایل تغییر رژیم در ایران در بهمن ۱۳۵۷ گروههای مختلف با هدف سرنگون کردن آخوندها یا آزاد کردن منطقه ای از ایرانِ زیر نعلین آخوندها فعّال شدند که هیچ کدامشان در نهایت موفق نشدند. از مبارزهٔ چریکی در مناطق مختلف تا مبارزهٔ چریکی درسراسرایران تا اقدام نظامی برای کودتا و در نهایت حملهٔ نظامی ایرانیان از عراق به ایران علی رغم دهها هزار کشته، معلول، مجروح و اسیر نتوانست رژیم آخوندی را از قدرت بیندازد و خمینی را سرنگون کند. مبارزات مسالمت آمیز دانشجویان، جوانان، زنان، کارگران، روشنفکران و اقشار مختلف نیز با شدت تمام از جانب آخوندها و انواع و اقسام نوکرانشان تحت عنوان پاسداروبسیجی وسرباز گمنام امام غائب و سرباز بانامِ امام حاضرو خودسرو غیره سرکوب شدند، جسم و روح و اعصابشان را پاره پاره کردند. درسال ۱۳۸۸ وقتی میلیونها هوطنمان به خیابانهای تهران سرازیرشدند با شعار بسیاربسیار مسالمت آمیز « رأی من کو؟» زیرا آنها به کاندیدای صد در صد رژیمی دیگری غیر از احمدی نژاد رأی داده بودند، بازهم رژیم درجه ای ازشناعت و وحشی گری را حتی در روز روشن و در مقابل چشم همگان نشان داد که انسان های آگاه، مطلع و با وجدان ازتمام جهان را به همبستگی با مردم ایران واداشت و جوانان و زنان در روزهای بعد آنچنان شجاعت و فداکاری از خود نشان دهند که دهان همه ـ از ایرانی و غیر ایرانی ـ بازماند.

 

امّا از گروههای چریکی مدّعی داشتن نیروهای زبده ودوره دیده ونظامی آمادهٔ سرنگون کردن رژیم آخوندی هیچ خبری نبود. همانها که ازخارجه خود را « رهبرمردم » می نامند و پشت سرهم اعلامیه وپیام می دهند وازتوان بسیج نیرویی و حمایت گستردهٔ مردمی خود صحبت میکنند هیچ حضورواهمیتی نداشتند. در واقع قیام مردم نشان داد که مبارزات مردم ما در داخل ایران هیچ ربطی با ما خارج کشوری ها ندارد. بعنوان فرد می بایست از خودمان جداً انتقاد می کردیم که فعالیت های ما درخارجه هیچ کمکی به مبارزات مردممان نکرده و در واقع ما « هرچه دل تنگمان خواسته گفته، نوشته وانجام داده ایم » ودرعالم و یا عوالم خودمان بوده ایم. بخود انتقاد می کردیم که مبارزه و از خود گذ شتگی را مردممان در داخل انجام داده اند، شکنجه و دربدری را آنها کشیده اند، محرومیت و گرسنگی و زلزله و سیل و سرما و بی خانمانی جیرهٔ روزانهٔ بسیاری از مردممان بوده و این مردم هستند که شبانه روز در ترسِ از این رژیم و وحشت از این جنایت کاران وشکنجه و دار و درفش بسربرده اند.

حالا نوبت گروههای سیاسی بخصوص سرنگون طلبان است که به انتقادات مربوط بخود بپردازند و بگویند که چرا وچگونه  بر عکس ادعایِ مستمرشان و تأکید برقدرت عملشان درایران نتوانستند رژیم آخوندها را سرنگون کنند؟

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]