تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان
مژگان پورمحسن

 
سالها پیش از بقدرت رسیدن حکومت مطلقهٔ آخوندی، بخش مهمّی از« روشنفران مذهبی ایرانی» با مطالعهٔ مبارزات ضد برده داری در آمریکا وآفریقا از یکسو و انقلابات سوسیالیستی از سوی دیگر و مطلع شدن  ازمبارزات ضد استعماری در فلسطین، الجزایر، ویتنام وو بناگاه اسلام و قرآن را ضد برده داری، سوسیالیستی و ضد طبقات، ضد استعماری و ضد استثماری معرفی کردند!!!
 
قرآن هیچ آیه ای و سوره ای که در این راستا ندارد هیچ بلکه در سوره های مختلف بر برده داری، بَرتری مادی برخی بر برخی دیگر، برتری انسان آزاد بر انسان برده، برتری پایه ای و ساختاری و ایدئولوژیک مَرد بر زن،
برتری مسلمان بر غیر مسلمان ووو تأکید کرده و عمل پیامبر اسلام، خلفای راشدین و امامان کاملاً در جهت تصدیق قرآن است.
 
مشگل ما ایرانیان با قرآن و اسلام از زمان حملهٔ اعراب به ایران شروع شد و بواقع چیزی طول نکشید که ما قرآن و اسلام را رنگ جدیدی زدیم. نه تنها با تشیع بلکه با راه انداختن صوفی گری و درویشی در واقع زیر آب قرآن و اسلام اعراب را زدیم. اسلام با جنگ و غارتِ امپراطوری پارس و حمله و گرفتن سرزمینهای دیگر و غارت و قتل و کشتار و تجاوز و برده گیری از ایرانیان و ملل دیگر و میلیاردها جنایت و ظلم و شقاوت و پستی بر ما حاکم شد و بتدریج جهانِ اسلام را بوجود آورد، جهانی استعماری، استثماری، طبقاتی و برده دارانه و معتقد به برتری نژادی عرب؛ آنوقت ببینید « روشنفکران جهاندیدهٔ مذهبی» ما آنرا چگونه معرفی می کردند!!! 
 
قرآن با پدیده ای بنام عشق کاملاً بیگانه است و ایرانیان با و در تصوّف، عشقِ ایرانی که وجه ممیزهٔ فرهنگ ما با بسیاری فرهنگها می باشد را قرآنی و اسلامی کردند. گويی قرآن توسط شخصيتی چون عیسی مسیح بما معرفی شده و یک ترک دنیا کرده ای پاک و منزّه که دستش و پیامش به قتل و غارت و تجاوز و نسل کشی و برده گیری آلوده نیست بما « عشق» و «رحمت» و «بخشندگی» را بشارت داده.
 
اعراب اصلاً دولت نداشتند و سیستم ادارهٔ جامعه شان در حد قبیله ای و عشیره ای و با شُور و مشورت بین چند مرد قدرت مدار و ثروتمند انجام میشد که هنوز هم همین فرهنگ در میان ملل عرب و مسلمان شده ادامه دارد.
ایرانیان با تشیع و طرح قداست موروثی علی و فرزندانش بکّل قرآن و سنت را زیر پا گذاشته و سلطنت موروثی «قدّیسِ انسانی» درست کردند که صد در صد در ضدیت با قرآن و اسلام است. در پیام محمد قداست مخصوص الله است و حتی محمد یا دیگر پیامبران قابل قداست نیستند بلکه قابل احترامند وگرنه فقط و فقط  پیام الله را باید
پیروی کرد. 
 
ایرانیان حتی قدّیس تخیلی درست کردند و نامش را امام زمان گذاشتند که در هر بُرهه از زمان حتماً وجود دارد ولو اینکه امام دوازدهم بیش از یازده ـ دوازده قرن است فوت شده است.
 
در زمان محمد صرفاً  کعبهٔ  بت پرستان عرب در مکّه که سالانه طواف میکردند فتح شد و پس از شکستن بتها یا خارج نمودن آنها، کعبه در همان فرهنگِ عربی عربستان آنزمان و با همان رسم زیارت، اینبار شد جمع شدن سا لیانهٔ مسلمانان که مثل قبل هم زیارت بود و هم تجارت. ایرانیان در هر ده و روستايی، هر خرابه و آبادی، زیارت گاه و سپس امامزاده درست کردند و زیارتگاهِ خودی راه انداختند و آنها را با روشن کردن شمع و طرح آرزو، خواسته، نیاز یا تشکرزنده و فعال نگه داشتند. 
 
موسیقی و آواز حرام را تبدیل به موسیقی و آواز حلال صوفیان، مولودی خوانان و حتی مداحان کردند.
ایرانیان اسلام عربی را تغییر دادند تا محتوايی انسان دوستانه،  صلح جویانه، محترمانه و قابل پذیرش مردم مان
به آن بدهند و هنوز هم  در اینراه کوشش فراوان می کنند.
 
ولی باید دانست که از بزرگانمان که نه در پی مال و جاه تا کّلاشانمان که دقیقاً برای مال و جاه، اسلام را رنگ آبی آسمانی یا سبز مغز پسته ای یا صورتی لطیف زدند، خدمتی به مردم و میهن خویش ننمودند.
چهارده قرن تحقیر و ظلم و جنایت، استعمار و استثمار و بردگی را به هر طریق و با هر زبان رنگ کردن و توجیه نمودن خیانت به تاریخ، نسل ها، وطن و مَردممان می باشد. ما این خیانت و جنایت را نکنیم.
 
جاوید ایران
 
مژگان پورمحسن
۴ سپتامبر۲۰۱۷

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]