اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است
مژگان پورمحسن

 

اگر به قرآن مراجعه کنیم، هدف ازخلقتِ آسمانها و زمین و آنچه در جهان هستی موجود می باشد نهایتاً خلقت انسان می باشد بعنوان شاهکارِ الله.  و هدف از خلقتِ انسان تحت آزمایش قرار دادن این موجود می باشد که آیا الله پَرَست میشود یا نه. و نتیجهٔ این آزمایش این است که به بهشت بِرَوَد یا به جهنّم.  در سوره های مختلف و آیات بسیاری خلاصهٔ فوق گفته و نوشته شده و بر آن تأ کید شده است.

همیشه پیش خود فکر کرده ام که اَمر فوق یعنی این هدف از خلقت انقدر مسخره و بی محتواست که اگر پروردگاری باشد حتماً شعوری بیش از یک بشرِ خود پرست، دیکتاتور و یک آدم بیمار روانی دارد.

خودپرستی و آثار آن در اخلاق انسانی بشدت مذموم است و معنویّتِ  انسانی آنرا بعنوان اساس و ستون فقراتِ انحرافِ انسان از تعالی و رشد می شناسد. اینکه در کُتُب دینی که همگی افکار، ذهنیّات، خواسته ها، خیالات، آرزوها و رؤیاهای بشری هستند، ما شاهد غایتِ خود پرستیِ  خدایِ گویندگان و نویسندگانِ این کُتُب باشیم چیز عجیبی نیست  زیرا این پايهٔ تمام کج،  انعکاسِ اخلاقیاتِ تولید کنندگان آن است که خود را در مقام قُدسی میخواهند و میدانند. برایِ درک بیشتر و عمیقتر این موضوع به علاقمندان محترم  پیشنهاد می کنم با توجه به دسترسی به اینترنت و تسهیلِ فراوانِ  امکان تحقیق ، پدیدهٔ پیامبرانِ قرن بیستم و بیست و یکم در کشورها و مناطق مختلف و ادعاها و نوشته ها و رفتار و اخلاقیّات اینها را دنبال کنند و آنگاه نوشتهٔ من برای خوانندگان محترم روشنتر و واضح تر میشود.

در اخلاقِ  والایِ انسانی، خود پرستی مادر و زایندهٔ همهٔ انحرافات نظیر استثمار جنسی و جسمی و فکری، اعمال خشونت و بکارگرفتن زور، باعث استعمار و از بین بُردن آگاهانه و عمدی اندیشه ها، دارايی ها و انسانهای دیگر و هر آنچه غیر از خود می باشد، بانی دیکتاتوری و عدم تحمل افکار، باورها و انسانهايی میشود که دیدگاه و عملشان با خواسته و حدودِ مجاز از نظر دیکتاتورهمخوانی ندارد.

خودپرستی خود را مجاز به همه چیز دانستن و دیگران را بنده و برده و صرفاً خد متگذارِ خویش دانستن است.
اینکه فرد خود پرست تا چه حد بتواند با سود بُردن پیش بِرَوَد البته با تَردستی و موزماری خودش که برخی آنرا به غلط هوشیاری می نامند و همچنین شرایط زمانی ، محلّی و مردم بستگی مستقیم دارد.
خود پرستی با جمع آوری مال و منال ودارايی فراوان همراه است تا خاطر جمعی ناشی ازدراختیارداشتن وسیلهٔ
قدرت تأمین شود.

خودپرستی با خود بزرگ بینی و خود برتربینی و در نتیجه خود را از « جنسِ دیگری » غیر از بقيهٔ انسانها و 
موجوداتِ « عادی » دیدن همراه است که قرآن و تصویر الله از خودش یکی از بهترین و قوی ترین نمادهای این
مادرِ دردها و بدبختی های بشر است.

خودپرستی بهیچ وجه صرفاً ذهنی و در گوشه ای از فکر و در نتیجه کوچک و بی اهمیّت نیست بلکه بصورت مادی و واقعی کارکرد لحظه به لحظه دارد. اگر قرآن را خوانده باشید در برخی آیات، الله مدعی است که بر هر قومی مَردِ نماینده ای از خودشان فرستاده. این ادعا با روابط آن دوران قبیلگی قریش و اعراب و اقوامی که به لحاظ جغرافیايی نزدیک عربستان آن زمان بودند هماهنگ است که در مذاکرات، معاملات، ارتباطات  و در جنگ و صلح، از هر قومی حداقل یک نمایندهٔ مرد حضور مؤثر در تصمیم گیری و حرکت بعدی داشت. بدین
ترتیب، وجود یک دینِ جهانی و ابدی نفی میشود زیرا اقوام بسیار متفاوتند، تاریخ و جغرافیا و زبان و فرهنگ و
باورها و کشت و کار و دامداری و پیشرفتِ ساخت و ساز و علم و هنر و در مجموع واقعیاتِ متفاوتی دارند.
امّا الله در سورهٔ آل عمران آيهٔ   ۸۵ می فرماید: « و هر کسی دینی بجز اسلام اختیار کند بهیچ وجه پذیرفته نخواهد شد و او، در عالم بالا از بازندگان خواهد بود. » 
می پرسید پس چرا الله حرفش را عوض کرد؟ الله حرفش را در قرآن بارها عوض می کند. دانایان می گویند 
خود پرستی با زمان ادامه یافته و تشدید شده و میتواند فجایع عظیم انسانی بوجود آوَرَد.

اصلاً چرا فقط یک عدد دین به همهٔ زبانها و همزمان نفرستاد که معضلاتِ دیروز و امروز را نداشته باشیم.
آخر چگونه قرآن و اسلام در چهارده قرن پیش باید از عربستان به استرالیا و سیبِری و آمریکای جنوبی و قطب شمال می رسید که ساکنین بی گناهِ بقيهٔ دنیا بجز بخشی از عربستانِ آنزمان، همگی در آتش خشم الله و جهنم سوزان در آن دنیا نسوزند؟ 
الله کاری به منطق و اخلاق ندارد. اساساً در اسلام چه مطلب مهمّی وجود دارد که در مذاهب سامی قبلی نبوده؟ 
عرض میکنم اینکه باید حتماً اسلام دینِ همه شود و بنابراین وسایل و ساز و کار این جهانگیری باید تأئيد شود و در نتیجه جنگ و کشتار مردم و تجاوزبه  سرزمیهای دیگران نامِ  مقدس جهاد در راه الله می گیرد، غارت و دزدی و برده و کنیز گیری و تجاوز به عنف و زندگی و روح و جسم اسیران نامِ متداول (و پذیرفته شده در   جنگها ) غنائم جنگی می گیرد و اینکه در این مسیر چه بُکُشی چه کشته شوی، بهشت برایت تضمین شده است.

الله که بقول خودش از زمان آدم پیامبر می فرستاده تا مردم را با علائم و نشانه و راهنمايی و معجزه و محبت و
خشم بسوی خودش هدایت کند، در قرآن شمشیر را تماماً از رو بسته و تعارف را کاملا کنار گذاشته و همهٔ وحشیگری و سبعیت و جنایات مرسوم عربی علیه  انسان را مُهر تأئيد اللهی زده و اشّد مجازات را در این دنیا و آن دنیا تصویر کرده و رقم زده است.

در الله  هیچ عشقی نیست. او در اوج  خود پرستی است پس دیگر به مرحلهٔ آخر رسیده که همه چیز باید برای او باشد و جان و دل و روح و جسم همهٔ  انسانها فقط تقدیم او شود و در اینصورت مجاز به همه کثافت کاری هستیم و تازه در جهانِ دیگر هم جايزهٔ ابدی می گیریم و کافیست او را قبول نداشته باشیم، حیات و مماتمان جهنم خواهد بود.

تا کنون هیچ دیکتاتوری، هیچ فرمانروا و قدرت مداری در طول تاریخ چنین سقفِ ضد اخلاقی نزده بود و نزده است. اینهمه خشم در محمد بواقع حیرت انگیز است. شاید پزشک روانکاو یا روانشناسی نام این بیماری روانی را بشناسد. من به آن خود پرستی بی نهایت می گویم که در فرهنگهای مختلف به آن معادل شیطان یا ابلیس می گویند. همان نیمهٔ تاریک و زشت انسان که می بایست با اخلاق انسانی یا همچون عیسی مسیح آنرا از بین بُرد یا بر آن مهار زد.

جاوید ایران

مژگان پورمحسن 
۲ اکتبر۲۰۱۷

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]