ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان
مژگان پورمحسن

 
 
زمان کودکی که این « مَثَل» را شنیدم و تا سالها بعد به این شک داشتم که بتوان « ادب » را از « بی ادبان » آموخت و امروز هم تردیدی ندارم که « ادب » را فقط می شود از« مؤدبان » آموخت، امّا شاید نُکته را درست گرفته باشم که « بی ادبان» با گفتاروعمل زشتشان آنقدر احساس مشمئز کننده ای در شنونده  یا خواننده یا شاهد ایجاد می کنند که مخاطب از این « بی ادبی » و « بی ادبان » فاصله گرفته و « بی ادبی » را تکرار نمی کند. ایکاش ما ایرانیان به همین آموزش چَشم میگفتیم و بآن عمل می کردیم و در نتیجه امروز نه جمهوری اسلامی بَر سرنوشت میهن ومَردُم ایران حاکم بود و نه چنین سطحی از به اصطلاح اُپُزیسیونهای رنگارنگ دیده میشُد، چه کنیم که تغییر رژیم از دیکتاتوری سیاسی سلطنتی به دیکتاتوری مطلقِ ولایت فقیه را اکثریت ما نه حدس می زدیم نه میشناختیم ونه ممکن می دانستیم .
اما واقعیت درست برعکس آرمانهای مترقیانهٔ بخشهای وسیعی از فعالین سیاسی قبل و درحینِ انقلاب وحتی بعد از انقلاب شد. احترام و همبستگی و همراهی که در میان مردم در دوران انقلاب ایجاد شده بود پس ازبقدرت رسیدن خمینی و آخوندها سوخت و خاکستر شد. خمینی وهمدستانش ازهمان  ابتدا « بی ادبی » ضد فرهنگ اصیل ایرانی را بعنوان فرهنگ جدید انقلابی و اسلامی مَرسوم کردند. توهین، فُحش، ناسزا، نسبتهای زشت و ناروا به هر آنکَس که در « تبعیت شان » نبوده یا نبود در جامعه مَرسوم شد. بمرور امّا با سرعتی عجیب محتوایِ نا شناختهٔ حوزه های علمیه و فرهنگ آن بیرون ریخت. پیوند ایدئولوژیک بین روحانیّت و لات و لوشها
نمایان شد و بسیاری هاج و واج ماندند که مگر قرار نیست روحانیّت انسان گمگشته را به سویِ خدا هدایت کند پس چه شد که گمگشتگان ـ ول گردان، مزاحمانِ ناموسِ مردم، لات ولوشهاـ با این سرعت  روحانیّت را به منجلابِ فرهنگِ بغایت کثیفِ خود بردند. آخر این دو قشربظاهر دو قطب آشتی ناپذیر جامعه فرض
می شدند و بعد از انقلاب معلوم شد که آنچه می پنداشتیم کاملاً غلط بوده و اینها ازدواجِ دائمی کرده بوده اند و
 « نا بخردان » نمی دانستند. ازدواجی کاملاً سنتی و بر اساس احتیاجِ طرفین بیکدیگر. بغیر از آنچه هنوز برای اینجانب ثابت نشده ودرموردش سکوت می کنم ، ولی بدون شکّ میتوان گفت که زورِ یکی و تَزویر دیگری لازم و ملزومند. فرهنگ این زوج هم در فردای انقلاب رو شد و با این بدترین سلاح بود که میهن عزیز ما به قهقرا رفت وهمچنان بزیر کشیده میشود.
 
 آیا ما ایرانیانی که درخارجِ ایران زندگی می کنیم وگویا امروزجمعیتی ۵ـ ۴ میلیون نفری هستیم قادریم از این فرهنگ لات و لوشِ آخوندی خود را مبرّا کنیم و اگر ادعای مخالفت با رژیم داریم با همان فکرو کلام و عمل
رژیمی با همدیگر گفتگو نکنیم؟
 
اگر همچنان کسانی که خودرا ضد رژیم می دانند یا تصورمی کنند که با جمهوری اسلامی در جنگند یا خواب می بینند که « خلقِ درزنجیر» منتظرظهورشان میباشد واینبار«رهبر » را «خلقِ قهرمان» بشکل خورشید میبیند با خطّ باصطلاح خارج کردن دیگران ازصحنه ( حتی سایتهای اینترنتی ) از همان فرهنگ رایج آخوندی و همان
« بی ادبی » لات ـ ملاها استفاده کنند بدانند که پاسخ بسیاری از ایرانیان همچون بنده به آنها مَثَل اصیلِ ایرانی
 که در تیتر آمده می باشد:  ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]