ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر
مژگان پورمحسن

 

برایِ بزیر کشیدن آخوندها از قدرت، ابتدا می بایست ما ایرانیان این جماعت خبیث را از ذهن و مغز و دل خود بیرون کرده و وجودِ خودمان را از لوث نزدیک به چهارده قرن دروغ و فریب و ارتجاع پاک و مطهّر گردانیم. بسیاری از کسانیکه مدّعی تنفّر از رژیم آخوندی هستند در عاشورا لباس سیاه می پوشند و نذری هیأت و شامِ غریبان برایِ سینه زنها می دهند. حتی در خارجِ  کشور هم به مساجد و مجالسِ آخوندها می روند تا از صوابهای این « شبهای عزیزِ آخوند ساخته » عقب نیفتند. آخوندها بهتر از هر کَس می دانند که وجودشان درتاریخِ ما  و ولایت فقیه شان امروز درقدرت و بر تارُک کشور و ملتمان فقط رویِ یک پاشنه می چرخد و آنهم باور اشتباه و آخوند ساختهٔ ذهن ما ایرانیان است که بارش را در تبعیّت ازآنان زمین می گذارد.   بهمین دلیل است که دیوانه وار به هر نوع فکری، دینی و آئینی که تَبَعیّت فکری و عقیدتی و عَمَلی ازآخوندها را نفی کند  می تازند و هواداران و باورمندان و مؤمنان به آنها را اسیر کرده واکثرآنها را می کُشند. خمینی از ابتدا و خامنه ای بدنبالش خَطِّ از میان برداشتن هر فَرد و گروهی که از آنها تبعیّت مطلق نکند را پیش می بَرند.  حال عده ای  ساده لوحانه و یا از ترس می گویند « ایران عوض شده، رژیم دیگر کاری بکار هیچکس ندارد!!! اتوبوس پشت اتوبوس مُجاهدین از عراق آمدند و رژیم هیچ کاری به آنها نداشت و الآن دارند زندگیشان را می کنند.»

دوستان گرامی، بسیاری ازشهرها وروستاهایِ ایران هم مثل بسیاری از شهرها و روستاهای دیگر در دنیایِ امروز تغییر کرده اند. امّا رژیمِ ایران تغییر نکرده است. آن افرادی هم که زمانی با اعتقاد به مبارزهٔ مسلحانه با رژیم و هدف سرنگون کردن جمهوری اسلامی به یک گروه در عراق پیوسته بودند و سپس با اعلام شفاهی و کتبی و عَمَلِ جدایی از این گروه و نَفی گروه سابق خود و تضمین تبعیّت از جمهوری اسلامی به زیرِ سُلطهٔ رژیم می آیند را رژیم می پذیرد و در آینده هم حتی هواپیما پشت هواپیما وارد شوند را می پذیرد. آخَر بَرچیدن این گروه بدین صورت با آدمهایی که خودشان اعلامِ  تَبّری از مبارزهٔ مسلحانه علیه رژیم  می کنند و برخی گذشتهٔ خویش را نیز تماماً رد می کنند و به زیرِ قدرتِ  ولی فقیه بر می گردند که بهترین سِناریو برایِ خامنه ای است.

باور بفرمائید خود تحویل دادنِ رضایتمندانه و حتی از سَرِ ناچاری مخالفینِ رژیم به آخوندها  هزاران بار از سناریوی اخیر در اردوگاه اشرف و لیبرتی  بیشتر بنفع رژیم است. آخر از جنایت های انجام  شده حتی در پُشت دیوارهایِ ضخیمِ زندانها در سراسر کشور و در خارِجِ کشور است که  بُغض مردم برایِ سَر به نیست کردن این رژیم را می تَرَکاند. البته که به نفعِ رژیم است که ایرانیان با سَرخوردگی از هر نوع فعالیتی علیهِ آخوندها به ترتیبی سَر در گریبان کنند و بدون ایجادِ مشگل برای رژیم چهار روزهٔ عُمر را بگذرانند. بخصوص کسانی که زمانی برایِ نابود کردنِ همین رژیم اسلحه بدست گرفته٬ آموزش نظامی دیده و درعملیّات شرکت کرده بودند اگر با میلِ خود یا بر خلاف میل خود، در هر صورت٬ در دستانِ رژیم باشند خیال رژیم را ازبابت این گروه راحت میکند. 

امّا برای اینکه رژیم تغییر کند باید چند کارمشخص انجام شود:

۱ ـ ولایت فقیه مُنحَل گردد.

۲ ـ کلیهٔ ارگانهای قدرت سیاسی آخوندها مانند مجلس خبرگان٬ مجلس مصلحت تشخیص نظام ووو   مُنحَل گردند.

۳ ـ کلیهٔ ارگانهایِ مسلّح کنترل و سَرکوبی هموطنان، جوانان، زنان، غیرمسلمانانِ شیعه ووو مُنحَل گردند.

۴ ـ آزاد کردنِ کلیهٔ زندانیان سیاسی، عقیدتی و مذهبی بدون هیچ شرطی.

۵ ـ جمع آوری کردنِ همهٔ ثروتهایِ ملّی که امروز در اختیارِ ارگانهای مختلف نظامی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی رژیم نظیر سپاه پاسداران، بسیج، نیروهایِ خودسَر، بنیادِ مستضعفان، بنیادِ شهید و هزاران انجمنی که این سی و پنجساله با نامهایِ مختلف دراختیارِرژیم بوده و واریز آن به خزانهٔ کشور همراه با گزارش به مردُم.

۶ ـ آزادی کلیهٔ احزاب و گروهها وکلیهٔ مطبوعات بجزمجلّات مستهجن پُرنُو. 

عزیزان، هر گاه که رژیم به حد اقلهایِ فوق عمل کرد می توانیم از بُروز تغییرات در جمهوری اسلامی صحبت کنیم. بنده شخصاً اگر همهٔ تغییراتِ فوق بواقع و جداً صورت گیرد، آنموقع این موفقیّت را به مردُمِ شریف ایران تبریک می گویم گر چه تا برآورده شدن آرزوهایم برایِ وطن و ملّتم فاصلهٔ بسیار بزرگی است.

برایِ تحقق آزادی می بایست ابتداً خودمان را از یوغ آخوندی رها کنیم و بهیچ عنوان یوغِ جدیدی بَر ذهنُ و ضَمیر خود نیندازیم. علاوه بر آن از آنجائیکه ما اقتصاد نداریم و کشور عزیزمان نَه کشور توسعه یافته است و نه در زمرهٔ کشورهایِ در حالِ توسعه، امیدوارم دلسوزانِ ایرانی به آمریکا یا انگلستان یا فرانسه یا حتی چین یا هندوستان و یا برزیل بعنوانِ مُدِل یا آرزو برای ایران نگاه نکنند زیرا ما در ایران نه زیربنا و نه روبنای آنرا نداریم و نه به صلاح ایران می باشد که از این مدلها پیروی کند.

با اجازه از مردُم بزرگوار ایران، من از همهٔ احزاب، سازمانها، گروهها و انجمنهای ایرانی در داخل کشور و در خارج سؤال می کنم فرض کنیم جمهوری اسلامی سَر به نیست شده واز فردا شما هستید که قدرت را بدست می گیرید. بفرمائید چه سیستم اقتصادی شناخته شده یا ساخته شده در ذهنتان را بر اساس کدام عواملِ داخلی و خارجی در ایران پیاده می کنید و چشم انداز اقتصادی شما برایِ ایرانِ  ۱۴۲۰ شمسی چیست؟

فکر میکنم با آنچه در ایران بَر مَردُمِ محرومِ ما میگذرد این موضوع ارجحیّت تام دارد.

 

پایان

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]