ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم
مژگان پورمحسن

دین و سیاست

از هر فرد دیندار آگاهی بپرسید آیا دین را با سیاست میشود جمع زد پاسخ خواهد داد هرگز، میخواهید دین را به   سیاست آلوده کنید و از هر سیاستمدار واقعی بپرسید آیا سیاست را میشود با دین قاطی کرد پاسخ خواهد داد هرگز، میخواهید سیاست را اسیرِ دین نمایید؟ بعبارت دیگر دین و سیاست دو مقولهٔ کاملاً متفاوت هستند که با هم همخوانی ندارند و بنابراین تداخُلشان بسیار مُضر برای انسانها میشود. چرا اینچنین است؟ توجّه سَرورانِ عزیزرا به این نکته جلب می کنم که در موردِ ادیان دراین  نوشته صرفاً دین موسی پیامبر، دین عیسی پیامبر و دین محمّد

پیامبر منظورمیشود.

یکتاپرست یا موحّد به این ادیان باور دارد که جهانِ هستی و بی انتها توسط خداوند یکتا که یگانه است و بی مانند

که نه زمان و نه مکان بَر او مترتَب است خلق شده. هیچ انسانی در آن زمان و مکان نبوده زیرا تعریف انسان در زمان مشخص و مکان مشخص قابل درک برای ما انسانهاست. ما و همهٔ موجودات جاندار و بیجان و همهٔ کُرات وهست ونیست مخلوقِ خدا و تحت ارادهٔ ذاتِ کِبریائیش می باشیم. معبود ما خداست که هیچ شریکی و مُشابهی ندارد. خداوند برایِ انسان قَدر و اندازه ای تعیین کرده که از تولّدمان از مادر آغاز شده و تا مَرگِ جسمی مان و سپس برانگیخته شدنمان در روزی و مکانی و جسمی در لازمان و لامکان و روح ادامه دارد. خداپرست عاشق و شیفتهٔ خداست، عابدِ خداست، وَصلِ به خُداست و آرزویش حلّ شدن در عشق خُداست. حیطهٔ دین، معنویت و وصلی است که انسان را از بندگی هر انسان دیگر با هر درجه از قدرت، هر اندازه از خوبی و بُزرگواری یا هر بی اندازگی از رذالت و پستی رها کند. یکتاپرستی انسان را از بزرگترین تَرسش که مَرگ و نیستی است می رهاند و مَرگ را مرحله ای از مراحِل بازگشت به سوی مبدأ که همانا  پرورگار است می داند.

ایمان روشنائی دل است و خداوند این نور را در وجود تمامِ بندگانش گذاشته و هیچ کَس بی نصیب از نورِ خدا نیست بنابراین زن و مَرد بودن، سیاه و سفید و زرد و سرخ بودن، بی سواد و با سواد بودن، اهل این خطّه و آن سرزمین بودن، فرزند ارتشبُد  یا فرزند رُفتِگر بودن، ثروت داشتن یا فقیر بودن، زیبایی و یا زشتی صورت داشتن، شاه یا فروشندهٔ دوره گرد بودن، سالم یا بیماریا معلول بودن، دراین دورهٔ تاریخی زیستن ویا صد هزار  سالِ پیش  ووو هیچ عاملِ دیگری که ما آدمیان در طولِ حیاتمان بعنوانِ عامِلِ بَرتری  یکی بر دیگری محسوب می کنیم، در نورِ وجود دَخیل نیست. خداوند ایمان آورندگان به خود را دوست دارد و در نزد خود پاداش میدهد. خداوند کسانی که نورِ وجود شان را با ظلم بخویش خاموش میکنند دوست ندارد. هیچ کس حقّ آزارواذیّت رساندن روحی، جسمی، جنسی،فکری، ایمانی وهرنوع آزاردیگربه انسانِ دیگری را ندارد و هیچ کَس حقّ ستاندنِ جانِ دیگری یا مهیّا کردن مَرگِ دیگری را ندارد. 

با اجازهٔ شما من به پایه های یکتا پرستی بسنده می کنم.

سیاست حیطهٔ ساختهٔ انسان است و ربطی به خدا ندارد. سیاست عبارت است از بدست آوردن قدرت یا حفظ آن که تضمین کنندهٔ بُردن سهمِ  بیشتر از دارایی های موجود است. ازآنجائیکه سیاست حیطه ای کاملاً مَردانه بوده دو عاملِ  ادامِه داشتن قدرت وافزون نمودنِ آن و همچنین  لذت بردن از « مَواهب قدرت » نیز در ذاتِ قدرت خواهی نهفته است. فارغ از تمامی ادعا هایی که سیاست بازان در هر کجا در زمانهٔ خودمان می کنند، بطورِ واقعی شما می توانید تعریف بالا از سیاست را به چشم ببینید. در مورد اهل سیاست  تحقیق کنید، از منتقدینشان و مخالفینشان نیز بخوانید. سیاست بدترین نوع اعتیاد بشر است زیرا خطرناکترین شان می باشد. یک معتاد به هرویین را در نظر بگیرید و آسیبی که از این فرد به اجتماع میرسد  را مقایسه کنید  با سیاست مداری که دستورمی دهد بمبهای شیمیایی جدید را روی سر مردم فلان کشور امتحان کنند و نتایج آنرا به او گزارش کنند!

بله، سیاست  قدرتیست که بشر به خود میدهد تا خودرا بالاتر از دیگران ببیند، مهمتر از دیگران بنظر آید، ماندنی تر از دیگران شود، به آنچه آرزو دارد دست یابد و نگذارد حریفش از او جلو بزند. برای بدست گرفتن قدرت یا حفظ آن البته بایدهمهٔ  وسایل را استفاده کرد و در این راستا انسانها، آرمانها، قول و قرارها، جنگ ها و صلح ها،

برادری ها و دشمنی ها، خاک ها ودریاها   همگی ابزاری بیش حساب نمی شوند وهیچکدامشان به خودی خود دارای ارزشی نیستند. و حال انسانِ بی دل را بنگرید که حتی خدا و نظمِ هستی و یکتاپرستی و یکتا پرست را هم جزء ابزار و اسبابِ کار قدرت خواهیَش حساب می کند. آخوندها را ببینید که خداوندگارِ هستی را نیز خدمتگزار خویش و مَردانِ خدا( موسی و عیسی و محمّد) را بازیگرفرمانهای خود و مَسخَرهٔ خویش می دانند.  

سیاست زادهٔ تَرسِ بشر از مُردن، از کم آوردنِ خوراک و پوشاک و زن و فرزند و بعقیدهٔ حقیر زائیدهٔ جَهلِ تمام عیاراست. پیرانِ صوفیان به شاهانی که بدنبالِ یافتنِ حقیقت خدمتشان می رسیدند، در قدم اوّل تَرکِ قدرت با تمامی سازوبرگ و « مَواهبش » را سفارش می فرمودند.

حال فکر می کنم بحق بگوئید پس مصدّق آن بزرگمرد سیاستمدار که دُرُست برعکس تعریفِ فوق عمل کرد که بود؟  همانطور که می فرمائید او که بود؟ از همهٔ دوستان بخصوص کسانیکه زبانِ دیگری بغیر از فارسی میدانند خواهش می کنم راجع به دکتر مصدق مطالعه فرمایند و از بستگان و دوستانِ ایشان تمنّا می کنم از معرفی هرچه  بیشتر این شیر مَرد سیاستِ ایران که به کلمهٔ سیاست و سیاستِ ایران آبرو بخشید خودداری نفرمایند زیرا که حکمت ها در این محتواست.

 

دنباله دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]