چندکوتاه سروده
خالد بایزیدی

 
برای هم وطنان زلزله زده ام
1-
برای اولین باربود
که خدا را می دیدم:
برای کودکانی می گریست
که زیرآوار
زار زار
مویه می کردند
واما پیمبران دروغگین اش
درشهربازی
با بچه هایشان سرگرم
بازی بودند
2-
دیگرهرگز!
به پدرم نمی گویم:
برایم خانه ای بسازکه...
در...
پنجره...
دیوار داشته باشد؟!
ازاین به بعد
خانه ای می خواهم:
بی در...
بی پنجره...
بی دیوار...
3-
آه...!
اگر دروپنجره و
دیوارنبودند
الان مادر و خواهر وپدرم 
زنده بودند
4-
هیچ می دانید:
چرا آسمان بارانی ومه آلوداست
این گریه وآه کودکان زیرآوار است
که آسمان دیارم را
دربرگرفته
5-
ازبوی خاک غربت
بوی خاک دیارم
به مشامم رسید
گاه که خواستم:پروبال بگشایم
وباخاک مقدس اش
تیمم کنم
دیارم باخاک 
یکسان شده بود
6-
نیمی از اندوه وغمم را
به موج های دریا سپردم
ونیمه ی دیگر رانیز
به پائیز
که زیباترین گلهایم را
درزیر برگهای زرداش مدفون کرد
دیگرهیچ برایم باقی نمانده بود
چزبادکنکی رها
درآسمان مه گرفته ی دیارم
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]