چند شعر و طرح
خالد بایزیدی

 
1-
کاش!
ماهی ای می بودم 
درچشمان آبی دریایی ات
2-
ماهی که به خشکی رسید
دریا!...
یاغی وسرکش
هی موج موج می زد
تاکه اورا
ازساحل به چشمان آبی اش
بازگرداند
3-
من وشب!
همدم دیرینه همیم
هردو
سرشارازشبهای سیاه
درنگاه چشمان زیبای ماه
تاکه به سپیده بگوئیم:
سیاهی نشان ازسپیدی دارد
4-
درغربت!
سیگارم راباخورشید
روشن می کنم
وباابرومه نیزخاموش
5-
پروانه هاکه میمیرند
روح شان شاعرانی می شوند
درکره زمین
6-
به توکه می اندیشم
زنبورعسلی
روی شانه هایم می نشیند
ومن غرق درکندوی نگاهت
7-
دیشب !
آسمان دنبالم می کرد
چون ستاره ای را
ازآسمان اش
ربوده بودم
8-
خداوند!
زیبایی گل را
به زن تزریق کرده
ازاین روست...
که همیشه گل را
به زن هدیه می دارند
9-
گاهی من وزندگی
اینقدرمست می شویم
که درکوچه پس کوچه هایش
به همدیگرتنه می زنیم
10-
من نمی دانم:
ازچه غمگینم
گاه که می بینم
روزی شادروانم
11-
کسی که می خواست:
خودکشی کند
عزرائیل برایش
کف می زذ
12-
به مادرم گفته بودم:
مرابه نام صدانکند
تاکه عزرائیل
به نامم نخواند
13-
زنبورعسلی
روی گلهای پیرهن ات نشست
ومن نیز...
غرق درشیله ی لبان عسلی ات
14-
عرق سردی!
روی جبین عزرائیل نشست
گاه که می خواست:
جان مادری رابگیرد
15-
ازتوکه جداشدم
برگ زردی
روی شانه هایم نشست
16-
پروانه آهسته وآرام
گام برمی داشت
که مبادا!
صدای پاهایش
خواب پدرم رابیاشوبد
17-
پیراهن هایش
اینقدرگلداربودند
که زنبورعسل
اتاق خواب اش را
لانه خودکرده بودند
18-
خوش به حال پروانه ها
که پیش ازاینکه
پیرشوندمی میرند
وهیچ وقت فرصت پیدانمی کنند
که به پیری به اندیشند
19-
شب زن زیبایی است
باچادری مشکی 
وپیراهنی ازستارگان
وصورتی ازماه
20-
زمستان!
بادانه دانه های برف اش
صلح را
بتصویرمی کشد
21-
زمستان !
چه پشیمان بود
که دانه دانه های برف اش را
برشهری فرونشاند
که پیرهن سپیداش را
درخون نشاندند
22-
توکه رفتی
چون ابربهاران
درکاسه آسمان
کرورکرورگریستم
وتاآمدن ات
درنگاه بارانی ام بانتظارت نشستم
23-
وقتی که رفتی
صدای پایت
نوای مرغ سحررا
درگوشم نواخت
24-
درکوچه پس کوچه های غربت
به دنبال سرزمین
گم شده ام می گردم
25-
مدیون آئینه ام
که هروقت می روی
تصویرات را
درتنهایی ام نشانم می دهد
26-
مرگ اجازه نداد
موهای سپید پدرم در«باد»
کشیده شود
27-
تنهایی ام را
دربرکه ای بخاک می سپارم
وبرکه رانیز...درتنهایی ام
28-
سالهاست که رفته ای
اماهنوزم!
نخستین نگاهت 
بامن است
نه توپیرشده ای
ونه من
29-
وقتی که چشمانت رامی بندی
جهان درتاریکی
فرومی روذ
وقتی که چشمانت رامی گشایی
افتاب چه زیبامی تابد
30-
فقط باران می تواند:
گریه هایم را
درقطره قطره هایش
به امانت نگهدارد
31-
پرنده که میمیرد
آسمان قفس آبی اش را
به استقبال مهمان اش
باستارگان
نزئین می کند
32-
گاه که به زندگی می اندیشم
چراغ قرمزمرگ
مدام چشمک می زند
به مرگ که نیزفکرمی کنم
زندگی بامرگ
دست به یقه می شود؟!؟!                   

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]