چهارشعر کوتاه
خالد بایزیدی

چهارشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)
«عاشقانه سرودن»
بخوان!
سرودای ایران را
درکوچه وخیابانهای مه آلود
درگهواره ی کودکان مستمند
وباصدای«ای ایران»
باصدای سرشارازجراحت های دربند
نعره کن
به عشق توزنده ام
ایستاده وپاینده ام
مشتهایت را
برمیله های دربندبکوب
ای مسیح هزاربارمصلوب
وکبوتردربندرا
درآسمان آبی عشق رهاکن
درهای بسته رایکی یکی واکن
بخوان!
سرود«ای ایران»را
درزیرشلاق
درزیررگبار
درپای چوبه دار
وتاواپسین دم یادکن ایران را
چون کودکی گمشده
فریاد کن «ایران »را
.........................................................................
«وطن»
جهان را!
بسیار گشتم
به حیرت زیبائیها
به تماشا نشستم
هرچه راکه دیدم:
اماخرابه های ایران را
زیباترازهمه جادیدم
..................................................................
«ببخش»
مام میهنم ببخش که ازشما دورشده ام
درفراق ات آنقدرگریسته ام انگارکورشده ام
ایرانم هرکجای جهان که باشم مام میهنم تویی
منم مثل شماتحت ستم وجفا وجورشده ام
....................................................................................
«ایرانی»
ما همه ریشه در یک خاکیم
زیک درخت تنومندبی باکیم
«دلیر»گرماراباتیشه وتبرزنند
بازبرافراشته براوج افلاکیم
..............................................................................
1-انتخاب از مجموعه شعرهای «تبسم تاکستان»و«عصیان غربت»ازانتشارات ایران جام-تهران
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]