چند شعر کوتاه
خالد بایزیدی

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)
تقدیم به گریلاهاوپیشمرگان شهیدم 
1-
اینقدرجنگیدیم
تاکبوترسپید
درآرزوی صلح
درمیان انبوه آتش ودود
هلاک شد؟!
2-
کبوتری!
درمیدان جنگ
صلح را
به تصویرمی کشید
وگریلای مجروح
واپسین نگاه اش را
به کبوترسپیدمی بخشید؟!
3-
«سربازگمنام»
تنهاآسمان دیارمن 
بارانی است
تنهاچشمان یارمن 
بارانی است
اشک دیارویارم
هردوبارانی است
جاری برمزار
سربازگمنام؟!
4-
«مقاومت»
ما!
ازمیخ ها
آموختیم:
چگونه!
پایداربمانیم
هرچند...
برسرمان کوبیدند
مقاوم ترشدیم؟!
5-
هیچ می دانید:
چراشب
هزاران سال است
سیه پوش است
چون هرشبی
ستاره ای را ازآسمان اش می کشند
وهرشبی
درسوگ ستاره ای
به سوگ می نشیند؟!
6-
«گل شهید»
درباغچه ای
گلها!
یکی...یکی
به زمین افتادند
تنهاگلی
به جامانده بود
گلی که مادری
برای مزار
فرزندشهیداش می خواست؟!
7-
«گل عشق»
گلی به زمین افتاد
باداورابه جایی برد
که مادری
فرزندشهیداش را
داشت دفن می کرد
8-
مادرشهیدی
باامید
به ساعت فرزندش می نگرد
که هنوزمی طپد؟!
9-
پوتین گریلای شهید
حکایت راه های نرفته را
برایش تعریف می کرد
10-
گلوله!
که به سینه گل
اصابت کرد
بهارقهرنمود
وپائیزشادی کنان
ازراه رسید؟!
11-
رگبارمسسل
که بردشت لاله زارچکید
گلهافریادبرآوردند:
پس رویش ماگلها
چه می شود؟!
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]