بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن
خالد بایزیدی

 
1-
«دختر»
دردشت وصحرایی برهوت 
زاده شدم 
ودرواپسین زایش
باگهواره غم واندوه
مراجنباندند
هرچه تبسم وخنده بود
درگهواره ام
بادستهای کوچک ونرم ونرمک ام
مدفون کردم
آنگاه!
که چشم گشودم
مادرم رادیدم:
که ماتم گرفته بود
وپدرم رانیز...
که به شکل علامت سوالی بزرگ
دست به زانونشسته بود
ومی گفت:
آخرزن چرادخترزادیم ؟؟!!
2-
«برخیزای زن»
ای زن برخیز خود را باور کن
از این جنبش عالم را با خبرکن
مقاومت کن در مقابل مشتی سیاه دل
بهررهایی سینه خودراسپر کن
گلهای این دیارپژمرده گشته اند
بااشک دیدگانت گلهارا ترکن
دشمنان درپی لکه دارکردن تواند
بیااین طرح شوم رابی اثرکن
باغ ازجفای باغبان داردمیمیرد
بیا خودباغبان باش وزمین رابارورکن
تابه کی باغ گل دردست زاغ سارها
بیا باغبان باش وگلهاراجانپرورکن
3-
«ای زن»
ای زن 
دست وپایت رابسته اندبا قفل وزنجیر
چون کبوتری بی پناه در بند واسیر
می خواهی به آسمان پرواز کنی
دری رابه سوی روشنایان بازکنی
آسمان رابه رویت مسدودمی کنند
آسمان آبی رامه آلود ودرودمی کنند
پائیزبی هنگام گلهای بهاری ات را
درخش خش برگهای زردمی پوشاند
بغض گلویت رامی فشارد
می خواهی فریاد کنی
عشق شیرین رایادکنی
بوسه های شلاق امانت نمی دهند؟؟!!
4-
«ای زن»
ای زن!
که چون پرنده ای بی پناه خفته ای دردهلیز
بانگ بگشا پرده سیه را بردار بر خیز
همچون شیرزنان آتش رهایی برانگیز
گهواره سرزمین بی مادررابجنبان ای عزیز
روزی نو آغاز کن
دریچه ای دیگرباز کن
تابه کی دست وپابسته به قفل وزنجیر
چون بردگان قرون وسطائی دربندواسیر
مگرجرم توآنقدر سنگین است
مگرنام توآنقدرننگین است
که ت.رااینگونه تحقیرمی کنند
درقفس گرفتارواسیرمی کنند
ای زن برخیزتاطلوع فجرراهی نیست
به کوری خفاش شب به جزتوماهی نیست
5-
«زن»
زن تصویری ازآئینه است
آئینه تصویری از«زن» است
ازاین روست...
که زشت رویان
همیشه گریزان 
ازدیدن آئینه اند؟؟!!
6-
«باران سنگها»
ای زن!
قامتت اسیرتیرهای حقارت است
می خواهی فریادکنی
بوسه های شلاق امانت نمی دهند...
می خواهی تصویرواقعی خودرا
به تصویر بکشی
اما تصویرات رادرسیاهی خرافات پنهان می کنند
وذهن ات را درغرفه ی اشیاء کهنه وپوسیده دفن می کنند
وروزی ...
به جرم خیال ازرهایی وسیاهی
باران سنگها؟؟!!
7-
«حوا»
خوا سیب راکه خورد
ازبهشت رانده شد
به درگاه خداگریست
ازآن روزبه اندوه وماتم نشست
دست وپایش راقفل وزنجیرکردند
چون بردگان قرون وسطائی اسیرکردند
نگاه کنجکاوانه اش رابستند
موج موج خنده هایش راکشتند
پرده ای سیاه رابررخسارش کشیدند
خط بطلان برافکارش کشیدند
دور وبراش را حصارکشیدند
درخفلت به دارش کشیدند؟؟!!
8-
«سوگ»
جسمم را
درخاک می کارند
و«زن»بودنم رانیز...
به خالق می گویم:
زیبایی ات را می بینی:
که چگونه؟
برباد می رود؟؟!!
9-
آرزوهایم را
سربریدند
هرکدام به جرم
شکوفه شدن؟؟!!
10-
«کاشکی»
کاشکی!
کشتی نوح غرق می شد
آنگاه!...
زنان پری دریایی می شدند
ومردان نیز...
جانوردریایی؟؟!!
11-
«گل»
به مادرم گفتم:
آیا پدرهرگز!
برای هشت مارچ
گل می خرید؟
مادرم گفت:
فرنزندم !هروقت که برایم
پیرهن می خرید...
پیراهن ها همه گلداربودند؟؟!!
12-
زن وبرف
به هم می مانند
هردو
دارای دلی سپید
زن وباران 
به هم می مانند
هردو
بی مقدمه می گریند
13-
شب زنی شوخ ونازنین است
باچادری مشکی
وپیرهنی پراز ستارگان
ورخساری ازماه 
14-
شب درنگاه زن
بخواب می رود
وسپیده دم نیز
درسپیدی نگاه اش
بیدارمی شود

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]