چندشعراروتیک
خالد بایزیدی

 
برای رن هنگ عکاس وشاعراروتیک چینی
1-
وقتی که لخت شدی
ماه!
روی تن مرمرین ات نشست
ازآن روز
هرروزوشب
جای نشستن ماه را
می بوسم
2-
توراکه بوسیدم
زنبورعسلی
باکندوی ازعسل
روی لبانم نشست
3-
شباهنگام!
پستان بندت را
که درآوردی
روشنایی درتمام 
اتا قک تنهایی ام پیچید
4-
به تن ات که دست می کشم
انگار!
روی ماه دست کشیده ام
5-
روی تن ات که می نشینم
انگار!
تمام جهان را
فتح کرده ام
6-
توراکه بوسیدم
بوسه هایت
طعم میوه نوبرانه رامی داد
آیا!
بهارآمده است؟!
7-
هرکه را می بوسم
می گویند:
بوسه هایم بوی عطرانه 
تن تورامی دهند
8-
«آلزایمر»گرفته ام
همه چیز
فراموشم می شود
بغیرازبوسه های تن ات
که هرگز
ازحافظه ام پاک نمی شود
هروقت راه را
گم می کنم
بوی عطرتن ات
راه خانه ام را نشانم می دهد
9-
توراکه بوسیدم
من!
به بوسه ی عریان بهشت
ایمان آوردم
10-
تن ات را
که به تن ات سایدم
من ازشیطان تمناکردم
فریب مان دهد
11-
شباهنگام !
که تورابوسیدم
آنگاه فهمیدم:
که گناه چقدر زیبا و
شیرین است
12-
اگربدانم:
بوسه هایت گناه است
من به آن گناه
پای بندم 
ای نازنین ودلبندم
13-
می گوئید:
آب شده ای...
جانم!
قندیل هم که باشم
زیرآتشفشان تن ات
آب می شوم
13-
من عسل را
ازاین روست که دوست دارم
که شیرینی اش
به شیرینی بوسه های توست
14-
من ودیکتاتور
چه شباهتی باهم داریم
من می خواهم
تن تورا
تسخیرکنم
دیکتاتورنیز...می خواهد
جهان را
15-
کاش!
حبابی می بودم
روی سینه مرمرین ات
16-
برهنه که شدی!
گفتم:
می بایست معجزه ای می شد
واین معجزه
زبان تمام زبانهای ممنوعه رابفهمد
17-
لابه لای پستان هایت
بوسه هایم راجاگذاشته ام
آنها بوسه های شب وروزمن اند
آنهارا به امانت نگهدار
18-
هرگزنمی خواستم!
برهنه شوم
اومی خواست بمن بفهماند:
تنهایک زن است
من نیز...
هرگزنمی خواستم:
برهنه شوم
فقط می خواستم:
به اوبفهمانم
«که یک مردام»
«باالهام از:مرام المصری(شاعرسوریه)
19-
تن یخ زده ام
گرم می شود دردو
آتشکده پستان ات
20-
چه آرامشی دارد
حواب روی سینه عطرآگین ات
وبیداری درنگاه شهوانی ات
21-
لبانم!
چه شهوت ناک
می طلبند
بوسه های وجب به وجب
تن ات را
22-
زبانم لال می شود
درحضورنگاه ات
وتن ات چه بی مقدمه
عطرمی پاشند
روی نگاه شرم گینم
23-
تن ات را
چون گرسنه ای می خورم
دیری است...
که من گرسنه ام
24-
صدای پایت
صدای موسیقی است
توراه می روی
من چه شیداوشیفته
گوش می سپارم
تومی ایستی من تمنای
تق تق صدای پایت رامی کنم
25-
لبانت!
تبسم تکستانی است
درشراب کهنه مستی
لطفا به این مست می زده ات
چندپیاله ای بریز
26-
بوسه ات را
ازلبانم دریغ مدار
من تنهابابوسه هایت زنده ام
درین روزگار
27-
ردپای بوسه ات را
ازبوی عطرآگین
تن ات دنبال کردم
...................................................
...................................................
1- رن هنگ عکاس وشاعراروتیک چینی بود که
روزجمه 24فوریه 2017درسن سی سالگی درگذشت
مرگی که خودآرزویش راداشت...رن هنگ در«چانگچون»
یکی ازاستانهای«جیلین»درشمال شرقی چین متوادشد.رن هنگ
درکنارعکاسی معمولا اشعاری احساساتی واروتیک نیزدرشبکه های
اجتماعی منتشرمی کردیکی ازاشعاراورادرسال 2016به نام عشق
برای نمونه برای خوانندگان عزیزمی آورم:
«بوسه های من می توانندباظرافت به شکل خطی درآیند.بسان
ماری که برآمدگی هاوناهمواری های صخره های سنگی می خزد
روی پیکرمرتعش تو.وبعدتومارخواهی شدومن سنگ
بااین همه بعذهمه چیزمارخواهدشدودرهم خواهدپیچید.ما
ماسنگ خواهیم شدوبریکدیگر.ضربه خواهیم زد

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]