برای شب یلدا
خالد بایزیدی

 

برای شب یلدا

1-

دهان هیچ کس را

دوست ندارم

که خونی باشد

مگردرشب یلدایی

اناری را

شکافته باشد

2-

شب یلدا را

ازاین روست

دوست میدارم

که خرامان خرامان می آید

ومادانههای دلمان را

دانه دانه میشکافیم

3-

تودرشب یلدا

به من

ستاره هدیه کردی

ومن

ازآسمان پرستاره

فوج فوج

کبوتران را

4-

ازشب یلداپرسیدم:

ازچه اندوهگینی؟

گفت:

ستارگانی می بینم:

که زندانی درازنایی شب مناند

5-

اگربدانم:

که برمیگردی

تمام یلداها را

تا بانگ خروس

به انتظارت می نشینم

6-

بوسههایت!

طعم انارشبهای یلدا رامی دهد

به شب یلدا

نزدیک شدهایم؟!

7-

شب یلدایعنی:

زلف سپید

مادربزرگ

برشانههای همیشه

سپید زمستان

8-

دانههای انار

برلبهای یار

به شکوفه نشست

وبوسهای

برگونههای گلفاماش

به سرخی گرائید

9-

من بوسهای را

ازلبان سرخ‌‌ات دزدیدم

و تو!

یلداهایم را

از نگاهم

10-

درشب یلدا

میخواهم!

درسپیدی نگاهت

تا بانگ خروس بنشینم 

............................................

چه ندشیعریکی :خالیدبایه زیدی(دلیر)
بوشه وی یه لدا
1-
پیم خوش نییه!
که س دمی خویناوی بیت...
مه گه ر ئه وه ی که...
هه ناریکی قاش کردبی
2-
شه وی یه لدام 
له به رئه وه خوش ئه وی
که خه رامان خه رامان دیت و
ئیمه ش دانکه کانی دلی هه ناریمان
یه که یه که ئاوه له ئه کینه وه
3-
تو له شه وی یه لدا
ئه ستیره یه کت
به من
پیشکه ش کرد
منیش له ئاسمانی پرله ئه ستیره م دا
پولیک کوترم
پیشکه ش کردی
4-
له شه وی یه لدام پرسی:
تو بووچی
په شیو و غه مباری...
وتی:
ئه ستیره یه ک ئه بینم
که به دریژایی شه وی یه لدا کانم
زیندانی یه
5-
ئه گه ربزانم!
ئه گه ریته وه
ته واوی شه وه یه لداکان
تاکوو کازیوه ی به ری به یان
به دیاریت داده نیشم
6-
ماچه کانت!
تامی هه ناره کانی
شه وی یه لدایان لیی دیت
ئایا؟
به شه وی یه لدا
نیزیک بووینه وه؟!؟!
7-
شه وی یه لدا یانی:
زولفی سپی 
دایه گه وره م
له سه رشانه کانی سپی زستان
8-
دانکه کانی هه نار
له سه رکولمه کانی یار
غوونچه ی کرد
وه ماچیکیش
له سه رکولمه کانی 
سوورهه لگه را
9-
من ماچیکم!
له سه رکولمه کانت دزی
وه توش
یه لداکانم...
له نیگاکانم دا
10-
له شه وی یه لدا دا
ده مهه وی :
له سپی نییه ی نیگاکانت دا
تاکوو کازیوه ی به ری به یان دانیشم

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی