برای شب یلدا
خالد بایزیدی

 

برای شب یلدا

1-

دهان هیچ کس را

دوست ندارم

که خونی باشد

مگردرشب یلدایی

اناری را

شکافته باشد

2-

شب یلدا را

ازاین روست

دوست میدارم

که خرامان خرامان می آید

ومادانههای دلمان را

دانه دانه میشکافیم

3-

تودرشب یلدا

به من

ستاره هدیه کردی

ومن

ازآسمان پرستاره

فوج فوج

کبوتران را

4-

ازشب یلداپرسیدم:

ازچه اندوهگینی؟

گفت:

ستارگانی می بینم:

که زندانی درازنایی شب مناند

5-

اگربدانم:

که برمیگردی

تمام یلداها را

تا بانگ خروس

به انتظارت می نشینم

6-

بوسههایت!

طعم انارشبهای یلدا رامی دهد

به شب یلدا

نزدیک شدهایم؟!

7-

شب یلدایعنی:

زلف سپید

مادربزرگ

برشانههای همیشه

سپید زمستان

8-

دانههای انار

برلبهای یار

به شکوفه نشست

وبوسهای

برگونههای گلفاماش

به سرخی گرائید

9-

من بوسهای را

ازلبان سرخ‌‌ات دزدیدم

و تو!

یلداهایم را

از نگاهم

10-

درشب یلدا

میخواهم!

درسپیدی نگاهت

تا بانگ خروس بنشینم 

............................................

چه ندشیعریکی :خالیدبایه زیدی(دلیر)
بوشه وی یه لدا
1-
پیم خوش نییه!
که س دمی خویناوی بیت...
مه گه ر ئه وه ی که...
هه ناریکی قاش کردبی
2-
شه وی یه لدام 
له به رئه وه خوش ئه وی
که خه رامان خه رامان دیت و
ئیمه ش دانکه کانی دلی هه ناریمان
یه که یه که ئاوه له ئه کینه وه
3-
تو له شه وی یه لدا
ئه ستیره یه کت
به من
پیشکه ش کرد
منیش له ئاسمانی پرله ئه ستیره م دا
پولیک کوترم
پیشکه ش کردی
4-
له شه وی یه لدام پرسی:
تو بووچی
په شیو و غه مباری...
وتی:
ئه ستیره یه ک ئه بینم
که به دریژایی شه وی یه لدا کانم
زیندانی یه
5-
ئه گه ربزانم!
ئه گه ریته وه
ته واوی شه وه یه لداکان
تاکوو کازیوه ی به ری به یان
به دیاریت داده نیشم
6-
ماچه کانت!
تامی هه ناره کانی
شه وی یه لدایان لیی دیت
ئایا؟
به شه وی یه لدا
نیزیک بووینه وه؟!؟!
7-
شه وی یه لدا یانی:
زولفی سپی 
دایه گه وره م
له سه رشانه کانی سپی زستان
8-
دانکه کانی هه نار
له سه رکولمه کانی یار
غوونچه ی کرد
وه ماچیکیش
له سه رکولمه کانی 
سوورهه لگه را
9-
من ماچیکم!
له سه رکولمه کانت دزی
وه توش
یه لداکانم...
له نیگاکانم دا
10-
له شه وی یه لدا دا
ده مهه وی :
له سپی نییه ی نیگاکانت دا
تاکوو کازیوه ی به ری به یان دانیشم

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]