چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو
خالد بایزیدی

 
 
1-
روزدانشجو روز یاران بود
روزخورشید با اندوه بی قراران بود
روز رهایی از اسارت
روزمبارزه و مقاومت
روز شکستن قفل وزنجیر
روز لبخند در نگاه اسیر
روز برچیدن ظلم و ستم
روز شادی فارغ از اندوه وغم
روز شاد کردن روح شهیدان
روز رهایی از دام صیا دان
روز پرواز ورهایی وامید
پایان شب سیه روزی سپید
روز سردادن بانگ آزادی
روز شور وشوق وشادی
اسب را زین کردن
جان را فداساختن
ایران را از دست دشمنان
رها ساختن
روز دانشجو روز همبستگی واتحاد
به انداز سوت کارخانه ها فریاد
2-
کوردلان
هرشباهنگام
خورشیدرا
درفاصله های کوتاه
به سلاخی می فرستند
غافل که
سپیده دم
برگستره ی عالم
طلوع می کند
3-
دانشجویان مبارز برخیزید
آتش شور وعشق برافروزید
گاه!...گاه بیداری است
دربندان را بی قراری است
به وسعت شب فریاد کن
هم رزمان رفته را یاد کن
وقت...وقت بیداری است
ستمدیدگان را وقت یاری است
در دلها شوروشوق برانگیز
چون کاوه ی آهنگربرخیز
ضحاک خون آشام را نابودکن
شهررا سرشارازشادی وعودکن
4-
ای کاوه های شهربرخیزید
ای مسیح های دهربرخیزید
پرندگان دربندراوقت آزادی است
سرزمین ویرانه راوقت آبادی است
مردان زنان چشم به انتظارند
به امیدپیوندوشورش وپیکارند
دیگربیزارندازاین ضحاکان
ازاین تشنه به خون جوانان
برخیزید! اسب را زین کنید
رفع فتنه ودروغ وآزوکین کنید
این پیغمبران دروغین را
این دشمنان ایران زمین را
نابود کنید
آری هرچه ظلم است
آتش ودودکنید
ایران ویرانه را
برای همیشه آبادکنید
دربندان راآزادکنید
مردان وزنان راشادکنید
عشق رابه وسعت جهان فریادکنید
 
 

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]