در وصف علی اشرف درویشیان
خالد بایزیدی

 
1-
تقدیم به صمدبهرنگی کورد:علی اشرف درویشیان  
که به شکوفه های ستارگان پیوست
«نان وغم»
سالها کوشیدم...
جزغم نان حاصلم نبود
دل کویرم را
شخم زدم
خوشه های گندم
پاشیدم
دانه های غم روئید
غم را
به آسیاب بردم
آسیاب!...
آردغم داد
با اشکهایم خمیرش کردم
ودرتنورگداخته ی دلم پختم
برسرسفره ی 
غم گذاشتم
من وغم
سرسفره نشستیم
غم خاطرات اش را
ازهمنشینی با
تنهایی ها می گفت
منم!...
هی با اشکهایم
آرد غمم را
خمیرمی کردم ومی خوردم؟!
...............................................................
+شعرنان وغم الهامی است ازداستان«بفرینه ی»
زنده نام:علی اشرف درویشیان
..........................................................
2-
همیشه درمی یافتم
که خودرا
درمیان مردم 
جا گذاشته ام...
برای این گاه گاه می دیدم:
مردمم چه با احتیاط
تکه تکه هایم را
یکی یکی جمع می کردند
........................................................
3-
چه غصه می خوردم
بااینهمه قفل
بازمی دیدم که....
دری باز نمی شود
.........................................................
4-
درواپسین دم 
تنها نگرانی ام این بود
که افسوس
دیگرنمی توانم!
پیروزی مردمم راببینم
............................................................
5-
کاش!
مرگ من نیز
مثل مرگ مسیح بود
تامرا
امیدبه بازگشت بود
تاکه می دیدم :
شادی فتح وپیروزی مردمم
بردیکتاتوران جهان
.......................................................
6-
چشم هایم را
آهسته آهسته می گشایم
وبه عزرائیل که
بالای سرم ایستاده است
می گویم:
لحظه ای مهلت ام ده
تاکه درواپسین دمم
مردم دوست داشتنی ام راببینم
تاکه خرین نگاهشان را
باخودببرم
ودست خالی ازاین دنیا نروم

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]